Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Геолого-мінералогічні науки / Геологія, пошук та розвідка нафтових і газових родовищ


Манюк Михайло Іванович. Вплив тріщинуватості порід-колекторів на характер нафтогазоносності локальних структур Долинського нафтопромислового району: Дис... канд. геол. наук: 04.00.17 / Івано-Франківський національний технічний ун-т нафти і газу. - Івано-Франківськ, 2002. - 188арк. - Бібліогр.: арк. 157-172.Анотація до роботи:

Манюк М.І. Вплив тріщинуватості порід-колекторів на характер нафтогазоносності локальних структур Долинського нафтопромислового району.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата геологічних наук за спеціальністю 04.00.17 - геологія нафти і газу. -
Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу. Івано-Франківськ, 2002.- Рукопис.

Дисертація присвячена вивченню тріщинуватості порід-колекторів та визначенню її впливу на характер нафтогазоносності локальних структур родовищ, Долинського нафтопромислового району. За результатами наявного геолого-промислового матеріалу побудовано карти інтегрального видобутку нафти. Встановлено, що наявність порово-тріщинного колектора зумовлює переважну концентрацію запасів вуглеводнів на ділянках, які розміщені в межах тектонічних порушень і особливо їх взаємопересічень, а також згинів продуктивних горизонтів, зон максимального розвитку тектонічної тріщинуватості.

Досліджено вплив геодинамічних напруг на формування ємнісно-фільтраційних властивостей порід-колекторів, встановлено особливості впливу тріщинуватості порід-колекторів на характер припливів флюїдів у свердловинах.

К л ю ч о в і с л о в а: нафтогазоносність, тектонічна тріщинуватість, розлом, поклад, вуглеводні, продуктивні горизонти, дебіт, видобуток, перспективи.

У дисертації теоретично узагальнено задачі актуальної наукової проблеми в області геології нафти і газу, пов’язані з впливом тріщинуватості порід-колекторів на характер нафтогазоносності локальних структур і припливів флюїдів у свердловинах на прикладі родовищ Долинського нафтопромислового району.

На підставі теоретичних і експериментальних досліджень, узагальнення та аналізу численних геолого-геофізичних і літературних матеріалів, а також відповідних математичних розрахунків доведено можливість існування ефективних відкритих макротріщин з розкриттям до 100мкм (макротріщин) на глибинах (2,5-3 км) залягання продуктивних горизонтів родовищ Долинського нафтопромислового району, які є основними шляхами міграції флюїдів.

Проведеним детальним аналізом характеристик початкових параметрів продуктивностей свердловин і гідропровідності пластів, а також відповідних графічних побудов для еоцеонового та менілітового покладів Долинського та еоценового покладу Північнодолинського родовищ встановлено, що зони підвищеної тріщинуватості (флюїдопровідності) в межах окремих локальних структур родовищ району просторово пов’язані із зонами розвитку тектонічних порушень, що в ряді випадків зумовлює надзвичайно високу продуктивність свердловин.

Дослідженням особливостей впливу тріщинуватості порід-колекторів на характер нафтогазоносності локальних структур встановлено, що порово-тріщинний колектор зумовлює переважаючу концентрацію запасів вуглеводнів на ділянках, які безпосередньо прилягають до тектонічних порушень і особливо до їх взаємопересічень, а також згинів продуктивних горизонтів в склепінних частинах складок.

Практичне значення проведених робіт полягає в наступному:

високі дебіти свердловин і відповідно значний інтегральний видобуток нафти є наслідком закономірного розподілу тріщинуватості порід-колекторів та поширенням порово-тріщинного колектора.

На цих особливостях базуються пропозиції щодо утримання від будівництва нагнітальних свердловин у зонах підвищеної тріщинуватості продуктивних горизонтів та буріння сітки видобувних свердловин на ділянках які зумовлюють переважаючу концентрацію запасів вуглеводнів і безпосередньо прилягають до тектонічних порушень їх взаємопересічень, а також згинів продуктивних горизонтів в склепінних частинах складок.

Отримані результати в комплексі з аналізом заходів по підвищенню нафтовилучення, які проводились на родовищах в процесі їх розробки, слід покласти в основу проектів дорозробки на пізній стадії експлатації.

- перспективним напр’ямком ефективного доопошукування, дорозвідки та розробки нафтових родовищ як в Передкарпатті так і в інших нафтоносних регіонах слід вважати зони тріщинуватості локальних структур як один з основних показників диференціації характеристик колекторських властивостей порід і відповідно їх нафтогазоносності.

Основні роботи, опубліковані за темою дисертації:

  1. Дослідження впливу тектонічної тріщинуватості продуктивних горизонтів Долинського нафтового родовища на характер продуктивності свердловин/ Маєвський Б.Й, Бойко Г.Ю., Манюк М.І., Ляху М.В., Храбатинко І.В.// Розвідка і розробка нафтових і газових родовищ.- 1997.-№34 (том1)- С.149-156.

  2. Особливості взаємозв’язку між тектонічною тріщинуватістю продуктивних горизонтів і характером питомих відборів нафти в межах Бориславського нафтогазопромислового району/Маєвський Б.Й, Бойко Г.Ю., Ляху М.В., Манюк М.І.// Розвідка і розробка нафтових і газових родовищ.- 1998.- Вип.35 (Т.1).- С. 127-134.

  3. Манюк М.І., Маєвський Б.Й. Виділення зон підвищеної проникності відкладів за даними початкових продуктивних характеристик свердловин// Розвідка і розробка нафтових і газових родовищ.- 1999.-№36(том1).- С. 12-21.

  4. Б.Й. Маєвський, Г.Ю.Бойко, М.І.Манюк Тектонічна тріщинуватість та продуктивність нафтоносних горизонтів родовищ Долинського нафтопромислового району// Геологія і геохімія горючих копалин.-2000.-№2.- С. 41-49.

5. Б.Й. Маєвський, М.І.Манюк, І.В.Храбатинко, В.Р.Хомин Вплив тектонічної тріщинуватості на характер нафтоносності та продуктивності свердловин на родовищах Передкарпаття // Теоретичні та прикладні проблеми нафтогазової геології та промислової геофізики/ Збірник наукових праць. 24-25 лютого 2000 року, Київ , 2000.- С. 110-118.

6. Маєвський Б.Й., Манюк М.І., Ляху М.В. Вплив зон геодинамічного розвитку Карпат на ємнісно-фільтраційні властивості продуктивних товщ //Тези наук.-техн. конф. професорсько-викладацького складу університету нафти і газу.-Івано-Франківськ: ІФДТУНГ, 1998.- С. 126.

  1. Маєвський Б.Й., Ляху М.В., Манюк М.І. Вплив зон розвитку геодинамічних напруг на концентрацію запасів нафти та особливості розробки газонафтових покладів Передкарпаття// Нафта і газ, Збірник наукових праць. матеріали 5ї міжнародної конференції “Нафта і газ України-98”, Полтава 15-17 вересня Унга, 1998- Т.1- С. 330-331.

8. Маєвський Б.Й., Манюк М.І., О.П.Гайванюк. Вплив тектонічної тріщинуватості на характер продуктивності свердловин Спаського нафтового родовища // Тези наук.-техн. конф. проф.-викладацького складу університету нафти і газу.-Івано-Франківськ: ІФДТУНГ,1999.- С. 153.

9. Манюк М.И. Влияние зон развития геодинамических напряжений на характер удельных отборов нефти из продуктивных горизонтов Бориславского месторождения// Материалы докладов Третьей Международной научной конф. студентов, аспирантов и молодых ученых им.академика М.А.Усова “Проблемы геологии и освоения недр”-Томск: Изд-во НТЛ.-1999- С. 243-244.

10. Маєвський Б.Й., Манюк М.І. Аналіз індикаторних ліній експлуатаційних свердловин менілітового покладу Долинського нафтового родовища // Тези наук.-техн. конф. професорсько-викладацького складу університету нафти і газу.- Івано-Франківськ: ІФДТУНГ.- 2000.- С 143.

11. Б.Й. Маєвський, М.І. Манюк, Храбатинко І.В. Щодо прогнозування ділянок з найбільшими концентраціями запасів вуглеводнів у Карпатському регіоні// Тези наук.-техн. конф. професорсько-викладацького складу університету нафти і газу.- Івано-Франківськ: ІФДТУНГ.- 2001.- С. 147.