Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Національна безпека / Економічна безпека держави


Олейніков ОЛексій Олександрович. Забезпечення економічної безпеки України в контексті транснаціоналізації високотехнологічного сектору економіки : Дис... канд. наук: 21.04.01 - 2007.Анотація до роботи:

Олейніков О. О. Забезпечення економічної безпеки України в контексті транснаціоналізації високотехнологічного сектору економіки. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 21.04.01 – економічна безпека держави. – Національний інститут проблем міжнародної безпеки при РНБО України. – Київ, 2007.

Дисертаційну роботу присвячено проблемам оцінки впливу діяльності ТНК на економічну безпеку держави та обґрунтуванню економічної політики України щодо регулювання їхньої діяльності у високотехнологічному секторі економіки.

Запропоновано нові критерії та показники економічної безпеки держави в умовах транснаціоналізації світової економіки, що дало змогу здійснити комплексну оцінку загроз економічній безпеці України від діяльності ТНК у високотехнологічному секторі української економіки. Розроблено концептуальні підходи та рекомендації щодо узгодження стратегічних пріоритетів розвитку високотехнологічного сектору економіки України з інтересами ТНК, що передбачає поєднання стимуляційних норм для залучення ТНК із жорсткими вимогами щодо дотримання економічної безпеки держави.

Висновки дисертаційного дослідження мають теоретичне і практичне значення для наукового обґрунтування державної економічної політики України щодо узгодження стратегічних пріоритетів розвитку високотехнологічного сектору економіки країни з інтересами ТНК, що є визначальним чинником забезпечення економічної безпеки держави в умовах глобалізації.

Отримані в процесі дисертаційного дослідження результати дали можливість вирішити важливе наукове завдання, що полягає у розробці теоретичних підходів до оцінки впливу діяльності ТНК на економічну безпеку держави та практичних рекомендацій щодо економічної політики стосовно діяльності ТНК у високотехнологічному секторі економіки. Основними результатами дисертаційного дослідження є наступні:

 1. Розгляд основних концептуальних підходів, які характеризують процес транснаціоналізації, довів, що єдиного, цілком підсумовуючого і пояснюючого всі аспекти цього складного явища теоретичного узагальнення поки що не існує, оскільки сам процес транснаціоналізації стрімко та динамічно розвивається на основі неконтрольованих факторів зовнішнього середовища, набуваючи часом принципово нових форм. Різноманітність цих форм пояснюється прагненням ТНК до експансії масштабів діяльності, використовуючи найефективніші шляхи порівняно з існуючими альтернативами.

 2. На основі аналізу найважливіших категоріальних підходів до визначення ТНК, а також, беручи до уваги взаємозв’язок ТНК із економічною безпекою держави, під ТНК слід розуміти глобальну економічну структуру, яка включає господарські одиниці будь-яких організаційно-правових форм і видів діяльності у двох і більше країнах, проводить координуючу політику та втілює в життя загальну стратегію через один або більше центрів прийняття рішень.

 3. Досліджено основні переваги та мотиви щодо обрання інвестиційної стратегії експансії ТНК на закордонні ринки, яка передбачає інвестування у формі здійснення угод про ЗіП, а також інвестування у формі ПІІ в нові підприємства. Охарактеризовано найпоширеніші інвестиційні форми виходу ТНК на закордонні ринки з точку зору ризиків, як для ТНК, так і для приймаючої країни. Доведено, що однією з перспективних, альтернативних форм міжнародної діяльності ТНК є формування між ними взаємовигідного співробітництва у формі науково-технічної кооперації.

 4. Доведено, що в умовах глобалізації світової економіки провідне місце по фінансуванню та впровадженню технологічних інновацій та виробництву високотехнологічної продукції належить ТНК. На основі цього конкретизовано чинники, які сприяють ТНК утримувати за собою звання основних конкурентоспроможних елементів світового інноваційного розвитку і, як наслідок, основних суб’єктів виробництва високотехнологічної продукції.

 5. Обґрунтовано взаємозв’язок економічної безпеки держави із процесами транснаціоналізації, який пояснюється з одного боку поширенням сучасного процесу трансферу економічних криз, що застосовують наймогутніші держави світу в своїй антикризовій політиці, а з другого – загрозами, що виникають внаслідок діяльності ТНК, які виходять з-під контролю держави та здатні представляти себе незалежними економічними суб’єктами в міжнародній площині економічних відносин.

 6. Основними чинниками, що сприяють активізації процесу розвитку високотехнологічного сектору світової економіки, укріпленню позицій окремих країн на високотехнологічному ринку, збільшенню рентабельності та серійності виробництва, залученню інвестицій, розвитку технологічної бази, є: орієнтація країн на експорт високотехнологічної продукції; розповсюдження процесу роздержавлення та приватизації на підприємствах високотехнологічного сектору; зростання обсягів прямого іноземного інвестування підприємств високотехнологічного сектору; поширення практики об’єднання високотехнологічних компаній різних країн для реалізації окремих науково-виробничих проектів, а також державна підтримка високотехнологічного сектору країни.

 7. Сучасний розвиток високотехнологічного сектору української економіки істотно відрізняється від загальносвітових тенденцій: питома вага високотехнологічної продукції в загальному обсязі українського експорту вкрай незначна, що свідчить про переважно сировинну орієнтацію української економіки; більшість високотехнологічних підприємств належать до об’єктів державної форми власності, що не підлягають приватизації, як наслідок іноземний приватний капітал практично відсутній в цьому секторі; коопераційні зв’язки українських високотехнологічних підприємств із компаніями інших країн вкрай слабкі.

 8. Сучасна система економічної безпеки держави в контексті високотехнологічного розвитку країни не враховує велику кількість індикаторів, що характеризують рівень інвестиційно-інноваційного розвитку країни. Рекомендовано розширити спектр показників економічної безпеки такими індикаторами: частка інвестицій в основний капітал високотехнологічних галузей, частка компаній у фінансуванні НДДКР, рівень інноваційної активності підприємств у промисловості, частка експорту високотехнологічної продукції, коефіцієнт покриття імпорту високотехнологічної продукції її експортом, витрати університетів на НДДКР, що відшкодовані компаніями, рівень зайнятості у високотехнологічному секторі, виробництво високотехнологічної продукції, частка середньо-високотехнологічних НДДКР та інші. В цьому ж контексті нагальним завданням є удосконалення статистичної звітності, адже на сьогоднішній день данні, що необхідні для розрахунку поточного стану економічної безпеки України, не надаються статистичними органами України.

 9. У ході моніторингу новоствореної системи економічної безпеки, з огляду на розвиток високотехнологічного сектору економіки, було визначено фактичний рівень індикаторів інвестиційної, інноваційної, зовнішньоторговельної безпеки України. Більшість значень індикаторів значно відхилялися від граничних, що засвідчило про незадовільний стан економічної безпеки України.

 10. Сформовану систему загроз економічній безпеці держави в контексті діяльності ТНК у сфері виробництва високотехнологічної продукції можна представити на основі 3 взаємопов’язаних категорій загроз, які включають: загрози, що мають системний характер; загрози, що стосуються недобросовісної поведінки іноземних ТНК; загрози від діяльності вітчизняних ТНК. Застосування розробленої методичної основи для оцінки загроз економічній безпеці держави, дало змогу виявити широкий спектр негативних наслідків діяльності ТНК в економіці України.

 11. Основними принципами економічної політики України в контексті дотримання максимальної гармонізації національних економічних інтересів із ТНК з урахуванням економічної безпеки держави вважаються наступні: необхідність забезпечення прийнятного інвестиційного клімату в контексті залучення та діяльності іноземних ТНК в Україні; нейтралізація загроз від діяльності іноземних ТНК у контексті дотримання економічної безпеки держави; створення власних ТНК як засобу просування національних інтересів у міжнародному економічному просторі.

Публікації автора:

Публікації у наукових фахових виданнях

 1. Олейніков О.О. Сучасні тенденції на світовому ринку високотехнологічної продукції та місце України на ньому // Проблеми науки. – 2006. – № 1. – С. 30-38.

 2. Сухоруков А.І., Олейніков О.О. Формування вітчизняних транснаціональних структур в контексті забезпечення інноваційної безпеки України // Стратегічна панорама. – 2005. – №4. – С. 104-112. Особистий внесок: наведено світовий досвід формування ТНК та розглянуто особливості транснаціоналізації вітчизняних компаній.

 3. Сухоруков А.І., Олейніков О.О. Активізація економічного розвитку авіаційної галузі України // Зовнішня торгівля: право та економіка. – 2006. – № 5(28). – С. 133-140. Особистий внесок: досліджено економічні зміни у світовій авіаційній промисловості в умовах транснаціоналізації економіки, виявлено основні проблеми розвитку українського авіаційного комплексу, а також подано сценарії розвитку вітчизняної авіаційної галузі з урахуванням загроз з боку конкурентів.

 4. Олейніков О. Глобалізація інвестиційного процесу та її наслідки для України // Інвестиційно-інноваційна стратегія в розвитку національної економіки: Зб. наук. пр. – К., 2004. – С .95-105.

 5. Сухоруков А.І., Олейников А.А. Мошенский С.З. Корпоративная и инвестиционная составляющие экономического развития регионов // Экономическая безопасность государства: территориальный аспект. – Дрогобич: КОЛО, 2006. –
  С. 99-105. Особистий внесок: проведено комплексну оцінку сучасного економічного потенціалу регіонів України та визначено загрози, що заважають реалізувати конкурентні переваги окремих регіонів, а також надано рекомендації щодо створення умов для формування корпоративно-коопераційного каркасу національної економіки.

Публікації в інших виданнях

 1. Сухоруков А.І., Олейніков О.О., Острий О.Г. Вплив іноземних ТНК на економічний розвиток України // Проблеми міжнародної безпеки: аналітичний огляд. – 2004. – Січ. – С. 169-171. Особистий внесок: охарактеризовано позитивні наслідки та загрози економічній безпеці держави від діяльності ТНК у країнах, що розвиваються.

 2. Сухоруков А.І., Олейніков О.О. Інвестування реального сектору економіки // Інвестиції в Україну. – 2007. – С. 1-3. Особистий внесок: проведено аналіз залучення іноземного капіталу в реальний сектор економіки України.

 3. Олейніков О.О. Загальна характеристика оборонно-промислового комплексу України // Актуальні проблеми формування і організації військово-технічної політики України в контексті європейської і євроатлантичної інтеграції. Наук. інформ. зб. Серія дослідження і розробки в сфері євроатлантичної інтеграції України. – Вип. 6. – К.: «Євроатлантикінформ», 2005. – С. 92-101.