Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Національна безпека / Економічна безпека держави


Новіков Едуард Борисович. Забезпечення воєнно-економічної безпеки України в умовах реалізації стратегії євроатлантичної інтеграції : дис... канд. екон. наук: 21.04.01 / Національна академія оборони України. — К., 2006. — 182арк. — Бібліогр.: арк. 156-170.Анотація до роботи:

Новіков Е. Б. Забезпечення воєнно-економічної безпеки України в умовах реалізації стратегії євроатлантичної інтеграції. Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 21.04.01 – економічна безпека держави. Національний інститут стратегічних досліджень, Київ, 2006.

В дисертації визначено сутність воєнно-економічної безпеки держави. Досліджено досвід забезпечення воєнно-економічної безпеки країнами НАТО шляхом розвитку воєнно-економічного співробітництва, визначені чинники та закономірності цього співробітництва. Проаналізовано стан воєнно-економічного співробітництва країн НАТО з новими членами та партнерами Альянсу, стан співробітництва України з країнами-членами НАТО у воєнно-економічній сфері. Розроблено концептуальні основи забезпечення воєнно-економічної безпеки України в умовах реалізації стратегії євроатлантичної інтеграції. Удосконалені організаційні та економічні механізми подолання загроз пріоритетним національним інтересам у сфері забезпечення воєнно-економічної безпеки України. Визначений вплив розвитку співробітництва України з НАТО у воєнно-економічній сфері на стан воєнно-економічної безпеки держави. Сформульовані пропозиції щодо реалізації Плану дій Україна-НАТО.

Одержані у процесі дослідження нові наукові результати у сукупності дозволили вирішити наукове завдання щодо розробки теоретико-методологічних засад забезпечення воєнно-економічної безпеки України в умовах реалізації стратегії євроатлантичної інтеграції. Це має суттєве практичне значення для визначення моделей, напрямів та форм розвитку співробітництва України з НАТО у воєнно-економічній сфері та робить внесок у воєнно-економічну науку.

Отримані наукові результати дозволяють зробити такі висновки:

  1. Дослідження стану забезпечення воєнно-економічної безпеки держави в умовах реалізації стратегії євроатлантичної інтеграції засвідчило, що в Україні процеси реформування воєнно-економічної сфери з метою досягнення відповідності вимогам до вступу в НАТО здійснюються безсистемно. Тому насамперед необхідно забезпечити науково-методологічну обгрунтованість зазначеної проблематики для запровадження оптимальних сценаріїв та стратегій реалізації переваг України в інтеграційних процесах, реальних пропозицій щодо забезпечення воєнно-економічної безпеки держави. Це дає можливість державним органам влади підвищити ефективність прийняття управлінських рішень у сфері безпеки та оборони держави.

  2. Проаналізована в роботі організація воєнно-економічного співробітництва країнами-членами НАТО через призму забезпечення воєнно-економічної безпеки є основою розробки та впровадження ефективних організаційних форм, оптимальних структур та сучасних методів управління у воєнно-економічній сфері України. Узагальнення чинників поглиблення співробітництва країн-членів та партнерів НАТО у воєнно-економічній сфері дає можливість економічно обґрунтувати необхідність участі України у цьому співробітництві. Визначені закономірності воєнно-економічного співробітництва країн-членів та партнерів НАТО дозволяють конкретизувати процеси планування та моніторингу співробітництва в зазначеній сфері. Отримані в процесі дослідження наукові результати можуть бути використані органами державної влади при розробці стратегії оптимальної адаптації України до умов воєнно-економічного співробітництва країн НАТО з метою мінімізації ризиків та матеріальних втрат держави.

  3. Доведено, що стратегія інтеграції до НАТО потребує від нових країн-членів проведення заходів щодо реформування ОПК шляхом реорганізації, приватизації та комерціалізації оборонних підприємств із збереженням в державній власності стратегічно важливих для економіки і безпеки держави підприємств та об’єднань ОПК, створення галузевих холдингових компаній, підвищення їхнього технологічного рівня з метою забезпечення спроможності збройних сил цих країн стати ефективною складовою Альянсу. При цьому, не менше 50% коштів, отриманих від приватизації об’єктів ОПК має використовуватися для підтримки процесів структурної перебудови оборонної промисловості країни, технічного переозброєння та модернізації збройних сил.

  4. З метою протистояння жорсткій конкуренції компаній країн-членів НАТО у воєнно-економічній сфері при прийнятті управлінських рішень як на макро-, так і на мікрорівні необхідно вживати протекціоністських заходів з метою захисту інтересів вітчизняних виробників. Україні, починаючи з 2006 року необхідно передбачати видатки на оборону в обсязі не менше 2,1% від ВВП без урахування пенсій військовослужбовцям. Це дасть можливість виконати основну вимогу до нових країн-членів Альянсу щодо витрат на потреби оборони не менше 2% від ВВП та стане позитивним чинником чинником стабілізації оборонно-промислової сфери України. Досвід воєнно-економічного співробітництва країн НАТО з новими членами та партнерами Альянсу має бути адаптований до реалій України з метою запобігання його сліпого копіювання та помилок. Співробітництво України з НАТО у воєнно-економічній сфері повинне здійснюватися на взаємовигідній основі, із залученням прямих інвестицій країн НАТО, створенням додаткових робочих місць, впровадженням технологій подвійного використання.

  5. Проведені дослідження свідчать про доцільність розвитку співробітництва України з НАТО у воєнно-економічній сфері, проте здійснюватися це має поступово, із відповідною підготовкою з метою недопущення економічного шоку. При цьому органи державної влади повинні орієнтувати воєнно-економічну політику на збереження існуючих ринків, у тому числі з Російською Федерацією, та отримання доступу на нові ринки країн-членів НАТО й інших країн.

  6. Розроблені концептуальні основи забезпечення воєнно-економічної безпеки України в умовах реалізації стратегії євроатлантичної інтеграції передбачають комплексне вирішення завдання співробітництва з країнами НАТО на основі національних інтересів України у воєнно-економічній сфері, обґрунтування його необхідного рівня, пріоритетних цілей та принципів, розробки нових та удосконалення існуючих програм і механізмів забезпечення воєнно-економічної безпеки з урахуванням досвіду воєнно-економічного співробітництва країн НАТО з новими членами та партнерами Альянсу. На цій основі має формуватися та поетапно реалізовуватися політика, стратегія і тактика воєнно-економічної безпеки.

  7. Вдосконалення нормативно-правової бази державного управління у сфері забезпечення воєнно-економічної безпеки України необхідно здійснювати шляхом розробки та прийняття законів про військово-технічне співробітництво України з іноземними державами, Державний цільовий фонд для фінансування створення сучасних систем озброєння та технологій виробництва конкурентоспроможних на світовому ринку товарів військового призначення і подвійного використання. Мають також бути внесені зміни до законів України, спрямовані на покращання процедури проведення тендерів при міжнародних закупівлях ОВТ, підвищення ефективності роботи підприємств, котрі виконують замовлення на розробку та виробництво ОВТ, удосконалення ліцензування діяльності у цій сфері, входження українських підприємств до складу іноземних фінансово-промислових груп по виробництву ОВТ, захист об’єктів інтелектуальної власності України, технологій та ноу-хау на внутрішньому та зовнішньому ринках.

Публікації автора:

Монографії

1. Безчасний Л. К., Новіков Е. Б., Юрчук В. В. Євроатлантична інтеграція України: воєнно-економічний аспект: Монографія. – К.: Таксон, 2004. – 180 с. (автору належать аналіз наукових досліджень процесу інтеграції України у воєнно-економічне співробітництво країн НАТО, узагальнення чинників, визначення закономірностей та форм інтеграції ВПК країн НАТО, аналіз досвіду інтегрування нових членів та партнерів Альянсу у воєнно-економічне співробітництво країн НАТО, обгрунтування доцільності та визначення можливих результатів інтеграції України у воєнно-економічне співробітництво країн НАТО).

В наукових фахових виданнях

1. Безчасний Л. К., Новіков Е. Б., Юрчук В. В. Інтегрування нових членів та партнерів НАТО у воєнно-економічне співробітництво країн Альянсу: висновки для України // Актуальні проблеми економіки. – 2004. – № 8. – С. 42-49 (автору належить аналіз досвіду інтегрування нових членів та партнерів НАТО у воєнно-економічне співробітництво країн Альянсу).

2. Новіков Е. Б. Інноваційний потенціал воєнно-економічної інтеграції країн НАТО // Інноваційний фактор сталого економічного зростання: Зб. наук. пр. / НАН України, Ін.-т економіки. Редкол.: Л. К. Безчасний (відп. ред.) та ін. – К.: ІЕ НАНУ, 2002. – С. 118-122.

3. Новіков Е. Б. Особливості спільного фінансування та виробництва озброєнь у НАТО // Фінанси України. – 2004. – № 7. – С. 90-95.

4. Новіков Е. Б. Тенденції інтернаціоналізації воєнно-промислових комплексів країн НАТО // Актуальні проблеми економіки. – 2004. – № 1. – С.155-165.

5. Новіков Е. Б. Україна-НАТО: необхідність та перспективи військово-економічного співробітництва // Актуальні проблеми економіки. – 2003. – № 12. – С. 138-147.

В інших виданнях

1. Новіков Е. Б. Закономірності інтеграції воєнно-промислових комплексів країн НАТО // Суспільно-географічні проблеми розвитку продуктивних сил України: Матеріали ІІІ Всеукраїнської наук.-практ. конф. – К.: ВГЛ Обрії, 2004. – С. 207-208.

2. Новіков Е. Б. Розвиток продуктивних сил України як фактор інтегрування України у євроатлантичні структури // Внесок академіка В. І. Вернадського в дослідження проблем розвитку і розміщення продуктивних сил: Матеріали наук.-практ. конф. 12-13 березня 2003 р. / Під. ред. С. І.Дорогунцова / НАН України, Рада по вивченню продуктивних сил України. – К.: РВПС України, 2003. – Ч. 1. – С. 282-286.

3. Юрчук В. В., Новіков Е. Б. Концепція забезпечення воєнно-економічної безпеки України в умовах реалізації стратегії євроатлантичної інтеграції // Міжнародна торгівля у контексті європейської інтеграції: проблеми теорії і практики: Матеріали VIII міжнар. наук.-практ. конф. – К.: УАЗТ, 2005. – С. 75-76 (автору належить обгрунтування концептуальних основ забезпечення воєнно-економічної безпеки України в умовах реалізації стратегії євроатлантичної інтеграції).