Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Педагогічні науки / Загальна педагогіка, історія педагогіки і освіти


Борисенко Наталія Олексіївна. Виховання в учнів свідомого ставлення до природи у вітчизняній педагогічній думці (друга половина XIX - початок XX ст.) : дис... канд. пед. наук: 13.00.01 / Харківський національний педагогічний ун-т ім. Г.С.Сковороди. — Х., 2006. — 239арк. : табл. — Бібліогр.: арк. 198-222.Анотація до роботи:

Борисенко Н.О. Виховання в учнів свідомого ставлення до природи у вітчизняній педагогічній думці (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.). - Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки. – Харківський національний педагогічний університет імені Г.С.Сковороди, Харків, 2006.

У дисертації вперше цілісно досліджено проблему виховання в учнів свідомого ставлення до природи у вітчизняній педагогічній думці в історичному аспекті. Проаналізовано внесок видатних вітчизняних педагогів досліджуваного періоду М.Бунакова, В.Вахтерова, В.Вентцеля, В.Водовозова, Б.Грінченка, П.Каптерєва, М.Корфа, С.Русової, Д.Тихомирова, Л.Толстого, К.Ушинського у розробку вказаної проблеми.

На основі аналізу історико-педагогічних джерел у контексті з освітянською політикою й громадсько-педагогічними ініціативами визначено етапи розвитку ідеї виховання в учнів свідомого ставлення до природи в досліджуваний період. Розкрито роль відомих учених-природознавців (А.Бекетов, О.Герд, В.Докучаєв, А.Краснов та інші) у розробці змісту інтегративних курсів природознавчого циклу з метою свідомого засвоєння конкретних знань та розуміння необхідності раціонального природокористування.

Узагальнено досвід організації природознавчої та природоохоронної роботи у вітчизняних навчальних закладах, методи і засоби виховання в учнів свідомого ставлення до природи. Виявлено й схарактеризовано провідні тенденції розвитку ідеї свідомого ставлення учнів до природи в досліджуваний період.

До наукового обігу введено маловідомі архівні матеріали, окремі історичні факти, пов’язані з досліджуваною проблемою.