Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Педагогічні науки / Загальна педагогіка, історія педагогіки і освіти


Кірдан Олена Леонідівна. Виховні функції класного керівника в навчальних закладах України (середина ХІХ - початок ХХ століття): Дис... канд. пед. наук: 13.00.01 / Уманський держ. педагогічний ун-т ім. Павла Тичини. - Умань, 2002. - 225арк. - Бібліогр.: арк. 174-195.Анотація до роботи:

Кірдан О.Л. Виховні функції класного керівника в навчальних закладах України (середина ХІХ – початок ХХ століття). – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки. - Інститут педагогіки АПН України, Київ, 2002.

У дисертації вивчено та узагальнено теоретичні надбання і практичний досвід формування основ класного наставництва у навчальних закладах України в середині ХІХ – на початку ХХ ст., проаналізовано суспільно-політичні та культурно-освітні передумови становлення системи класного наставництва в Україні, досліджено внесок відомих педагогів та громадських діячів у розробку теоретичних засад системи класного наставництва. Встановлено, що виникненню і функціонуванню класного керівництва як багатофункціональної системи передував тривалий час становлення першооснов цього інституту (наглядацтво, наставництво, груповодство).

Розкрито, проаналізовано, систематизовано та узагальнено зміст, форми і методи роботи класних наглядачок і наставників, груповодів, класних керівників в українській школі досліджуваного періоду. Проаналізовано зміст та форми роботи класних наставників (груповодів, класних керівників) з точки зору застосування позитивного досвіду минулого в сучасних умовах.

Публікації автора:

 1. Кірдан О.Л. Організація роботи класного керівника: Навчально-методичний посібник. – К.: Науковий світ, 2002. – 123 с.

 2. Кірдан О.Л. Історія класного наставництва в другій половині ХІХ століття //Збірник наукових праць “Навчально-виховний процес в середній та вищій школі: проблеми, пошуки, перспективи”. – Умань, 1997. – С. 249-250.

 3. Кірдан О.Л. Становлення інституту груповодів в історії вітчизняної школи і педагогіки (друга половина 20-х років) //Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного інституту. – К.: Міжнародна фінансова агенція, 1998. – С. 94-96.

 4. Кірдан О.Л. Становлення класного керівництва в навчальних закладах України середини ХІХ – початку ХХ століття //Наукові записки: Збірник наукових статей Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова. – Частина 2. – К.: Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова, 1999. – С. 70-82.

 5. Кірдан О.Л. Історія соціально-педагогічної діяльності класного керівника в навчальних закладах України //Теоретичні та методичні засади соціально-педагогічної підготовки вчителя: Збірник науково-методичних праць Житомирського державного педінституту. – К.: ІЗМН, – 1999. – С. 33-36.

 6. Кірдан О.Л. Теоретичне обгрунтування виховних функцій інституту класного наставництва в педагогічній думці ІІ пол. ХІХ – поч. ХХ ст. // Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді: Збірник наукових праць. – К. – 2002.- С. 250-255.

 7. Кірдан О.Л. Функції класного керівника в навчальних закладах України 1931 – 1934 років //Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету ім.П.Тичини. – К.: Науковий світ, 2002. – С. 97-102.

 8. Кірдан О.Л. Шкільництво Уманщини другої половини XVII - початку XX ст. //Учитель. – 2000.- №2. – С. 44-46.

 9. Кірдан О.Л. Особливості виховної діяльності класного керівника сільської школи //Збірник наукових праць “Освітня система сільського регіону: проблеми та перспективи розвитку”. – К.: КП ВД “Педагогіка”, 2000. – С. 237-238.

 10. Кірдан О.Л. І.Огієнко і проблеми діяльності класного наставника (груповода) вітчизняної школи 1917-1934 рр. //Національна освіта: традиції і новації у контексті ідей Івана Огієнка: Збірник наукових праць. – Київ-Житомир: ЖДПУ, 2002. – С. 76-78.

 11. Кірдан О.Л. Організаційно педагогічна робота класного керівника //Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції “Сільська початкова школа: стан, проблеми, перспективи”. – К.: Знання, 1999. – С. 79-81.

 12. Кірдан О.Л. Витоки і сьогодення класного наставництва //Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції “Проблеми національного виховання в системі неперервної освіти”. – Чернівці, 1999. – С. 154-157.

 13. Кірдан О.Л. Гуманістична концепція В.О.Сухомлинського в роботі класного керівника сучасної школи //Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції "В.О.Сухомлинський і сучасні проблеми особистісно-зорієнтованого виховання”. – К.: Наук. світ, 2000. – С. 76-78.

 14. Кірдан О.Л. Обґрунтування змісту роботи класного керівника в навчальних закладах України кінця XIX – початку XX ст. //Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету. – К.: Наук. світ, 2000. – С. 77-85.

 15. Кірдан О.Л. Основні етапи розвитку ідеї класного наставництва //Гуманістично спрямований виховний процес і становлення особистості: Збірник наукових праць. – К.: Інститут проблем виховання АПН України, 2001. – С.210–216.