Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Фізико-математичні науки / Теплофізика та молекулярна фізика


Мороз Костянтин Олександрович. Вплив тиску на термодинамічні властивості поліциклічних вуглеводнів : дис... канд. фіз.-мат. наук: 01.04.14 / Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2006. — 213арк. : рис., табл. — Бібліогр.: арк. 196-213.Анотація до роботи:

Мороз К.О. Вплив тиску на термодинамічні властивості рідких вуглеводнів. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук за спеціальністю 01.04.14 – теплофізика та молекулярна фізика. – Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, 2006.

Дисертація присвячена дослідженням рівняння стану та молекулярної структури рідин. Отримані P–V–T дані, проведений розрахунок термодинамічних властивостей в інтервалі тисків від 0.1 до 245.2 МПа та температур від 313 К до 453 К для поліциклічних вуглеводнів та рідких систем із вмістом фулерену С60 і запропоновано обгрунтовані аналітичні залежності для знайдених термодинамічних властивостей. Встановлено, що температурні залежності коефіцєнта теплового розширення aP та модуля пружності KT на ізохорах мають ентропійний характер в усіх досліджених поліциклічних вуглеводнях. Здійснено пошук напівемпіричного рівняння стану, що допускає статистичне обгрунтування і має не лише перші, але і другі похідні такі, що адекватно передають термобаричні залежності термодинамічних властивостей молекулярних рідин: коефіцєнта теплового розширення aP , модуля пружності KT , ізотермічних приростів ентальпії DH, ентропії TDS, та повної внутрішньої енергії DU, ізобаричної молярної теплоємності CP та ізохоричної молярної теплоємності CV. Методом функцій густини ймовірності атом-атомного розподілу проведено розрахунок молекулярної структури поліциклічних вуглеводнів: пінана, a-пінена, 1-3-диметиладамантана, 3-циклопентилтолуолу та 3-циклогексилтолуолу, а також розчину фулерену С60 в толуолі. Методом МД моделювання показано, що тиск посилює орієнтаційне упорядкування в молекулярних рідинах з анізотропною формою молекул, а додавання до них домішок із сферичною формою молекул послаблює орієнтаційне упорядкування в усьому дослідженому інтервалі тисків і температур.

1. Рівняння стану Тейта адекватно описує P–V–T дані досліджених поліциклічних вуглеводнів і має перші та другі похідні, що адекватно передають термобаричні залежності їх термодинамічних властивостей. Воно дозволяє розрахувати експериментальні значення коефіцієнта теплового розширення aP та ізотермічного модуля пружності KT із середньоквадратичним відхиленням, що не перевищує відповідно 2% та 1%, а ізотермічні прирости DG, TDS, DH, DU, DCP та DCV із середньоквадратичним відхиленням, що не перевищує відповідно 0.2%, 2%, 2%, 2.5%, 4%, 4%.

2. Температурні залежності коефіцієнта теплового розширення aP та модуля пружності KT на ізохорах мають ентропійний характер в усіх досліджених поліциклічних вуглеводнях.

3. Розрахунок параметрів молекулярної структури методом МД моделювання показав, що тиск посилює орієнтаційне упорядкування в досліджених рідинах з анізотропною формою молекул, а додавання до них домішок із сферичною формою молекул послаблює орієнтаційний порядок в усьому дослідженому інтервалі тисків і температур.

4. З аналізу термодинамічних властивостей, отриманих даних по структурі та розрахованих значень сталої B рівняння стану Тейта для досліджених поліциклічних вуглеводнів випливає, що в цій групі рідин найбільшою енергією міжмолекулярної взаємодії характеризується рідина з найбільш компактною структурою (пінан).

5. P–V–T дані системи фулерен C60 –толуол описуються рівнянням стану Тейта. Додавання фулерену в толуол суттєво збільшує значення сталої Тейта В, при цьому значення пружного модуля KT збільшуються у 1.5 рази. З розрахунків структури цієї рідкої системи методом МД моделювання випливає, що додавання невеликої кількості сферично-симетричних молекул фулерену до толуолу ослаблює в ньому орієнтаційне упорядкування в дослідженому інтервалі тисків та температур.

Публікації автора:

Основні результати проведеного дослідження опубліковані в наступних працях:

1. Адаменко І.І., Мороз К.О. Рівняння стану окремих каркасних вуглеводнів в інтервалі тисків від 0.1 до 177 МПа // Вісник Київського університету, серія фізико-математичні науки. – 1997. – вип.3. – C. 338–344.

2. Вплив форми молекул на рівноважні властивості рідин / Адаменко I.I., Мороз К.О., Каричковський О.П., Маркуця С.О. // Вісник Київського університету, серія фізико-математичні науки. – 1998. – вип.3. – C. 452–455.

3. Адаменко I.I., Мороз К.О. Вплив форми молекул на рівноважні властивості ксилолу // Вісник Київського університету, серія фізико-математичні науки. – 1999. – вип.1. – C. 307–310.

4. Adamenko I.I., Moroz K.O. Influence of molecules form on equilibrium properties of selected hydrocarbons // J. Mol. Liq. – 2001. – V. 93, №1–3 – P.193–196.

5. Structure, vibrational, and calorical properties of fullerene C60 in toluene solution / Pryluskyy Yu.I., Durov S.S., Bulavin L.A., Adamenko I.I., Moroz K.O., Graja A., Boguchki A., Scharff P. // Fullerene Sci. and Technol. – 2001. – V.9, №2 – P. 167–174.

6. Адаменко I.I., Белеєвич І.В., Мороз К.О. Вплив тиску на термодинамічні властивості 1,3-диметиладамантану // Вісник Київського університету, cерія фізико-математичні науки. – 2001. – вип.3. – C. 411–415.

7. Адаменко I.I., Белеєвич І.В., Мороз К.О. Вивчення рівняння стану деяких рідких вуглеводнів // Вісник Київського університету, cерія фізико-математичні науки. – 2001. – вип.4. – C. 413–417.

8. Адаменко I.I., Зелінський С.О., Мороз К.О. Дослідження рівняння стану анізотропних молекулярних рідин на прикладі 1,3-диметиладамантану // Вісник Київського університету, cерія фізико-математичні науки. – 2004. – вип.4. – C. 391–396.

9. Adamenko I.I., Bulavin L.A., Moroz K.O. The influence of pressure on freezing in molecular liquids // J. Mol. Liq. – 2005. – Vol.120 – P. 59–61.

10. Structure and thermophysical properties of fullerene C60 aqueous solutions / Prylutskyy Yu.I., Durov Yu.I., Bulavin L.A., Adamenko I.I., Moroz K.O., Geru I.I., Dihor I.N., Scharff P., Eklund P.C., Grigorian N. // Int. J. of Thermophysics – 2001. – Vol.22, №3 – P.943–956.

11. Equation of state for C60 toluene solution / Adamenko I.I., Bulavin L.A., Moroz K.O., Prylutskyy Yu.I., Scharff P. // J. Mol. Liq. – 2003. – V.105, №2–3 – P. 149–155.

12. Thermodynamic properties of C60 fullerene water solution / Adamenko I.I., Moroz K.O., Durov S.S., Prylutskyy Yu. I., Scharff P., Braun T. // High Pressure Research. – 2003. – Vol.23, №3. – P. 271–273.

13. Equation of state for C60 fullerene aqueous solutions / Adamenko I.I., Moroz K.O., Prylutskyy Y.I., Eklund P., Scharff P., Braun T. // Int. J. Thermophysics. – 2005. – Vol.26, №3. – P. 795–805.

14. Adamenko I.I., Moroz K.O. Influence of molecules form on equilibrium properties of polycyclic hydrocarbons // International Conference "Special Problems in Physics of Liquids". – Odessa (Ukraine). – 1999. – P.46.

15. Self-organizing fullerene C60 molecules in aqueous solution / Adamenko I.I., Bulavin L.A., Moroz K.O., Prylutskyy Yu.I., Durov S.S. // Workshop on Modern Problems of Soft Matter Theory. – Lviv (Ukraine). – 2000. – P.116.

16. Adamenko I.I., Moroz K.O. Influence of macro- and microparameters on thermodynamic properties of skeleton hydrocarbons // International Conference "Phys. Disordered Systems – II". – Lviv (Ukraine). – 2003. – P.126.

17. The equation of state for fullerene C60 mixture in toluene / Adamenko I.I., Bulavin L.A., Moroz K.O., Prylutskyy Yu.I. // International Conference "Physics of Liquid Matter: Modern Problems". – Kyiv (Ukraine). – 2001. – P.155.

18. Adamenko I.I., Moroz K.O., Beleyevych I.V. The equation of state for selected polycyclic hydrocarbons // 5th Liquid Matter Conference of the European Physical Society. – Konstanz (Germany). – 2002. – V. 26F. – P.70.

19. Adamenko I.I., Bulavin L.A., Moroz K.O. The influence of pressure on the process of melting in molecular liquids // 2nd International Conference "Physics of Liquid Matter: Modern Problems". – Kyiv (Ukraine). – 2003. – P.26.

20. Thermophysical properties of organic solution of fullerene C60 / Adamenko I.I., Bulavin L.A., Moroz K.O., Prylutskyy Yu.I. // 3rd International Conference "Physics of Liquid Matter: Modern Problems". – Kyiv (Ukraine). – 2005. – P.147.

21. Thermodynamic properties of fullerene C60 aqueous solution / Adamenko I.I., Bulavin L.A., Moroz K.O., Prylutskyy Yu.I., Scharff P. // III International Conference on Hydrogen Bonding and Molecular Interactions. – Kyiv (Ukraine). – 2006. – P.131.