Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Фізико-математичні науки / Магнетизм


Матюнін Дмитро Анатолійович. Вплив магнітопружної і магнітодипольної взаємодій на фазові стани гейзенбергівських і негейзенбергівських феромагнетиків : Дис... канд. наук: 01.04.11 - 2008.Анотація до роботи:

Матюнін Д.А. Вплив магнітопружної та магнiтодипольної взаємодій на фазові стани гайзенбергівських та негейзенбергівських феромагнетиків. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук за спеціальністю 01.04.11 – магнетизм. – Таврійський національний університет ім. В. І. Вернадського, Сімферополь, 2008.

Дисертація присвячена дослідженню впливу релятивістських взаємодій на фазові стани низьковимірних та квантових магнетиків. До таких систем відносяться магнетики з біквадратичною обмінною взаємодією, з великою одноіонною анізотропією, двовимірні магнітоупорядковані системи.

У роботі досліджувалися фазові стани негейзенбергівського феромагнетика з урахуванням впливу магнітопружної та магнiтодипольної взаємодій. Показано, що у такій системі можуть реалізовуватися не лише просторово-однорідні фази (квадрупольна та феромагнітна), але й просторово-неоднорідний стан з неоднорідним розподілом тензора квадрупольних моментів. Визначена область існування квадрупольного просторово-неоднорідного стану.

Досліджено вплив магнітопружної та магнiтодипольної взаємодій на переорієнтаційні фазові переходи в двовимірній феромагнітній плівці за наявністю двох конкуруючих факторів - обмінної та одноіонної анізотропій. Така модель приводить до реалізації каскаду фазових переходів, а також виявляється у реалізації просторово-неоднорідного стану. Визначена область існування такого стану як у випадку «площинної», так і у випадку «об’ємної» магнітопружної взаємодій.

Визначено вплив одноіонної анізотропії та магнітного поля на фазові стани двовимірних негейзенбергівських феромагнетиків за наявністю магнітопружної та магнiтодипольної взаємодій. Показана принципова неможливість реалізації просторово-неоднорідного стану квадрупольного типу в такій системі, навіть якщо зовнішнє магнітне поле дорівнює нулю.

Запропоновано модель, що описує фазові переходи за температурою у 2D та 3D негейзенбергівських феромагнетиках. Показано, що у випадку переважаючої біквадратичної взаємодії, фазовий перехід за температурою між квадрупольними станами може протікати або як фазовий перехід другого роду з безперервною зміною орієнтації головних осей тензору квадрупольних моментів, або як фазовий перехід першого роду крізь квадрупольний просторово-неоднорідний стан.

Публікації автора:

  1. Yu. A. Fridman, D.V. Spirin, C.N. Alexeyev, D.A. Matyunin. Stabilization of the long-range magnetic ordering by dipolar and magnetoelastic interactions in two-dimensional ferromagnets// Eur. Phys. J. B. – 2002. – Vol. 26. – P. 185-190.

  2. Yu. A. Fridman, Ph. N. Klevets, D.A. Matyunin. Formation of spatially inhomogeneous states in 2D non-heisenberg magnetics // Учёные записки Таврического национального университета имени В.И.Вернадского. -2005. – Серия «физика». – Т. 18 – 19 (56 - 57). - №1. – С. 28 -38.

  3. Ю.А. Фридман, Ф.Н. Клевец, Д.А. Матюнин. Влияние упругой подсистемы на фазовые переходы в ферромагнетиках с обменной и одноионной анизотропиями // ФНТ – 2006. - 32, №7. – С.900-908..

  4. Yu. A. Fridman, Ph. N. Klevets, D.A. Matyunin, O.V. Kozhemyako Sequence of the phase transitions in two-dimensional ferromagnetic with competitive one-ion and exchange anisotropies// Journal of Physics and Chemistry of Solids. – V. 67, P.2458-2467.-2006.

  5. Yu. A. Fridman, Ph. N. Klevets, D.A. Matyunin Normal modes and possibility of spatially inhomogeneous phases for a 2d ferromagnet with biquadratic and magnetoelastic interactions// Physica B.-2006. - Vol. 382. – P .156 – 161.

  6. Ю.А. Фридман, Д.А. Матюнин, Ф.Н. Клевец. Фазовые диаграммы 2D негейзенберговского одноосного ферромагнетика // Учёные записки Таврического национального университета имени В.И.Вернадского. – Серия «физика». – 2006. - Т.19 (58). - №1. – С. 37 -53.

  7. Ю.А. Фридман, Д.А. Матюнин. Фазовые состояния 2D негейзенберговского ферромагнетика// Письма в ЖТФ. – 2007. - Т.33.– С. 23-30.

  8. Ю.А. Фридман, Д.А. Матюнин, Ф.Н. Клевец. Влияние одноионной анизотропии на фазовые состояния 2D негейзенберговских ферромагнетиков.// ФНТ. – 2007 – Т.33, №8. – С.808 – 815.

  9. Ю.А. Фридман, Д.А. Матюнин. Фазовые переходы по температуре в 2D и 3D негейзенберговских магнетиках.// ФТТ. – 2008. - Т.50. – вып.4. – С.669 – 674.