Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Національна безпека / Пожежна безпека


Курінний Єгор Вікторович. Визначення часу спрацьовування точкових теплових пожежних сповіщувачів максимального типу : Дис... канд. наук: 21.06.02 - 2004.Анотація до роботи:

Курінний Є.В. Визначення часу спрацьовування точкових теплових пожежних сповіщувачів максимального типу. – Рукопис.

Дисертація на здобуття вченого ступеня кандидата технічних наук за фахом 21.06.02. – Пожежна безпека. Академія цивільного захисту України, Харків, 2004.

Визначено межі області зміни технічних характеристик ТПС та обґрунтований варіант моделі теплового поля, що може бути використаний для процедури визначення часу їх спрацьовування. Побудований комплекс уніфікованих математичних моделей, що описують динамічні властивості ТПС. Розроблено комплекс уніфікованих математичних моделей, що визначають залежність часу спрацьовування ТПС від їх властивостей, а також від параметрів, які характеризують умови його визначення. Створено комплекс математичних моделей, що визначають похибки часу спрацьовування ТПС, а також обґрунтовано вимоги до величин цих похибок з урахуванням властивостей ТПС і умов їхнього визначення. На прикладі одного з типів ТПС доведена адекватність розроблених математичних моделей. Розроблені рекомендації щодо вибору границь припустимих значень часу спрацьовування ТПС, а також пропозиції по створенню системи визначення часу спрацьовування ТПС, що функціонує в автоматичному режимі.

У роботі отримані нові науково обґрунтовані результати, що у сукупності забезпечують рішення науково-практичної задачі по розробці вимог до процедури визначення часу спрацьовування точкових теплових пожежних сповіщувачів максимального типу на основі комплексу уніфікованих математичних моделей, що враховують як властивості пожежних сповіщувачів, так і умови визначення часу спрацьовування, а також по розробці пропозицій по їхній реалізації.

1 Встановлено, що в існуючих нормативних документах, що визначають комплекс вимог до технічних характеристик точкових теплових пожежних сповіщувачів максимального типу, величина відносної похибки формування або виміру визначальних параметрів може знаходитися у діапазоні (0,5 20,0) %.

2 Визначено, що для проведення динамічних випробувань точкових теплових пожежних сповіщувачів максимального типу найбільш доцільною моделлю теплового поля є лінійно зростаюча функція, швидкість зміни якої належить діапазону (0,017 0,5) С/с, а мінімальне значення постійної складової температури дорівнює 25 С.

3. Показано, що для побудови точкових теплових пожежних сповіщувачів максимального типу найбільш широко використовуються явища теплового розширення або зміни механічних властивостей легкоплавких сплавів, а також ефекти Кюрі, пам’яті форми, термоелектричний, терморезистивний і тензорезистивний ефекти.

4. Для всього масиву найбільш розповсюджених теплових пожежних сповіщувачів максимального типу за умови, що їхнім вихідним сигналом є середньоб’ємна температура чутливого елемента, отриманий комплекс уніфікованих математичних моделей, що належать до класу моделей динамічних систем із зосередженими параметрами і представляють собою передаточні функції, параметри яких визначаються з розв’язання трансцендентних рівнянь, що включають тригонометричні функції або функції Бесселя і Неймана.

5. Показано, що величина одного з основних динамічних параметрів математичних моделей чутливих елементів точкових теплових пожежних сповіщувачів – постійна часу змінюється в діапазоні (10 100) с.

6. Визначено, що одна з основних технічних характеристик теплових пожежних сповіщувачів – час спрацьовування є функцією чотирьох перемінних: температури спрацьовування, початкової температури навколишнього середовища, постійної часу сповіщувача і швидкості зміни температури навколишнього середовища.

7. Шляхом імітаційного моделювання у сукупності з методами теорії планування експерименту з довірчою імовірністю 0,95 розроблений комплекс уніфікованих математичних моделей, що належать до класу регресійних моделей і визначають залежність часу спрацьовування теплових пожежних сповіщувачів від факторів, що впливають. Показано, що для мінімального значення швидкості зміни температури навколишнього середовища, що дорівнює 0,017 С/с, при величині постійній часу ТПС, що лежить у діапазоні (10 80) с, величина часу спрацьовування сповіщувачів з типовим значенням порога спрацьовування 54 С знаходиться у діапазоні (1700 1900) с, а для максимального значення швидкості зміни температури навколишнього середовища, що дорівнює 0,5 С/с, і тих же параметрах ТПС, величина часу спрацьовування знаходиться у діапазоні (70 120)с.

8. Створено комплекс математичних моделей, що описують залежності похибки часу спрацьовування ТПС максимального типу від похибок факторів, що впливають, і показано, що для теплових пожежних сповіщувачів першого і другого розрядів величина похибки фактора, що впливає, не повинна перевищувати відповідно 8% і 12%.

9. Розроблено макетний зразок ТПС, реалізований з використанням тензорезистивного ефекту, а також створена установка для експериментального визначення його основних характеристик, що забезпечує формування стаціонарних теплових полів з температурою (50 170) С або теплових полів з лінійно змінною температурою, величина швидкості зміни якої лежить у діапазоні (0,003 0,5) С/с.

10. Експериментальним шляхом визначені основні технічні характеристики макетного зразка ТПС – температура спрацьовування, коефіцієнт передачі, постійна часу і час спрацьовування, і показано, що похибка розбіжності з розрахунковими значеннями постійної часу сповіщувача не перевищує 7,3%, а похибка розбіжності часу спрацьовування при варіюванні величини швидкості зміни температури навколишнього середовища в діапазоні (0,017 0,5) С/с не перевищує 7,7%.

11. Розроблено пропозиції щодо побудови системи визначення часу спрацьовування теплових пожежних сповіщувачів максимального типу, а також алгоритм її роботи і рекомендації з вибору границь діапазонів зміни часу спрацьовування ТПС і показано, що для теплових пожежних сповіщувачів першого і другого розрядів верхня границя в залежності від значень швидкості зміни температури навколишнього середовища і температури їхнього спрацьовування знаходиться відповідно в діапазоні (110 2115) с і (118 2271) с.

12. Комплекс математичних моделей, що описують динамічні властивості ТПС, моделі їх похибок, а також принципи побудови та алгоритм функціонування системи визначення часу спрацьовування пожежних сповіщувачів впроваджені в навчальному процесі АЦЗУ в дисципліні “Пожежна і виробнича автоматика” (акт від 15.12.03). Методика оцінки похибки визначення часу спрацьовування теплових сповіщувачів впроваджена у випробувальній пожежній лабораторії ДПО м. Харкова (акт від 12.12.03), що дозволило підвищити вірогідність проведення випробувань ТПС і знизити кількість рекламацій приблизно на 16%. За результатами досліджень запропоновані зміни і доповнення в проект ДСТУ “Извещатели пожарные тепловые точечные”, зокрема, по уточненим значенням границь діапазонів зміни часу спрацьовування точкових ТПС максимального типу, а також стосовно нормованих величин похибок факторів.

Публікації автора:

1. Карлаш С.П., Куринный Е.В., Корниенко Р.В. Анализ времени срабатывания теплового пожарного извещателя на основе тензоэффекта // Пожежна безпека: Зб. наук. пр. – Львів: ЛІПБ. – 2001. – С 429-430.

2. Карлаш С.П., Куринный Е.В. Моделирование процессов в тепловых пожарных извещателях на основе тензоэффекта // Проблемы пожарной безопасности. Сб. науч. тр. – Спец. вып. – Харьков: АПБУ. – 2001. – С. 30-38.

3. Куринный Е.В., Карлаш С.П., Корниенко Р.В., Белан С.В. Анализ времени срабатывания тепловых пожарных извещателей // Проблемы пожарной безопасности: Сб. научн. тр. -Харьков: АПБУ, 2001. -Вып. 9. –С 106-110.

4. Карлаш С.П., Куринный Е.В. Погрешности испытаний тепловых пожарных извещателей // Проблемы пожарной безопасности: Сб. научн. тр. -Харьков: АПБУ, 2002. -Вып. 12. -С. 103-106.

5. Абрамов Ю.А., Куринный Е.В. Обоснование требований ко времени срабатывания тепловых пожарных извещателей // Проблемы пожарной безопасности: Сб. научн. тр. -Харьков: АПБУ, 2002. -Вып. 13. –С 82-85.

6. Куринный Е.В. Математическая модель чувствительного элемента теплового пожарного извещателя на основе тензоэффекта // Актуальні проблеми сучасної науки в дослідженнях молодих вчених м. Харкова. – Х: ВАТ “Модель Всесвіту», 2002.- С.277-281.

7. Абрамов Ю.А., Куринный Е.В. Разработка математических моделей погрешностей определения времени срабатывания тепловых пожарных извещателей // Проблемы пожарной безопасности: Сб. научн. тр. -Харьков: АПБУ, 2003. -Вып. 14. -С. 127-132.

8 Курінний Є.В., Карлаш С.П., Бєлан С.В. Датчик температури підвищеної швидкодії на основі тензоефекту // Підвищення бойової ефективності, обґрунтування тактичних та технічних характеристик систем озброєння та техніки військово-морських сил України: Тези доп. наук.-практ. конф. – Севастополь: СВМІ ім. Нахімова. – 2001. – С 63-67.

9 Куринный Е.В. Математическая модель чувствительного элемента теплового пожарного извещателя на основе терморезистивного эффекта // Пожарная безопасность. IV науч.-практ. конф. - Харьков: АПБУ, 2003. - С.286-288.