Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Педагогічні науки / Загальна педагогіка, історія педагогіки і освіти


210. Маляр Любов Василівна. Вивчення творчості класиків української і зарубіжної літератури у школах Закарпаття (друга половина XIX - перша половина XX ст.): дис... канд. пед. наук: 13.00.01 / Прикарпатський ун-т ім. Василя Стефаника. - Івано-Франківськ, 2004.Анотація до роботи:

Маляр Л.В. Вивчення творчості класиків української і зарубіжної літератури у школах Закарпаття (друга половина ХІХ – першої половини ХХ ст.) – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки. Прикарпатський університет імені Василя Стефаника, Івано-Франківськ, 2004.

Дисертація присвячена дослідженню специфіки вивчення творчості класиків української та зарубіжної літератур у школах Закарпаття другої половини ХІХ – першої половини ХХ ст. У роботі розглянуто особливості розвитку шкільництва і гуманітарної освіти в контексті соціально-історичних та культурологічних обставин; розкрито зміст шкільних курсів з літератури, принципи й мотивацію включення творів красного письменства до навчальних підручників і програм та форми їх вивчення; висвітлено внесок українських педагогів і культурно-освітніх діячів в організацію навчально-виховного процесу на національних засадах та популяризацію в краї кращих набутків світової літератури; обґрунтовано значення виявленого у процесі дослідження фактичного матеріалу для сучасної освітньо-виховної теорії й практики; встановлено, що вивчення української та зарубіжної літератур формувало в школярів національну самосвідомість, загальнолюдські цінності, прилучало їх до надбань світової культури.

Публікації автора:

1. Маляр Л.В. Вивчення творчості О.С. Пушкіна в школах Закарпаття другої половини ХІХ – початку ХХ століття // Науковий вісник Ужгород. нац. ун-ту: Сер. “Педагогіка. Соціальна робота”. – 2000. – №3. – С. 50 –52.

2. Маляр Л.В. Громадянське виховання учнівської молоді засобами літературного краєзнавства // Науковий вісник Ужгород. нац. ун-ту: Сер. “Педагогіка. Соціальна робота”. – 2002. - № 5. – С.48-51.

3. Маляр Л.В. Олександр Маркуш – автор і упорядник навчальних підручників, редактор педагогічних часописів // Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики: Зб. наук. пр. - Вип. 10. – К.: НПУ імені М.П.Драгоманова, 2003. – С.117 – 123.

4. Маляр Л.В. Вивчення творчості О.С. Пушкіна в школах Закарпаття другої половини ХІХ – першої половини ХХ ст. як засіб формування загальнолюдських цінностей // Теоретико-методологічні та методичні прийоми багатоступеневої підготовки спеціалістів в умовах класичного університету: Мат. доп. і повідомл. наук.-метод. конф., присвяченої 55-річниці УжНУ (18–19 квітня 2000р.). – Ужгород, 2000. – С. 61– 63.

5. Маляр Л.В. Формування гуманістичного світогляду засобами художнього слова Шевченка в школах Закарпаття 20–30-х років ХХ століття // Психолого-педагогічні основи гуманізації навчально-виховного процесу в школі та вузі: Зб. наук. пр. – Рівне: Ліста, 2001.– С. 276 – 281.

6. Маляр Л.В. Соціальні аспекти у підручниках Августина Волошина // Соціально-педагогічні проблеми підготовки фахівців у вищих навчальних закладах: Мат. міжнар. наук.-практ. конф. – Ужгород, 2003. – С. 133 – 135.

7. Маляр Л.В. Громадянське виховання гімназійної молоді Закарпаття в 20– 30-і роки ХХ століття засобами художнього слова класиків літератури // Науковий вісник Ужгород. нац. ун-ту: Сер. “Історія”. – 2003. -- №8. – С. 153 --156.

8. Маляр Л.В. Закарпатські сторінки про Шевченка, Пушкіна і Петефі. Навч.-метод. посіб. – Ужгород, 2003. – 84 с.