Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Фізико-математичні науки / Механіка рідини, газу та плазми


Шалал Фаяд Алуан. Визначення гідродинамічних характеристик ті-лесного профілю в нестаціонарному потоці в'язкої не-стисливої рідини методом граничних інтегральних рів-нянь : Дис... канд. наук: 01.02.05 - 2009.Анотація до роботи:

Фаяд Алуан Шалал. Визначення гідродинамічних характеристик тілесного профілю в нестаціонарному потоці в’язкої нестисливої рідини методом граничних інтегральних рівнянь . - Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за фахом 01.02.05 - механіка рідини, газу та плазми. - Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського “Харківський авіаційний інститут”, Харків, 2009.

Дисертація присвячена розробці методу визначення аерогідродинамічних характеристик тілесного профілю у несталому потоці в'язкої нестисливої рідини, розташованого також і поблизу поверхні розподілу.

Побудовано математичну модель обтікання розташованого поблизу поверхні розподілу тілесного профілю в'язким потоком нестисливої рідини. Поверхня розподілу моделюється нерухливою границею із природними граничними умовами „прилипання” потоку. Отримано адекватну поставленому завданню систему граничних інтегральних рівнянь. При цьому виконане дослідження потенціалів нових типів, узагальнюючих відомий клас сингулярних інтегралів типу Коші, також і для нових фундаментальних рішень операторів Клейна-Гордона-Фока. Побудовано квадратурно - інтерполяційний метод розв'язання отриманої системи граничних інтегральних рівнянь. Отримано аерогідродинамічні характеристики тілесного профілю, які добре збігаються з експериментальними даними.

У роботі відбите створення нового коректного з математичної точки зору методу рішення актуальної науково-практичної задачі сучасної гідромеханіки - визначення нелінійних аеродинамічних характеристик реального тілесного профілю в потоці в’язкої нестисливої рідини, розташованого також поблизу плоскої поверхні розділу методом граничних інтегральних рівнянь.

На фундаментальній базі сучасного векторно-тензорного аналізу й методів математичної фізики отримані узагальнення теорії потенціалу на оператори типу Клейна-Гордона-Фока й за допомогою апробованої класичної теорії потенціалу розвинено метод граничних інтегральних рівнянь на рішення початково-крайових задач у наближенні Озеена, коли в початковий момент часу можна припустити невеликими числа Рейнольдса.

Проведено дослідження нових типів узагальнених потенціалів, пов'язаних з модифікованими функціями Бесселя. Створено алгоритмічний процес наближеного обчислення інтегралів як простого, так і подвійного шарів, а також сингулярних інтегралів як типу Коші з логарифмічними особливостями, так і з новими ядрами від функцій Бесселя нульового й першого порядків. При цьому показані також і їх асимптотичні властивості.

Представлено якісні й кількісні результати розрахунків розподілених і сумарних гідродинамічних характеристик тілесного профілю розташованого поблизу поверхні розподілу в нестаціонарному потоці в’язкої нестисливої рідини. При цьому вдалося встановити цікаві ефекти зміни гідродинамічних коефіцієнтів залежно від початкових моментів часу, кута атаки й відстані профілю до поверхні розподілу.

Чисельним експериментом доведено, що реалізація об'єднаного використання представлених методів дослідження дозволяє одержувати гідродинамічні характеристики, які визначають при наявності перепадів тиску й поривів, рівень ефективності транспортних засобів, їхньої безпечної експлуатації, а також буде сприяти рішенню ряду задач зльоту-посадки літальних апаратів, сталості, керуванню й безпеці апаратів, які рухаються на більших і малих відстанях від границь.

Створений алгоритм геометричних перетворень у комплексі з методом граничних інтегральних рівнянь, дозволяє вирішувати питання проектування аеродинамічних профілів з оптимальними кінематичними й динамічними характеристиками.

Отримані теоретичні результати можуть бути узагальнені на більш реальну ситуацію, пов'язану з обтіканням тілесного крила кінцевого розмаху, розташованого також і поблизу поверхні розподілу. Таким чином, удосконалювання наявних традиційних методів для двовимірних задач, настільки необхідне як для розширення класу розв'язуваних задач, так і для стандартизації їхнього розрахунку, безумовно, повинне зіграти свою позитивну роль при переході до тривимірних задач.

Публікації автора:

  1. Крашаница Ю.А. Теория векторного потенциала в краевых задачах для полной системи уравнений Навье–Стокса / Ю.А. Крашаница, В.В.Полищук, F.A.Shalal // Аэрогидродинамики: проблемы и переспективы. Вып.2. Харьков: ХАИ, 2006. С.65-70.

  2. Крашаница Ю.А. Нестационарное движение телесного профиля вблизи поверхности раздела в вязкой среде / Ю.А. Крашаница, F.A.Shalal //Авиационно-космическая техника и технология. No3(39). 2007.- С.56-61.

  3. Крашаница Ю.А. О численной реализации начально-краевой задачи движения телесного профиля в многосвязной облости в вязком потоке / Ю.А. Крашаница, П.А. Комзынский, F.A. Shalal // ВІСТІ Академії інженерних наук україни. Машинобудувания та прогресивні технології. Спеціальний випуск, No 3(33)/ 2007 - С.196-201.

  4. Крашаница Ю.А. О восстановлении поля скоростей по кинематическим и динамическим характеристикам в задаче Озеена / Ю.А. Крашаница, Ф.A. Шaлaл//Авиационно-космическая техника и технология. No2(49). 2008.- С. 18-21.

  5. Крашаница Ю.А. Общие интегральные представления решений полной системы уравнений Навье – Стокса / Ю.А. Крашаница, N. Tuan, Fayad A. Shalal //Вопросы проектирования и производства конструкций летательных аппаратов. Спец. выпуск. «Новые технологии в машиностроении». Сб. научн. тр. Выпуск 3 (54). 2008. - С.128-135.

  6. Fayad A. Shalal. Численная реализация начально-краевой задачи Озеена движения телесного профиля вблизи поверхности раздела / F.A. Shalal //Авиационно-космическая техника и технология. No5(52). 2008.- С. 45-53.