Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Мистецтвознавство / Музичне мистецтво


Іванова Маргарита Анатоліївна. Жанрова поетика М. Сидельникова в аспекті взаємозв'язку слова та музики : Дис... канд. наук: 17.00.03 - 2009.Анотація до роботи:

Іванова М.А Жанрова поетика М. Сидельникова в аспекті взаємозв’язку слова та музики. –– Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства за спеціальністю 17.00.03 – Музичне мистецтво –– Харківський державний університет мистецтв ім. І.П. Котляревського. – Харків, 2009.

Дисертацію присвячено вивченню жанрової поетики російського композитора другої половини ХХ століття М. Сидельникова (1930 – 1992) в аспекті музичних та літературних жанрових областей. У дисертації уточнюються поняття жанрової поетики як домінантного принципу мислення композитора, пропонується огляд сучасних поглядів на поняття “жанр”, у тому числі як на наявну в музичній практиці множину, створюється типологія взаємодії жанрів, яка враховує новий її вид –– жанрову конкуренцію, що притаманний творчості композитора.

У дослідженні визначено, що художня реалізація основного принципу жанроутворення М. Сидельникова зумовлена естетико-світоглядною позицією, направленою на збагнення універсального та реалізованого композитором через символ лабіринту.

У дисертації проаналізовано показові для М. Сидельникова твори основних періодів творчості –– концерт для дванадцяти солістів «Російські казки» (1968), хорова кантата «Таємні розмови» (1975), вокальний цикл на вірші В. Хлєбникова «У країні осоки й незабудок» (1978), роман-симфонія для фортепіано соло «Лабіринти» (1992) –– та виявлено основний принцип жанрової поетики, який у даній роботі названо жанровим парадоксом. У дослідженні розглянуто механізм дії жанрового парадоксу та розроблено його поняття як авторської стратегії побудови художньої цілісності, заснованої на конкуренції жанрових множин.

У дисертаційному дослідженні вивчається жанровий простір творчості М. Сидельникова. Уточнюється поняття жанрової поетики як сукупності художніх принципів, що обумовлюють неповторність музичного твору через вплив загальних закономірностей жанроутворення. У роботі зроблено наступні висновки:

1. Дослідження процесів становлення та стабілізації жанрової поетики дозволило виявити основну властивість, характерну творчості М. Сидельникова. У даній роботі це явище пропонується називати жанровим парадоксом. Композитор реалізує свій задум на основі вибору окремих, на перший погляд, випадкових елементів з жанрового простору художньої культури, зокрема, літератури і музики, щоб створити ефект парадоксальності. Жанровий парадокс творів М. Сидельникова виникає в умовах конкуренції жанрових множин, і лише через непередбачені традицією норми новостворені жанрові поєднання здаються неможливими та незвичними.

2. Художня реалізація основного жанрового принципу зумовлена естетико-світоглядною позицією М. Сидельникова, направленою на збагнення універсального. Цю ідею композитор реалізує через символ лабіринту, що дозволяє представити жанровий парадокс у різних його проявах: «лабіринту мисливців» («Російські казки»), «лабіринту-ініціації»(«Таємні розмови», «У країні осоки й незабудок»), «критського лабіринту» («Лабіринти»).

3. Будь-який мовний вислів усвідомлюється композитором як елемент жанрової множини (казки, роману, «сократичних діалогів», поетичних молитов). У творах композитора об’єднання літературних і музичних жанрів відкриває нову несподівану смислову перспективу і є непередбачуваним відповідно до отриманого результату, тому й потрапляє в область дії жанрового парадоксу.

4. Жанрові експерименти М. Сидельникова, пов’язані зі сміливими жанровими змішуваннями, достатньо повно сприяють реалізації його авторської індивідуальності та розширюють сучасний жанровий простір оригінальними й незвичними жанроутвореннями. Вдаючись до ефекту парадокса, М. Сидельников знаходить у літературних та музичних жанрах їх невикористаний арсенал. Саме реалізація такого жанрового потенціалу стає змістом жанрового експерименту композитора.

5. Результатом композиторської роботи стають нові жанроутворення, у яких жанрові елементи не складають базисний жанр, як в умовах синтезу, а нагадують, на перший погляд, «хаос жанрів». При цьому твори М. Сидельникова не ввійшли також і в коло таких понять, як «жанрова дифузія», «жанровий гібрид». Природа парадокса потенційно нескінченна, і уявний «жанровий хаос», створений М. Сидельниковим у жанровому просторі, приховує в собі можливості появи нескінченного числа нових жанроутворень. Парадоксальний елемент дає поштовх до появи нових розгалужень у жанровому просторі, стимулює процес самоорганізації жанру. Оскільки існує можливість зміни жанрових конфігурацій, нові жанроутворення можна віднести до дисипативного жанрового простору – взаємодії тут відбуваються в середовищі жанрових множин, а їх результат можна схарактеризувати як «множинність...але ми поки не знаємо, що вона спричиняє за собою, коли знайде субстантивний характер» (Дельоз, Гваттарі).

Публікації автора:

  1. Иванова М. А. Жанровая поэтика «Русских сказок» Н. Сидельникова (к вопросу изучения камерно-вокальной музыки) / М. А. Иванова // Мистецтво та освіта сьогодення: проблеми взаємодії мистецтва, педагогіки та теорії і практики освіти: зб. наук. пр. / Харк. держ. ун-т мистецтв ім. І. П. Котляревського / ред. та упоряд. Л. І. Шубіна. – Х.:Кортес, 2006. — Вип. 18. — Х.: Кортес, 2006. — С. 283–291.

  2. Иванова М.А. Жанровая природа «Сокровенных разговоров» Н. Сидельникова / М.А. Иванова // Теоретичні питання культури, освіти та виховання: зб. наук. праць за заг. ред. академіка АПН України М. Б. Євтуха, уклад. О. В. Михайличенко. — К.: Вид. центр КНЛУ, 2007. — Вип. 32. — С. 54–59.

  3. Иванова М. А. Н. Сидельников: путь универсального постижения / Иванова М. А. // Проблеми взаємодії мистецтва, педагогіки та теорії практики освіти: зб. наук. праць / ред. та упоряд. І. В. Цурканенко. — Харків: ХДМУ ім. І. П. Котляревського, 2007. — Вип. 19. — С. 103–116.

  4. Иванова М. А. Жанровая природа позднего периода творчества Н. Сидельникова / М.А. Иванова // Проблеми взаємодії мистецтва, педагогіки та теорії практики освіти: зб. наук. праць / ред. та упоряд. Л. В. Шаповалова. — Харків: ХДМУ ім. І. П. Котляревського, 2007. — Вип. 20. — С. 80–91.

  5. Иванова М. А. Инструментальная сказка / М. А. Иванова // Проблеми взаємодії мистецтва, педагогіки та теорії практики освіти: зб. наук. праць. / ред. та упоряд. Л. В. Русанова. — Харків: ХДМУ ім. І. П. Котляревського, 2008. — Вип. 21. — С. 70–79.