Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Мистецтвознавство / Музичне мистецтво


Вечер Дмитро Володимирович. Виконавський аналіз музичного твору: теоретичний і практико-методичний аспекти (на прикладі діяльності піаніста-інтерпретатора) : дис... канд. мистецтвознавства: 17.00.03 / Харківський держ. ун-т мистецтв ім. І.П.Котляревського. — Х., 2006. — 195арк. — Бібліогр.: арк. 154-188.Анотація до роботи:

Вечер Д. В. Виконавський аналіз музичного твору: теоретичний і практико-методичний аспекти (на прикладі діяльності піаніста-інтерпретатора). – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства за спеціальністю 17.00.03 – музичне мистецтво – Харківський державний університет мистецтв ім. І.П. Котляревського, Харків, 2005.

У дисертації розроблено теоретичні і методико-практичні засади виконавського аналізу музичного твору. Встановлено, що виконавський аналіз займає особливе місце в системі музично-теоретичних процедур і має свою специфіку як окремий, спеціальний вид дослідження музичного твору, спрямований на його виконавську інтерпретацію. При розгляді виконавського аналізу та його об’єкта (твору) застосовано методи системно-структурного (у т.ч. порівняльного), функціонального, історико-типологічного підходів. Запропоновано визначення поняття «виконавський аналіз» і типологію його головних алгоритмів, які включають аналіз емоційних вражень та їхні естетичні оцінки («емоційно-естетична програма»); програму «змістовного поля» твору та її відображень у драматургії, розкриття й аргументацію художнього генезису твору (жанрово-стильовий комплекс), побудову виконавського «фактурного плану» твору і створення на його основі моделі майбутньої інтерпретації. Результати дисертації вже використовуються автором у власній виконавській і педагогічній діяльності в роботі над інтерпретацією фортепіанних творів різних жанрів і стилів.

Публікації автора:

  1. Вечір Д. В. Теоретико-методологічні аспекти виконавського аналізу / Д. В. Вечер // Проблеми взаємодії мистецтва, педагогіки та теорії і практики освіти: 3б. наук. Праць: Вип. 2. –– Харків: Кн. вид-во «Каравела», 1998. –– С. 19–25.

  2. Вечер Д. В. Диалог с современной музыкой (заметки исполнителя) / Д. В. Вечер // Теоретико-методологічні питання педагогіки та мистецтвознавства. Проблеми сучасного мистецтва і культури. –– Харків.: Кн. вид-во «Каравела», 1999. –– С 28–35.

  3. Вечер Д. В. Музыкальное произведение в системе исполнительского анализа / Д. В. Вечер // Молоді музикознавці України: Тези Всеукр. наук.-теоретич. студ. конф. –– Харків, 1999. –– С. 9–10.

  4. Вечер Д. В. Исполнительский анализ в системе научного знания / Д. В. Вечер // Київське музикознавство: 3б. ст.: Вип. 3. –– К., 2000. ––С. 234–240.

  5. Вечер Д. В. Анализ музыки в аспекте фактурно-гармонического комплекса / Д. В. Вечер // Проблеми взаємодії мистецтва, педагогіки та теорії і практики освіти: 3б. наук. праць: Вип. 11. –– Харків: Стиль-Іздат, 2003. –– С. 84–92.