Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Філософські науки / Соціальна філософія та філософія історії


Євдокимова Тетяна В'ячеславівна. Взаємовідносини політики і релігії в соціокультурному просторі (соціально- філософський аналіз): Дис... канд. філос. наук: 09.00.03 / Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. - К., 2002. - 194 арк. - Бібліогр.: арк. 177-194.Анотація до роботи:

Євдокимова Т. В. - Взаємовідносини політики і релігії в соціокультурному просторі (соціально-філософський аналіз). - Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук за спеціальністю 09.00.03 - Соціальна філософія та філософія історії. - Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, 2002.

Досліджується проблема взаємовідносин політики і релігії в суспільному житті. Предметом дослідження є взаємовідносини політики і релігії в соціокультурному просторі, загальне “поле” їхньої взаємодії. В дисертації досліджено співвідношення політики і релігії як диференційованих форм інституалізації суспільства, виявлені еволюційні зміни у взаємодії політичних і релігійних структур, що репрезентують домінантні тенденції сучасного розвитку духовного життя. Аналіз двох зустрічних тенденцій – політизації (як прояву подальшої секуляризації) релігійного життя і сакралізації (десекуляризації) суспільно-політичного, неоднакового їхнього виявлення з необхідністю ставить питання про окреслення границі, межі дії цих тенденцій, за якими вони можуть стати деструктивними, руйнівними. В роботі аналізуються також нові аспекти соціального вчення християнства, його політичний дискурс, парадоксальність процесу секуляризації, яка все більше стає притаманною релігійно-церковним інституціям та ін.

Вагоме місце в дисертації займає виявлення ролі та взаємовпливу політичних і релігійних чинників в історії України, в умовах розбудови державності і відродження духовності. Доводиться, що для всіх історичних типів взаємовідносин політики та релігії, держави і церкви в Україні є характерним те, що соціально-політичні зміни спричинюють нерідко церковно-релігійні, які в певні періоди історії самі здійснюють вплив на державотворчі процеси, хоча і не завжди позитивно. Піднесення і занепади православ`я, греко-католицизму, католицизму в різні періоди історії спричинялися суспільно-політичними процесами в Україні. Релігія тісно переплітається з етнічною культурою, традиціями, набуває здатності виражати політичні прагнення людей.

Сучасна політична і релігійна ситуація в Україні ставить питання про необхідність глибокого теоретичного аналізу еволюційних змін у взаємовідносинах політики і релігії в суспільному житті, прогнозування їх подальшого розвитку. Комплексний підхід до дослідження проблеми взаємовідносин політики і релігії у соціокультурному просторі, звернення до міжпредметних зв’язків, в першу чергу, соціальної філософії, релігієзнавства, політології, дозволяє виявити особливості взаємовідносин політики і релігії у невід`ємності генези і функції, структури і процесу, провідні тенденції, ті еволюційні зміни, що репрезентують суттєві трансформації в суспільстві в добу глобалізації.

Публікації автора:

1. Євдокимова Т.В. Цінності сучасної демократії і релігія // Мультиверсум. Філософський альманах, Вип. 16. – Київ: Український центр духовної культури, 2000. - C. 155 - 167.

2. Євдокимова Т.В. Християнське соціальне вчення: діалог з сучасним світом. // Українське релігієзнавство. Бюлетень української асоціації релігієзнавців і відділення релігієзнавства Ін-ту філософії ім. Г.С.Сковороди НАН України, Вип. 15 – К., 2000. - C. 13-22.

3. Євдокимова Т.В. Витоки духовності і диференціація форм культурної реальності // Актуальні проблеми історії, теорії і практики художньої культури. Державна академія керівних кадрів культури і мистецтва, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Випуск третій, Частина друга. – К., 1999. - C. 72 – 82.

4. Євдокимова Т.В. З історії взаємовідносин держави і церкви, політики і релігії в Україні. Сторінки історії. Збірник наукових праць НТУУ “КПІ”, Вип.13 – К., 1999.- C. 65 – 78.

5. Євдокимова Т.В., Мітіна В.О. Взаємодія політики і релігії в історичному контексті: від прийняття християнства до сучасності. // На межі тисячоліть: християнство як феномен культури. Збірник наукових статей. Міністерство освіти і науки України. Міжнародний інститут лінгвістики і права - К., - 2000. - С. 210-235.

6. Євдокимова Т.В. Політика і релігія в соціокультурному просторі // Філософія і культура. Збірник наукових статей. \ Відп. редактор. Свідло М.С. – К., 1998. - C. 199-211.

7. Шуба О.В., Євдокимова Т.В. Ставлення української соціал-демократії до релігії та церкви. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції “Соціал-демократична ідея в українському та європейському політичному просторі” // Політологічний вісник. – 2001. - №8. – C. 348-349.

8. Євдокимова Т.В. Відродження духовності та процес гуманітарізації у викладанні суспільно-гуманітарних наук // Університетська педагогічна освіта та шлях гуманітарізації суспільства. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. – К.: КНЕУ, 1999. - C. 27-29.

9. Євдокимова Т.В. Наука і релігія як сфери духовно-творчої діяльності // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції “Творчість як спосіб дійсного гуманізму”. НТУУ “КПІ”. - Київ, 1999. - C. 136-138.

10. Євдокимова Т.В. Розвиток відносин політики і релігії в Україні: сучасні тенденції і орієнтири // Матеріали науково-практичної конференції КДТУБіА. – К., 1998. - C. 84-87.

11. Євдокимова Т.В. Утопія і антиутопія як об`єкт соціально-політичного аналізу // Тези доповідей 54-й науково-практичної конференції КІБІ.- К., 1993. - C.33.

12. Євдокимова Т.В. Релігія і політика // Політологія. Конспект лекцій. - вип.4 \ за ред. проф. Дзюбка І.С. – К., 1992. – C. 79-93.

13. Евдокимова Т.В. Соотношение политики и религии: современные тенденции. // Тезисы докладов 53-й научно-практической конференции профессорско-преподавательского состава, аспирантов и студентов КИСИ. – К., 1992. – C.27.

Анотації