Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Педагогічні науки / Загальна педагогіка, історія педагогіки і освіти


Кривошея Тетяна Михайлівна. Взаємозв'язок розумової і естетичної діяльності в навчально-виховному процесі школи I ступеня: дисертація канд. пед. наук: 13.00.01 / Прикарпатський ун-т ім. Василя Стефаника. - Івано-Франківськ, 2003. , табл.Анотація до роботи:

Кривошея Т.М. Взаємозв’язок розумової і естетичної діяльності в навчально-виховному процесі школи І ступеня. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки. – Прикарпатський університет імені Василя Стефаника, Івано-Франківськ, 2003.

Дисертаційна робота присвячена дослідженню проблеми взаємозв’язку розумової та естетичної діяльності молодших школярів. У дисертації обґрунтовано психолого-педагогічні передумови взаємозв’язку розумової і естетичної діяльності, визначено рівні і критерії продуктивності розумової діяльності учнів початкових класів та розгортання їх естетичної реакції у межах розумової діяльності, виділено педагогічні умови та розроблено модель реалізації взаємозв’язку розумової та естетичної діяльності молодших школярів, експериментально перевірено шляхи реалізації даного взаємозв’язку у навчально-виховному процесі школи І ступеня. У роботі описано способи діагностики кореляційної залежності результатів розумової та естетичної діяльності учнів початкових класів.

Публікації автора:

 1. Кривошея Т.М. Активізація образного мислення першокласників у процесі формування елементарних математичних понять //Початкова школа. – 1999. - № 2. – С. 52-55, № 3. – С. 49-51.

 2. Кривошея Т.М. Взаємозв’язок естетичних та інтелектуальних факторів розвитку творчої особистості вчителя //Творча особистість вчителя: проблеми теорії і практики: Зб. наук. праць. – Вип.. 2. – К.: НПУ, 1999. – С. 34-40.

 3. Тарасенко Г.С., Кривошея Т.М. Гносеологічна функція мистецтва та естетичне виховання особистості //Наука і сучасність: Зб. наук. праць НПУ ім.. М.Драгоманова. – К.: Логос, 1999. – Ч. ІІ. – С.129-137.

 4. Кривошея Т.М. Математика в природі для дошкільнят //Дошкільне виховання. – 1999. - № 8. – С. 21-23.

 5. Кривошея Т.М. Розкриймо дітям красу математичних міркувань //Початкова школа. – 2000. - № 3. – С. 11-14.

 6. Кривошея Т.М. Взаємозв’язок розумової те естетичної діяльності: психофізіологічний аспект //Джерела: Наук.-метод. вісник. – Івано-Франківськ, 2000. - № 3-4. – С. 9-13.

 7. Кривошея Т.М. Проблема взаємозв’язку розумового та естетичного виховання в теорії і практиці виховання школярів //Гуманістично спрямований виховний процес і становлення особистості (Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді: Зб. наук. праць. – К.: Інститут проблем виховання АПН України “ВІРА Інсайт”, 2001. – Кн. І. – С. 115-121.

 8. Кривошея Т.М. Формування у майбутнього вчителя уявлень про специфіку розумового виховання дітей //Формування професійної культури майбутнього вчителя початкових класів: Зб. матер. республ. наук.-практ. конф. – Вінниця, 1999. – Т. 2. – С. 435-442.

 9. Тарасенко Г.С., Кривошея Т.М. Мистецтво у системі зв’язків розумово-го та естетичного виховання особистості //Шляхи та проблеми входження ос-віти України в світовий освітянський простір: Зб. доповідей міжнар. наук.-ме-тод. конф.– В 2 томах. – Т. 1.– Вінниця: УНІВЕРСУМ-Вінниця, 1999.–С. 86-91.

 10. Кривошея Т.М. Взаємозв’язок розумового та естетичного виховання учнів загальноосвітніх шкіл у процесі вивчення математики //Актуальні проблеми вивчення природничо-математичних дисциплін у загальноосвітніх навчальних закладах України: Матер. Всеукр. конф. – К., 1999. – С. 115-116.

 11. Кривошея Т.М. Реалізація взаємозв’язку розумової та естетичної діяльності дітей в інноваційному досвіді вчителів початкових класів //Актуальні проблеми формування творчої особистості вчителя початкових класів: Зб. матер. другої Всеукр. наук.-практ. конф. – Вінниця, 2001. - С. 191-197.