Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Військові науки / Військово-спеціальні науки


Якубовська Лариса Павлівна. Використання навчально-рольових ігор професійної спрямованості у процесі навчання іноземної мови майбутніх офіцерів-прикордонників : Дис... канд. пед. наук: 20.02.02 / Національна академія Прикордонних військ України ім. Богдана Хмельницького. — Хмельницький, 2002. — 224арк. — Бібліогр.: арк. 178-193.Анотація до роботи:

Якубовська Л.П. Використання навчально-рольових ігор професійної спрямованості у процесі навчання іноземної мови майбутніх офіцерів-прикордонників. - Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 20.02.02 – військова педагогіка та психологія. Національна академія Прикордонних військ України імені Б.Хмельницького, м.Хмельницький, 2002.

Дисертація присвячена обґрунтуванню педагогічних умов ефективного використання навально-рольових ігор у підготовці майбутніх офіцерів-прикордонників до іншомовного спілкування в професійній діяльності. На основі теоретичного та дослідно-експериментального вивчення проблеми визначено структуру організaції навчально-iгpoвoї діяльності курсантів в процесі навчання їх іноземної мови, розроблено типологію навчально-рольових ігор професійної спрямованості (тренувальні, ситуативні, професійно-діяльнісні, змагально-інструментальні), обґрунтовано педагогічні умови їх ефективного використання в процесі вивчення курсантами іноземної мови.

Розкриті специфічні особливості процесу навчання, в якому реалізується імітаційно-ігровий підхід, визначені основні етапи підготовки та проведення навчально-рольових ігор, розкрито їх багатофункціональний характер, вплив на мотивацію навчальної діяльності курсантів, їх пізнавальну активність і успішність засвоєння іноземної мови.

За результатами теоретичного аналізу літературних джерел та дослідно-експериментальної роботи за темою дисертації було зроблено такі висновки.

1. Аналіз психолого-педагогічної літератури дає підстави стверджувати, що одним з ефективних методів професійної підготовки військових фахівців є навчально-рольова гра. Сутністю навчально-рольової гри є розгорнута форма спільної творчої проблемно-пошукової ігрової діяльності суб’єктів на основі навчальної ситуації професійної спрямованості.

2. Проведене дослідження дало можливість виділити основні функції навчально-рольових ігор: мотиваційно-спонукальну, інформаційно-навчальну, розвивально-виховну, комунікативну, рефлексивно-оціночну та контрольно-психотерапевтичну.

3. Було уточнено, що структура ігрової пізнавальної діяльності курсантів містить у собі такі компоненти: предмет - ігрова ситуація професійної спрямованості; діяльність викладача щодо відбору змісту навчального матеріалу; постановка завдань та організація управління ігровою пізнавальною діяльністю; діяльність курсантів (ролі, посади у грі), правила, функціональні обов’язки гравців; ігрове поле (модель середовища).

4. Нами обґрунтовано чотири типи навчально-рольових ігор професійної спрямованості: тренувальні ігри та ігрові етюди, ситуативні, професійно-діяльнісні та інтструментально-змагальні. Як системне утворення кожна гра складається з п’яти компонентів: мета, предмет, ігрове поле, діяльність курсантів (ролі, посади у грі), правила гри.

5. Важливою педагогічною умовою ефективного використання навчально-рольових ігор професійної спрямованості є поетапність їх підготовки та проведення. Засобом підготовки курсантів до ігрової навчальної діяльності є тренувальні ігри (І тип), а також ігрові етюди як фрагменти майбутніх навчально-рольових ігор. В їх основі лежать знакові моделі на рівні ігрової пізнавальної діяльності.

6. Ситуативні та професійно-ділові ігри (ІІ, ІІІ тип) доцільно застосовувати на продуктивному і творчому рівнях навчальної діяльності. В їх основі теж лежать знакові моделі пізнавальної діяльності, але головним структурним компонентом виступає динамічна професійна ситуація або каскад ситуацій, об’єднаних однією фабулою. Для курсантів ігрові дії набувають особистісного змісту, оскільки в них явно простежуються контури їх майбутньої професійної діяльності.

7. Інструментально-змагальні навчально-рольові ігри (ІV тип) сприяють активізації розумової діяльності курсантів, забезпечують комфортний емоційний мікроклімат навчання. Ігри цього типу несуть у собі дух змагальності, сприяють вияву творчої активності та розвитку уяви курсантів. Їх проведення доцільне на вищій (евристичній) стадії навчання, коли курсанти вже володіють прийомами драматизації, імпровізації тощо.

8. Було встановлено, що ефективність навчально-рольових ігор у підготовці курсантів до професійного іншомовного спілкування визначається сукупністю педагогічних умов: послідовне проведення різних типів ігор з урахуванням рівня мовної підготовки курсантів, фази і стратегії навчання; імітаційне й ігрове моделювання предметно-соціального контексту професійної діяльності; налагодження партнерської взаємодії та співробітництва учасників гри на основі суб'єкт-суб'єктних відносин; орієнтація викладача на діалогічну форму спілкування з курсантами, яка забезпечує сприятливий психологічний мікроклімат, атмосферу творчості і спонтанності під час занять, емоційний контакт із курсантами; оптимальне співвідношення двох планів навчально-ігрової діяльності – власне ігрового й дидактичного; забезпечення проблемності змісту імітаційної моделі та процесу його розгортання в ігровій діяльності.

Експериментальна перевірка ефективності розробленої з урахуванням обґрунтованих умов методики використання навчально-рольових ігор професійної спрямованості у навчанні курсантів іноземної мови дає підстави стверджувати, що вона сприяє розвитку пізнавальної активності курсантів, формуванню пізнавальної і професійної мотивації учіння, посиленню професійної спрямованості, а також, підвищенню успішності засвоєння іноземної мови.

Обґрунтована методика може стати одним із резервів підвищення якості підготовки військових фахівців до професійного іншомовного спілкування.

9. Подальше дослідження проблеми використання навчально-рольових ігор доцільно проводити за такими напрямами: використання навчально-рольових ігор в процесі вивчення другої іноземної мови; удосконалення системи показників ефективності застосування навчально-рольових ігор; функціональні особливості взаємодії викладача та курсантів в процесі вивчення англійської мови за сучасними методиками.

Публікації автора:

  1. Якубовська Л. П. Роль взаємовідносин в системі “той, хто навчає, та ті, хто навчаються” в історії педагогічної практики // Збірник наукових праць № 14, частина ІІ – Хмельницький: Вид-во Національної академії ПВУ, 2000 – С. 271-278.

  2. Якубовська Л. П. Професійна спрямованість навчально-рольових ігор на заняттях з іноземної мови у вищих військових навчальних закладах // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету. Серія: Педагогіка – 2001 - № 8. – С. 84-88.

  3. Якубовська Л. П. Методика розробки та проведення професійно-орієнтованої навчально-рольової гри на занятті з іноземної мови //Теоретичні питання освіти та виховання: збірник наукових праць. Випуск 17. – Київ: Видавничий центр КДЛУ, 2001 – С. 81-83.

  4. Якубовська Л.П. Використання навчально-рольової гри професійної спрямованості в процесі вивчення курсанами іноземної мови //Наукові записки. Серія: Педагогіка і психологія. – Випуск 5. – Вінниця: РВВ ДП “Державна картографічна фабрика”, 2001 – С. 101-105.

  5. Якубовська Л. П. Дидактична сутність та структура ігрової пізнавальної діяльності у військовому вузі // Збірник наукових праць № 17 (спеціальний випуск), частина ІІ – Хмельницький: Вид-во Національної академії ПВУ, 2001 – С. 198-203.

  6. Якубовська Л. П. Рольова гра як метод навчальної діяльності на занятті з іноземної мови // Збірник наукових праць № 18, частина ІІ – Хмельницький: Вид-во Національної академії ПВУ, 2001 – С. 253-258.