Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Психологічні науки / Загальна психологія, психологія особистості, історія психології


Кайгер Валерій Іантанович. Вплив етногенних депресій на соціально-психологічну адаптацію німців- переселенців в Україні: дисертація канд. психол. наук: 19.00.01 / Інститут психології ім. Г.С.Костюка АПН України. - К., 2003.Анотація до роботи:

Кайгер В.І. Вплив етногенних депресій на соціально-психологічну адаптацію німців-переселенців в Україні. - Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук за спеціальністью 19.00.01 - загальна психологія, історія психології. – Інститут психології ім. Г. С. Костюка АПН України, Київ, 2003..

Дисертаційне дослідження присвячене проблемам соціально-психологічної адаптації німців - переселенців на території сучасної незалежної України. Використовуючи етнофункціональний метод, автор досліджує різні аспекти соціально-психологічної адаптації і розглядає компоненти процесу етнічної самоідентифікації – ціннісні орієнтації особистості, історичний і особистий досвід, проблеми рідної мови і національної культури в процесі соціально-психологічної адаптації німців-переселенців.

Автор рекомендує розроблену їм і запатентовану методику діагностики, профілактики і психотерапії етнозумовлених депресій, які часто супроводжують складні адаптивні процеси, що виникають у процесі міграції етносів..

Проведене дослідження дозволили зробити наступні висновки:

1. Процес психічної адаптації здійснюється як розв'язання психологічних конфліктів, зумовлених, зокрема етнофункціональними незузгодженостями елементів психіки. Таке розв'язання здійснюється, загалом, як подолання диз’юнктивності системи ставлень особистості до елементів етносередовища.

2. За наявності етнофункціональних неузгодженостей елементів психіки людини, ії психічна адаптація порушується. Існує зв'язок між наявністю у психіці етнофункціональних неузгодженостей і психічною адаптацією людини як у нормі, так і в девіації. Психотерапевтичне опрацювання цих неузгодженостей може сприяти оптимізації психічної адаптації.

3. Дослідження показало, що депресивні вияви нерідко є показниками дезадаптації людини зумовленої етнофункціональними неузгодженостями елементів ії психіки.

4. Пом'якшення національно-політичного клімату стосовно німецької діаспори в останні десятиріччя викликало подвійний ефект: з одного боку, прагнення відродити втрачений образ етнічної самоідентифікації (насамперед, через відродження національної культури й мови), з іншого – зниження значущості етнічних особливостей у частини представників молодого покоління німців.

5. Автор в процесі досліджень використав оригінальний метод діагностики етнозумовлених депресій, який був запатентований в 1998 р. спільно з Годлевським Л.С., Жуковським В.І. та Брусенцовим А.І. Дослідження підтвердили достовірність і практичну цінність цього методу.

6.. Етнічна самосвідомість більшої частини німецької діаспори перебуває в стані важкого внутрішнього конфлікту: з одного боку, ці люди гостро усвідомлюють свою етнічну належність, з іншого – значною мірою втратили найважливіші для них критерії етнічної самоідентифікації (мову, культуру, традиції). У певному відношенні частина німців виявилася людьми без батьківщини і без національності. Для даної категорії респондентів характерне усвідомлення безповоротно втрачених можливостей і прагнення емігрувати на історичну батьківщину "заради дітей і внуків", щоб ті в рідному етнічному середовищі змогли повернути собі національну самосвідомість.

7. Очевидним є кризовий стан німецької етничної культури, який є відображенням загальної кризи в Україні. Він породжує байдужість до культурних цінностей свого народу (для багатьох на першому місці стоїть проблема елементарного виживання), розмивання прошарку німецької етничної інтелігенції, нездатність до чіткого культурного самовизначення.

8. Серед інструментальних цінностей, визнаних в більшості випадків домінуючими, значна частина респондентів відзначила “ретельність”, "дисциплінованість", "раціоналізм", "тверду волю" і "терпимість". Саме ці якості опитані німці-переселенці вважають необхідними насамперед для досягнення термінальних цінностей, пов'язаних з етнічною самореалізацією.

9. Багато які респонденти середнього і старшого віку відзначають відчутне зміщення в ієрархії цінностей у представників різних поколінь німецької діаспори. З жалем відмічається послідовне "згасання" ряду національно-психологічних рис, які раніше вважалися цінними для німців, що мешкають у чужому оточенні, – "працьовитість", "прагнення до порядку", "висока моральність" (брак останньоі цінністі в ряді випадків співвідноситься з втратою традиційної для німців релігійності). Загальне відчуття "розмивання" позитивного етнічного автостереотипу нерідко є однією з причин, що викликають пригніченість і почуття етносоціальної безперспективності в умовах відірваності від рідного національного середовища.

10. Аналіз результатів етнопсихологічного обстеження німців-переселенців середнього і старшого віку виявив випадки (хоч і порівняно рідкі) конверсій етнічної самосвідомості. В таких випадках етнічна свідомість і самосвідомість відверто звужені, тривала фрустрованість етнічних мотивів часто веде до парадоксальних, аутоагресивних по суті реакцій. Так, деякі респонденти (близько 7%) зазначили, що "повністю байдужі" до власної національної належності, "не бажають про це думати" і щиро вважають себе благополучними в психологічному відношенні людьми. Власне етнічні компоненти самосвідомості у таких суб'єктів, що декларують свою "безнаціональність", нерідко набувають форми ірраціональних фобій і нав'язливості. Інтернаціоналізм, що декларується, може приховувати глибоко всередині особистості побутовий антисемітизм і русофобію.

11. Особи, яки страждають на етнозумовлену депресію, змінюють свою Я-концепцію і Я-образи, що усвідомлюються, обираючи при цьому пасивну адаптацію шляхом втечі з проблемної ситуації.

12. Після діагностики етнозумовлених депресій і психотерапевтичної роботи з пацієнтами, згідно із запатентованою нами методикою, ситуація поліпшилася. Звичайно, про остаточне позбавлення від депресивної симптоматики говорити передчасно, оскільки такі, "межові" стани схильні давати як ремісії, так і рецидиви.

Основний зміст та результати дослідження відображено у публікаціях автора:

  1. Пат. 97115580 Україна, МПК А 61 В 17/24. Спосіб лікування депресії: Пат. 97115580 Україна, МПК А 61 В 17/24 / Кайгер В.І.(UA), Жуковський В.І.(UA), Годлевський Л.С.(UA), Брусенцов О.І.(UA). - № 28962 А; Заявл. 20.11.97; Опубл. 29.12.99, Бюл. № 8. – 2 с; 16.10.2000, Бюл. № 5 – II. – 2 с.

  2. Пат. 97115581 Україна, МПК А 61 В 17/24. Спосіб лікування депресії: Пат. 97115581 Україна, МПК А 61 В 17/24 / Кайгер В.І.(UA), Жуковський В.І.(UA), Годлевський Л.С.(UA), Брусенцов О.І.(UA). - № 28963 А; Заявл. 20.11.97; Опубл. 29.12.99, Бюл. № 8. – 2 с; 16.10.2000, Бюл. № 5 – II. – 2 с.

  3. Пат. 97115582 Україна, МПК А 61 В 17/24. Спосіб діагностики депресії: Пат. 97115582 Україна, МПК А 61 В 17/24 / Кайгер В.І.(UA), Жуковський В.І.(UA), Годлевський Л.С.(UA). - № 28964 А; Заявл. 20.11.97; Опубл. 29.12.99, Бюл. № 8. – 2 с; 16.10.2000, Бюл. № 5 – II. – 2 с.

  4. Кайгер В.И. Об исследовании проблем психологической адаптации немцев-переселенцев в Украине в 1993-1998 гг. из стран бывшего СССР.// Психологія на перетині тисячоліть: Збірник наукових праць Інституту психології ім. Г.С. Костюка АПН України. В 3 т. - К.: Гнозис, 1999. – Т.1. - С. 539-543.

  5. Кайгер В.И. Ценностный подход в изучении социально-психологической адаптации немцев-переселенцев в Украине .// Наука і освіта.- Одеса, 2001. - №6. - С. 20-23.

  6. Кайгер В.И. Депрессивные проявления как показатели этнофункциональной дезадаптации немцев-переселенцев в Украине // Наука і освіта.- Одеса, 2002. - № 1.- С. 9-12.

  1. Кайгер В.И. Исследование проблем социально-психологической адаптации немцев-переселенцев в Украине // Вісник Харківського Національного Університету. –Харків, 2002.-№ 550., ч.2. – С..90-94.- (Сер. Психологія).