Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Географічні науки / Гідрологія суши, водні ресурси, гідрохімія


Струтинська Віта Миколаївна. Вплив змін клімату на термічний та льодовий режими річок басейну Дніпра (в межах України) з другої половини ХХ ст. : Дис... канд. наук: 11.00.07 - 2009.Анотація до роботи:

Струтинська В.М. Вплив змін клімату на термічний та льодовий режими річок басейну Дніпра (в межах України) з другої половини ХХ ст. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата географічних наук. – Спеціальність 11.00.07 – гідрологія суші, водні ресурси, гідрохімія. – Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, 2008.

Дисертація присвячена проблемі впливу кліматичних змін на термічний та льодовий режими річок басейну Дніпра починаючи з другої половини ХХ ст. У роботі обґрунтовано та реалізовано ландшафтно-гідрологічний метод дослідження характеристик термічного та льодового режимів річок басейну у зв’язку зі змінами клімату. Встановлено чітку межу (рік) початку сучасних змін характеристик температури повітря в межах басейну Дніпра.

Досліджено закономірності просторово-часової динаміки та розподілу температури повітря і характеристик термічного та льодового режимів річок басейну Дніпра в межах окремих ландшафтно-гідрологічних провінцій в умовах кліматичних змін та здійснена оцінка можливості прогнозування окремих характеристик термічного та льодового режимів річок басейну залежно від температури повітря.

Проведені дослідження характеристик термічного та льодового режимів річок басейну Дніпра, в межах України, дозволяють зробити такі висновки:

1. Увага до досліджень термічного та льодового режимів річок України протягом останніх десятиліть є порівняно низькою, зважаючи на актуальність цих досліджень у зв’язку із глобальними змінами клімату;

2. З метою просторової оцінки характеристик термічного та льодового режимів річок басейну використаний ландшафтно-гідрологічний метод дослідження. В якості мінімальної просторової одиниці досліджень обрано ландшафтно-гідрологічну провінцію, як систему регіональної розмірності, визначену просторово-часовою взаємодією клімату і крупних орографічних елементів рельєфу;

3. Встановлено, що зміни середньорічної температури повітря на території басейну Дніпра, як й України в цілому, мають циклічний характер і являють собою чергування періодів різких змін з перехідними періодами тривалістю в 30-40 років кожний і тільки з 1989 р. відмічається найбільш різке та тривале за останнє століття потепління, яке триває й до сьогодні. Середньорічна температура повітря для української частини басейну зросла з 1989 р. на +0,7оС відносно попереднього періоду. Виявлено, що максимальне зростання температур повітря характерне для зимового (+1,4оС) та весняного (+1,0оС) сезонів року, а мінімальне - для літнього (+0,3оС) та осіннього (+0,2оС). Зменшення різниці температури повітря між сезонами року, в цілому по басейну, чітко показує ефект вирівнювання кліматичного поля середньорічної та середньомісячних температур повітря;

4. Визначено, що зростання середньорічної температури повітря впродовж останніх десятиліть на території басейну Дніпра призвело, відповідно, до зростання середньорічної температури води (на 0,60С). Між температурою повітря та води чітко простежується лінійний зв’язок, який підтверджується коефіцієнтом кореляції (r = 0,74) для всього періоду дослідження. Спостерігається стійке підвищення температури води річок басейну в усі місяці року, особливо у весняні (березень - +1,70С, квітень - +0,90С). Просторовий аналіз змін температури води річок басейну за два характерні періоди свідчить про те, що ці зміни для окремих частин басейну не є синхронними. Це пояснюється різноманітністю їх кліматичних, фізико-географічних, гідрогеологічних умов, різним ступенем господарського впливу на річки;

5. Виявлено зменшення максимальної температури води річок басейну переважно за рахунок тих ЛГП, де зросла частка підземного живлення. Виключенням є Дністровсько-Дніпровська ЛГП, де значення максимальної температури води зросло на 2,40С. Аналіз дат переходу температури води річок басейну Дніпра через 0,20С та 100С навесні показав, що в останні два десятиліття спостерігається їх суттєве зміщення на більш ранні терміни по відношенню до попереднього періоду. Зміщення дати переходу температури води через 0,20С восени на більш ранні терміни складає, в середньому, лише 3 доби;

6. З кінця 80-х років ХХ ст. відмічається тенденція до суттєвого пом’якшення льодового режиму річок басейну Дніпра: замерзання відбувається пізніше (поява льодових явищ - на 6 діб, встановлення льодоставу - на 3 доби); скресання – раніше (терміни початку льодоходу наблизились до початку року на 13 діб, терміни закінчення льодових явищ на річках басейну - на 19 діб); тривалість періоду з льодовими явищами зменшилась на 25 діб; зменшилась середня (на 8 см) і максимальна (на 14 см) товщина льодового покриву. Зміни, що відбулися у льодовому режимі річок басейну більш яскраво проявляються в термінах весняних льодових явищ, ніж осінніх;

7. Побудовані розрахункові залежності характеристик термічного та льодового режимів річок від температури повітря та здійснена оцінка отриманих залежностей дають змогу з певною точністю передбачувати окремі досліджувані характеристики в залежності від прогнозу температури повітря. Оскільки на сьогодні проблема прогнозу подальшої зміни клімату, як в регіональному так і в глобальному масштабі далека від вирішення, тому, при розробці методики відповідних прогнозів доводиться лише приблизно оцінювати переважаючи процеси і пов’язані з ними температурні умови.

Публікації автора:

Статті:

 1. Струтинська В.М. Історичні аспекти та сучасний стан досліджень термічного та льодового режимів річок / В.М. Струтинська, В.В. Гребінь // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія. – 2006. - № 9. – С. 77-84. (Особистий внесок автора - здійснено збір та аналіз результатів проведених раніше досліджень терміки води та льодових процесів на річках басейну Дніпра).

 2. Струтинська В.М. Сучасні зміни елементів водно-теплового балансу в басейні Дніпра, як передумова змін термічного та льодового режиму річок / В.М. Струтинська, В.В. Гребінь // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Географія. – 2007. - № 54. – С. 24-26. (Особистий внесок автора - виявлено особливості просторово-часового розподілу та тенденції зміни температури повітря та атмосферних опадів на території басейну Дніпра).

 3. Струтинська В.М. Зміна термічного режиму річок басейну Дніпра на фоні глобального потепління клімату / В.М. Струтинська, В.В. Гребінь // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія. – 2007. - № 12. – С. 105-114. (Особистий внесок автора - здійснено статистичну обробку середньомісячних та річних температур води річок басейну та реалізовано ландшафтно-гідрологічний підхід до оцінки їх зміни).

 4. Струтинська В.М. Зміна характерних температур води річок басейну Дніпра, як результат кліматичних коливань / В.М. Струтинська // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія. – 2007. - № 13. – С. 79-87.

 5. Струтинська В.М. Динаміка характеристик льодового режиму річок басейну Дніпра на фоні сучасних кліматичних змін / В.М. Струтинська // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія. – 2008. - № 14. – С. 116-122.

Тези і матеріали конференцій:

 1. Струтинська В.М. Історія дослідження термічного та льодового режимів річок / В.М. Струтинська, В.В. Гребінь // Сучасні проблеми екології: ІІІ міжвузівська конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, 16-17 берез. 2006 р. : тези доп. – Житомир, 2006. – С. 84-86. (Особистий внесок автора - збір та обробка проведених раніше досліджень термічного та льодового режимів річок).

 2. Струтинська В.М. Головні відомості по історії дослідження термічного та льодового режимів річок / В.М. Струтинська // Географія, Екологія, Геологія: перший досвід наукових досліджень: міжнар. наук. конф., 20-21 квіт. 2006 р. : тези доп. – Дніпропетровськ, 2006. – С. 66-68.

 3. Струтинська В.М. Загальні аспекти дослідження термічного та льодового режимів річок / В.М. Струтинська, В.В. Гребінь // Екологічні проблеми регіонів України: VІІІ Всеукр. наук. конф., 9-20 квіт. 2006 р. : тези доп. – Одеса, 2006. – С. 244-245. (Особистий внесок автора - аналіз літературних джерел щодо дослідження термічного та льодового режимів річок басейну Дніпра).

 4. Струтинська В.М. Сучасні зміни температури приземного шару повітря в басейні Дніпра, як передумова змін термічного режиму річок / В.М. Струтинська // Гідрологія, гідрохімія, гідроекологія: ІІІ Всеукр. наук. конф., 15-17 листоп. 2006 р. : тези доп. – К., 2006. – С. 64-66.

 5. Струтинська В.М. Зміна термічного режиму річок басейну Дніпра на фоні глобального потепління клімату / В.М. Струтинська, В.В. Гребінь // Регіон – 2007: стратегія оптимального розвитку: міжнар. наук.-практ. конф., 17-18 квіт. 2007 р. : тези доп. – Х., 2007. – С. 229-232. (Особистий внесок автора - оцінено зміну характеристик термічного режиму річок басейну Дніпра).

 6. Струтинська В.М. Термічний режим річок басейну Дніпра на фоні глобального потепління клімату / В.М. Струтинська, В.В. Гребінь // Сучасні проблеми екології: ІV міжнар. конф., 14-17 берез. 2007 р. : тези доп. – Житомир, 2007. – С. 276-278. (Особистий внесок автора - досліджено термічний режим річок басейну Дніпра в умовах кліматичних змін).

 7. Струтинская В. Изменение термического режима рек бассейна Днепра в условиях современного климата / В. Струтинская // Молодые географы Новой России: молод. науч.-практ. конф. в рамках Большого географического фестиваля, 6 апр. 2007 г. : тезисы докл. – Санкт-Петербург, 2007. – С. 190-196.

 8. Струтинська В.М. Регіональні зміни термічного режиму річок басейну Дніпра в умовах підвищення глобальної температури повітря / В.М. Струтинська // Українське географічне товариство “Географія в інформаційному суспільстві”. - Київ : ВГЛ Обрії, 2008. – Т ІІІ. – С. 88-90.

 9. Струтинська В.М. Режим температур води в залежності від кліматичних змін на території басейну Дніпра / В.М. Струтинська // Молоді науковці в географічній науці: наук. конф., 24-25 жовт. 2007 р. : тези доп. - К., 2007. – С. 153-158.