Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Біологічні науки / Біофізика


Головчак Наталія Петрівна. Вплив гіпохлориту натрію на перекисне окиснення ліпідів і системи антиоксидантного захисту головного мозку тварин за експериментального Т-2 токсикозу : Дис... канд. наук: 03.00.02 - 2008.Анотація до роботи:

Головчак Н.П. Вплив гіпохлориту натрію на перекисне окиснення ліпідів і системи антиоксидантного захисту головного мозку тварин за експериментального Т-2 токсикозу. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук за спеціальністю 03.00.02–біофізика. – Львівський національний університет імені Івана Франка, Львів, 2008.

Дисертація присвячена дослідженню процесів ПОЛ у тканині головного мозку за умов дії Т-2 токсину та ГХН. Вперше проведено дослідження впливу Т-2 токсину (з групи мікотоксинів) на систему прооксидантно-антиоксидантного гомеостазу нервової тканини. Встановлено, що дія Т-2 токсину реалізується на мембранному рівні, а саме через активування інтенсивності вільнорадикальних реакцій та зміну ензиматичної активності антиоксидантної системи. Систематичне введення Т-2 токсину призводить до пошкодження мембранної структури клітини, про що свідчить аналіз гістопрепаратів та посилення процесів ПОЛ.

Показано, що використання розчину ГХН як детоксикуючої речовини призводить до зниження інтенсивності процесів ліпопероксидації на фоні підвищення активності ферментів системи АОЗ (СОД, КАТ, ГПО, ГР). Дія ГХН зумовлює відновлення структури клітин нервової тканини, при цьому збільшується кількість ядерець, глибок хроматофільної речовини, відновлюється структура ядра, контури мембрани нейронів чітко виражені. Нервові клітин стають функціонально активними.

У дисертаційній роботі відповідно до поставленої мети і завдань досліджено вплив Т-2 токсину та ефектів ГХН на інтенсивність процесів ПОЛ та стан антиоксидантної системи різних структур головного мозку (КГМ, мозочка, ДМ), а також з’ясовано шляхи їх впливу на систему прооксидантно-антиоксидантного гомеостазу нервової тканини, що суттєво вплинуло на морфологію клітин.

1. Т-2 токсин спричиняє підвищення інтенсивності процесів ПОЛ, які в свою чергу активують ферменти АОЗ. Проте активація цієї системи АОЗ недостатня для зниження інтенсивності процесів ПОЛ до контрольного рівня. Використання розчину ГХН призвело до істотного зниження кількості продуктів ліпопероксидації в усіх досліджуваних ділянках головного мозку та стимуляції підвищення активності досліджуваних ферментів системи АОЗ.

2. У контрольних зразках виявлено високий рівень продуктів ПОЛ та активність ферментів антиоксидантної системи у корі головного мозку та низький – у довгастому мозку, що підтверджує літературні дані щодо інтенсивного протікання процесів окиснення у корі головного мозку, тоді як у довгастому мозку вони відбуваються найповільніше.

3. За Т-2 токсикозу як на 10-ту, так і на 20-ту доби досліду процеси ПОЛ активуються у всіх досліджуваних ділянках мозку. Однак найінтенсивніше процеси ліпопероксидації проходять у довгастому мозку, а найслабше – у корі головного мозку. На 10-ту добу токсикозу активність СОД і КАТ на тлі високої активності ферментів глутатіонової ланки є низькою із поступовим зростанням активності усіх досліджуваних ферментів на 20-ту добу досліду (компенсаторний процес для знешкодження продуктів ПОЛ).

4. Дія Т-2 токсину призводить до структурних змін у корі головного мозку, мозочку та довгастому мозку. Причому введення токсину протягом 10-ти діб у досліджуваних ділянках мозку зумовлює більшою мірою дистрофічні порушення (вакуолізацію клітин, набряк, хроматоліз), тоді як згодовування протягом 20-ти діб – атрофічні явища (морщення клітин, пікноз ядер, гомогенізація цитоплазми). Найчутливішим до дії Т-2 токсину виявився довгастий мозок, про що свідчить лізис нейронів уже на 10-ту добу досліду.

5. Введення розчину ГХН знижує інтенсивність процесів ПОЛ та активує систему АОЗ у корі головного мозку, мозочку та довгастому мозку. Це дає змогу вважати, що ГХН виступає як фактор знешкодження токсинів.

6. Дія ГХН призводить до посилення функціональної активності клітин, в яких збільшується кількість ядерець у ядрі, гіпертрофії клітин і утворення скупчень хроматофільної субстанції; відбувається відновлення мієлінової оболонки провідних шляхів.

Публікації автора:

1. Головчак Н.П., Тарновська А.В., Коцюмбас Г.І., Санагурський Д.І. Антиоксидантно-прооксидантний гомеостаз у нервовій тканині свиней за впливу Т-2 токсину // Наук. вісник Львів. нац. акад. вет. медицини ім. С.З. Ґжицького. – 2006. – Т. 8, № 4(31), ч. 1. – С. 39–43. (Здобувач провела дослідження та статистичне опрацювання результатів, проаналізувала та узагальнила літературні джерела, взяла участь в аналізі експериментальних даних та в їх обговоренні, підготувала до друку статтю).

2. Головчак Н.П., Тарновська А.В., Коцюмбас Г.І., Санагурський Д.І. Вплив Т-2 токсину на активність каталази нервової тканини головного мозку свиней // Біологія тварин. – 2006. – Т. 8, № 1–2. – С. 200–204. (Здобувач провела дослідження та статистичне опрацювання результатів, проаналізувала та узагальнила літературні джерела, взяла участь в аналізі експериментальних даних та в їх обговоренні, підготувала до друку статтю).

3. Головчак Н.П., Коцюмбас Г.І., Тарновська А.В., Санагурський Д.І. Дія Т-2 токсину на перекисне окиснення ліпідів у головному мозку свиней // Львівський медичний часопис. – 2006. – Т. 12, № 2. – С. 135–137. (Здобувач провела дослідження та статистичне опрацювання результатів, проаналізувала та узагальнила літературні джерела, взяла участь в аналізі експериментальних даних та в їх обговоренні, підготувала до друку статтю).

4. Головчак Н.П., Тарновська А.В., Коцюмбас Г.І., Санагурський Д.І. Морфологічний стан нервової тканини головного мозку свиней за дії розчину гіпохлориту натрію на тлі експериментального Т-2 токсикозу. Біохімічний та гістологічний аспекти // Експериментальна та клінічна фізіологія і біохімія. – 2007. – № 1(36). – С. 34–42. (Здобувач провела дослідження та статистичне опрацювання результатів, проаналізувала та узагальнила літературні джерела, взяла участь в аналізі експериментальних даних та в їх обговоренні, підготувала до друку статтю).

5. Головчак Н.П. Структура та вплив мікотоксинів на живі організми // Вісник Львів. ун-ту. Сер. біол. – 2007. – Вип. 43. – С. 33–47. (Здобувач провела дослідження та статистичне опрацювання результатів, проаналізувала та узагальнила літературні джерела, взяла участь в аналізі експериментальних даних та в їх обговоренні, підготувала до друку статтю).

6. Головчак Н.П., Тарновська А.В., Коцюмбас Г.І., Санагурський Д.І. Вплив Т-2 токсину на функціональні параметри нервових клітин та застосування ГХН як детоксиканту // Медична хімія. – 2007. – Т. 9, № 1. – С. 58–60. (Здобувач провела дослідження та статистичне опрацювання результатів, проаналізувала та узагальнила літературні джерела, взяла участь в аналізі експериментальних даних та в їх обговоренні, підготувала до друку статтю).

7. Головчак Н.П., Тарновская А.В., Коцюмбас Г.И., Санагурский Д.И. Активность глутатионредуктазы и каталазы головного мозга свиньи в условиях экспериментального Т-2 токсикоза // Биология – наука ХХІ века: 10-я Пущинская школа-конференция молодых ученых посвященная 50-летию Пущинского научного центра РАН. Пущино, 17–21 апреля 2006 г. – Пущино, 2006. – С. 107. (Здобувач провела дослідження, взяла участь в аналізі експериментальних даних, написанні та оформленні тез доповіді, представляла стендову доповідь на конференції).

8. Головчак Н.П., Тарновська А.В., Коцюмбас Г.І., Санагурський Д.І. Інтенсивність вільнорадикальних реакцій тканин мозку свиней за впливу ГХН на фоні експериментального Т-2 токсикозу // IX з’їзд Українського біохімічного товариства. Харків, 24–27 жовтня 2006 р. – Харків, 2006. – Т. 2, – С. 41. (Здобувач провела дослідження, взяла участь в аналізі експериментальних даних, написанні та оформленні тез доповіді, представляла стендову доповідь на конференції).

9. Головчак Н.П., Тарновська А.В., Коцюмбас Г.І., Санагурський Д.І. Вплив Т-2 токсину на функціональні процеси головного мозку // Психофізіологічні та вісцеральні функції в нормі і патології: III Всеукраїнська наук. конф. Київ, 4–6 жовтня 2006 р. – Київ, 2006. – С. 26–27. (Здобувач провела дослідження, взяла участь в аналізі експериментальних даних, написанні та оформленні тез доповіді, представляла стендову доповідь на конференції).

10. Головчак Н.П., Тарновская А.В., Санагурский Д.И. Активность глутатионредуктазы при експериментальном Т-2 токсикозе свиней // Биоантиоксидант: Тезисы докладов VII Междунар. конф. Москва, 25–26 октября 2006 г. – Москва, 2006. – С. 97–98. (Здобувач провела дослідження, взяла участь в аналізі експериментальних даних, написанні та оформленні тез доповіді, представляла стендову доповідь на конференції).

11. Головчак Н.П., Тарновська А.В., Коцюмбас Г.І., Санагурський Д.І. Вплив гіпохлориту натрію на активність каталази та СОД при Т-2 токсикозі // Механізми функціонування фізіологічних систем: Матеріали Міжнар. наук. конф., приуроченій 60-літтю новоствореної кафедри фізіології людини і тварин Львівського ун-ту ім. Івана Франка. Львів, 8–11 листопада 2006 р. – Львів, 2006. – С. 47–48. (Здобувач провела дослідження, взяла участь в аналізі експериментальних даних, написанні та оформленні тез доповіді, представляла стендову доповідь на конференції).

12. Головчак Н.П., Тарновська А.В., Коцюмбас Г.І., Санагурський Д.І. Активність глутатіонпероксидази при експериментальному Т-2 токсикозі свиней // ІV з’їзд Українського біофізичного товариства: Донецьк, 19–21 грудня 2006 р. – Донецьк, 2006. – C. 109–110. (Здобувач провела дослідження, взяла участь в аналізі експериментальних даних, написанні та оформленні тез доповіді, представляла стендову доповідь на конференції).

13. Головчак Н.П., Тарновська А.В., Галан М.Б., Санагурський Д.І. Кореляційні зв’язки між активністю ферментів системи антиоксидантного захисту та процесами ПОЛ кори головного мозку свиней при Т-2 токсикозі // Молодь та поступ біології: Збірник тез третьої Міжнар. наук. конф. студентів і аспірантів. Львів, 23–27 квітня 2007 р. – Львів, 2007. – С. 7–8. (Здобувач провела дослідження, взяла участь в аналізі експериментальних даних, написанні та оформленні тез доповіді, представляла стендову доповідь на конференції).

14. Holovchak N., Tarnovska A., Sanagursky D. Influence of T-2 toxin on neural cells functional parameters and application of sodium hypochlorite as a detoxicant // 6th Parnas Conference Molecular Mechanism of Cellular Signalling, May 30th– June 2nd, 2007, Krakow, Poland, – P. 57 (Здобувач провела дослідження, взяла участь в аналізі експериментальних даних, написанні та оформленні тез доповіді, представляла стендову доповідь на конференції).