Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Державне управління / Місцеве самоврядування


Ніколаєва Ольга Миколаївна. Взаємодія місцевих органів виконавчої та представницької влади в реалізації бюджетних відносин : дис... канд. наук з держ. упр.: 25.00.04 / Донецький держ. ун-т управління. - Донецьк, 2005.Анотація до роботи:

Ніколаєва О.М. Взаємодія місцевих органів виконавчої та представницької влади в реалізації бюджетних відносин. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата наук з державного управління за спеціальністю 25.00.04 – місцеве самоврядування. – Донецький державний університет управління Міністерства освіти і науки України, Донецьк, 2005.

У дисертації наведено теоретичне узагальнення і дано нове рішення наукової задачі удосконалення системи виконання місцевих бюджетів в умовах ринкової трансформації економіки України, направленої на становлення інституту місцевого самоврядування, забезпечення стимулювання економічного розвитку та оптимізації задоволення суспільних потреб.

Проаналізовані місцеві бюджети в контексті Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, проведено дослідження основних стадій бюджетного процесу з позицій форм його прояву, дано визначення бюджетного циклу як взаємодії органів виконавчої та представницької влади. Визначено проблеми і обґрунтовано пропозиції щодо вдосконалення діючої системи виконання місцевих бюджетів за доходами, а також визначена сутність та проблеми системи виконання місцевих бюджетів за видатками і внесено відповідні пропозиції.

Розкрито сутність існуючої системи міжбюджетних трансфертів та визначено шляхи її подальшої трансформації в процесі проведення бюджетної реформи в Україні

Запропоновано рекомендації щодо удосконалення фінансового механізму виконання місцевих бюджетів за видатками на основі взаємодії органів виконавчої та представницької влади.

У дисертації наведено теоретичне узагальнення і дано нове рішення наукової задачі підвищення ролі та відповідальності органів місцевого самоврядування за виконання місцевих бюджетів в умовах ринкової трансформації економіки України, спрямованої на становлення інституту місцевого самоврядування, забезпечення стимулювання економічного розвитку та оптимізації задоволення суспільних потреб територіальної громади. Результати проведеного дослідження дають підстави для наступних висновків:

1. Аналіз нормативно-правової бази дозволив встановити невідповідність положень Конституції України, Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні” та Бюджетного кодексу України щодо структури та механізму формування представницьких та виконавчих органів місцевого самоврядування різних територіальних рівнів, що потребує законодавчого виправлення. Результатом має стати чіткий розподіл повноважень та відповідальності між рівнями влади з відповідним підкріпленням доходними джерелами.

2. Бюджетний процес характеризується послідовною зміною його основних стадій, кожній з яких притаманна особлива взаємодія органів представницької та виконавчої влади. Як фінансовий план бюджет проходить стадії складання, розгляду та затвердження, виконання; як звіт про виконання – стадії складання, розгляду та затвердження. Встановлена відсутність стадії завершення у звіті про виконання бюджету. Введено поняття та визначено зміст стадії завершення бюджету, направленої на забезпечення завершення бюджетних відносин за відповідний бюджетний період.

3. При дослідженні основних стадій бюджетного процесу встановлено, що вони характеризуються внутрішньою єдністю та взаємною залежністю і складають єдиний цикл. Даний висновок дав змогу ввести поняття бюджетного циклу як взаємодії органів виконавчої та представницької влади. Тобто, бюджетний цикл - це єдність стадій нормативно-правового регулювання бюджетних відносин, їх реалізації, а також контролю за належним виконанням бюджету та усунення допущених правопорушень за відповідний бюджетний період.

4. У результаті визначення проблем і обґрунтування пропозицій щодо діючої системи виконання місцевих бюджетів за доходами встановлено, що основними проблемними питаннями є невизначеність нормативної основи для складання бюджету, зокрема щодо місцевої бази оподаткування, та встановлена 5-відсоткова межа перевиконання місцевого бюджету. Для вирішення вказаних проблем пропонується перехід до нормативного методу планування бюджету, надання більшої ваги місцевим податкам та зборам у структурі надходжень місцевих бюджетів, зняття необґрунтованих обмежень у сфері законодавства.

5. Дослідження діючої системи виконання місцевих бюджетів за видатками дозволило визначити, що вона виступає як підсистема системи виконання місцевих бюджетів. Виходячи з даного визначення підсистему виконання місцевих бюджетів за видатками можна охарактеризувати як регламентовану нормативно-правовими актами діяльність, направлену на забезпечення використання бюджетних коштів у перманентному процесі зміни бюджетних циклів областей, районів, міст, сіл та селищ.

6. Визначено, що суттєвою проблемою виконання місцевих бюджетів за видатками є недостатнє забезпечення делегованих повноважень фінансовими ресурсами відповідно до їх потреби, визначеної згідно чинного законодавства. Для виправлення ситуації з мобілізації надходжень до бюджетів потрібно розробити такий механізм контролю за сплатою податків, який надавав би змогу без обмежень інтересів суб’єктів господарювання чітко відстежувати здійснення процесу надходження фінансових ресурсів до бюджету.

7. Розподіл фінансових ресурсів виходячи з зарубіжного досвіду має враховувати принципи вибору місцевих податків та зборів – високу прибутковість і стабільність надходжень, рівень адміністративних видатків та можливість індексації податкових надходжень.

8. Методика розрахунку міжбюджетних трансфертів повинна бути удосконалена за рахунок включення до формули коефіцієнту екологічного забруднення, коефіцієнту для врегулювання вартості природного газу тощо.

9. Ключову роль у розвитку фінансового механізму виконання місцевих бюджетів за видатками відіграє перехід до системи касового виконання бюджету через органи Державного казначейства.

Публікації автора:

Статті в наукових фахових виданнях:

1. Ніколаєва О.М. Міста Донбасу: „передній край” досліджень і розвитку // Зб. наук. праць ДонДАУ: „Соціальний менеджмент і управління інформаційними процесами”: серія „Державне управління”, т.ІІІ, вип. 8.- Донецьк: ДонДАУ, 2002.- С. 66-72

2. Яркова Н.І., Ніколаєва О.М. Місцеві бюджети – основа фінансової незалежності місцевих органів влади // Зб. наук. праць ДонДАУ: „Соціальний менеджмент і управління інформаційними процесами”: серія „Державне управління”, т.ІІІ, вип.17. - Донецьк: ДонДАУ, 2002.- С. 199-204.

Особистий внесок автора: зроблені висновки про необхідність структуризації місцевих фінансових ресурсів, що дасть можливість виявити характер фінансових взаємозв’язків між елементами системи.

3. Ніколаєва О.М. Аналіз нормативно-правової бази місцевих бюджетів в Україні // Зб. наук. праць ДонДАУ: „Соціальний менеджмент і управління інформаційними процесами”: серія „Державне управління”, т.ІІІ, вип. 18. - Донецьк: ДонДАУ, 2002.- С. 82-87.

4. Николаева О.Н., Мара Д.В. Социально-экономический потенциал большого города: его роль в улучшении социального благосостояния // Вісник ДонДАУ “Менеджер”.- 2002. – № 5(12).- С. 169-174.

Особистий внесок автора: сформульовано висновки про те, що саме потреби населення в суспільних благах визначають обсяги витрачання бюджетних коштів.

5. Ніколаєва О.М., Сапельнікова Н.Л. Дослідження умов і методів збалансування місцевих бюджетів // Зб. наук. праць ДонДАУ: „Соціальний менеджмент і управління інформаційними процесами”: серія „Державне управління”, т.ІV, вип. 24.- Донецьк: ДонДАУ, 2003.- с. 32-39

Особистий внесок автора: сформульовано та обґрунтовано методи бюджетного регулювання.

6. Ніколаєва О.М. Сучасний стан і перспективи розвитку місцевого самоврядування в Україні // Зб. наук. праць ДонДУУ: „Соціальний менеджмент і управління інформаційними процесами”: серія „Державне управління”, т.V, вип. 30.- Донецьк: ДонДУУ, 2004.- с. 69-76.

7. Ніколаєва О.М. Оцінка діючої системи виконання місцевих бюджетів за доходами та пропозиції щодо її удосконалення // Зб. наук. праць ДонДУУ: „Соціальний менеджмент і управління інформаційними процесами”: серія „Державне управління”, т.V, вип. 31.- Донецьк: ДонДУУ, 2004.- С. 166-177.

Друковані праці наукових конференцій, статті в інших виданнях:

8. Ніколаєва О.М. Аналіз положень Бюджетного кодексу України щодо врегулювання міжбюджетних відносин // Донецьк: Схід. - 2005.- № 1(67), січень-лютий.- С. 14-17.

9. Коржавина О.В., Николаева О.Н. Делегирование полномочий // Сб. межвузовских науч. трудов студентов, магистров, аспирантов и соискателей. Выпуск 2.- Макеевка: ДонГАСА, 2003.- С. 90-92.

Особистий внесок автора: сформульовано висновки щодо раціоналізації обов’язків і рівня напруги робітників з урахуванням їх знань, кваліфікації і характера.

10. Древицкая И.Ю., Мартиросян А.С., Николаева О.Н. Информационное обеспечение органов местного самоуправления в моноотраслевых городах // Матеріали Другої Всеукраїнської науково-практичної конференції „Менеджмент-освіта у вищих навчальних закладах України: підготовка, використання, роль та значення в соціально-економічному розвитку регіонів”. - Вісник ДонДАУ “Менеджер” № 5(12), 2002. – С. 272-273.

Особистий внесок автора: зроблено висновки щодо ролі інформаційного забезпечення діяльності органів місцевого самоврядування в реалізації бюджетних відносин.

11. Николаева О.Н. Интеграция молодежных проектних команд на основе компьютерной верстки видения их совместной деятельности // Материалы Первой международной научно-практической конференции “Молодежь и государство”. – Авдеевка, 2002. – С. 94.

12. Ніколаєва О.М. Про деякі проблеми становлення місцевих бюджетів в Україні // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених „Фінансово-кредитна система України: проблеми та шляхи їх вирішення”.- Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2003.- С.42-44.

13. Николаева О.Н. Основные проблемы и направления совершенствования государственного механизма управления органами местного самоуправления // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції „Державне регулювання економіки та місцеве самоврядування”. – Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2003.- С.85-86.

14. Ніколаєва О.М. Роль органів місцевого самоврядування у формуванні інвестиційних стратегій сталого розвитку // Матеріали VІІ Міжнародної науково-практичної конференції „Наука і освіта 2004”. Том 32. Державне управління. - Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2004.- С. 6-7.

15. Ніколаєва О.М. Проблеми розвитку освітнього комплексу в Україні // Матеріали Третьої Всеукраїнської науково-практичної конференції „Менеджмент-освіта в Україні: стан розвитку та шляхи удосконалення”. - Вісник ДонДУУ “Менеджер” № 3(29), 2004. – С. 188.