Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Педагогічні науки / Теорія і методика професійної освіти


110. Дубина Людмила Григорівна. Використання театральної педагогіки у підготовці майбутніх учителів початкових класів: дис... канд. пед. наук: 13.00.04 / Інститут педагогіки і психології професійної освіти АПН України. - К., 2004. : табл.Анотація до роботи:

Дубина Л.Г. Використання театральної педагогіки у підготовці майбутніх учителів початкових класів. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 – теорія та методика професійної освіти. – Інститут педагогіки і психології професійної освіти АПН України, Київ, 2004.

У дисертації розглянуто проблему використання театральної педагогіки у професійній підготовці майбутніх учителів початкових класів, розкрито її сутність і значення у формуванні особистісних і професійних якостей майбутніх фахівців. З цією метою розроблено театральну складову підготовки майбутніх учителів початкових класів у вищих педагогічних навчальних закладах, визначено критерії, показники та рівні психологічної готовності педагогів до використання театральної педагогіки у професійній діяльності.

Обґрунтовано педагогічні умови використання театральної педагогіки у підготовці студентів зі спеціальності “Початкове навчання”.

1. Аналіз досліджуваної проблеми та вивчення стану її розробленості у педагогічній науці дали змогу зробити висновок про актуальність і доцільність впровадження ТП у підготовку майбутніх учителів початкових класів у педагогічних ВНЗ.

ТП є галуззю педагогічної науки, яка має свій предмет, методи дослідження, поняттєво-категорійний апарат і вивчає специфіку, закономірності, зміст, методи та форми професійної підготовки театральних фахівців. Враховуючи невичерпні можливості театрального мистецтва у навчанні, вихованні, формуванні та розвитку особистості майбутнього вчителя початкових класів, збагаченні змістового компонента його підготовки, удосконаленні професійних якостей, світоглядно-культурологічної, психолого-педагогічної та фахово-методичної підготовки, формуванні педагогічної майстерності студентів як майбутніх учителів початкових класів, ТП має бути обов’язковою складовою педагогічної освіти.

У результаті аналізу практики використання ТП у підготовці майбутніх учителів початкових класів виявлена істотна невідповідність між театральною складовою змісту початкової загальної освіти та дійсним рівнем їх підготовленості до її реалізації. Діагностування підготовленості учителів початкових класів до використання ТП у своїй професійній діяльності показало, що вони когнітивно, методично та психологічно не готові до нього.

Основними причинами такого стану є те, що, по-перше, з-поміж навчальних дисциплін, які визначають зміст ступеневої підготовки вчителя початкової ланки освіти, є лише кілька, у процесі вивчення яких прямо чи опосередковано використовуються основи ТП. По-друге, не здійснюється цілеспрямована підготовка майбутніх учителів початкових класів до реалізації театральної складової змісту початкової загальної освіти.

2. Для усунення зазначених суперечностей у зміст підготовки майбутніх учителів початкових класів доцільно впровадити театральну складову, завдання якої – формування у них театральної культури та методики використання ТП у початковій школі. Вона повинна стати невід’ємною частиною навчальних планів підготовки майбутніх учителів початкових класів і має включати:

– вивчення спецкурсів “Основи сценічної культури”, “Методика використання ТП у початковій школі”;

– використання елементів ТП у процесі викладання професійно орієнтованих, психолого-педагогічних, соціально-гуманітарних та економічних навчальних дисциплін та проходження навчальної практики студентами;

– цілеспрямоване застосування театрально-ігрових форм та методів роботи у навчально-виховному процесі підготовки майбутніх учителів початкових класів;

– залучення студентів до художньо-творчої та науково-дослідницької діяльності у сфері театрального мистецтва;

– створення інформаційно-методичного центру використання ТП у підготовці вчителів початкової школи.

3. У процесі формуючого експерименту була перевірена методика використання ТП у підготовці майбутніх учителів початкових класів, яка складається із підготовчого, основного і заключного етапів і включає в себе цільовий (спрямованість навчально-виховного процесу на формування психологічної готовності студентів до використання ТП у майбутній професійній діяльності), змістовий (зміст театральної складової вищої педагогічної освіти зі спеціальності “Початкове навчання”), процесуальний (оптимальне поєднання принципів, форм і методів реалізації змісту театральної складової), контрольно-регулюючий (систему дидактичних завдань і відповідних видів контролю), результативний (підготовленість майбутніх учителів початкових класів до використання ТП у педагогічній діяльності та психологічна готовність до неї) і суб’єкт-суб’єктний (розвиток, вдосконалення і духовне збагачення науково-педагогічного працівника і студента) компоненти.

4. Результатом використання ТП у підготовці майбутніх учителів початкових класів є формування психологічної готовності студентів до реалізації її навчального і виховного потенціалу у педагогічному процесі початкової школи. Психологічну готовність до застосування ТП визначаємо як складне динамічне психічне утворення, що виражає сукупність інтелектуальних, мотиваційних, операційно-діяльнісних і емоційно-вольових складових психіки учителів.

Розроблені критерії психологічної готовності майбутніх учителів початкових класів до використання ТП у початковій школі та з’ясовані їх суттєві показники уможливили визначення рівнів досліджуваного виду готовності – високий, достатній, недостатній.

5. Ефективності використання ТП у підготовці майбутніх учителів початкових класів сприяє дотримання таких педагогічних умов, як:

– опора на культуровідповідний, діяльнісний та особистісний підходи;

– формування мотивів і мотивацій активного опанування основ театрального мистецтва та їх постійне підтримання;

– забезпечення єдності теоретичної і практичної професійної підготовленості;

– оптимальне визначення змісту театральної складової підготовки та дотримання наукових критеріїв його відбору;

– ефективне поєднання традиційних методів навчання у вищій школі з сучасними театралізованими дидактичними методами;

– активне використання театралізованих форм навчальної та позанавчальної діяльності;

– творче дотримання загальних дидактичних норм, правил у процесі реалізації театральної складової.

6. Основними напрямами реалізації результатів дисертації є творче застосування керівниками та науково-педагогічними працівниками ТП у підготовці майбутніх учителів початкових класів шляхом:

– створення педагогічних умов для особистісного і професійного розвитку студентів засобами театрального мистецтва;

– комплексної реалізації навчального та виховного потенціалу театрального мистецтва у сучасній вищій педагогічній освіті зі спеціальності “Початкове навчання”;

– використання ТП як дієвого засобу узгодження вимог Державного стандарту початкової загальної освіти в галузі “Мистецтво” та змісту театрально-педагогічної підготовки майбутніх учителів початкових класів;

– формування відповідного рівня психологічної готовності студентів до використання ТП у майбутній професійній діяльності;

– підвищення рівня їхньої мистецької компетентності та ін.

Результати дослідження дають підстави вважати, що визначені завдання реалізовані, мета досягнута, одержані наукові висновки, теоретично обгрунтовані і перевірені на практиці рекомендації мають важливе значення для теорії і практики підготовки майбутніх учителів початкових класів.

Перспективність розробки досліджуваної проблеми полягає у можливості створення методики використання ТП у системі неперервної педагогічної освіти.

Здійснене дослідження дає можливість висловити такі рекомендації Науково-методичному центру вищої освіти Міністерства освіти і науки України:

– врахувати науково обґрунтовані положення щодо змісту театральної складової у процесі розробки державного стандарту вищої педагогічної освіти зі спеціальності “Початкове навчання” в галузі “Мистецтво” за змістовою лінією “Театральне мистецтво”;

– впровадити у зміст підготовки майбутніх учителів початкових класів навчальні дисципліни, пов’язані з опануванням теорії та методики використання театрального мистецтва у навчально-виховному процесі початкової школи;

– підготувати і видати підручники та навчальні посібники з методики використання театральної педагогіки у педагогічному процесі загальноосвітніх шкіл.

Проведене дослідження не претендує на вичерпне розв’язання складної багатоаспектної проблеми використання ТП у підготовці майбутніх учителів початкових класів. Подальшого дослідження заслуговують такі її аспекти, як:

– розробка змісту, форм, методів і засобів використання ТП у ступеневій підготовці майбутніх учителів;

– обґрунтування теоретико-методичних засад використання театральної педагогіки у системі післядипломної педагогічної освіти;

– обґрунтування методологічних і теоретичних основ поєднання педагогічної та мистецької освіти у підготовці фахівців соціономічних спеціальностей;

– формування творчої особистості вчителя засобами театрального мистецтва;

– формування особистісної готовності вчителя до використання ТП у власній професійній діяльності та ін.

Публікації автора:

Статті у провідних наукових фахових виданнях, затверджених ВАК України

1. Дубина Л.Г. Театральна педагогіка як засіб формування суб’єкт-суб’єктних взаємин у початковій школі // Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики: Зб. наук. пр. – К.: НПУ. – 2001. – Вип. 5. – С. 6–12. – 0,50 авт. арк.

2. Дубина Л.Г. Зміст і значення театрального компонента у підготовці вчителя початкових класів у вищих закладах освіти // Теорія і практика формування професійної компетентності суб’єктів педагогічного процесу: Зб. наук. пр. // Проблеми сучасного мистецтва і культури. – Харків: Книж. видавн. “Каравела”. – 2000. – С. 44–51. – 0,50 авт. арк.

3. Дубина Л.Г. В.О. Сухомлинський як режисер педагогічної дії // Педагогіка і психологія професійної освіти. – Львів. – 2001. – № 3. – С. 155–164. – 0,60 авт. арк.

4. Дубина Л.Г. Викладання мистецьких дисциплін з елементами театральної педагогіки // Мистецтво та освіта. – 2001. – № 4. – С. 25–38. – 0,50 авт. арк.

5. Дубина Л.Г. Театральна педагогіка як складова професійного успіху майбутніх учителів початкової школи // Проблеми сучасної педагогічної освіти. – Сер.: Педагогіка і психологія: Зб. статей. – К.: Пед. преса. – 2001. – Ч. 2.– С. 62–68. – 0,50 авт. арк.

Статті у збірниках наукових праць

6. Дубина Л.Г. Елементи театральної педагогіки у творчій діяльності В.О.Сухомлинського // Василь Олександрович Сухомлинський і проблеми сучасної освіти: Зб. наук. ст. – Хмельницький: Вид-во ХГПІ. – 2001. – С. 95–101. – 0,50 авт. арк.

7. Єлісовенко Ю.П., Дубина Л.Г. Ораторське мистецтво і театральна культура педагога як ознаки його професійної зрілості // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури: Зб. наук. пр.: У 2-х ч. – Київ. – 2001. – Вип. VІ. – Ч. ІІ. – С.197–204. – 0,50 авт. арк.; – (авторські – 0,24 авт. арк.).

Статті у збірниках матеріалів конференцій

8. Дубина Л.Г. Елементи театрального мистецтва як засіб адаптації студентів вищих педагогічних закладів освіти до навчання й оточуючого середовища // Проблеми адаптації студентів до навчання за умов фахової ступеневої підготовки: Зб. тез та матеріалів Всеукр. науково-прак. конф. – Хмельницький: Вид-во ХГПІ. – 2002. – С. 159 – 161. – 0,20 авт. арк.

9. Дубина Л.Г., Єлісовенко Ю.П. Театральна педагогіка та її значення у формуванні педагогічно доцільних взаємин // Актуалізація ідей антропоцентризму в умовах реформування загальноосвітньої і вищої школи: Матеріали Всеукр. науково-прак. конф. – Полтава. – 2001. – С. 84–89. – 0,42 авт. арк.; – (авторські – 0,20 авт. арк.).