Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Філософські науки / Соціальна філософія та філософія історії


Савченко Ольга Олександрівна. Західна парадигма освіти на початку ХХІ століття (соціально-філософський аналіз) : Дис... канд. наук: 09.00.03 - 2008.Анотація до роботи:

Савченко О.О. Західна парадигма освіти на початку ХХІ століття (соціально-філософських аналіз). – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук за спеціальністю 09.00.03 – соціальна філософія та філософія історії. – Харківський університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба, Харків, 2008.

Дисертацію присвячено соціально-філософському аналізу феномену освіти в парадигмальному вимірі західноєвропейського та північноамериканського освітнього простору. Дана робота є міждисциплінарним дослідженням з превалюванням філософської методології, що дозволило всебічно осягнути позначену проблему. На основі парадигмального підходу було проведено історико-філософський аналіз рефлексії освіти провідними філософськими плинами в контексті західноєвропейської та північноамериканської наукової думки, уточнено поняттєво-категоріальний апарат освіти, досліджені аксіологічні засади змісту сучасної освіти, висвітлені особливості сучасного освітнього простору Заходу та специфіка освітнього простору України, окреслені основні шляхи модернізації української освітньої моделі під впливом загальносвітових соціально-економічних та освітніх тенденцій. Обґрунтовано, що провідними концепціями реформування української освіти виявляються фундаменталізація та гуманізація і гуманітаризація, що спрямовані на формування гармонійно розвинутої цілісної особистості. Зазначено, що нова якість ціннісно- і особистісно-орієнтованої освіти пов’язана з культурним контекстом, який наповнює освіту особистісними смислами, визначає рівень активності людини, міру її залучення в культуру свого народу.

Основні результати дисертації конкретизовані у таких положеннях:

1. Під освітою розуміється складне багатопланове явище, що представляє собою єдність чотирьох аспектних характеристик: цінність, система, процес, результат, таким чином, поняття освіта доповнюється аксіологічним і системним змістом. Освіта сприймається як певного роду «інтенсифікатор» розвитку інтелекту окремої особи, і відтворювання суспільного інтелекту, під яким розуміється єдність культури, науки, освіти, сукупний розум суспільства, управління майбутнім збоку суспільства.

2. Сучасна західна парадигма освіти сформувалася як сукупність характерних ознак та форм у процесі закономірного розвитку та трансформації освітніх парадигм у історичному дискурсі, що випливає з уявлень про теорію освіти як практичну площину філософії, а освіту як соціальний інститут. На основі аналізу провідних філософських ідей раціоналізму, натуралізму, томізму, прагматизму, екзистенціалізму, аналітичної філософії та постмодернізму було встановлено, що філософської рефлексії піддавалися вимоги самобутніх епох до образа людини і зміни моральних цінностей соціокультурних систем, що спричиняло появу концептуальних теорій, які формували значеннєве ядро освітніх парадигм і які було реалізовано в освітні практики, що відрізнялися за освітніми цілями, принципами, методами. Імплементація різних аспектів вихідних філософських ідей в різноманітні освітні інтерпретації у контексті соціокультурної динаміки сприяла одночасно й збереженню основних філософсько-антропологічних ідей, й видозміні їх при формуванні нових парадигм освіти.

3. В рамках сучасного західноєвропейського та північноамериканського освітнього простору співіснують дві взаємозалежні та взаємопроникаючі парадигми освіти: репродуктивно-консервативна та прогресивно-гуманістична. Центральними елементами дисциплінарної матриці репродуктивно-консервативної парадигми є стандартизованість, академічність навчання, упорядкованість знання, сцієнтична спрямованість, у той час, коли елементами дисциплінарної матриці прогресивно-гуманістичної парадигми освіти є культуроцентричність, ціннісна та особистісна орієнтація. Репродуктивно-консервативна освітня парадигма ґрунтується на ідеї збереження консервативної ролі освіти, яка спрямована на передачу молодому поколінню найбільш універсальних елементів культури людської цивілізації. Для даної парадигми характерний предметоцентристський підхід, який розробляється з урахуванням ідей когнітивного навчання, метою якого є розумовий розвиток особистості, що розглядається як послідовний процес розуміння, застосування, аналізу і синтезу навчального матеріалу. Прогресивно-гуманістична освітня парадигма пропонує нові орієнтири освіти, які тісно пов’язані з особистісними смислами, життєвими цілями, задачами, ціннісними орієнтаціями людей, з поняттям етики і моралі, можливістю реалізації різних тенденцій в розвитку суспільств, культур, міжнародних відносин, світоглядів; вона «вбудовує» освіту в життєві потреби особистості і суспільства, проголошуючи ядром базових домінант освіти такі гуманістичні цінності як відповідальність за загальнозначущі цінності, вільне ціннісне самовизначення, компетентність, освіченість, гуманний спосіб життя, вона орієнтується на стійкий світовий розвиток, усвідомлення особливостей соціокультурної ситуації і введення в механізм розвитку освіти нового типу раціональності. Особливість сучасної освітнього простору полягає не в боротьбі й запереченні репродуктивно-консервативної та прогресивно-гуманістичної парадигм, а в їх поєднанні, взаємному доповненні і узгодженні в єдиному освітньому процесі, на основі чого можлива побудова соціально-філософської концепції нової освітньої парадигми ХХІ століття.

4. Аналіз сучасних освітніх парадигм дозволяє зробити висновок, що до базових домінант сучасної освіти, принциповими тенденціями якої є ціннісна й особистісна орієнтованість, відносяться: глибинно-смислове розуміння всесвіту людиною як суб’єктом космосогенезу, яке приходить на зміну поверхнево-наочному освоєнню світу, що є закономірним підсумком розвитку освітнього мислення людини; переосмислення загального погляду на освіту в напрямі все більш глибокого розуміння її як культурного процесу, зміст якого проявляється в гуманістичних цінностях і культурних формах взаємодії його учасників; зміна уявлення про особистість, яка в сучасних умовах наділяється такими властивостями, як схильність до вибору, рефлексії, саморегуляції, самооцінці та ін., у зв’язку з чим міняється і її роль в освітньому процесі – особистість стає його системотворною основою. Домінуючою задачею освіти стає підготовка громадянина, який належить певному соціуму, культурі, історичній епосі, тому культурний контекст розглядається як основа системи освіти в цілому і як умова реалізації ціннісно- й особистісно-орієнтованого підходу в освіті. Магістральною концепцією розвитку освіти стає створення культуроцентристської моделі освіти, яка наголошує на цілісному розумінні людиною свого істинного призначення в навколишньому світі, що робить можливим формування нового менталітету, на основі якого зможуть бути побудовані нові ноосферні пріоритеті, здатні сприяти сталому розвитку суспільства, збереженню суспільного гомеостазису та людську цивілізацію.

5. Згідно з логікою суспільного розвитку одними із самих кардинальних викликів, з якими зіткнулася освіта за всю свою довгу історію, стали світові тенденції глобалізації та інформатизації, переходу до суспільства, заснованого на знаннях. Могутня тенденція глобалізації вбирає в себе експансію світового економічного, культурного, політичного, соціального простору – тобто впливає на розвиток суспільства в цілому. З концептуальними тенденціями глобалізації тісно пов’язана проблематика інформаційного суспільства, бо глобалізація є результатом процесів обміну інформацією у всьому світі. Переосмислення ролі та значущості знання обумовлює перетворення сучасного суспільства у суспільство, засноване на знаннях. Ці основні тенденції сучасного світу є підставами для принципово нового підходу щодо осмислення функціонування та розвитку освіти, оскільки їх можна вважати основними детермінантами розвитку сучасного освітнього простору. Також до тенденцій, що визначають сучасний стан освіти, зумовлюють магістральний шлях її розвитку і формують новий освітній простір, відносяться таки: диверсифікація, регіоналізація, демократизація, масовізація, індивідуалізація, полікультуралізм, фундаменталізація, гуманізація і гуманітаризація.

6. У процесі реформування української освіти треба з обережністю ставитися до максимальної інтеграції України у світовий освітній простір. Модель майбутньої освіти в Україні повинна будуватися на основі спадщини й традицій своєї національної культури, українського менталітету, з урахуванням творчого переосмислення й засвоєння кращих світових досягнень у сфері освіти. Україна повинна зберігати й розвивати свої самобутні національні якості й традиції, своє цілісне й глибинне бачення системи освіти, що є безсумнівним досягненням світового масштабу. Створення конкурентноздатної системи освіти в Україні вимагає модернізації її зовнішньої структури, що припускає впровадження, розвиток і максимальне використання новітніх інформаційних і навчальних технологій; розробку якісно нових освітніх стратегій, орієнтованих на вимоги майбутнього й на постіндустріальні цивілізаційні пріоритети; додання випереджального характеру функціонуванню системи освіти в цілому; подолання корупції й бюрократизму в діяльності освітніх структур; забезпечення масової доступної якісної освіти. Змістовним вираженням процесу оптимізації української освіти повинна стати реалізація в концептуальному полі сучасних освітніх практик тенденцій фундаменталізації та гуманізації й гуманітаризації освіти, яки передбачають розвиток творчого мислення, стимулювання пізнавальної діяльності, й націлені на формування стійкого і гнучкого ціннісного відношення до світу, грають особливу роль в структурі вибору цінностей і пріоритетів соціального розвитку людства, визначенні перспектив його виживання і формування умов стійкого розвитку.

Публікації автора:

 1. Савченко О.О. Ціннісні орієнтації молоді у контексті інформатизації суспільства // Наукові Записки Харківського університету Повітряних Сил. Соціальна філософія, психологія. Випуск 1 (25). – Харків: ХУПС, 2006. – С. 121–129.

 2. Савченко О.О. Аксіологічне осмислення освітнього процесу // Наукові Записки Харківського університету Повітряних Сил. Соціальна філософія, психологія. Випуск 2 (26). – Харків: ХУПС, 2006. – С. 119–125.

 3. Панфілов О.Ю., Савченко О.О. Про роль освіти в забезпеченні національної безпеки України // Наукові Записки Харківського університету Повітряних Сил. Соціальна філософія, психологія. Випуск 1 (27). – Харків: ХУПС, 2007. – С. 60–68.

 4. Панфілов О.Ю., Савченко О.О. До нової парадигми вищої освіти: інтерпретація деяких загальносвітових тенденцій // Наукові Записки Харківського університету Повітряних Сил. Соціальна філософія, психологія. Випуск 1 (28). – Харків: ХУПС, 2007. – С. 68–77.

 5. Савченко О.О. Дистанційна освіта: підстави для соціально–філософського та культурологічного аналізу // Наукові Записки Харківського університету Повітряних Сил. Соціальна філософія, психологія. Випуск 3 (29). – Харків: ХУПС, 2007. – С. 119–124.

 6. Савченко О.О. Освіта як феномен культури та її роль у формуванні цілісної особистості // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна. Випуск 751. – Харків: ХНУ, 2007. – С. 101–105.

 7. Савченко О.О. Освіта у філософському полі постмодернізму // Філософські Перипетії. Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, № 792’2008 – Харків: ХНУ, 2008. – С. 74-80.

 8. Савченко О.О. Фундаменталізація як імператив реформування освіти // Матеріали Четвертої наукової конференції Харківського університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба, 16-17 квітня 2008 року. Програма конференції та тези доповідей. – Харків: ХУ ПС, 2008. – С. 241.

 9. Савченко О.О. Освіта як чинник формування політичної ментальності // Політична культура суспільства: джерела, впливи, стереотипи. Збірник статей і тез (за матеріалами Всеукраїнської науково-теоретичної конференції – ХХ Харківські політологічні читання). Х.: НЮАУ ім. Ярослава Мудрого, НДІ державного будівництва та місцевого самоврядування АпрН України, 2008. – С. 293-295.

 10. Савченко О.О. Ціннісні орієнтири сьогодення: релевантність усвідомлення // Матеріали Другої наукової конференції Харківського університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба, 15-16 лютого 2006 року. Програма конференції та тези доповідей. – Харків: ХУПС, 2006. – С. 126.

 11. Савченко О.О. Від викладання до навчання: деякі аспекти американського досвіду // Інноваційні технології навчання в сучасній дидактиці вищої школи / Матеріали Другої всеукраїнської науково-практичної конференції 13-16 березня 2007 р. – П.: Полтавський військовий інститут зв’язку, 2007. – С. 23-24.

 12. Савченко О.О. Освіта та національна безпека: до питання про взаємозв’язок // Матеріали третьої наукової конференції Харківського університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба, 28-29 березня 2007 року. Матеріали конференції. – Х.: ХУПС, 2007. – С. 181-182.

 13. Савченко О.О. Самоосвіта як провідна освітня парадигма та загальносвітова тенденція // Навчально-виховний процес: методика, досвід, проблеми. Науково-методичний збірник 2 (104) – Х.: Харківський університет Повітряних Сил, 2007. – С. 12-15 .