Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Мистецтвознавство / Музичне мистецтво


Кодьєва Олена Петрівна. Зображальне у понятійно-категоріальній системі культурології : Дис... д-ра наук: 26.00.01 - 2009.Анотація до роботи:

Кодьєва О. П. Зображальне у понятійно-категоріальній системі культурології. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора культурології за фахом 26.00.01 – теорія та історія культури (культурологія). – Національна музична академія України імені П. І. Чайковського, Міністерство культури і туризму України, Київ, 2009.

Дисертація присвячена розробці проблеми зображального. Конкретний аспект дослідження – сутність і функція зображального у просторі творення культури. Аналіз історичних і сучасних напрацювань в галузях філософії, культурології, естетики, психології, мистецтвознавства, природничих наук, а також вивчення художньої практики надало змоги запропонувати авторську концепцію зображального. Вона ґрунтується на розробці теоретичної моделі „зображальне – і його функція виражальне“, яка являє собою структуру, що саморозвивається на основі внутрішньої необхідності творчого вибору з боку митця, його цілепокладання щодо досягнення морально-художньої цілісності твору.

Запропонована модель зображального є універсальною в межах культури, а поняття „зображальне“ взаємодіє з усіма поняттями і категоріями культурології. Даний висновок зроблено на основі застосування сучасної методології: врахування синергетичної парадигми єдності світу і інтеграції гуманітарних і природничих дисциплін у дослідженні наукових проблем; візуальної парадигми; діалектичного аналізу сукупності понять і категорій, які залучаються до дослідження поняття зображального. Серед них - фундаментальні: „простір“ - „час“, „якість“ - „кількість“, „форма“ - „зміст“, „цілісність“.

Пропонується визначення поняття „зображальне“.

К л ю ч о в і с л о в а: зображальне, виражальне, культуротворення, простір, час, якість, кількість, форма, зміст, творче, художнє, моральне, цілісність, досвід персоніфікації, творча манера митця.

Публікації автора:

 1. Кодьева Е. П. Зображальне як культуротворчий феномен / О. П. Кодьєва. – К. : ЗАТ „Нічлава“, 2007. – 264 с.

 2. Кодьєва О. П. Естетика проти хаосу (Стосовно виступу Артура С. Данто) / О. П. Кодьєва // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : зб. наук. праць : у 2 ч. – К., 1998. – Ч. 1. – С. 84–93.

 3. Кодьєва О. П. Естетична свідомість: морально-правові інтенції / О. П. Кодьєва // Культура і сучасність : альманах. – К. : ДАКККІМ, 2004. – № 2. – С. 5–9.

 4. Кодьєва О. П. Естетичний ідеал і художні процеси сучасності / О. П. Кодьєва // Актуальні філософські та культурологічні проблеми сучасності : зб. наук. праць Київ. держ. лінгвістичного ун-ту. – К. : КДЛУ, 2000. – С. 110–116.

 5. Кодьєва О. П. Звертаючись до Юнга (естетична проблема витоків зображального) / О. П. Кодьєва // Наука. Релігія. Суспільство. – 2003. – № 2. – С. 79–84.

 6. Кодьєва О. П. Знак як носій художньої виразності / О. П. Кодьєва // Культурологія. Філософія. Релігієзнавство : наук. записки. – К. : НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2000. – С. 17–23.

 7. Кодьєва О. П. Зображальність: просторово-часовий аспект / О. П. Кодьєва // Актуальні філософські та культурологічні проблеми сучасності : альманах : зб. наук. праць. – К. : КДЛУ, 2002. – Вип. 9. – С. 172–177.

 8. Кодьєва О. П. Зображення як світовий пошук: від минулого до сьогодення / О. П. Кодьєва // Наук. часопис НПУ ім. М.П. Драгоманова : до 170-річного ювілею. Серія. 7 : Релігієзнавство. Культурологія. Філософія : зб. наук. праць. – К. : НПУ, 2005. – № 7– С. 78–84.

 9. Кодьєва О. П. Іронія у зображальній творчості / О. П. Кодьєва // Наук. записки Харків. військ. ун-ту. Серія: Соціальна психологія, філософія. – Х. : ХВУ, 2004. – Вип. 2. – С. 80–90.

 10. Кодьєва О. П. Категорія піднесеного і сучасне пластичне мистецтво / О. П. Кодьєва // Актуальні філософські та культурологічні проблеми сучасності : зб. наук. праць Київ. держ. лінгвістичного ун-ту. – К. : КДЛУ, 2000. – С. 110–116.

 11. Кодьєва О. П. Людина, яка зображує: чи бути творчій особистості? / О. П. Кодьєва // Гуманітарний часопис. – 2006. – № 3. – С. 5–12.

 12. Кодьєва О. П. Прекрасне як проблема естетики / О. П. Кодьєва // Актуальні філософські та культурологічні проблеми сучасності : альманах : зб. наук. праць. – К. : Знання, 2000. – С. 240–246.

 13. Кодьєва О. П. Примітив як художній процес і традиції української культури / О. П. Кодьєва // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : зб. наук. праць. – К., 1998. – Вип. 2, Ч. 1. – С. 21–30.

 14. Кодьєва О. П. Проблема художньої форми та український авангард 1910-1930-х років / О. П. Кодьєва // Вісн. Держ. акад. керівних кадрів культ. і мистецтв. – 2001. – № 1. – С. 64–69.

 15. Кодьєва О. П. Реалістичність світосприйняття як принцип зображальності / О. П. Кодьєва // Актуальні філософські та культурологічні проблеми сучасності : альманах : зб. наук. праць. – К. : Укр. книга, 2002. – Вип. 10. – С. 168–174.

 16. Кодьєва О. П. “Розв’язання... у ніщо”: чи доцільно? (Категорія комічного в образотворчому мистецтві)“ / О. П. Кодьєва // Вісн. Держ. акад. керівних кадрів культ. і мистецтв. – 2003. – № 1. – С. 28–34.

 17. Кодьєва О. П. Символ та його місце у зображальній творчості / О. П. Кодьєва // Вісн. Держ. акад. керівних кадрів культ. і мистецтв. – 2002. – № 1. – С. 31–37.

 18. Кодьєва О.П. Свобода творчості як філософсько-правова проблема / О. П. Кодьєва // Часопис Київ. ун-ту права. – 2005. – № 3. – С. 19–21.

 19. Кодьєва О. П. Трагічне: естетична проблема відображення / О. П. Кодьєва // Актуальні філософські та культурологічні проблеми сучасності : зб. наук. праць Київ. держ. лінгвістичного ун-ту. – К. : КДЛУ. 2001. – С. 91–96.

 20. Кодьєва О. П. Українське образотворче мистецтво сьогодні / О. П. Кодьєва // Міст-3 : зб. мистецтвознавчих досліджень АМУ. – К. : Ін-т проблем сучасного мистецтва, 2006. – С. 172–180.

 21. Кодьєва О. П. Філософія тривалості і естетична категорія зображального (До 60-річчя від дня смерті Анрі Бергсона) / О. П. Кодьєва // Вісн. Держ. акад. керівних кадрів культ. і мистецтв. – 2001. – № 2. – С. 131–137.

 22. Кодьєва О. П. Художній образ як процес / О. П. Кодьєва // Вісн. Держ. акад. керівних кадрів культ і мистецтв. – 2000. – № 3. – С. 10–15.

 23. Кодьєва О. П. Художня свідомість як детермінанта зображальної творчості / О. П. Кодьєва // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : зб. наук. праць. – К., 1998. – Вип. 2, ч. 1. – С. 21–30.

 24. Кодьева Е. П. Изобразительное и его место в эстетическом воспитании курсантов : учеб. пособие / Е. П. Кодьева. – К., 1995. – 115 с.

 1. Основи викладання мистецьких дисциплін : навч. посібник для студ. гуманіт. спец. вищ. навч. закладів / О. П. Рудницька, Л. М. Ісьянова, О. А. Цвігун, О. П. Кодьєва, С. О. Соломаха ; Ін-т змісту і методів навчання, Ін-т педагогіки і психології професійної освіти АПН України. – К., 1998. – 183 с.

 2. Кодьєва О. П. Деякі проблеми естетичної освіти у вузах / О. П. Кодьєва // Вища освіта в Україні: реалії, тенденції, перспективи розвитку : міжнар. наук.-практ. конф., 17-18 квітня 1996 р. : тез. доп. – К. : АПН України, 1996. – С. 83–84.

 3. Кодьєва О. П. Джерело буття і невмирущі традиції естетики Г. Сковороди / О. П. Кодьєва // Філософія та сучасність : міжнар. наук.-теорет. конф., приуроч. до 60-річчя Ін-ту філософії ім. Г. Сковороди НАН України, 21 листопада 2006 р. : тез. доп. – К. : Ін-т філософії ім. Г. Сковороди, 2006. – [у друку].

 4. Кодьєва О. П. Дослідження понять як міждисциплінарна проблема / О. П. Кодьєва // Людина, культура, техніка у новому тисячолітті : матеріали 8 міжнар. наук.-практ. конф., 24-25 квітня 2007 р. – Х., 2007. – С. 24.

 5. Кодьєва О. П. Зображальна культура у буденній свідомості / О. П. Кодьєва // Традиція і культура. Вічні цінності у сучасній культурі : міжнар. наук. конф., 6-7 червня 2008 р. : матеріали конф. – К. : Новий Акрополь, 2008. – Ч. 3. – С. 15–16.

 6. Кодьєва О. П. Моральна твердиня – запорука творення / О. П. Кодьєва // Традиція і культура : наук.-практ. конф., 30 листопада-1 грудня 2007 р. : тез. доп. – К. : Новий Акрополь, 2007. – Ч. 1. – С. 23.

 7. Кодьєва О. П. Образотворче мистецтво України: втрати і здобутки / О. П. Кодьєва // Аксіологічні аспекти трансформації укр. суспільства : наук.-практ. конф., 27-28 квітня 2007 р. : матеріали конф. – Івано-Франківськ, 2007. – С. 112–114.

 8. Кодьєва О. П. Проблема космічності естетичного образу / О. П. Кодьєва // Роль науки, релігії та суспільства у формуванні моральної особистості : міжнар. наук.-практ. конф., 16 травня 2003 р. : тез. доп. – Донецьк, 2003. – С. 132.

 9. Кодьєва О. П. Українське образотворче мистецтво у контексті сучасної культури / О. П. Кодьєва // Вісн. Чернігів. держ. пед. ун-ту : Сер. : Філос. науки. – Чернігів, 2007. – Вип. 51 : Некласична філософія мови, моралі, мистецтва, релігії : матеріали 6 міжвуз. наук. семінару, червень 2007 р. – С. 101–104.