Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Геолого-мінералогічні науки / Геологія, пошук та розвідка нафтових і газових родовищ


Зюзькевич Микола Петрович. Зонально-концентраційне розташування вуглеводвих пасток та нафтогазовий потенціал південного сходу ДДз : Дис... канд. наук: 04.00.17 - 2004.Анотація до роботи:

Зюзькевич М.П. Зонально-концентраційне розташування вуглеводневих пасток та нафтогазовий потенціал південного сходу ДДЗ. - Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата геологічних наук за спеціальністю 04.00.17 – геологія нафти і газу. – Інститут геології і геохімії горючих копалин НАН України та НАК “Нафтогаз України”, Львів,2003.

В роботі проаналізовані структурно-тектонічні та фаціально-літологічні особливості п’яти нафтогазоносних комплексів, з якими пов’язана основна частина нерозвіданих ресурсів ВВ. На основі тектонічного районування, аналізу розподілу геодинамічних полів та характеру прояву структуроформуючих процесів виділені зони концентрації певних типів структур та пов’язаних з ними пасток в осадовому комплексі. Простежений характер розвитку резервуарів в кожному комплексі і по кожній з виділених зон.

Дана диференційована оцінка перспектив нафтогазоносності кожної з виділених геологічних зон у складі кожного комплексу, на основі чого обґрунтовані конкретні напрямки пошуково-розвідувальних робіт та висловлені рекомендації щодо їх впровадження.

Удосконалена морфогенетична схема природної системи “структура-пастка-поклад-родовище”.

У дисертації наведене теоретичне узагальнення і нове вирішення наукової задачі, що виявляється у визначенні на геодинамічній основі зон територіальної концентрації вуглеводневих пасток та диференційованій оцінці вуглеводневого потенціалу зазначених зон. Вона вирішена шляхом дослідження тектонічних та літофаціальних факторів формування пасток і у прикладному плані має значення при визначенні пріоритетних напрямків геологорозвідувальних робіт на нафту та газ.

Дослідження по темі дисертаційної роботи дозволило дисертанту:

1. Вперше науково обґрунтувати закономірне зонально-концентраційне розташування локальних плікативно-дизюнктивних структурних форм, їх розвиток та просторово-часовий зв’язок з проявом різноманітних геодинамічних процесів. Даний висновок не тільки поглиблює рівень пізнання особливостей геологічної будови дуже складної геологічної структури, якою є ДДЗ, але має важливе значення при визначенні напрямків пошуково-розвідувальних робіт на нафту і газ.

2. Вперше виділити зони концентрації локальних структурних форм певного типу і притаманних їм пасток ВВ та встановити, що формування цих зон обумовлена особливостями геодинамічних та структуроформуючих процесів регіонального, зонального та локального рівнів різного ступеню прояву в часі і просторі. Зазначені результати дають можливість спрямовувати геологорозвідувальний процес на виявлення пасток певного типу, що дуже важливо при визначенні методики та обсягів робіт.

3. Удосконалити морфогенетичну класифікацію природної системи “структура-пастка-поклад-родовище”, яка визначає характер взаємовпливу та взаємозв’язку між окремими природними об’єктами і впорядковує термінологію одного з важливіших напрямків досліджень у нафтогазовій геології. Окрім того вона дає можливість диференційовано прогнозувати розвиток пасток ВВ, які притаманні відповідним структурним формам, що істотно впливає на підвищення ефективності геологорозвідувальних робіт.

4. Обґрунтувати новий напрямок подальших геологорозвідувальних робіт: вивчення нафтогазоносних комплексів з урахуванням зонально-концентраційного характеру розповсюдження різнотипних структурних форм.

5. Запропонувати та використати методику рейтингової оцінки перспектив нафтогазоносності кожної геологічної зони, яка полягає в застосуванні коефіцієнту значимості найважливіших факторів нафтогазоносності. Методика дає можливість встановлювати найбільш пріоритетні комплекси та зони нафтогазоносності.

6. Встановити, що кожен з п’яти досліджуваних комплексів (Р13, С2, С1s, С1v2, С1v1-t) у кожній зоні характеризується різним ступенем перспективності, що дуже важливо для практики планування геологорозвідувальних робіт.

7. Науково обгрунтувати конкретні пріоритетні напрямки пошуково-розвідувальних робіт по зонах відповідно їх рейтингової послідовності:

7.1. Комишнянсько-Коломацька зона: пріоритетні комплекси С1s, С1v2, С1v1-t,

перспективний комплекс С2.

7.2. Потічансько-Левенцівська зона: пріоритетні комплекси С1s, С1v2, С1v1-t, перспективний комплекс С2.

7.3. Юліївсько-Дружелюбівська зона: пріоритетні комплекси С1s, С1v2, перспективний комплекс С2.

7.4. Баранівсько-Плачидівська зона: пріоритетний комплекс С2, перспективні комплекси С1s, С1v2, С1v1-t.

7.5. Абазівсько-Лозівська зона: пріоритетний комплекс С1s, перспективні комплекси С2, С1v2.

7.6. Машівсько-Біляївська зона: пріоритетний комплекс Р13, перспективні комплекси С2, С1s.

7.7. Шуринсько-Ведмежанська зона: перспективні комплекси С2, С1s, С1v2.

7.8. Тирлівсько-Хухрянська зона: перспективні комплекси С1s, С1v2.

7.9. Ямпільсько-Пархомівська зона: перспективні комплекси С2, С1s.

7.10. Біланівсько-Кохівська зона: перспективні комплекси С2, С1s, С1v2, С1v1-t.

Наведені висновки дозволяють сформулювати ряд рекомендацій щодо впровадження результатів досліджень у практику пошуково-розвідувальних робіт.

1. Обсяги геологорозвідувальних робіт у межах виділених зон необхідно розподіляти відповідно їх рейтингу, спрямовуючи основну частину обсягів на пріоритетні нафтогазоносні комплекси.

2. Посилити регіональні геолого-геофізичні дослідження (сейсморозвідка, параметричне буріння, наукові та тематичні розробки) в межах Шуринсько-Ведмежанської, Абазівсько-Лозівської, Ямпільсько-Пархомівської та Біланівсько-Кохівської зон з метою більш повного вивчення закономірностей розповсюдження резервуарів та покришок у нафтогазоносних комплексах.

3. З метою прогнозування та локалізації ділянок, перспективних на пошуки літологічно екранованих пасток, розширити літофаціальні дослідження на науковому рівні в межах всіх виділених зон.

4. Удосконалити методику вивчення сейсмічного хвильового поля, спрямовуючи її на підвищення ступеня достовірності прогнозу геологічного розрізу на пластовому рівні.

5. Сейсморозвідувальні роботи пошукового етапу спрямовувати на виявлення перспективних об’єктів з урахуванням пріоритетності нафтогазоносних комплексів у відповідних зонах.

6. Детальні сейсморозвідувальні роботи з метою підготовки локального об’єкту до пошукового буріння ставити тільки в разі позитивної оцінки його перспектив, яка повинна враховувати літофаціальний фактор нафтогазоносності.

Публікації автора:

Монографії

1.Нафтогазоносний потенціал північного борту Дніпровсько-Донецької западини /Довжок Є.М., Бялюк Б.О., Клочко В.П., Чебаненко І.І., Шпак П.Ф., Курилюк Л.В., Дворянин Є.С., Кабишев Б.П., Крот В.В., Зюзькевич М.П., Окрепкий Р.М., Пономаренко М.І., Олексюк В.І., Павленко П.Т., Краюшкін В.О., Караваєва Т.Є., Височанський І.В., Слободян В.П., Філюшкін К.К., Гладун В.В., Пригаріна Т.М., Токовенко В.С., Малюк Б.І.. – К:УНГІ, 1996. –241 с. (Особистий внесок – узагальнення геологічних результатів буріння та випробування свердловин).

Статті у наукових фахових виданнях

2. Особенности строения и разведки Яблуновского нефтегазового месторождения как основа

нового направления поисково-разведочных работ в Днепровско-Донецкой впадине /Барановская Н.Я., Головацкий И.Н., Демьянчук В.Г., Зюзькевич Н.П., Курилюк Л.В., Худык М.В.// Геологический журнал. –1986. -№5. –С.27-32. (Особистий внесок – аналіз історії геологічного розвитку, обгрунтування солянокупольного походження).

3. Новые данные о тектонике и нефтегазоносности Юльевского полигона Днепровско-Донецкой впадины / Крот В.В., Дворянин Э.С., Клочко В.П., Чебаненко И.И., Павленко П.Т., Зюзькевич Н.П., Куль А.И. // Тектоника и стратиграфия. – 1992. – Вып.33. – С.45-57.(Особистий внесок – аналіз результатів буріння та визначення перспектив нафтогазоносності).

4. Перспективы развития геологоразведочных работ на нефть и газ в Днепровско-Донецкой впадине /Крот В.В., Дворянин Э.С., Жихарев А.П., Завьялов В.М., Зюзькевич Н.П., Истомин А.Н., Кабышев Б.П., Окрепкий Р.Н., Слободян В.П. // Геологический журнал. – 1994. - №4-6. – С.7-15. (Особистий внесок – обгрунтування ефективних напрямків робіт на території діяльності геологічного підприємства “Полтавнафтогазгеологія”).

5. Зюзькевич Н.П., Кривошея В.А., Мачужак М.И. Особенности геологического строения и проблемы поисков залежей углеводородов в карбонатных отложениях нижнего карбона в центральной части Днепровско-Донецкой впадины // Геологический журнал. –1994. –№4-6. – С.27-34. (Особистий внесок – узагальнення результатів вивчення карбонатів та визначення особливостей їх будови).

6. Курилюк Л.В., Білик О.Д., Зюзькевич М.П. Типізація елементів ряду структура-пастка-поклад в ДДЗ // Геологія і геохімія горючих копалин. – 1995. -№3-4. – С.58-68. (Особистий внесок – узагальнення типів пасток на території діяльності підприємства “Полтавнафтогазгеологія”).

7. Особливості випробування нестійких тріщинуватих колекторів з АВПТ /Розенгафт А.Г., Харів І.Ю., Лубан Ю.В., Виноградов Г.В., Зюзькевич М.П., Куценко Г.Г. // Мінеральні ресурси України. –1995. –№2. – С.22-23. (Особистий внесок – аналіз результатів випробування тріщинних колекторів, висновок про їх змикання при збільшенні депресії).

8. Зюзькевич М.П., Кулинич Г.Б. Особливості геологічної будови газоконденсатних покладів Чутівського родовища // Нафтова і газова промисловість. – 1998. -№6. –С.12-15. (Особистий внесок – узагальнення геологічних даних та визначення основних рис геологічної будови родовища).

9. Оптимальний комплекс геохімічних досліджень на нафту і газ в межах північного борту ДДЗ /Губич І.Б., Швай Л.П., Дмишко О.С., Зюзькевич М.П., Павленко П.Т. //Мінеральні ресурси України. –1998. -№4. –С.32-33. (Особистий внесок – обґрунтування переваги геологорозвідувальних робіт на північному борту та формулювання головного завдання геохімічних досліджень).

10. Нафтогазовий потенціал північного борту ДДЗ / Чебаненко І.І., Клочко В.П., Краюшкін В.О., Токовенко В.С., Євдощук М.І., Височанський І.В., Зюзькевич М.П., Павленко П.Т., Дворянин Є.С., Кабишев Б.П., Галко Т.М., Гладун В.В. // Мінеральні ресурси України. – 1999. -№4. –С.10-12. (Особистий внесок – узагальнення результатів буріння, фонду структур та обгрунтування концентрації робіт).

11. Височанський І.В., Зюзькевич М.П. Нові аспекти систематизації нафтогазоносних структур. //Питання розвитку газової промисловості України. -Харків, УкрНДІгаз, 1999. Вип.ХХVІІ. - С.113-116. (Особистий внесок – обґрунтування чіткого розмежування понять “екранування” та “обмеження” пасток).

12.Зюзькевич М.П., Височанський І.В., Павленко П.Т. Структурно-літологічні фактори формування пасток ВВ у нижньому карбоні Харківського блоку північного боту ДДЗ // Питання розвитку газової промисловості України. -Харків. УкрНДІгаз. 2001.-Вип.XXIX. –С.121-125. (Особистий внесок – аналіз структурно-літологічних факторів формування пасток).

13. Газоконденсатний поклад Перевозівського родовища у Дніпровсько-Донецькій западині – найглибший поклад у палеозойських відкладах на Євро-Азійському континенті / Іванишин В.А., Дзюбенко О.І., Кайева І.В., Зюзькевич М.П. // Мінеральні ресурси України. –2002. -№2. –С..28-32. (Особистий внесок – аналіз літофаціального складу та колекторських властивостей продуктивних горизонтів).

Препринти

14. Модели ловушек в породах кристаллического фундамента. /Высочанский І.В., Крот В.В., Зюзькевич М.П., Павленко П.Т., Чебаненко І.І., Клочко В.П. Препр. /АН Украины ИГН, 92-7. -К: 1992.

-53с.

15. Геологічні дослідження північного борту Дніпровсько-Донецької западини ( в зв’язку з нафтогазоносністю). /Дворянин Є.С., Клочко В.П., Довжок Є.М., Бялюк Б.О., Кривченков Б.С., Окрепкий Р.М., Кабишев Б.П., Зюзькевич М.П., Височанський І.В., Караваєва Т.Є., Токовенко В.С., Павленко П.Т. Препр./ УНГІ, 95-2. -К.: -1995. -65с.

У збірниках наукових праць

16. Перспективи пошуків нетрадиційних пасток вуглеводнів на північному і південному бортах Дніпровсько-Донецької западини. / Височанський І.В., Зюзькевич М.П., Кривошея В.О., Павленко П.Т. // Матеріали наук.-практ. конф. «Нафта і газ України-96». Т.1. -Харків, 1996, -С.101-102.

17. Неантиклінальні пастки – основний резерв для нарощування запасів нафти та газу в Дніпровсько-Донецькій западині. /Височанський І.В., Лукін О.Ю., Вакарчук Г.І., Зюзькевич М.П., Макридіна Л.В., Філюшкін К.К. // Матеріали наук.-практ. конф. «Нафта і газ України-96». Т.1. -Харків, 1996, -С.26-27.

18. Зюзькевич М.П., Трухачов Ю.В., Павленко П.Т. До питання про нафтогазоносність карбонатних відкладів карбону Дніпровсько-Донецької западини // Матеріали наук.-практ.конф. «Нафта і газ України-96». Т.1. -Харків, 1996, -С.44-45.

19. Барановська Н.Я., Зюзькевич М.П., Лата І.Г. Конкретизація перспективних об’єктів і удосконалення методики пошуково-розвідувальних робіт у продуктивному комплексі ХІІа мікрофауністичного горизонту Дніпровсько-Донецької западини. //Матеріали наук.-практ. конф. «Нафта і газ України-96». Т.1. -Харків, 1996, -С.122-124.

20. Барановська Н.Я., Коваль В.Я., Зюзькевич М.П. Нетрадиційні прийоми коригування розвідки покладів ВВ у нижньокам’яновугільних карбонатних відкладах Дніпровсько-Донецької западини // Нафта і газ України: Зб. наук. праць УНГА. -Полтава, 1998. -Т.1. -С.133-134.

21. Тектонічне районування південного борту Дніпровсько-Донбаського прогину – основа оцінки його перспектив нафтогазоносності /Височанський І.В., Зюзькевич М.П., Павленко П.Т., Яцишин О.В., Тесленко-Пономаренко В.М // Нафта і газ України: Зб. наук. праць УНГА. -Полтава, 1998. -Т.1. -С.147-148.

22. Геологическое строение и перспективы нефтегазоносности Боярско-Ульяновской зоны. /Вишняков Ю.Н. Зюзькевич Н.П., Бланк М.И., Высочанский И.В., Мясников В.И., Тесленко-Паномаренко В.М., Угаров Б.Н., Керусов Э.Н., Ковальчук В.Н. // Нафта і газ України: Зб. наук. праць УНГА. -Полтава, 1998. -Т.1. -С.148-149.

23. Шляхи збільшення видобувного потенціалу вуглеводневої сировини в східному нафтогазоносному регіоні України. / Дем’яненко І.І., Кабишев Б.П., Лебідь В.П., Зюзькевич М.П., Курилюк Л.В., Слободян В.П., Філюшкін К.К. // Нафта і газ України: Зб. наук. праць УНГА. -Полтава, 1998. -Т.1.

-С.155.

24. Результати та напрямки геолорозвідувальних робіт на нафту і газ в Краснопопівсько-Вільхівському районі. / Зюзькевич М.П., Павленко П.Т., Височанський І.В., Вишняков Ю.Н. //Нафта і газ

України: Зб. наук. праць УНГА. -Полтава, 1998. -Т.1. -С.162-163.

25. Нафтогазоносний потенціал північного борту ДДЗ / Зюзькевич М.П., Павленко П.Т., Височанський І.В., Клочко В.П., Токовенко В.С. // Нафта і газ України: Зб. наук. праць УНГА. -Полтава, 1998. -Т.1. -С.163-164.

26. Нафтогазовий потенціал території діяльності ДГП”Полтавнафтогазгеологія” / Зюзькевич М.П., Мясніков В.І., Носко Н.П., Павленко П.Т. // Нафта і газ України: Зб. наук. праць УНГА. -Полтава, 1998. -Т.1. -С.164-165.

27. Пріоритетні напрямки геологорозвідувальних робіт в центральній частині ДДЗ / Зюзькевич М.П., Височанський І.В., Тесленко-Пономаренко В.М., Павленко П.Т, Саботаж С.В. // Нафта і газ України: Зб. наук. праць УНГА. -Полтава, 1998. -Т.1. -С.165-166.

28. Особливості геологічної будови та нафтогазоносності Зіньківсько-Загорянської зони структур / Мясніков В.І., Павленко П.Т., Тесленко-Пономаренко В.М., Зюзькевич М.П. // Нафта і газ України: Зб. наук. праць УНГА. -Полтава, 1998. -Т.1. -С.218.

29. Особливості геологічної будови та нафтогазоносності північного борту ДДЗ на прикладі Юліївської структурної зони / Носко Н.П., Лещенко В.П., Височанський І.В., Зюзькевич М.П., Павленко П.Т., Тесленко-Пономаренко В.М. // Нафта і газ України: Зб. наук.праць УНГА. -Полтава, 1998. -Т.1.-С.219.

30. Височанський І.В., Зюзькевич М.П. Функціональні зв’язки між елементами природної системи “структура-пастка-поклад-родовище” – концептуальна основа їх класифікації // Нафта і газ України: Зб. наук.праць УНГА. - Ів.Франківськ, 2000.-Т.1.-С.79-80.

31. До питання тектонічного районування нафтогазоносних територій / Височанський І.В., Зюзькевич М.П., Тесленко-Пономаренко В.М., Павленко П.Т. // Нафта і газ України: Зб. наук.праць УНГА. - Ів.Франківськ, 2000. -Т.1. -С.132.

32. Пошуки покладів вуглеводнів в неантиклінальних пастках Дніпровсько-Донецької западини / Зюзькевич М.П., Височанський І.В., Павленко П.Т., Тесленко-Пономаренко В.М. // Нафта і газ України: Зб. наук.праць УНГА. - Ів.Франківськ, 2000. -Т.1. -С.135.

33. Літофаціальні особливості продуктивних комплексів ДДЗ у зв’язку з нафтогазоносністю / Зюзькевич М.П., Павленко П.Т., Тесленко-Пономаренко В.М, Соляник Л.П. // Нафта і газ України: Зб. наук.праць УНГА. - Ів.Франківськ, 2000. -Т.1. -С.143.

34. Інтенсивність галокінезу – критерій оцінки перспективності солянокупольних структур / Височанський І.В., Зюзькевич М.П., Макрідіна Л.В., Тесленко-Пономаренко В.М // Нафта і газ України: Зб. наук.праць УНГА. - Ів.Франківськ, 2000. -Т.1. -С. 207-208.

Тези доповідей

35. Наукове обґрунтування пошуків покладів вуглеводнів в несклепінних пастках південно-східної частини Дніпровсько-Донецької западини / Височанський І.В., Зюзькевич М.П., Павленко П.Т., Тесленко-Пономаренко В.М // Тези доповідей Міжнар. конф. “Генезис нафти і газу та формування їх родовищ в Україні як наукова основа прогнозу та пошуків нових скупчень”. - Чернігів: УкрДГРІ. - 2001. -С.87-89.

36. Зюзькевич М.П. Структурно-літологічні особливості та нафтогазоносність продуктивних комплексів південно-східної частини Дніпровсько-Донецької западини // Тези доповідей Міжнар. конф. “Генезис нафти і газу та формування їх родовищ в Україні як наукова основа прогнозу та пошуків нових скупчень”. - Чернігів: УкрДГРІ. - 2001. -С.100-102.

37. Геологічні передумови формування покладів вуглеводнів в межах північної частини Харківського мегаблоку ДДЗ / Зюзькевич М.П., Павленко П.Т., Височанський І.В., Пилипенко Г.М. // Тези доповідей Міжнар. конф. “Генезис нафти і газу та формування їх родовищ в Україні як наукова основа прогнозу та пошуків нових скупчень”. - Чернігів: УкрДГРІ. - 2001. -С.104-105.

38. Іванишин В.А., Зюзькевич М.П. Палеотектоніка Глинсько-Розбишівської структури і формування нафтогазових покладів // Тези доповідей Міжнар. конф. “Генезис нафти і газу та формування їх родовищ в Україні як наукова основа прогнозу та пошуків нових скупчень”. - Чернігів: УкрДГРІ. - 2001. -С.106-108.

39. Павленко П.Т., Зюзькевич М.П., Тесленко-Пономаренко В.М. Геологічні умови формування покладів вуглеводнів в південно-східній частині Дніпровсько-Донецької западини // Тези доповідей Міжнар. конф. “Генезис нафти і газу та формування їх родовищ в Україні як наукова основа прогнозу та пошуків нових скупчень”. - Чернігів: УкрДГРІ. - 2001. -С.131-132.

40. Особливості формування газоконденсатних родовищ Зіньківсько-Загорянської зони занурених структур / Тесленко-Пономаренко В.М., Зюзькевич М.П., Павленко П.Т., Пилипенко Г.М. // Тези доповідей Міжнар. конф. “Генезис нафти і газу та формування їх родовищ в Україні як наукова основа прогнозу та пошуків нових скупчень”. - Чернігів: УкрДГРІ. - 2001. -С.150-151.