Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Соціологічні науки / Соціальна структура, соціальні інститути та процеси


Погребняк Андрій Сергійович. Зв'язки банківських установ України з громадськістю в умовах інформаційного суспільства: соціологічний аспект : Дис... канд. наук: 22.00.03 - 2008.Анотація до роботи:

Погребняк А.С. Зв’язки банківських установ України з громадськістю в умовах інформаційного суспільства: соціологічний аспект. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата соціологічних наук за спеціальністю 22.00.03 – соціальні структури та соціальні відносини. – Інститут соціології НАН України, Київ, 2008.

У дисертації аналізується соціальна сутність зв’язків із громадськістю (ПР), досліджуються методологічні підходи до вивчення ПР як соціального інституту в умовах інформаційного суспільства, розглядається специфіка ПР-діяльності у банківській сфері. За допомогою даних емпіричного дослідження (опитування населення і експертного опитування, проведеного у Києві) з’ясовуються основні принципи функціонування ПР в Україні та критерії його ефективності, визначаються фактори переходу зв’язків із громадськістю банківських установ від асиметричних до двосторонніх комунікацій, збалансованих відображенням у них соціальної відповідальності банків.

У висновках підбито підсумки дисертаційного дослідження, сформульовано рекомендації щодо удосконалення організації, змісту і форм ПР-діяльності банківських установ з метою підвищення рівня її ефективності та відповідності потребам розвитку суспільства.

Аналіз проблем зв’язків із громадськістю в умовах інформаційного суспільства дає підстави для висновків про те, що інститут ПР є невід’ємним атрибутом громадянського суспільства, показником його зрілості, оскільки уособлює ідеологію і технологію управління суспільними комунікаціями. За своєю соціальною сутністю ПР є, по-перше, важливим інструментом соціального управління, за допомогою якого соціальні суб’єкти (у нашому випадку банківські установи) дістають необхідну інформацію про стан суспільства, пріоритетних соціальних груп, а також настрої, думки громадян щодо конкретних проблем, завдяки чому отримують можливість приймати адекватні управлінські рішення. По-друге, забезпечуючи комунікаційний процес між соціальним суб’єктом та цільовими соціальними групами, ПР відіграє важливу роль у розширенні соціальної взаємодії в суспільстві, соціальному позиціюванні бізнес-організацій, досягненні соціально бажаних орієнтирів мислення і поведінки всіх сторін дискурсу.

Результати теоретико-методологічного аналізу та оцінка отриманих емпіричних даних переконують у тому, що у процесі становлення вітчизняної банківської системи в діяльності банківських ПР-структур сформувалась модель зв’язків із громадськістю, яка використовує контрольовану однобічну комунікацію від банків до цільових груп з несистемним проведенням вимірювань ефективності проведеної роботи. Головні завдання банківських ПР-структур, в основному, зводяться до рекламування та формування позитивного іміджу як банків, так і їхніх керівників.

Вадою такої моделі, що знижує ефективність ПР-зусиль, є відсутність орієнтації на активне використання адекватних форм зворотного зв’язку з громадськістю. Тому запорукою успішної діяльності на ринку банківських послуг може бути лише інтенсивне запровадження моделі, яка базується на двосторонній симетричній комунікації банків із цільовими для них соціальними групами.

У концептуальному плані підґрунтям такої моделі має стати розуміння того, що для зміцнення репутації і посилення довіри до банківських установ в Україні потрібно спрямувати їхню діяльність на досягнення злагоди із громадськістю завдяки активній участі у вирішенні задач соціального розвитку. У практичному плані банківські установи повинні вміти, в разі потреби, вносити зміни не лише у стиль своїх зв’язків із громадськістю, але й характер своєї діяльності та її стратегічні пріоритети.

На підставі отриманих результатів розроблено і запропоновано практичні рекомендації щодо поліпшення функцій банківських ПР-служб, які сприятимуть впровадженню двосторонньої симетричної моделі комунікацій із громадськістю.

Публікації автора:

  1. Погребняк А. Новая профессия – финансовые паблик рилейшнз // Персонал. – 1998. – №5. – С. 90-92.

  2. Погребняк А. Спонсорство як комплексний метод паблик рилейшнз // Соціальні виміри суспільства. – К.: Інститут соціології НАН України. – 1999. – Випуск 3. – С. 246-265.

  3. Погребняк А. Система іміджетвірних чинників сучасного українського банку // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – 1999. – №4. – С. 97-109.

  4. Погребняк А. Паблик рилейшнз в банках. Социологическое исследование как фактор принятия управленческого решения // Персонал. – 1999. – №2. – С. 82-86.

  5. Погребняк А. С. Проблема соціальної відповідальності у ПР-діяльності фінансових установ та організацій // Вісник Академії праці і соціальних відносин. – 2004. – №4. – С. 26-34.

  6. Погребняк А. Соціальні парадигми бізнесу в світі та в Україні // Соціальна психологія. – 2004. – №6. – С. 124-131.

  7. Погребняк А. Фахівці нової спеціальності в банківській сфері // Україна: аспекти праці. – 1999. – №3. – С. 10-12.

  8. Погребняк А. С. Залучення бізнесу для досягнення Цілей Розвитку Тисячоліття засобами паблик рілейшинз та впровадженням концепції соціальної відповідальності // Матеріали науково-практичної конференції «Україна: Цілі Розвитку Тисячоліття. Соціологічні аспекти». – Луганськ: Янтар. – 2004. – С. 28-39.

  9. Погребняк А.С. Соціологічне дослідження ПР-діяльності фінансово-банківських установ та організацій // Матеріали науково-практичної конференції «Науковий потенціал світу 2004». – Дніпропетровськ: Наука і освіта. – 2004. – т. 56 – С. 45-48.