Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки




Я ищу:
Головна / Філософські науки / Соціальна філософія та філософія історії


120. Романюк Світлана Миколаївна. Західна парадигма війни і миру останньої чверті XX століття: дис... канд. філос. наук: 09.00.03 / Харківський військовий ун-т. - Х., 2004.



Анотація до роботи:

Романюк С.М. Західна парадигма війни і миру останньої чверті ХХ століття. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук за спеціальністю 09.00.03 – соціальна філософія та філософія історії. – Харківський військовий університет, Харків, 2004.

Дисертація присвячена аналізу концептуальних підходів до розуміння походження, суті й причин виникнення воєн в західній соціальній філософії. Обґрунтовано, що філософія миру в західному соціально-філософському знанні сформувалася як альтернатива філософії насильства. В науковий обіг введено поняття «західна парадигма війни і миру», розкрито його суть і особливості як в умовах протистояння двох соціально-політичних систем, так і в умовах однополюсного світу. Розкрито особливості трансформації характеру, причин і феномена війни в епоху глобалізації і революції у військовій справі. Доведено оптимістичні підходи до осмислення історичного процесу і місця в ньому збройного насильства в III тисячолітті. Запропоновано модель військового реформування, яка базується на врахуванні основних тенденцій, пануючих у військовому будівництві Заходу. Доведено, що процес реформування Збройних сил України неможливий без духовно-етичного розвитку військовослужбовців, наповнення воєнної політики ідеалами гуманізму та демократії.

У висновках наведені підсумки дослідження, зроблені теоретичні узагальнення, намічені перспективи вирішення окремих аспектів розглянутої проблеми, пропонуються рекомендації щодо впровадження отриманих результатів у програму будівництва та розвитку Збройних сил України, формування перспективних напрямків розвитку оборонно-промислового комплексу України.

Основні результати дисертації конкретизовані у таких положеннях:

1. У результаті соціально-філософського дискурсу проблеми війни і миру розкрито, що формування західної парадигми війни і миру пройшло тривалий історичний шлях. Дана парадигма увібрала в себе філософські традиції Стародавнього світу, Середньовіччя, Відродження, Нового часу. Обґрунтовано і введено в науковий обіг поняття «західна парадигма війни і миру», яка є сукупністю переконань, цінностей і засобів осмислення проблем війни і миру, прийнятих західним науковим співтовариством. Центральними елементами дисциплінарної матриці західної парадигми війни і миру є плюралізм, толерантність, раціоналізм, практицизм, індивідуалізм. Архетиповим для західної парадигми війни і миру є установка на агресію при розв’язанні проблем міждержавних відносин, що виникають у процесі життєдіяльності світової спільноти. Доведено, що західна парадигма війни і миру постійно збагачується новим змістом, детермінованим як сучасними тенденціями в розвитку соціуму, так і вдосконаленням озброєння та військової техніки, еволюцією воєн і військового мистецтва.

2. Встановлено, що невід’ємними компонентами західної парадигми війни і миру є мілітаристські і миролюбні концепції. В умовах розрядки міжнародної напруженості й розпаду світової соціалістичної системи найпоширенішою мілітаристською концепцією була концепція «обмеженої» війни, адепти якої намагалися встановити для світової ядерної війни певні межі, утримати її в рамках «контрольованого» збройного конфлікту. Виявлено, що мілітаристські концепції при обґрунтуванні ролі і місця воєн в історії людства базувалися на використовуванні концепції великих циклів. Розкрито, що в західному теоретичному «мирознавстві» цього періоду домінували три концепції миру: негативна, позитивна і глобалістська. Доведено, що поряд з вказаними філософськими концепціями миру на Заході в 1970-80-ті рр. існували й інші соціально-філософські напрями, які повністю виключали можливість застосування насильства в міждержавних відносинах. Однією з таких течій в антивоєнному русі другої половини ХХ ст. був пацифізм, який об'єднував широкий спектр суспільно-політичних сил.

3. Дискурс сучасних західних філософських досліджень свідчить про те, що в умовах однополярності почалася трансформація поглядів західних учених на проблему війни і миру. Вони в своїх дослідженнях більше акцентували на таких компонентах західної парадигми війни і миру, як плюралізм і толерантність. Виявлено нові детермінанти виникнення воєн в епоху глобалізму та вступу людства до інформаційної ери (цивілізаційні зіткнення, міжнародний тероризм, обмеженість природних ресурсів тощо).

4. При аналізі основних характеристик воєн сучасної епохи виявлено різноманітність підходів західних дослідників. Провідним серед них є техніко-технологічний детермінізм (приписує вирішальне значення в розвитку військової справи зміні технічної і технологічної сторін військового виробництва, появі нових зразків озброєння і військової техніки, які найсерйознішим чином впливають на підготовку, хід і результат бойових дій). Найвідомішою концепцією техніко-технологічного детермінізму збройної боротьби є концепція інформаційних воєн. Наприкінці 1990-х рр. розроблена концепція мереже-центричної війни. Відповідно до мереже-центричної концепції три сфери - інформаційна, фізична і когнітивна - створюють «середовище війни».

5. Запропонована модель військового реформування, яка враховує західну парадигму війни і миру і базується на пануючих тенденціях військового будівництва провідних західних країн: професіоналізації військової діяльності; підвищення ролі і значення високоточної зброї, зброї на нових фізичних принципах і космічного простору у війнах майбутнього. Запропоновані такі принципи будівництва Збройних сил України в сучасних умовах: інтеграція, достатність, відтворення, всебічне врахування ресурсів, варіантність, керована децентралізація, еволюційність. Обґрунтовано, що процес реформування Збройних сил України неможливий без духовно-морального розвитку військовослужбовців, наповнення оборонної політики ідеалами гуманізму і демократії.

Публікації автора:

 1. Романюк С.М. Кант і його сучасні послідовники щодо проблем війни і миру // Наукові записки Харківського військового університету. Соціальна філософія, педагогіка, психологія. – Харків: ХВУ, 2002. – Вип. XV. – С.79-84.

 2. Романюк С.М. Погляди Арнольда Тойнбі на проблему війни та миру // Філософські перипетії. Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна №591’2003. Серія: філософія. – Харків: ХНУ, 2003.С. 187-191

 3. Романюк С.М. Цивілізаційна війна: концепція Самюеля Хантінгтона // Наукові записки Харківського військового університету. Соціальна філософія, психологія. – Харків: ХВУ, 2003. – Вип. 2(17). – С. 158-164.

 4. Романюк С.М. Сучасні погляди західних дослідників щодо проблеми війни і миру // Наукові записки Харківського військового університету. Соціальна філософія, психологія. – Харків: ХВУ, 2003. – Вип. 3(18). – С. 114-120.

 5. Романюк С. Проблемы войны и мира в эпоху глобализации // Бизнес Информ. – 2002. - №9-10. – С.15-17.

 6. Романюк С.М. Філософія миру як складова сучасної парадигми освіти // Нива знань. Науково-методичний альманах. – Дніпропетровськ: “Промінь”, 2003. - №1. – С.20-23.

 7. Романюк С.Н. Личность в теории справедливой войны // Особистість в умовах сучасних політичних відносин: Збірник наукових статей (за матеріалами ХІV Харківських політологічних читань). – Харків: „Право”, 2003. –С.153-155.

 8. Романюк С.М. Прагматизм північноатлантичної соціально-філософської парадигми щодо проблеми війни і миру // Актуальні проблеми будівництва та розвитку внутрішніх військ МВС України: матеріали науково-практичної конференції. – Харків: ВІ ВВ МВС України, 2003. – С.209-212.

 9. Романюк С.М Теорія справедливої війни у північноатлантичній соціально-філософській парадигмі // II наукова конференція молодих вчених Харківського військового університету (Харків, 16-17 квітня 2003 року). Тези доповідей. Частина І. – Харків: ХВУ, 2003. – С.16.

 10. Романюк С.М. Проблема свободи вибору військово-політичних рішень у концепції свободи Е. Фромма // Проблеми свободи у теоретичній та практичній філософії (Матеріали X Харківських міжнародних Сковородинівських читань). В 2 ч. Ч.1. – Харків: “Екограф”, 2003. – С.76-79.

 11. Романюк С.М. Еволюція війни // IIІ наукова конференція молодих вчених Харківського військового університету (м. Харків, 12-13 листопада 2003 року). Тези доповідей. – Харків: ХВУ, 2003. – С. 14-15.

 12. Романюк С.М. Інформаційна війна як можлива форма боротьби найближчого майбутнього // Соціально-політичні та соціально-правові проблеми сучасності: Збірник наукових тез ( за матеріалами XV Харківських політологічних читань). – Харків: НЮАУ, 2004. – С.186-188.