Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Педагогічні науки / Загальна педагогіка, історія педагогіки і освіти


344. Фізеші Октавія Йосипівна. Виховна спрямованість змісту букварів в українських школах Закарпаття (друга половина ХІХ - кінець ХХ століття): дис... канд. пед. наук: 13.00.01 / Прикарпатський ун-т ім. В.Стефаника. - Івано-Франківськ, 2004. - 20 с.Анотація до роботи:

Фізеші О.Й. Виховна спрямованість змісту букварів в українських школах Закарпаття (друга половина ХІХ – кінець ХХ століття). – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.01- загальна педагогіка та історія педагогіки. – Прикарпатський університет імені Василя Стефаника, Івано-Франківськ, 2004.

У дисертації розглянуто проблеми формування особистості першокласників засобами змісту творів першого підручника – букваря. Виявлено і розкрито провідні тенденції розвитку виховного змісту букварів другої половини ХІХ – кінця ХХ ст., що використовувалися в українських школах Закарпаття; визначено принципи та напрями виховання, які визначали зміст українських букварів Закарпаття за часів панування Австро-Угорщини (друга половина ХІХ ст.), чехословацького періоду (перша половина ХХ ст.), радянського періоду (друга половина ХХ ст.) та сучасних українських букварів (кінець ХХ – початок ХХІ ст.); запропоновано методику використання традицій минувшини в доборі текстів сучасного букваря: доведено можливості використання виховної спрямованості змісту текстів букваря як засобу формування загальнолюдських, національних та громадянських цінностей першокласників, описано результати апробації дослідження.

Основні положення дисертації оприлюднено в семи одноосібних публікаціях.

Узагальнення результатів дослідження дає підстави для наступних висновків і окреслення подальшого вивчення означеної проблеми.

1. Процес державотворення в Україні зумовив зміни в системі освіти на засадах гуманізації, модернізації, оновлення її змісту шляхом забезпечення цілісності й єдності реалізації виховних і освітніх завдань. Аналіз джерельної бази уможливив підтвердження висновку: виховання в освітніх закладах детерміноване потребами життя в краї. Вимоги до виховання, його цілепокладання й змісту визначались конкретно-історичними умовами та запитами соціуму.

Доведено, що використання кращих виховних традицій українського букварства (А.Волошина, Б.Грінченка, О.Духновича, Т.Лубенця, О.Маркуша, С.Русової та ін.) слід розглядати як доцільний і ефективний засіб формування сучасного виховного ідеалу підростаючого покоління.

2. Виховну спрямованість змісту текстів букварів для українських шкіл Закарпаття з другої половини ХІХ ст. до часу здобуття Україною незалежності в 1991 р. розглянуто за чотирма періодами, кожному притаманні певні особливості реалізації основних напрямів виховання в народних школах.

І. Період перебування закарпатоукраїнських земель під владою Австро-Угорщини (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.), коли виховна спрямованість абеток визначалася усталеною тогочасною системою принципів: єдності загальнолюдського та національного; гуманізації; гармонійного поєднання родинного та суспільного факторів формування особистості; природовідповідності та ін. Їх зреалізовано у найважливіших напрямах виховання: патріотичному, релігійно-моральному, трудовому та фізичному.

ІІ. Чехословацький період (1919-1938рр.), упродовж якого констатуємо очевидне пожвавлення шкільної освіти, а відтак і букварства; усталення виховного ідеалу – громадянина з розвинутими християнськими морально-етичними чеснотами, патріотизмом, почуттям відповідального й дбайливого господаря, що втілено в змісті текстів букварів, доборі усної народної творчості для них.

ІІІ. Радянський період (1944-1990рр.), коли на змісті букварів позначилися виховні ідеї радянської системи щодо пріоритетів комуністичних ідеалів, поваги до вождів партії, інтернаціоналізму та ін.

IV. Період після проголошення незалежності України (з 1991р. по сьогоднішній день), коли зміст букварів відзначається неподільністю в реалізації навчальної та розвивальної мети, широким спектром виховних цілей, спрямованих на забезпечення умов для формування високоморальної особистості, громадянина незалежної держави, зі збереженими пріоритетами національного виховання.

3. На підставі зіставного аналізу змісту українських букварів виявлено відсутність принципових розходжень у визначенні виховних пріоритетів. Доведено, що педагогічній думці Закарпаття другої половини ХІХ – першої половини ХХ ст. властива неподільна духовна єдність з прогресивною педагогікою європейських країн означеного періоду, яка ґрунтувалась на засадах християнської моралі.

Поширені в сучасних українських школах Закарпаття букварі свідчать про необхідність інтегрування їх змісту із творами, які спрямовані, передусім, на формування громадянськості – інтегративної особистісної риси з опертям на загальнолюдські цінності та національний компонент.

4. Означено системотворчі функції букварів у формуванні виховного ідеалу, які актуалізують низку вимог до добору текстів як носіїв науково-достовірних уявлень про історію України – Батьківщини кожного першокласника. Узагальнено завдання, які розв’язують сучасні букварі:

формують, поглиблюють, конкретизують уявлення про державу Україну, її символи й обереги; вчать дітей оцінкової діяльності на матеріалах прочитаного; стимулюють логічне мислення, добір адекватних способів дій в різних життєвих ситуаціях; активізують участь у заходах, які пропагують і обстоюють громадянські, загальнолюдські та національні цінності, сприяють їх духовному осмисленню кожним вихованцем.

5. Підвищення ефективності виховання шестирічних першокласників засобами текстів букваря забезпечують такі умови: цілепокладання пріоритетів на формування в учнів основ громадянських, моральних та національних цінностей; наповнення відповідним змістом текстових та позатекстових компонентів підручників в позаурочній роботі; урахування вікових, індивідуальних особливостей шестирічок; особистісно-орієнтований підхід до дітей в процесі взаємодії на уроках та поза ними; впровадження педагогічно доцільних методів спільної роботи та навчання першокласників в об’єднаннях дітей з дорослими в позаурочний час; моделювання навчальних ситуацій з пропедевтичною метою задля активізації пізнавальної діяльності учнів; готовність вчителів до забезпечення належних педагогічних умов, що оптимізують процеси всебічного виховання шестирічних першокласників.

Проведене дослідження не претендує на повне розкриття проблеми і є спробою обґрунтування психолого-педагогічних умов виховання першокласників у процесі вивчення рідної мови. Перспективними напрямами подальшого дослідження вважаємо визначення особливостей виховання в процесі вивчення інших навчальних дисциплін у початкових класах: створення інтегративних курсів, здійснення міжпредметних зв’язків, вироблення єдиних підходів реалізації різних напрямів всебічного виховання особистості у контексті кращих здобутків вітчизняної педагогіки.

Публікації автора:

  1. Фізеші О.Й. Буквар як засіб соціалізації особистості першокласника // Гуманітарний вісник Переяслав-Хмельницького держ. пед. ун-ту ім. Григорія Сковороди. Сер. “Педагогіка і психологія”. - 2003. – Спец. вип. №3. – С. 148-153.

  2. Фізеші О.Й. Громадянське виховання першокласників у процесі вивчення Букваря // Науковий вісник Ужгород. нац. ун-ту. Сер. ”Педагогіка. Соціальна робота”. – Ужгород, 2002. – Вип.5. – С.76-82.

  3. Фізеші О.Й. Громадянська спрямованість виховання молодшого школяра за С.Русовою // Соціальна робота в Україні і за рубежем: психолого-педагогічні, правові, соціологічні, медичні аспекти: Зб. наук. ст. – Ужгород: Мистецька лінія, 2002. – С.295-298.

  4. Фізеші О.Й. Виховання громадянськості за О.Духновичем // Науковий вісник Ужгород. нац. ун-ту. Сер. “Педагогіка. Соціальна робота”. – Ужгород, 2002. – Вип. 6.– С. 125-127.

  5. Фізеші О.Й. Громадянське виховання в контексті “Азбуки” Августина Волошина // Науковий вісник Ужгород. нац. ун-ту. Сер. “Історія”. – Ужгород, 2003. – Випуск 8. – С.148-154.

  6. Фізеші О.Й. Виховна спрямованість змісту букваря О.Маркуша “Зорниця” (1925) // Мат. Всеукр. наук. - практ. конф. “Розвиток змісту освіти як історико-педагогічна проблема”. 30-31 жовт. 2003р. // Науковий вісник Чернівец. ун-ту ім. Юрія Федьковича. Сер. “Педагогіка”. – Чернівці, 2003. – с. 179 – 184.

  7. Фізеші О.Й. Громадянське виховання як необхідна умова соціалізації особистості // Мат. Міжн. наук.- практ. конф. “Розвиток народногосподарського комплексу карпатського регіону”. 20-22 трав. 2003 р. – Хуст, 2003. – С.212-218.