Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Філософські науки / Релігієзнавство, філософська антропологія, та філософія культури


Черенков Михайло Миколайович. Європейська Реформація та український євангельський протестантизм: ідентичність віросповідних засад, : Дис... д-ра наук: 09.00.11 - 2009.Анотація до роботи:

Черенков Михайло Миколайович. Європейська Реформація та український євангельський протестантизм: ідентичність віросповідних засад, особливості соціокультурних трансформацій. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософських наук за спеціальністю 09.00.11 – релігієзнавство.

Інститут філософії імені Г.С. Сковороди Національної академії наук України (Відділення релігієзнавства), Київ, 2009.

Дисертація є цілісним релігієзнавчим дослідженням, в якому здійснено компаративний аналіз фундаментальних принципів європейської Реформації і віросповідних засад українського євангельського протестантизму, а також специфіки відображення спільних богословських засад у соціальній позиції останнього. Євангельські церкви поєднують в своїй соціальній позиції східні та західні традиції і виступають чинником крос-культурного богословського синтезу, інкультурації ідей європейської Реформації в православній культурі. Секуляризація протестантських церков в Європі і Америці викликає негативну реакцію українських протестантів, які шукають свою ідентичність між традиціоналізмом і західним модернізмом. Євангельські церкви в Україні досі зберігають риси маргінальної субкультури і лише вибудовують нову ідентичність. Сучасні тенденції соціально-політичного розвитку євангельського протестантизму знаходять пояснення в контексті євроантлантичної інтеграції України, розбудови її громадянського суспільства та налагодження партнерських відносин між державою та церквами.

Публікації автора:

Монографія

Черенков М.М. Європейська Реформація та український євангельський протестантизм. Генетико-типологічна спорідненість і національно-ідентифікаційні виміри сучасності. – Одеса: Християнська просвіта, 2008. – 566 с.

Статті у фахових наукових збірниках і часописах:

 1. Черенков М.Н. Идеи перманентной реформации в евангелическом протестантизме // Наука. Релігія. Суспільство. – 2004. - №3. - С. 99-108.

 2. Черенков М.Н. Паскаль на «весах Иова». Апология адогматики // Sententiae. Альманах наукових праць Паскалівського товариства. - 2004. - С. 45-54.

 3. Черенков М.М. Реформація та протестантизм: сучасні інтерпретації // Нова парадигма. – 2005. – Вип. 44. - С. 94-101.

 4. Черенков М.М. Гуманізм та реформація: до логіки співвідношення // Культура народов Причерноморья. – 2005. - №57, Т.2. – С. 134-137.

 5. Черенков М.Н. Американский протестантизм как социальный тип // Наука. Релігія. Суспільство. – 2005. - №1. - С. 67-76.

 6. Черенков М.Н. Формування протестантської антропології: соціально-психологічний контекст // Наука. Релігія. Суспільство. – 2005. - №2. – С. 92-99.

 7. Черенков М.Н. К христианским интерпретациям человека постмодерна // Інтелект. Особистість. Цивілізація. – 2005. - №3. - С. 41-49.

 8. Черенков М.М. Євангельський протестантизм в плюралістичному суспільстві. «Нова соціологія» релігії Ж.-П. Віллема // Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія 7. – 2006. - № 10 (23). – С. 8-14.

 9. Черенков М.М. Протестантське «Sola» як принцип соціальних відносин // Українське релігієзнавство. – 2006. – №42. – С. 20-28.

 10. Черенков М.М. Український євангельський протестантизм: соціокультурні трансформації і проблема ідентичності // Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія 7. – 2007. - № 11 (21). – С. 87-92.

 11. Черенков М.М. Відродження, гуманізм, Реформація: соціокультурний інтертекст // Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія 7. – 2007. - № 15. – С.10-16.

 12. Черенков М.М. Європейська та українська Реформація як історія і проект: драгомановські студії // Українське релігієзнавство. – 2007. – №43. – С. 148-154.

 13. Черенков М.М. Протестантизм у системі міжконфесійних відносин в Україні // Релігійна свобода. – 2007. - №11. – С. 106-110.

 14. Черенков М.М. Антиномії релігійного і національного в соціально-богословській позиції українського євангельського протестантизму // Українське релігієзнавство. - 2007. – №44. - С. 199-204.

 1. Черенков М.М. Українське християнство та «європейський вибір»: до проблеми ідентичності // Мультиверсум. – 2007. - №61. – С. 175-185.

 2. Черенков М.М. Особливості формування соціальної позиції українського євангельського протестантизму (соціально-філософський аналіз) // Мультиверсум. – 2007. - №62. – С. 176-186.

 3. Черенков М.М. Соціокультурний вплив ідей Реформації на соціально-богословську ідентифікацію українського євангельського протестантизму // Мультиверсум. – 2008. - №67. – С. 3-10.

 4. Черенков М.М. Від ізоляционізму до «входження у світ»: соціально-філософські рефлексії трансформаційних процесів в українських євангельських церквах // Мультиверсум. – 2008. - №70. – С. 237-247.

 5. Черенков М.М. Перспективи діалогу євангельських протестантів з християнами інших конфесій України // Релігійна свобода. – 2008. - №12. – С. 113-115.

 6. Черенков М.М. Євангельське християнство як релігійний та соціальний феномен у постмодерному дискурсі // Релігійна свобода. – 2008. - №13. – С. 264-269.

 7. Черенков М.М. Проблеми міжцерковних відносин в українському євангельському протестантизмі // Релігійна свобода. Спецвипуск – 2008: Теоретичні і практичні виміри оптимізації міжконфесійних відносин. – 2008. - С. 103-107.

 8. Черенков М.М. Трансформації соціально-богословської позиції українського євангельського протестантизму // Українське релігієзнавство. – 2008. – №45. – С. 135-141.

 9. Черенков М.М. Особливості філософсько-богословського діалогу як чинники соціальної позиції українського євангельського протестантизму // Українське релігієзнавство. – 2008. – №47. – С. 91-99.

 10. Черенков М.М. Перспектива розвитку євангельського протестантизму в українському соціумі // Українське релігієзнавство. - 2008. – №48. - С. 215-229.

 11. Черенков М.М. Український євангельський протестантизм у транзитному суспільстві: внутрішні трансформації та суспільні виміри // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наукових праць. Вип. 414-415. Філософія. – Чернівці: «Рута», 2008. - С. 203-208.

 12. Черенков М.Н. Особенности рецепции европейской Реформации в украинском евангельском протестантизме // «Філософія. Культура. Життя». Міжвузівський збірник наукових праць. Вип. 30. - 2008. – С. 246-254.

 13. Черенков М.Н. Украинский евангельский протестантизм и парадигма европейской Реформации: разрывы и связи // «Філософія. Культура. Життя». Міжвузівський збірник наукових праць. Спеціальний випуск. - 2008. – С. 85-95.

 14. Український євангельський протестантизм: парадигма Реформації в сучасному контексті // Релігійна свобода. – 2009. – №14. – С. 139-145.

Публікації в інших виданнях:

 1. Cherenkov M. Secularization as a Social-Philosophical Problem // Theological Reflections. – 2006. - №6. – Pp. 174-184.

 2. Черенков М.Н. Идея Реформации сегодня // Богомыслие. Альманах Одесской богословской семинарии. – 2007. - №11. – С. 11-27.

 3. Черенков М.М. Євангельські церкви в демократичному суспільстві: форми існування, напрями діяльності // Релігія та соціум. – 2008. - №1. – С. 119-124.

 4. Черенков М.М. Євангельське християнство: світові тенденції та українські реалії // Релігійна панорама. – 2008. - №11. – С. 37-39.

 5. Черенков М.М. Протестантизм як рафіноване християнство // Релігійна панорама. – 2008. - №12. – С. 70-72.

 6. Черенков М.М. Церква та суспільство у роки Другої світової війни: до питання про відповідальність // Софія. Культурологічний журнал. – 2008. - №6. - С. 127-134.

 7. Черенков М.Н. К вопросу об исторической судьбе интеллигенции протестантских общин России // Наука. Релігія. Суспільство. – Донецьк: ДДІШІ, 2000. - С. 102-103.

 8. Черенков М.Н. О необходимости прояснения смысла протестантской проповеди // Протестантское богослужение: проблемы и перспективы. Вып. 1. - Заокский: Заокская духовная академия, 2002. - С. 56-61.

 9. Черенков М.Н. Современный протестантизм: от истории к идее // Протестантизм и протестанты в России: прошлое, настоящее и будущее. Вып. 2. – Заокский: Заокская духовная академия, 2004. – С. 353-356.

 10. Черенков М.Н. Опыт «теологии освобождения» и проблемы становления отечественного богословия // Феномен евразийского протестантизма. Материалы конференции Богословского общества Евразии. – Одесса: БОЕ, 2003. - С. 51-58.

 11. Черенков М.Н. Протестантизм и православная традиция // Христианство и мировая культура. – СПб.: СПХУ, 2004. - С. 105-111.

 12. Черенков М.Н. Экология и феминизм в современной теологии // Людина. Світ. Культура. – К.: Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, 2004. - С. 666-667.

 13. Черенков М.Н. Гуманистические интенции отечественного протестантизма // Гуманізація вищої освіти: філософські виміри. – Суми: СумДУ, 2004. - С. 221-223.

 14. Черенков М.Н. О современных адогматических прочтениях христианского богословия // Гуманізація вищої освіти: філософські виміри. – Бердянськ, 2005. – С. 101-103.

 15. Черенков М.Н. Проблема религиозно-философского синтеза в современном протестантском богословии // Знание и вера. Материалы международной конференции. – СПб: Высшая религиозно-философская школа, 2005. – С. 67-70.

 16. Черенков М.Н. Православие и протестантизм в Украине: трудный путь к диалогу // Філософія. Культура. Життя. Спеціальний випуск. – 2006. – С. 214-216.

 17. Черенков М.М. Проблема релігійно-конфесійної ідентичності в Україні // Ідентичність у сучасному соціумі. Матеріали міжнародної науково-теоретичної конференції. – Донецьк: Юго-Восток, 2006. - С. 319-321.

 18. Черенков М.Н. Евангельская вера в постатеистических сообществах // Христианское сообщество России: критический самоанализ на фоне духовной ситуации времени. Материалы круглого стола 27 апреля 2007 г. / Под ред. Черенкова М.Н. – М.: Духовное возрождение, 2007. – С. 13-17.

 19. Черенков М.М. Основні тенденції розвитку євангельських церков в Україні: емпірічні матеріали та соціологічні дослідження соціальних трансформацій // Релігійний досвід і толерантність. Матеріали Всеукраїнської наукової конференції до дня толерантності ЮНЕСКО. – Дніпропетровськ: НГУ, 2008. – С. 58-60.

 20. Черенков М.Н. Формирование социально-богословской идентичности евангельского движения в России // Материалы научно-богословской конференции «140 лет российскому баптизму. Прошлое, настоящее, перспективы». – М.: Российский союз ЕХБ, 2008. – С. 83-95.

 21. Черенков М.М. Інституалізація богословської освіти в Україні: досвід регіонального і рецепція західної освітньої парадигми // Імплементації західних освітніх стандартів в пострадянських країнах. Матеріали міжнародної наукової конференції. – К.: АПН України, 2008. – С. 79-80.

 22. Черенков М.Н. Европейская Реформация и евангельский протестантизм в России: как вечные истины воплощаются в историко-культурном контексте // Международный симпозиум «Путь, истина и жизнь», Альманах. – Курск: Издательство Курского института менеджмента, экономики и бизнеса, 2008. – С. 71-77.

 23. Черенков М. Украинский евангельский протестантизм: социально-богословская идентичность в системе общественно-церковных отношений // Религия и гражданское общество: кризис идентичности и новые вызовы постсекулярного общества. Материалы VII международного семинара. – Севастополь: НПЦ ЭКОСИ, 2008. – С. 145-148.