Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Фізико-математичні науки / Механіка рідини, газу та плазми


Загуменний Ярослав Вікторович. Взаємодія турбулентного примежового шару з в'язко-пружним покриттям змінної товщини : Дис... канд. наук: 01.02.05 - 2008.Анотація до роботи:

Загуменний Я.В.: Взаємодія турбулентного примежового шару з в’язко-пружним покриттям змінної товщини. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук за спеціальністю 01.02.05 – механіка рідини, газу та плазми. – Інститут гідромеханіки НАН України, Київ, 2007.

У дисертаційній роботі викладається розвиток енергетичної моделі взаємодії турбулентного примежового шару з деформівною поверхнею, що враховує кінематичні й динамічні взаємодії турбулентного потоку й поверхні в’язко-пружного покриття. Граничні умови для примежового шару на податливій поверхні визначаються із розв’язку нестаціонарної задачі коливання тривимірного в’язко-пружного шару змінної товщини, скінченної довжини й ширини під дією випадкових локальних імпульсних навантажень з інтенсивністю й масштабами, що визначаються викидами із в’язкого підшару турбулентного примежового шару. Досліджено закономірності динамічної й кінематичної поведінки в’язко-пружного шару при дії локального імпульсного навантаження, показана роль змінюваності товщини в’язко-пружного шару і його геометрії в плані у формуванні направленого хвильового поля на поверхні. Вивчено поведінку в часі кінетичної, потенційної, сприйнятої й поглиненої енергій, визначені умови максимального поглинання енергії імпульсного навантаження залежно від параметрів в’язко-пружного шару й тривалості дії навантаження. На основі запропонованої моделі взаємодії проведено чисельний розрахунок характеристик турбулентного примежового шару й інтегрального ефекту зниження опору тертя на поверхні в’язко-пружного покриття скінченних розмірів в залежності від його властивостей.