Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Медичні науки / Фтизіатрія


692. Скороходова Наталя Олегівна. Застосування квантової терапії в комплексному лікуванні хворих ексудативним плевритом туберкульозної етіології: дис... канд. мед. наук: 14.01.26 / Інститут фтизіатрії і пульмонології ім. Ф.Г.Яновського АМН України. - К., 2004.Анотація до роботи:

Скороходова Н.О. Застосування квантової терапії в комплексному лікуванні хворих ексудативним плевритом туберкульозної етіології. - Рукопис

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14.01.26-фтизіатрія. – Інститут фтизіатрії і пульмонології
ім. Ф.Г. Яновського АМН України, Київ, 2004.

Дисертацію присвячено удосконаленню лікування ексудативного туберкульозного плевриту шляхом використання поліфакторної квантової терапії на фоні хіміотерапії.

Використання поліфакторної квантової терапії в комплексному лікуванні хворих ексудативним плевритом туберкульозної етіології у порівнянні з традиційною антибактеріальною терапією сприяло підвищенню ефективності лікування і виражалось у швидшій ліквідації симптомів інтоксикації , прискоренні розсмоктування ексудату, відновленні везикулярного дихання на 15 – 18,6 днів раніше, сприяло формуванню переважно малих та помірних залишкових плевральних змін, дозволило скоротити строки стаціонарного лікування на (21,6 + 4,2) дні. Поліфакторна квантова терапія виявилась більш ефективною, ніж лазерна терапія.

У дисертації узагальнені теоретичні та практичні дані щодо вирішення актуальної наукової задачі фтизіатрії – підвищення ефективності лікування хворих ексудативним плевритом туберкульозної етіології шляхом застосування поліфакторної квантової терапії на фоні протитуберкульозних препаратів. Це дозволяє скоротити строки стаціонарного лікування на (21,6 + 4,2) днів та сприяє формуванню переважно малих (27,8%) і помірних (66,7%) залишкових плевральних змін при закінченні стаціонарного етапу лікування. Даний метод немедикаментозної терапії має стати важливим доповненням до основного (антибактеріального) лікування туберкульозу в даного контингенту хворих.

1. Використання поліфакторної квантової терапії в комплексному лікуванні хворих ексудативним плевритом туберкульозної етіології в порівнянні з традиційною терапією сприяє підвищенню ефективності лікування і виражається у швидшій на (17,3+4,1) днів ліквідації симптомів інтоксикації, прискоренні розсмоктування плеврального ексудату на (15,0+3,2) днів, відновленні везикулярного дихання на (18,6 + 2,2) днів раніше.

2. Використання поліфакторної квантової терапії на фоні хіміотерапії у хворих ексудативним туберкульозним плевритом сприяє формуванню переважно малих (27,8 %) і помірних (66,7 %) залишкових плевральних змін при закінченні стаціонарного етапу лікування.

3. Застосування квантової терапії у хворих ексудативним туберкульозним плевритом дозволяє скоротити строки стаціонарного лікування на (21,6 + 4,2) днів.

4. Розроблений спосіб комплексного лікування у даного контингенту хворих забезпечує статистичне достовірне зниження до норми рівня глікопротеїдів у крові - (0,18 + 0,01) ум.од і сіалових кислот – (166,2 + 3,14) ум.од. та церулоплазміну до (2,08±0,12) мкмоль/л.

5. Суттєвим фактором позитивного впливу поліфакторної квантової терапії на перебіг специфічного процесу є нормалізація процесів перексидації ліпідів: рівень гідроперекисів ліпідів нормалізувався і становив (3,84 + 0,28) ум.од. в 1 мл плазми, тобто знизився на 22,0% від первинного, дієнових кетонів також нормалізувався – до (0,45 + 0,03) ум.од., (зниження на 30,8%), малонового діальдегіду знизився на 28,6% – до (7,31 + 0,48) мкмоль/л. Одночасно відбувається і значна активізація антиоксидантної системи - підвищення в плазмі рівня каталази на 14,7% від первинного – до (30,4±1,3) мкмоль/л .

6. Використання квантової терапії в комплексі лікувальних заходів у даного контингенту хворих сприяє нормалізації показників функції зовнішнього дихання.

7. На фоні протитуберкульозних препаратів поліфакторна квантова терапія при ексудативному туберкульозному плевриті більш ефективна, ніж лазерна терапія.

Публікації автора:

1.Ахтырский А.И., Бондаренко В.П., Герман А.К., Шальмин А.С., Скороходова Н.О. Пособие по дифференциальной диагностике туберкулеза и других заболеваний легких . –Запорожье: Премьер,2001. – 168 с. (виконано обстеження та лікування хворих, аналіз та оформлення матеріалу в розділі “ Экссудативный плеврит “).

2. Шальмин А.С., Скороходова Н.О. Применение различных методов физиотерапевтического воздействия в общем комплексе лечения больных экссудативным плевритом туберкулезной этиологии // Запорожский медицинский журнал. -2002. -№5. – С.51-54. (участь у клінічному обстеженні хворих, написання першого варіанту статті, підготовка статті до друку).

3. Скороходова Н.О. Влияние магнитолазерной терапии на динамику биохимических показателей больных туберкулезным плевритом // Запорожский медицинский журнал. -2002. -№6. – С. 32-35.

4. Скороходова Н.О. Клиническая эффективность квантовой терапии у больных туберкулезным плевритом // Український пульмонологічний журнал. -2003. -№1. – С. 64-65.

5. Скороходова Н.О. Пути оптимизации лечения больных экссудативным плевритом туберкулезной этиологии // Актуальні питання дерматовенерології. Ювілейний збірник науково-практичних статей, присвячених 75-річчю Дніпропетровського обласного шкірно-венерологічного диспансеру. Випуск №12. Дніпропетровськ,1999. – С.105-106.

6. Скороходова Н.О., Шальмин А.С. Использование лазерной терапии в комплексном лечении больных экссудативным плевритом туберкулезной этиологии // ІІ з’їзд фтизіатрів та пульмонологів України. Матеріали наукових праць з’їзду. –Київ,1998. –С.217. (виконано обстеження та лікування хворих, аналіз та оформлення матеріалу).

7. Скороходова Н.О. Влияние лазерной терапии на эффективность лечения больных экссудативным плевритом туберкулезной этиологии // Збірник наукових праць Запорізького державного інституту удосконалення лікарів по матеріалам 60-ї підсумкової науково-практичної конференції. Запоріжжя,1999. –С.80.