Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Військові науки / Військова історія


Гозуватенко Галина Олександрівна. Збройні Сили України, їх створення, розвиток та реорганізація на контрактній основі (1991-2007 рр.) : Дис... канд. наук: 20.02.22 - 2009.Анотація до роботи:

Гозуватенко Г.О. Збройні Сили України, їх створення, розвиток та реорганізація на контрактній основі (1991-2007 рр.). – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 20.02.22 – військова історія. – Національний університет „Львівська політехніка ”. – Львів, 2009.

На основі аналізу опублікованих документів та статистичних матеріалів в дисертації досліджується історичний процес становлення і розвитку Збройних Сил України та їх переходу на контрактну основу, розкриваються головні фактори, що впливали на нього, визначаються його характерні риси та особливості, виявляються тенденції та закономірності, а також надаються можливі рекомендації щодо використання отриманого досвіду в сучасних умовах реалізації військової реформи тощо.

Проведене дисертаційне дослідження дозволило вирішити наукове завдання, яке полягає в дослідженні історичного процесу становлення і розвитку Збройних Сил України та реорганізації на контрактну основу, розкритті головних факторів, що впливали на нього, визначенні його характерних рис і особливостей, виявленні тенденцій та закономірностей, а також наданні можливих рекомендацій щодо використання отриманого досвіду в сучасних умовах реалізації військової реформи тощо.

Основні наукові та практичні результати дисертаційної роботи:

1.Історіографічно-джерельний аналіз дослідження дає підстави стверджувати, що на сьогодні у вітчизняній історичній літературі комплексні наукові дослідження процесу становлення та розвитку Збройних Cил України, переходу їх на контрактну основу практично відсутні.

2. Розвиток Збройних Сил України на професійній основі вимагає створення якісно нових умов для їх функціонування. Повинна оновлюватись не лише структура армії, процес бойової підготовки, зміст управлінської діяльності, умови військово-професійної діяльності, а також і система комплектування військ особовим складом. Очевидно, що головним у змісті кадрової політики в Збройних Сил України на період до 2015 року буде перехід до комплектування військовослужбовцями служби за контрактом.

3.Практика комплектування військових частин і підрозділів у умовах переходу їх на професійну основу показала, що попередні методи роботи не відповідають сучасним вимогам і завданням, поставленим перед військами. Потрібна більш досконала і максимально пристосована до сучасних умов військової діяльності система цілеспрямованих заходів і способів, форм і методів, за допомогою яких забезпечувалося б вирішення завдань підвищення професійного рівня солдатів і офіцерів, формування у них високого рівня національно-патріотичної свідомості та морально-ділових якостей.

Сучасний етап розвитку Збройних Сил України потребує ретельного індивідуального відбору кандидатів для проходження військової служби за контрактом. На перший план у цій роботі висувається проведення заходів військово-професійного орієнтування молоді. Це надасть можливість сформувати позитивні світоглядні орієнтири, підвищити рівень патріотизму, готовності до виконання службових обов’язків, а найголовніше – усвідомити особливі умови військової служби, функції і завдання, які необхідно буде виконувати, труднощі, з якими доведеться зіткнутися.

4. Важливим напрямом у роботі з майбутніми військовослужбовцями служби за контрактом стало роз’яснення правових основ військової служби за контрактом. Заходи з військово-професійного орієнтування молоді дали змогу підняти рівень інформаційно-пропагандистської роботи, спрямованої на ознайомлення майбутніх військовослужбовців військової служби за контрактом з узагальненими даними про Збройні сили, переліком військово-облікових спеціальностей, у тому числі споріднених з цивільними професіями.

5. Головні зусилля інформаційно-соціологічного забезпечення військової служби за контрактом передбачали ґрунтовне та всебічне вивчення вітчизняного та зарубіжного досвіду створення та застосування військових формувань, укомплектованих військовослужбовцями служби за контрактом, та громадської думки населення щодо ставлення до військової служби за контрактом. Для цього створюється банк даних можливих кандидатів на військову службу за контрактом та проводиться з ними цілеспрямована професійно-орієнтаційна робота. При цьому актуальним завданням стає постійне вивчення запитів військовослужбовців, що вже проходять службу за контрактом, та кандидатів на цю службу щодо грошового утримання, умов служби і проживання, соціальних і правових гарантій військовослужбовців та членів їх сімей тощо.

6. Стратегічним напрямком розвитку Збройних Сил України на 2006–2015 роки стали системні заходи з підвищення якісних параметрів, що визначають новий обрис ЗС зразка 2015 року. Разом з тим у будь-якій системі є основний елемент, який не тільки визначає її сутність та характеристики, а й прямо або опосередковано впливає на формування інших елементів. Як свідчить світовий і вітчизняний досвід, такою основою стала система комплектування військ (сил) військовослужбовцями, які проходять службу за контрактом. Але недосконалість нормативно-правової бази з питань соціального захисту військовослужбовців військової служби за контрактом, забезпечення їх службовим житлом, недостатнє грошове забезпечення на сьогодні роблять військову службу за контрактом непривабливою для громадян України. Відсутність належної роз’яснювальної та агітаційної роботи у військових комісаріатах, військових частинах та й в державі у цілому (засобах масової інформації) не сприяє підвищенню престижу військової служби за контрактом.

7.Існуюча система добору громадян України на військову службу за контрактом не дозволяє повною мірою реалізувати якісні параметри контингенту, який приймається на військову службу за контрактом. Тому на військову службу за контрактом, в основному, іде молодь, яка не може себе реалізувати в умовах цивільного життя. Відсутність робочих місць, значний рівень безробіття, неспроможність оплатити навчання та неможливість отримати житло спонукає молодих людей в умовах сьогодення іти на військову службу за контрактом. І це не краща частина нашої молоді, а така, що здатна до правопорушень, зловживань спиртними напоями, наркоманії тощо.

8.За результатами дослідження основними причинами, які призводять до розірвання угод і звільнення з військової служби військовослужбовців служби за контрактом, є:

низький рівень організації бойової підготовки;

факти безглуздого планування і використання службового часу;

відсутність можливості підвищувати свій інтелектуальний та фізичний рівень;

завантаженість різного роду господарськими роботами;

незадовільне речове забезпечення;

недостатній рівень грошового забезпечення.

Невирішеність цих проблемних питань негативно позначається на престижності військової служби за контрактом та спричиняє значну плинність військовослужбовців професійної служби.

Виходячи з цього, автором запропоновані деякі можливі напрями використання отриманого досвіду в сучасних умовах реорганізації Збройних Сил України.

У цілому результати наукового пошуку можуть бути використані при підготовці концептуальних засад військового будівництва України, у застосуванні законодавчими органами для вдосконалення нормативно-правової бази життєдіяльності Збройних Сил України шляхом розроблення нових, внесення змін і доповнень до чинних нормативно-правових актів. Вони стануть у нагоді військово-політичному керівництву для вирішення інноваційних підходів під час реформування вітчизняного війська з урахуванням сучасних політичних і економічних реалій, актуальних вимог військової думки у сфері національної безпеки й обороноздатності держави. Основні положення дисертації можуть бути використані під час викладання курсу спеціальних дисциплін, розробки підручників з історіографії вітчизняного війська та проведення занять із гуманітарної підготовки особового складу Збройних Сил України.

Публікації автора:

1. Гозуватенко Г. О. Чинники, що впливають на комплектування української армії військовослужбовцями професійної служби / Г. О. Гозуватенко // Держава та армія. – Львів. НУ «ЛП». 2008.№ 612. С. 195 201.

2. Гозуватенко Г. О. Особливості патріотичної виховної роботи з військовослужбовцями професійної служби в Збройних Силах України на сучасному етапі. / Г. О. Гозуватенко // Схід (Аналітично-інформаційний журнал). Донецьк. ІЕП НАН України. 2008. – № 5 (89) – С. 81 –84.

3. Гозуватенко Г. О. Підготовка підрозділів Збройних Сил України до участі в міжнародних миротворчих операціях на сучасному етапі. / Г. О. Гозуватенко // Воєнна історія. – Київ. УІВІ. – 2008. – № 1-2.– С. 204 –208.

4. Гозуватенко Г. О. Особливості морально-психологічного забезпечення військ (сил) в умовах реорганізації Збройних Сил України. / Г. О. Гозуватенко // Держава і армія. – Львів. НУ«ЛП». – 2008. – № 634.– С. 187 –190.

5. Гозуватенко Г. О. Сучасний досвід та актуальні проблеми становлення Збройних Сил України : зб. тез доповідей Першої Всеукраїнської науково-практичної конференції «Перспективи розвитку озброєння і військової техніки в Збройних Силах України», 04-05 берез. 2008 р., : – Львів : ЛІСВ НУ «ЛП», – 2008. – С.66.

6. Формування інституту комплектування Збройних Сил України за контрактом. Конференція Національної академії оборони України «Соціально-економічні, психологічні та історичні аспекти трансформації Збройних Сил України». – Київ, НАОУ, 6 листопада 2008р.– С.151.