Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Національна безпека / Пожежна безпека


Мовчан Іван Олександрович. Забезпечення ліквідації пожежі на промислових підприємствах з урахуванням надійності пожежної техніки та устаткування : дис... канд. техн. наук: 21.06.02 / Львівський держ. ун-т безпеки життєдіяльності. — Л., 2007. — 259арк. — Бібліогр.: арк. 167-179.Анотація до роботи:

Мовчан І.О. Забезпечення ліквідації пожежі на промислових підприємствах з урахуванням надійності пожежної техніки та устаткування. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 21.06.02 – пожежна безпека. – Львівський державний університет безпеки життєдіяльності, Львів, 2007.

Наведено результати теоретичних та експериментальних досліджень для забезпечення ліквідації пожежі на промислових підприємствах з урахуванням надійності пожежної техніки та устаткування, а також проаналізовано існуючі варіанти забезпечення ліквідації пожежі з використанням типової технології та існуючих тактичних прийомів. Визначено ступінь впливу надійності пожежної техніки та устаткування на надійність технологічного процесу ліквідації пожежі. Досліджено з використанням методу статистичного моделювання основні показники надійності пожежно-технічного озброєння. Розроблено новий метод і конструкцію стаціонарного вібраційного лафетного ствола (дослідний взірець) для подачі компактного струменя в осередок пожежі. Крім того, встановлено, що надійність цього ствола вища, ніж надійність існуючих серійних типів стаціонарних лафетних стволів. Проведено експериментальні дослідження конструкції вібраційного лафетного ствола та технологічного процесу ліквідації пожежі, як багатоваріантної задачі надійності. Розроблено оптимізаційні моделі вибору технологічного процесу ліквідації пожежі класів А і В з метою отримання мінімального прогнозованого часу її ліквідації і із забезпеченням заданої надійності.

У роботі отримані науково обґрунтовані результати, які в сукупності дозволяють розробити на підставі результатів теоретичних і експериментальних досліджень метод оперативного вибору варіанта технології, сил і засобів пожежогасіння, які б забезпечували ліквідацію пожежі на промислових підприємствах з урахуванням надійності пожежної техніки та устаткування, а також зробити такі висновки:

1. Результати аналізу сучасного стану із забезпечення надійності технології ліквідації пожежі на промислових підприємствах свідчать, що основою в цьому є обґрунтований вибір варіанта технологічного процесу ліквідації пожежі з урахуванням конкретних умов її виникнення та розповсюдження. Не виконувалися комплексні дослідження впливу параметрів надійності пожежно-технічного обладнання та устаткування на загальний час виконання всього технологічного процесу ліквідації пожежі та не враховувалися можливі відмови роботи пожежної техніки та устаткування в процесі слідування на пожежу та її гасіння. Відсутні дані та відповідні методики для оперативного визначення технологічного процесу та часу ліквідації пожежі, технічних засобів та їх кількості, а також складу пожежно-рятувальних підрозділів.

2. Результати теоретичних досліджень дали змогу розробити метод визначення показників надійності технологічного процесу ліквідації пожежі на промислових підприємствах з визначенням імовірності безвідмовної роботи цього процесу та коефіцієнта готовності основної пожежної техніки, яка використовується на відповідних технологічних операціях. Встановлено, що імовірність безвідмовної роботи технологічного процесу ліквідації пожежі впливає на значення прогнозованого часу ліквідації пожежі, який може за наявності відмов збільшуватися приблизно в 1,02...1,45 разу.

3. Основним показником надійності ремонтопридатної пожежної техніки є коефіцієнт готовності, на значення якого впливає в першу чергу час, який витрачається на ліквідацію відмови (ремонт) та середнє напрацювання на відмову. Для пожежної техніки значення коефіцієнта готовності коливається в межах від 0,87 до 0,99.

4. Результати експериментальних досліджень надійності технологічного процесу ліквідації пожежі співпадають з теоретичними. Відносна похибка імовірності безвідмовної роботи, яка отримана за результатами статистичних досліджень, становить 8,4% відносно теоретичних, що є допустимою для досліджень такого характеру. Результати статистичних даних свідчать, що загальний час технології ліквідації пожежі при її імовірності безвідмовної роботи R(t)= 0,9 збільшується на 11,1%.

5. Розроблено новий коловогвинтовий метод подачі компактного струменя рідини в осередок пожежі, що значно підвищує ефективність пожежогасіння за рахунок збільшення площі пожежогасіння компактним струменем. За результатами теоретичних досліджень встановлено, що розроблена конструкція дослідного взірця стаціонарного лафетного ствола має кращі показники надійності порівняно з серійними взірцями, які випускаються промисловістю. Наприклад коефіцієнт готовності дослідного взірця в 1,07 разу вищий від серійного. Результати експериментальних досліджень технічних параметрів ВЛС дали можливість встановити основні тактико-технічні параметри його роботи. Найбільша відносна похибка результатів отриманих за емпіричною залежністю порівняно з результатами контрольних досліджень, знаходиться в межах від 7,3% до 10,2%, що є допустимою для досліджень такого характеру.

6. Оптимізаційна двокритеріальна математична модель дає змогу визначати такі оптимальні значення кількості особового складу, кількості та типу пожежної техніки й устаткування, потрібної кількості вогнегасних речовин, які дають змогу отримати максимальний ефект по ліквідації пожежі за мінімального часу. Для розв’язання задачі оптимізації розроблено принципово новий метод, який є синтезом методу послідовної мінімізації з використанням методу Монте–Карло. Оптимізаційна модель дає змогу визначати оптимальний технологічний процес ліквідації пожежі класів А і В.

7. Розроблений на підставі оптимізаційної математичної моделі пакет прикладних програм забезпечує зменшення часу на опрацювання сповіщення та залучення сил та засобів гарнізону для ліквідації пожежі до 1 хв. Крім того, програма дає можливість здійснювати контроль за часом виконанням технології ліквідації пожежі.

8. Розроблений метод забезпечення ліквідації пожежі на промислових підприємствах з урахуванням надійності пожежної техніки та устаткування було впроваджено в Головну управлінні МНС України у Львівській області для створення автоматизованої системи оперативного управління підрозділами служби цивільного захисту (акт від 10.10.2006 р.) і в навчальний процес Львівського державного університету безпеки життєдіяльності, де використовується при викладанні дисципліни «Теорія інженерних експериментів» (акт від 01.03.2007 р.).

Публікації автора:

1. Гуліда Е.М., Мовчан І.О. Сучасні технічні засоби пожежогасіння // Пожежна безпека. - Львів: ЛІПБ, 2003. - №3. – С. 120 – 124.

2. Гуліда Е.М., Мовчан І.О. Лафетний вібраційний ствол із регульованою жорсткістю підвіски // Проблемы пожарной безопасности. – Харків: АПБУ, 2003.- №14. – С. 82 – 84.

3. Гуліда Е.М., Мовчан І.О. Розрахунок пружних в’язів лафетного вібраційного ствола // Наук. вісн. УкрНДІПБ. - Київ, 2003. - № 2. – С. 95 – 99.

4. Гуліда Е.М., Мовчан І.О., Панів Я.В. Розрахунок плоских пружних в’язей лафетного вібраційного ствола // Пожежна безпека. - Львів: ЛІПБ, 2004. - №4. – С. 25 – 28.

5. Гуліда Е.М., Мовчан І.О., Войтович Д.П. Оптимізація технології пожежогасіння на машинобудівному підприємстві // Пожежна безпека. Львів: ЛІПБ, 2004. - № 4. – С. 92 – 98.

6. Гуліда Е.М., Мовчан І.О. Надійність технології гасіння пожежі на машинобудівних підприємствах // Наук. вісн. УкрНДІПБ. - Київ, 2004.- №2 (10). – С. 42 – 48.

7. Гуліда Е.М., Мовчан І.О, Панів Я.В. Гасіння лісових пожеж з використанням лафетного вібраційного ствола // Пожежна безпека. - Львів: ЛІПБ, 2005. - №6, – С. 46 – 49.

8. Гуліда Е.М., Мовчан І.О., Войтович Д.П., Панів Я.В. Методика визначення оптимального варіанта технології та технологічного спорядження для гасіння пожежі на промислових підприємствах // Пожежна безпека. - Львів: ЛІПБ, №6, 2005. - №6. – С. 7 – 11.

9. Гуліда Е.М., Мовчан І.О. Експериментальне дослідження технічних параметрів вібраційного лафетного ствола // Пожежна безпека. - Львів: ЛІПБ, 2005. - №7. – С. 66 – 73.

10. Гуліда Е.М., Мовчан І.О., Дзюба Л.Ф. Визначення показників надійності пожежної техніки методом статистичного моделювання // Пожежна безпека. - Львів: ЛДУБЖД, 2006. - №8. – С.116 – 121.

11. Гуліда Е.М., Мовчан. І.О. Фізична та фізико-хімічна дезактивація з використанням вібраційних лафетних стволів // Матер. ІІІ Між нар. наук. – практ. конф. „Динаміка наукових досліджень - 2004”. Т. 34. Екологія. – Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2004. – С. 3 – 4.

12. Гуліда Е.М., Мовчан І.О. Multi-purpose vibrating jet pipe for physical and chemical dekontamination // Матер. Міжнар. наук.-практ. конф. „DEKONTAM – 2004”. – Чехія: Технічний університет Острава, 2004. – С. 8 – 10.

13. Гуліда Е.М., Мовчан І.О. Reliability of technology of fire extinguishing at the machine-building enterprises // Матер. Міжнар. наук.-практ. конф. „Fire protection – 2004”. – Чехія: Технічний університет Острава, 2004. – С. 10 – 14.

14. Гуліда Е.М., Мовчан І.О. About some features of the organization of struggle agaist mounnains forest fires // Матер. Міжнар. наук.-практ. конф. „Fire protection – 2004”. – Чехія: Технічний університет Острава, 2004. – С. 14 – 16.

15. Гуліда Е.М., Мовчан І.О. Вибір оптимального варіанту технологічного процесу гасіння пожежі на машинобудівних підприємствах // Матер. І Міжнар. наук.-практ. конф. „Науковий потенціал світу - 2004”. Т. 62, Технічні науки. – Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2004. – С. 55 – 59.

16. Гуліда Е.М., Мовчан І.О. Підвищення надійності технології гасіння пожежі на машинобудівних підприємствах // Матер. VIII Міжнар. наук – практ. конф. “Наука і освіта - 2005”, Т.59. Галузеве машинобудування. – Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2005. – С. 33 – 37.

17. Гуліда Е.М., Мовчан І.О., Войтович Д.П. Математичне моделювання та вибір оптимального варіанта технологічного процесу гасіння пожежі // Тези наук.-практ. міжв. конф. “Природничі науки та їх застосування в діяльності служби цивільного захисту”. – Черкаси: ЧІПБ, 2005. – С. 32.

18. Гуліда Е.М., Мовчан І.О Багатоцільовий вібраційний лафетний ствол для фізичної та фізико-хімічної дезактивації // VII Всеукр. наук.-практ. конф. рятувальників “Пожежна безпека та аварійно – рятувальна справа: стан, проблеми і перспективи”. – К.: МНС України, 2005. – С. 182.

19. Гуліда Е.М., Мовчан І.О. Метод статистичного моделювання для визначення показників надійності пожежної та аварійно-рятувальної техніки // Матер. Міжнар. наук.-практ. конф. "Природничі науки та їх застосування в діяльності служби цивільного захисту". – Черкаси: ЧІПБ, 2006. – С. 13-17.

20. Лафетний вібраційний ствол із регулюючою жорсткістю ресорної підвіски. Гуліда Е.М., Мовчан І.О., Кузик А.Д. Патент України 70521А, опубл. в Бюл. №10. - 2004.