Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Військові науки / Військово-спеціальні науки


КЕЛЬБЯ ВІКТОР ГЕОРГІЙОВИЧ. ВИХОВАННЯ ПРОФЕСІЙНИХ ЯКОСТЕЙ У МАЙБУТНІХ ОФІЦЕРІВ ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВИХ ОРГАНІВ ПРИКОРДОННИХ ВІЙСЬК УКРАЇНИ : Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук : 20.02.02 - Військова педагогіка та психологія. - Хмельницький, 2002.Анотація до роботи:

Кельбя В.Г. Виховання професійних якостей у майбутніх офіцерів оперативно-розшукових органів Прикордонних військ України. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 20.02.02. – військова педагогіка та психологія. – Національна академія Прикордонних військ України імені Б.Хмельницького, м. Хмельницький, 2002.

Розкрито сутність і структуру професійних якостей майбутнього офіцера-оперативника, обгрунтовано педагогічні умови їх цілеспрямованого формування у навчально-виховному процесі ввнз: використання технології контекстного навчання, що забезпечує професійну спрямованість педагогічного процесу; активізація навчально-пізнавальної діяльності курсантів шляхом використання форм і методів активного навчання; здійснення регулярного моніторингу рівня сформованості професійних якостей.

Визначено рівні сформованості професійних якостей майбутніх офіцерів оперативно-розшукових органів ПВУ, розроблено методику педагогічного керівництва їх розвитком. Подальшого розвитку набули теоретичні положення щодо моніторингу формування професійних якостей у курсантів.

1. Професійні якості офіцера оперативно-розшукових органів – це відносно стійкі особистісні диспозиції, що визначають ефективність виконання службових функцій: пізнавально-планувальної, організаційно-виконавчої, виховної та самоосвітньої. Вони складають систему внутрішніх умов, через які переломлюються зовнішні впливи і вимоги професійної діяльності до особистості офіцера-оперативника. В їх структурі поєднуються мотиваційна (мотив, мета, спрямованість і т.д.) і операційна (операції, дії, техніки, технології та ін.) сфери професійної діяльності.

2. Основними професійними якостями офіцера оперативно-розшукових органів є: здатність приймати рішення в стислий термін; діяти нешаблонно, швидко приймати рішення в обстановці, що змінюється; товариськість, уміння вступати в контакт із людьми; здатність виділяти в інформації суттєве, головне; наполегливість; самовладання та витримка; сміливість і рішучість; принциповість; високий рівень відповідальності; організаторські здібності; здатність зберігати активність і працездатність в умовах дефіциту часу; здатність правильно оцінювати людей, виявляти їх сильні та слабкі сторони; брати на себе відповідальність за прийняті рішення; розподіляти увагу між декількома видами дій у процесі діяльності.

3. Розвиток професійних якостей курсантів характеризується трьома рівнями: високим, середнім і низьким.

Для високого рівня (творчого) властива яскрава вираженість професійних якостей, які стабільно виявляються в різноманітних сферах життєдіяльності курсанта: в навчальній, службовій, міжособистісних стосунках і т.д. Курсанти з таким рівнем демонструють високий рівень самоорганізації та саморегуляції діяльності, здатні до інтенсивних вольових зусиль, спрямованих на подолання різнопланових труднощів і перешкод, характеризуються добре структурованою мотиваційною сферою, в якій домінують моральні мотиви обов’язку, відповідальності та самоствердження, володіють прийомами саморегуляції, мають добре розвинені комунікативні якості.

Середній рівень (пошуково-репродуктивний) характеризується достатньою сформованістю професійних якостей, які, проте, виявляються не в усіх ситуаціях і видах діяльності. Ситуаційна специфічність вияву професійних якостей часто зумовлюється диспропорціями у розвитку мотиваційно-ціннісної сфери курсантів, однобічним домінуванням певних потреб, інтересів і ціннісних орієнтацій. У курсантів з цим рівнем розвитку професійних якостей, як правило, недостатньо сформовані узагальнені прийоми саморегуляції поведінки, що заважає їм виявляти високий рівень організованості, наполегливості, самовладання і рішучості в різних видах діяльності. Вони порівняно легко налагоджують комунікативний контакт з оточуючими, однак володіють обмеженим набором прийомів вербального і невербального спілкування.

Для низького (репродуктивного) рівня характерна недостатня розвинутість професійних якостей, які виявляються лише в окремих ситуаціях і видах діяльності. Такі курсанти не здатні до ініціативності, самостійної постановки та планомірної реалізації складних завдань, тривалого підтримання активності в досягненні мети і подоланні перешкод. Їх поведінка має здебільшого реактивний характер, тобто виникає у відповідь на вимоги оточуючих і спрямовується зовнішніми вказівками та наказами. Таким курсантам не вистачає енергійності, наполегливості та рішучості у прийнятті і реалізації рішень, у боротьбі з перешкодами на шляху до мети. Вони також відрізняються слабко розвиненою мотиваційно-ціннісною сферою, несформованістю прийомів саморегуляції та самомобілізації поведінки, недостатньою сформованість комунікативних умінь і навичок.

4. Найважливішими педагогічними умовами формування професійних якостей майбутніх офіцерів-оперативників є: забезпечення професійної спрямованості педагогічного процесу на основі використання принципів контекстного навчання; активізація навчально-пізнавальної діяльності курсантів шляхом використання форм і методів активного навчання; забезпечення регулярного моніторингу рівня сформованості професійних якостей курсантів.

5. Педагогічне керівництво формуванням професійних якостей курсантів доцільно здійснювати за такими взаємопов’язаними етапами:

1) визначення цілей і завдань керування процесом розвитку професійних якостей курсантів: нагромадження інформації про вихідний рівень інтересу курсантів до професії офіцера ОРО, мотиви її вибору, розробка програми дій щодо формування професійних якостей;

2) розробка технології розвитку професійних якостей: аналіз робочих планів і програм, визначення інтегративних курсів й змісту занять, а також тем для спільного комплексного вивчення на

заняттях з оперативної психології та спеціальних дисциплін;

3) уточнення шляхів, методів, засобів і форм педагогічного керівництва формуванням професійних якостей: оцінка матеріально-технічної бази факультету, психолого-дидактичного комплексу, забезпечення взаємозв'язку з військовими підрозділами і т.д.;

4) реалізація наміченої програми дій щодо формування професійних якостей, її коректування, проведення контрольних зрізів;

5) аналіз результатів діяльності щодо формування професійних якостей курсантів, визначення рівня їх розвитку, стійкості, дієвості, внесення необхідних коректив.

6. За результатами дослідження розроблені практичні рекомендації викладачам щодо вдосконалення педагогічного керівництва формуванням професійних якостей курсантів:

– внести корективи в навчальні та тематичні плани НАПВУ з урахуванням вимог професії до курсанта, визначених на основі професіографічного аналізу діяльності офіцера оперативно-розшукових органів ПВУ;

– з метою визначення актуального стану розвитку професійних якостей запровадити в навчальний процес педагогічний моніторинг формування професійних якостей на основі методики комплексної оцінки особистості курсанта;

– ввести до програми курсу “Наукова організація праці” матеріал щодо умінь і навичок організації самостійної роботи курсантів як ефективного засобу виховання їх професійних якостей;

– на основі розроблених критеріїв і показників у випускних атестаціях курсантів відображати рівень сформованості їх загальних і спеціальних професійних якостей;

– запровадити у навчально-виховний процес педагогічний моніторинг формування професійних якостей у майбутніх офіцерів ОРО ПВУ;

– починаючи з першого курсу навчання, формувати в курсантів адекватне уявлення про діяльність офіцера оперативно-розшукових органів ПВУ.

Проведене дослідження не вичерпує всіх аспектів розглянутої проблеми. Перспективними є такі напрямки подальших наукових пошуків: дослідження педагогічних умов і шляхів розвитку комунікативних якостей курсантів у процесі вивчення фахових дисциплін; розробка і валідизація методик діагностування сформованості професійних якостей курсантів; обгрунтування шляхів і умов впровадження педагогічного моніторингу у процес професійної підготовки майбутніх офіцерів ОРО тощо.

Публікації автора:

1. Кельбя В.Г. Окремі аспекти виховання професійних якостей у майбутніх офіцерів оперативно-розшукових органів Прикордонних військ України. //Збірник наукових праць №128. – Чернівці: Видавництво Чернівецького національного університету, 2001. – С. 119-122.

2. Кельбя В.Г. Самостійна робота курсантів як засіб виховання професійних якостей майбутнього офіцера ОРО. // Збірник наукових праць №137. – Чернівці: Видавництво Чернівецького національного університету, 2002. – С. 78-83.

3. Кельбя В.Г. Практичні рекомендації викладачам спецдисциплін щодо визначення особливостей професійних якостей майбутніх офіцерів оперативно-розшукових органів ПВУ. // Збірник наукових праць № 6. Частина 1. Матеріали науково-практичної конференції „Проблеми загальнопедагогічної підготовки майбутніх учителів” – Вінниця: Видавництво Вінницького державного педагогічного університету, 2002. – С. 85 - 87.

4. Кельбя В.Г. Методика визначення професійних якостей майбутнього офіцера оперативно-розшукових органів Прикордонних військ України. // Збірник наукових праць №18. Частина ІІ. - Хмельницький: Видавництво Національної академії ПВУ, 2002. С. 282- 289.

5. Кельбя В.Г. Особливості формування професійних якостей у майбутніх офіцерів ОРО ПВУ: педагогічний моніторинг. //Збірник наукових праць №20. Частина ІІ. – Хмельницький: Видавництво Національної академії ПВУ, 2002. – С.184-190.

6. Кельбя В.Г. Застосування інноваційних педагогічних технологій у процесі формування професійних якостей майбутніх офіцерів оперативно - розшукових органів ПВУ. // Збірник наукових праць № 45. – Кіровоград: Видавництво Кіровоградського державного педагогічного університету, 2002. - С. 137 - 139.

7. Кельбя В.Г. Особливості викладання спеціальних дисциплін в умовах реформування Прикордонних військ у правоохоронні органи спеціального призначення // Матеріали науково-методичної конференції „Сучасні вимоги до професорсько-викладацького складу вищих навчальних закладів і шляхи підвищення їх професійного та наукового рівня. – Хмельницький: Видавництво Академії ПВУ, 2002. – С. 74-79.