Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Біологічні науки / Біофізика


Чорноморець Петро Матейович. Вплив ультразвуку на перебіг запалення скелетного м’язу при експериментальній травмі : Дис... канд. наук: 03.00.02 - 2009.Анотація до роботи:

Чорноморець П.М. Вплив ультразвуку на перебіг запалення скелетного м’язу при експериментальній травмі. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук за спеціальністю 03.00.02 – біофізика. – Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, 2009.

Дисертація присвячена вивченню впливу ультразвуку низької інтенсивності на перебіг травми скелетного м’язу. Комплексне дослідження низки показників, які характеризують різні аспекти травматичного процесу, дозволило з’ясувати закономірності перебігу запалення при експериментальній травмі та характер дії ультразвуку на ці процеси.


Вперше виявлено залежність результуючого ефекту терапевтичного озвучення від конкретної фази запального процесу, на яку припадає його дія. Параметри регуляторного статусу та загальної вираженості запалення при дії терапевтичного озвучення через 4 год після травми демонструють початкове загострення запалення з наступним прискореним його завершенням. Активність вільнорадикальних процесів та антиоксидантної системи різко знижується та перебуває в межах норми упродовж усього періоду запалення, на фоні підвищення активності глутатіонредуктази, що характеризує загальну антиоксидантну здатність тканини. При озвученні через 24 год після травми у тканині розвивається регуляторний дисбаланс, що призводить до пролонгованого перебігу запального процесу. Запропоновано гіпотезу, яка дозволяє пояснити залежність ефектів ультразвуку від фази запалення.

1. Ультразвук інтенсивністю 0,2 Вт/см2 та частотою 0,88 МГц здійснював різний вплив на перебіг травматичного запалення скелетного м’язу, в залежності від фази запального процесу, на яку припадала його дія.

2. Застосування ультразвуку як через 4 год, так і через 24 год після травми скелетного м’язу, призводило до зниження активності креатинкінази плазми крові через 48 год після травмування, порівняно з підвищеними відносно контролю показниками при травмі без озвучення. Однак при дії озвучення через 4 год активність ферменту знижувалась також і через 2 тижні після пошкодження, чого не відбувалось при озвученні через 24 год після травми.

3. Дія ультразвуку через 4 год після травми скелетного м’язу забезпечувала нормалізацію вмісту інтерлейкіну-8 у тканині через 1 тиждень після пошкодження, натомість при травмі без озвучення така нормалізація відбувалась через 2 тижні. Озвучення через 24 год після травми призводило до пролонгованого підвищення вмісту цитокінів. Підвищений вміст інтерлейкіну-6 та інтерлейкіну-8 спостерігався через 2 тижні після травми, а фактору некрозу пухлин альфа – через 1 тиждень після пошкодження. При травмі без озвучення у ці часові проміжки вміст цитокінів знижувався до контрольних значень.

4. Застосування ультразвуку через 4 год після травми скелетного м’язу призводило до змін активності мієлопероксидази порівняно з такою при травмі без озвучення. Спостерігалось зростання активності ферменту через 6 год після травми з подальшим зниженням показника через 24 та 48 год після травмування. Озвучення через 24 год після травми призводило до зниження активності мієлопероксидази через 48 год після пошкодження.

5. Не виявлено вірогідного впливу ультразвуку обох режимів на активність трипсиноподібних протеаз у травмованій скелетном’язовій тканині.

6. Застосування ультразвуку через 4 год після травми скелетного м’язу сприяло зниженню вмісту ТБК-активних продуктів, активності супероксиддисмутази та каталази порівняно зі значеннями цих показників при травмі без озвучення. Активність глутатіонредуктази зростала під впливом озвучення у такому режимі. Дія ультразвуку через 24 год після травми призводила до дестабілізації системи актиоксидантного захисту, що виявлялось у зниженні активності супероксиддисмутази та підвищенні вмісту ТБК-активних продуктів, активності каталази та глутатіонредуктази.

Публікації автора:

1. Чорноморець П.М. Вплив ультразвуку на вільнорадикальне окиснення в скелетних м’язах при їх травмуванні / Чорноморець П.М., Нурищенко Н.Є., Мірошниченко М.С., Клепко А.В. // Фізика живого. – 2007. – Т.15, №2. – С.73-76. (Здобувач – проведення експерименту, статистична обробка та інтерпретація отриманих результатів, підготовка матеріалу до друку; Нурищенко Н.Є. – ідея дослідження, загальне редагування; Мірошниченко М.С. – загальне редагування; Клепко А.В. – допомога при біохімічних дослідженнях).

2. Чорноморець П.М. Запалення при м’язовій травмі: пошкоджуюча та відновлювальна дія / Чорноморець П.М., Нурищенко Н.Є. // Фізика живого. – 2008. – Т.16, №1. – С.171-174. (Здобувач – підбір та аналіз літератури, підготовка матеріалу до друку; Нурищенко Н.Є. – ідея дослідження, загальне редагування).

3. Чорноморець П.М. Біологічна ефективність терапевтичного ультразвуку різних інтенсивностей / Нурищенко Н.Є., Чорноморець П.М., Пелюх Л.І., Мірошниченко М.С. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – 2007. – №49-50. – С.96-98. (Здобувач– проведення експерименту та підготовка матеріалу до друку; Нурищенко Н.Є. – ідея дослідження та загальне редагування; Пелюх Л.І. – допомога в біохімічних дослідженнях; Мірошниченко М.С. – загальне редагування).

4. Чорноморець П.М. Вплив ультразвуку на перебіг запалення при травмі скелетного м’язу щура / Чорноморець П.М., Нурищенко Н.Є., Мірошниченко М.С. // Фізика живого. – 2008. – Т.16, №2. – С.149-152. (Здобувач – проведення експерименту, статистична обробка та інтерпретація отриманих результатів, підготовка матеріалу до друку; Нурищенко Н.Є. – ідея дослідження, загальне редагування; Мірошниченко М.С. – загальне редагування).

5. Чорноморець П.М. Вплив кальцію на власну флуоресценцію актоміозину при дії ультразвуку різних режимів / Мединська К.О., Омельянюк В.С., Грибова М.І., Давидовська Т.Л., Нурищенко Н.Є., Пелюх Л.І., Чорноморець П.М. // Фізика живого. – 2008. – Т.16, №1. – С.34-38. (Здобувач – проведення експерименту та підготовка матеріалу до друку; Омельянюк В.С. – проведення експерименту; Грибова М.І. – проведення експерименту; Давидовська Т.Л. – ідея дослідження та загальне редагування; Нурищенко Н.Є. – ідея дослідження та загальне редагування; Пелюх Л.І. – проведення експерименту).

6. Черноморец П.М. Патогенетические механизмы развития хронического воспаления и ключевые аспекты его антигомотоксической терапии / Катеренчук И.П., Черноморец П.М., Клименко В.Г. // Биологическая терапия. – 2007. - №1. – С.4-14. (Здобувач – аналіз літератури та підготовка теоретичної частини до друку; Клименко В.Г. – підготовка клінічної частини до друку; Катеренчук І.П. – загальне редагування).

7. Чорноморець П.М. Зміни вільнорадикального окислення під впливом терапевтичного ультразвуку в експериментальному травматичному запаленні скелетного м’яза щура / Чорноморець П.М. // Матеріали VII Всеукраїнської

наукової конференції студентів, аспірантів та молодих вчених. – Київ. – 2007. – С.6-7.

8. Чорноморець П.М. Вплив терапевтичного ультразвуку на активність креатинкінази в плазмі крові щурів при м’язовій травмі / Євтушенко М.Є., Чорноморець П.М. // Матеріали VIII Всеукраїнської конференції студентів, аспірантів та молодих вчених. – Київ. – 2008. – С.29-31. (Здобувач – проведення експерименту та підготовка матеріалу до друку, Євтушенко М.Є. – допомога при маніпуляціях з тваринами).

9. Черноморец П.М. Основные механизмы развития острого воспаления: взгляд современной физиологии / Черноморец П.М., Жолос А.В. // Материалы Международного научно-практического симпозиума "Антигомотоксическая терапия острых воспалительных заболеваний". – Киев. – 2006. – С.6-21. (Здобувач – аналіз літератури та підготовка матеріалу до друку, Жолос О.В. – ідея дослідження та загальне редагування).

10. Черноморец П.М. Основные современные данные о механизмах развития хронического воспаления / Черноморец П.М., Нурищенко Н.Е. // Материалы Международного научно-практического симпозиума "Антигомотоксическая терапия хронических воспалительных заболевений". – Киев. – 2007. – С.5-20. (Здобувач – аналіз літератури та підготовка матеріалу до друку, Нурищенко Н.Є. – ідея дослідження та загальне редагування).

11. Chornomorets P. Effect of ultrasound on erythrocyte membrane sodium-potassium pump activity / Chornomorets P. // Proc. International conference for young scientists, PhD students and students on molecular biology and genetics. – Kyiv. – 2007. – P.56.

12. Chornomorets P.M. Effect of ultrasound on free-radical oxidation in muscle trauma / Chornomorets P.M., Baban V.N., Nurishchenko N.Ye., [et al.] // Proc. Biological motility: achievements and perspectives. – Vol.2. – Pushchino (Russia). – 2008. – P.298-299. (Здобувач – проведення експерименту та підготовка матеріалу до друку, Бабан В.М. – допомога при маніпуляціях з тваринами, Нурищенко Н.Є. – ідея дослідження та загальне редагування, Мірошниченко М.С. – загальне редагування).