Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Медичні науки / Фтизіатрія


Савченко Володимир Ігорович. Застосування магніто-ультразвукової терапії в комплексному лікуванні вперше виявлених хворих на туберкульоз легень : дис... канд. мед. наук: 14.01.26 / АМН України; Інститут фтизіатрії і пульмонології ім. Ф.Г.Яновського. - К., 2005.Анотація до роботи:

Савченко В.І. Застосування магніто-ультразвукової терапії в комплексному лікуванні вперше виявлених хворих на туберкульоз легень.
– Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14.01.26 – фтизіатрія. – Інститут фтизіатрії і пульмонології ім. Ф.Г. Яновського АМН України, Київ, 2005.

Дисертацію присвячено терапії туберкульозу легень із використанням патогенетичних засобів лікування.

В роботі обґрунтовано застосування нового методу лікування туберкульозу легень, який базується на використанні в комплексній терапії магнітного поля та ультразвуку низькочастотного діапазону. Встановлено, що застосування магнітного поля та низькочастотної ультразвукової терапії надає можливість прискорити процеси розсмоктування вогнищево-інфільтративних змін, загоєння порожнин розпаду в легеневій тканині та припинення бактеріовиділення.

Ефективність методу магніто-ультразвукової терапії підтверджена практично.

Магніто-ультразвукова терапія рекомендована для використання як патогенетичний метод лікування вперше виявленого вогнищевого, інфільтративного і дисемінованого туберкульозу легень, починаючи з 1-2-го місяця специфічної протитуберкульозної терапії в амбулаторних та стаціонарних умовах.

У дисертаційній роботі проведене теоретичне узагальнення і нове вирішення науково-практичної задачи сучасної фтизіатрії - підвищення ефективності комплексного лікування хворих на туберкульоз легень із застосуванням магніто-ультразвукової терапії на ранніх строках специфічої протитуберкульозної терапії.

1. Обґрунтовано використання магніто-ультразвукової терапії в комплексному лікуванні хворих з вогнищевою, інфільтративною і дисемінованою формами вперше виявленого туберкульозу легень, як методу патогенетичного лікування, починаючи з 1-2-го місяця специфічної протитуберкульозної терапії, яка полягає у використанні магнітного поля та ультразвуку низькочастотного діапазону.

2. Магніто-ультразвукова терапія у комплексному лікуванні хворих на туберкульоз легень сприяє підвищенню його ефективності, що виражається у більш швидкій, ніж тільки при застосуванні хіміотерапії, ліквідації катаральних явищ у легенях (на 0,62 міс), кашлю (на 0,85 міс) і харкотиння (на 0,51 міс), прискореному і повному розсмоктуванню вогнищево-інфільтративних змін в легенях. Середні строки регресії вогнищево-інфільтративних змін в легенях в основній групі (4,04±0,21) міс були на 1,09 міс меншими, ніж в контрольній (5,13±0,17) міс (Р<0,01).

3. Застосування магніто-ультразвукової терапії сприяє прискоренню загоєння порожнин розпаду в легеневій тканині та припиненню бактеріовиділення. Загоєння порожнин розпаду в легенях відбулося у 95,5 % хворих основної групи і у 90,9 % контрольної групи (Р>0,05), бактеріовиділення припинилось у 100 % хворих обох груп. Середні строки закриття порожнин деструкції у хворих основної групи склали (4,33±0,33) міс, а в контрольній – (5,45±0,33) міс, різниця статистично достовірна (Р<0,02). Середні терміни припинення бактеріовиділення склали в основній групі (1,79±0,13) міс, в контрольній – (2,39±0,17) міс (Р<0,01).

4. Завдяки застосуванню магніто-ультразвукової терапії в комплексному лікуванні хворих на туберкульоз легень зменшуються залишкові зміни в легенях. Так, малі залишкові зміни в легенях по закінченні стаціонарного етапу лікування мали місце відповідно у 48 (78,7 %) та у 33 (58,9 %) хворих основної та контрольної груп, і відповідно, були достовірними (Р<0,05).

5. Магніто-ультразвукова терапія може викликати загальну та вогнищеву реакції. Основними проявами загальної реакції були підвищення температури тіла до субфебрильних показників, сонливість, головний біль. Вогнищева реакція визначається появою або посиленням кашлю, появою або збільшенням кількості харкотиння, вологих хрипів над місцем проекції туберкульозного ураження. Всі реакції носять короткочасний характер і не чинять перепон щодо продовження лікування ультразвуком та магнітним полем. Поява вогнищевої реакції, що свідчить про підсилення процесів мікроальтерації, потребує лише перерви в лікуванні на 1-2 дні з наступним відновленням проведення процедур.

6. Магніто-ультразвукова терапія сприяє нормалізації показників імунітету на більш ранніх етапах стаціонарного лікування, що також покращує показники ефективності лікування у хворих на вперше виявлений туберкульоз легень. Після проведення магніто-ультразвукової терапії показник відносної кількості лімфоцитів в крові значно відрізняється від показника до лікування – відповідно (34,11±1,43)% та (29,65±1,52%) (Р<0,05), визначається значне покращення по СD3-Т-лімфоцитам (59,12±1,13)% і приближується до значень цього показника у здорових донорів (59,70±2,28)% (Р>0,05); в основній групі при порівнянні показників по СD4-Т-хелперам до та після магніто-ультразвукової терапії – відповідно (23,3±0,76)% та (30,8±1,03)% були виявлені статистично значимі відмінності (Р<0,05). Тоді як в контрольній групі достовірної різниці по всім вищевказаним показникам не було виявлено.

Публікації автора:

1. Савченко В.І. Перспективи застосування магніто-ультразвукової терапії в комплексному лікування хворих на туберкульоз легень // Збірник наукових праць КМАПО ім. П.Л. Шупика, 2001. – Вип. 10. – Книга 3. – С. 568-574.

2. Савченко В.І. Вплив магніто-ультразвукової терапії на основі показники ефективності лікування у хворих на туберкульоз легень // Збірник наукових праць КМАПО ім. П.Л. Шупика, 2002. – Вип. 11. – Книга 1.
– С. 781-786.

3. Савченко В.І., М’ясніков В.Г. Аналіз основних загальних реакцій, які виникають при застосуванні ультразвуко-магнітотерапії в комплексному лікуванні хворих із впершевиявленим туберкульозом легень // Збірник наукових праць КМАПО ім. П.Л. Шупика, 2003. – Вип. 12. – Книга 1.
– С. 493-497. Здобувачем здійснювався набір клінічного матеріалу, статистична обробка отриманого матеріалу, підготовка матеріалів до друку.

4. Савченко В.І., Самосюк І.З. Вплив магніто-ультразвукової терапії на клінічні прояви та основні показники ефективності лікування туберкульозного процесу в легенях // Лікарська справа. – 2004. – № 6. – С. 41-46. Здобувачем проведено збір клінічного матеріалу, узагальнення отриманих даних.

5. Савченко В.І., М’ясніков В.Г. Вплив магніто-ультразвукової терапії на імунологічні показники у хворих із вперше виявленим туберкульозом легень // Укр. пульмонологічний журнал. – 2004. – № 3. – С. 40-42. Здобувачем здійснювався набір клінічного матеріалу, підготовка статті до друку.

6. Пат. 54276 А Україна, А61N2/00 (UA), 2002075683. Спосіб консервативного лікування туберкульозу легень / Мясніков В.Г., Самосюк І.З., Савченко В.І. // Заявл. 10.07.2002; опубл. 17.02.2003, Бюл. №2. - 2с.

7. Савченко В.І. Застосування магніто-ультразвукової терапії у хворих на туберкульоз легень // Матеріали науково-практичної конференції “Медико-соціальні аспекти боротьби з туберкульозом”. – Київ, 2001. – С.105-106. 8. Савченко В.І., М’ясніков В.Г. Магніто-ультразвукова терапія інфільтративного туберкульозу легенів // Матеріали науково-практичної конференції “Лікувальні фізичні чинники та здоров’я людини”. – Одеса, 2003. – С. 270-271. Здобувачем здійснювався набір клінічного матеріалу, статистична обробка матеріалу.

9. Савченко В.І., М’ясніков В.Г. Застосування ультразвукомагнітотерапії та її ефективність в комплексному лікуванні хворих на туберкульоз легень // Матеріали наукових праць ІІІ з`їзду фтизіатрів і пульмонологів України. – Київ, 2003. – С. 341. Здобувачем здійснювався набір клінічного матеріалу, обстеження хворих основної та контрольної груп, статистична обробка матеріалу.