Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Соціологічні науки / Теорія, методологія та історія соціології


20. Ніколенко Вадим Вікторович. Злагода як феномен життєдіяльності суспільства: дис... канд. соціол. наук: 22.00.01 / Харківський національний ун-т ім. В.Н.Каразіна. - Х., 2004.Анотація до роботи:

Ніколенко В.В. Злагода як феномен життєдіяльності суспільства. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата соціологічних наук за спеціальністю 22.00.01 – теорія та історія соціології. – Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна, Харків, 2004.

Дисертація присвячена аналізу феномена соціальної злагоди в контексті, з одного боку, основних історичних фаз суспільного розвитку, а з іншого – економічних, політичних та соціокультурних особливостей повсякденного життя суспільства. За допомогою порівняльного аналізу соціологічних підходів до вивчення соціальної злагоди, з урахуванням повсякденної соціокультурної специфіки, сформовано наукове розуміння зазначеного феномена, його форм прояву та детермінуючих факторів.

Відмічено, що сьогодні у межах соціальної епістемології, виходячи з макротеоретичної дослідницької перспективи, найбільш аргументованими та розробленими є консенсусні підходи щодо аналізу суспільної життєдіяльності Т. Парсонса та Н. Лумана. Обгрунтовано, що вирішального значення для українського суспільства набуває методологія дослідження та методика формування консенсуальних ресурсів, що запропоновані Т. Парсонсом. Американський соціолог досліджував цю проблематику, виходячи з ідеї центральності функціонування консенсусу в соціумі.

На цьому грунті було розроблено власну концептуальну модель соціальної злагоди, яка дозволяє виокремити її сутнісні характеристики, формостворюючі критерії, а також відзначити основні напрямки зміцнення її потенціалу в українському суспільстві.

Публікації автора:

1. Николенко В.В. Некоторые особенности социальной политики в условиях социально-экономической трансформации // Вісник Дніпропетровського університету. Філософія. Соціологія. Політологія. – № 4. – 1999. – С. 160-165. – 0.4 др. арк.

2. Николенко В.В. Социальный консенсус: теоретико-методологические аспекты операционализации понятия // Грані. Науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах. – № 6 (8). – 1999. – С. 81-84. – 0.3 др. арк.

3. Николенко В.В. Метаморфозы экономической культуры // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна. – 489”2000. – С. 201-207. – 0.4 др. арк.

4. Николенко В.В. Социальное согласие и конфликт: диалектика взаимодействия // Методологія, теорія та практика соціологічного аналізу сучасного суспільства: Збірник наукових праць. – Видавничий центр ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2002. – С. 36-40. – 0.3 дрк. арк.

5. Николенко В.В. Феномен согласия в контексте современного украинского общества: теоретико-методологический аспект // Методологія, теорія та практика сучасного суспільства: Збірник наукових праць. – Видавничий центр ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2003. – С. 118-126. – 0.5 дрк. арк.

6. Николенко В.В. Освіта та наука у сучасному світі та їх вплив на виховний процес // Виховна парадигма в системі національної вищої школи: головні складові та джерела: Збірник наукових статей. – Дніпропетровськ: Видавничий центр ДНУ, 2003 р. – С. 61-63.– 0.2 дрк. арк.

7. Николенко В.В. Феномен согласия в контексте постмодернизма // Світова цивілізація і міжнародні відносини. – № 2(4). – 2002. – С. 127-131. – 0.3 др.арк.