Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Медичні науки / Кардіологія


Задорін Євген Михайлович. Вплив блокаторів кальцієвих каналів на клінічний перебіг різних варіантів судинної легеневої гіпертензії, стан NO-системи та вільнорадикальні процеси ліпопереокислення : дис... канд. мед. наук: 14.01.11 / Національний медичний ун-т ім. О.О.Богомольця. - К., 2005.Анотація до роботи:

Задорін Є.М. Вплив блокаторів кальцієвих каналів на клінічний перебіг різних варіантів судинної легеневої гіпертензії, стан NO-системи та вільнорадикальні процеси ліпопереокислення.- Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14.01.11 – кардіологія. Національний медичний університет імені О.О.Богомольця. Київ, 2005.

В роботі вивчено клінічну ефективність і переносимість блокаторів кальцієвих каналів дилтіазему і ніфедипіну в комплексній терапії хворих на ідіопатичну легеневу гіпертензію та вроджені вади серця у фазі синдрому Ейзенменгера з різним ступенем тяжкості серцевої недостатності при довготривалому спостереженні. Обгрунтовано доцільність використання в лікуванні хворих різними варіантами судинної легеневої гіпертензії блокаторів кальцієвих каналів дилтіазему і ніфедипіну на основі оцінки їх впливу на патогенетичні ланки легеневої гіпертензії та серцевої недостатності – зміни стану NO-системи, процесів пероксидації ліпідів, жирнокислотного складу ліпідів, стану антиоксидантної системи крові. Встановлено, що в еритроцитах і тромбоцитах крові хворих на ідіопатичну легеневу гіпертензію з вираженою серцевою недостатністю відбуваються зміни стану NO-системи, що можуть свідчити про гальмування синтезу NO з вазодилататорними властивостями. За умов довготривалого, протягом 6 міс., лікування хворих на ідіопатичну легеневу гіпертензію з включенням блокаторів кальцієвих каналів в еритроцитах та тромбоцитах крові підвищується початково знижена активність конститутивної NO-синтетази і пул нітрит-аніону в еритроцитах, що може свідчити про нормалізацію синтезу NO з вазодилататорними властивостями. У хворих на судинну легеневу гіпертензію з різним ступенем серцевої недостатності активуються процеси ліпідної пероксидації, знижується активність антиоксидантної системи, відмічаються суттєві зміни в жирнокислотному складі ліпідів еритроцитів та плазми крові, які проявляються збільшенням насиченості ліпідного комплексу та зниженням рівня ПНЖК внаслідок зменшення вмісту лінолевої та арахідонової ЖК. Вираженість змін показників пероксидації ліпідів, антиоксидантної системи та ЖК складу ліпідів плазми та еритроцитів крові хворих на ІЛГ та СЕ однакова і збільшується із зростанням важкості СН по критеріям NYHA. На тлі лікування БКК у хворих на ІЛГ та ВВС у фазі СЕ відбувається однаково виражена позитивна динаміка показників пероксидації ліпідів, антиоксидантної системи та ЖК складу ліпідів плазми та еритроцитів зі зниженням насиченості і підвищенням ненасиченості з нормалізацією їхніх величин у хворих з помірною серцевою недостатністю і частковою нормалізацією у хворих з більш вираженою серцевою недостатністю.

В дисертаційній роботі представлено вирішення актуальної науково-медичної задачі – лікування легеневої гіпертензії у хворих на ІЛГ та ВВС у фазі СЕ з різним ступенем СН блокаторами кальцієвих каналів на основі оцінки їх впливу на патогенетичні ланки легеневої гіпертензії та серцевої недостатності – зміни стану NO-системи, процесів пероксидації ліпідів, стану антиоксидантної системи та жирнокислотного складу ліпідів крові.

  1. В еритроцитах та тромбоцитах крові хворих на ІЛГ знижується активність конститутивної NO-синтетази (відповідно, на 69,0% і 60,5%), пул нітрит-аніону (NO2Ї ) в еритроцитах знижується на 37,3%, підвищується активність індуцибельної NO-синтетази в еритроцитах та тромбоцитах (відповідно, в 5,3 рази і 3,6 рази ), що свідчить про гальмування синтезу NO з вазодилататорними властивостями та активації пероксидації ліпідів.

  2. В тромбоцитах крові хворих на ІЛГ відбувається активація неокисного шляху обміну аргініну, про що свідчить активація аргінази (в 6,3 рази) та збільшення рівня карбаміду (в 3,2 рази). Це може приводити до зменшення синтезу NO, який бере участь у вазодилатації.

  3. В умовах довготривалого лікування хворих на ІЛГ блокаторами кальцієвих каналів в еритроцитах та тромбоцитах підвищується активність конститутивної NO-синтетази в 4,22 рази і 9,08 рази, а пул нітрит-аніона (NO2Ї ) в 2,69 рази і 1,67 рази, хоча при цьому активність індуцибельної NO-синтетази та пул нітрат-аніона (NO3 ) не змінюються. Збільшується активність супероксиддисмутази, що сприяє зменшенню пула супероксидного аніон-радикалу і збереженню пула NO.

  4. У хворих на ІЛГ та ВВС у фазі СЕ значно активуються аскорбат-залежне та неініційоване пероксидне окислення ліпідів у плазмі та еритроцитах крові і НЗП в еритроцитах, знижується загальна АОА, зменшується активність ферментів-антиоксидантів супероксиддисмутази та каталази в еритроцитах крові, а також рівень відновленого глутатіону в еритроцитах та церулоплазміну в плазмі.

  5. У плазмі та еритроцитах крові хворих на ІЛГ та ВВС у фазі СЕ відмічаються суттєві зміни в жирнокислотному складі ліпідів, які проявляються збільшенням насиченості ліпідного комплексу та зниженням рівня ПНЖК внаслідок зменшення вмісту лінолевої та арахідонової ЖК.

  6. Вираженість змін показників пероксидації ліпідів, АОС та ЖК складу ліпідів плазми та еритроцитів крові хворих на ІЛГ та ВВС у фазі СЕ однакова і збільшується із зростанням важкості СН по критеріям NYHA.

  7. На тлі терапії БКК у хворих на ІЛГ та ВВС у фазі СЕ відбувається однаково виражена позитивна динаміка показників пероксидації ліпідів, АОС, вмісту антиоксидантів та жирнокислотного складу ліпідів плазми та еритроцитів зі зниженням насиченості і підвищенням ненасиченості з нормалізацією їхніх величин у хворих з помірною СН.

8. Тривала, протягом 6 міс., терапія хворих на ІЛГ і ВВС у фазі СЕ з включенням БКК в максимально переносимій дозі в цілому добре переноситься, сприяє стійкій стабілізації ФК СН, зменшенню схильності до запаморочень, синкопальних станів, загруднинних болей, збільшенню відстані 6-и хвилинної ходи у хворих на ВВС у фазі СЕ (на 25,1 %).

Публікації автора:

1. Амосова К.М., Конопльова Л.Ф., Задорін Є.М., Юрженко Н.М., Губський Ю.І. Вплив антагоністів кальцію на процеси перекисного окислення ліпідів плазми крові хворих первинною легеневою гіпертензією та синдромом Ейзенменгера // Зб. щорічних наук. пр. Асоціації серцево-судинних хірургів в Україні « Серцево-судинна хірургія». -.Київ,2001 р.-С.90-93. (Здобувач здійснив підбір хворих, їх клініко-лабораторне обстеження, провів дослідження впливу БКК на процеси пероксидації ліпідів, підбір та аналіз наукової літератури, аналіз результатів дослідження, їх статистичну обробку, підготував статтю до друку).

2. Задорін Є.М., Амосова К.М., Конопльова Л.Ф., Губський Ю.І. Спосіб діагностики первинної легеневої гіпертензії // Патент України UA 66281 A 7 A61В5/145; Заявл. 26.09.2003; Опубл. 15.04.2004, Бюл.№4, 2004 р.- 3 с.

3. Амосова К.М., Конопльова Л.Ф., Задорін Є.М., Юрженко Н.М., Губський Ю.І. Стан вільнорадикальних процесів у хворих на первинну легеневу гіпертензію // Практична медицина.-2002.-4 (Т.VIII).-С.18-22. (Дисертантом проведено підбір хворих, їх клініко-лабораторне обстеження, дослідження пероксидації ліпідів у хворих на ІЛГ, підбір та аналіз наукової літератури, аналіз і узагальнення результатів дослідження, їх статистична обробка, написання статті).

4. Губський Ю.І., Амосова К.М., Конопльова Л.Ф., Задорін Є.М. Вільнорадикальні процеси в крові хворих із синдромом Ейзенменгера // Медична хімія.-2003.-Т.5, №2.- С.12-15. (Здобувач здійснив підбір хворих, їх клініко-лабораторне обстеження, провів дослідження процесів пероксидації ліпідів у хворих на ВВС у фазі СЕ, підбір та аналіз наукової літератури, аналіз результатів дослідження, їх статистичну обробку, сформулював висновки, написання статті).

5. Губський Ю.І., Амосова К.М., Конопльова Л.Ф., Задорін Є.М., Юрженко Н.М. Порівняльна оцінка показників перекисного окислення ліпідів у крові хворих із сидромом Ейзенменгера та первинною легеневою гіпертензією // Медична хімія.-2003.- Т.5, №3.- С.10-13. (Здобувач здійснив підбір хворих, їх клініко-лабораторне обстеження, підбір та аналіз наукової літератури, аналіз результатів дослідження, їх статистичну обробку, написання статті).

6. Амосова К.М., Губський Ю.І., Конопльова Л.Ф., Задорін Є.М., Брюзгіна Т.С. Зміни жирнокислотного складу ліпідів крові хворих на синдром Ейзенменгера та первинну легеневу гіпертензію // Доповіді НАН України.-2004.- №7.- С.187-192. (Здобувач здійснив підбір хворих, їх клініко-лабораторне обстеження, брав участь у дослідженні жирнокислотного складу ліпідів, здійснив підбір та аналіз наукової літератури, аналіз результатів дослідження, їх статистичну обробку, написання статті).

7. Амосова К.М., Гула Н.М., Губський Ю.І., Коцюруба А.В., Задорін Є.М., Конопльова Л.Ф. Стан NO-системи в еритроцитах крові хворих з первинною легеневою гіпертензією та його зміни під час лікування дилтіаземом // Серце та судини.- 2004.- №2 (6).- С.76-83. (Здобувачем проведено клінічне обстеження та лікування хворих, участь у дослідженні стану NO-системи, підбір та аналіз наукової літератури, аналіз результатів дослідження, їх статистичну обробку, написання статті).

8. Задорін Є.М., Михайлова Н.О., Буряк О.О. Вивчення антиокислювальної активності та вмісту деяких вітамінів у крові дітей та дорослих з захворюваннями серцево-судинної системи // Тези доп. третьої науково-практичної конф. „ Актуальні проблеми експериментальної медицини”.-Київ, 8-10 квітня 1999 р.- С.73.

9. Задорін Є.М., Васинюк О.О. Процеси перекисного окислення ліпідів та антиоксидантна активність плазми крові хворих з захворюваннями серцево-судинної системи // Тези доп. наук. конф. студ. та молодих вчених НМУ з міжнар. участю.-Київ,18-21 квітня 2000.- С.20.

10. Амосова К.М., Конопльова Л.Ф., Задорін Є.М., Юрженко Н.М. Вплив антагоністів кальцію на перекисне окислення ліпідів при судинних формах легеневої гіпертензії // Тези доп. II Національного з”їзду фармакологів України. - Дніпропетровськ, 1-4 жовтня 2001.-С.5.

11. Задорін Є.М. Перекисне окислення ліпідів у крові хворих васкулярно-легеневою гіпертензією // Тези доп. 57 науково-практ. конф. студентів та молодих вчених НМУ з міжнар. участю „Актуальні проблеми сучасної медицини”. - Київ, 17-20 вересня 2002.- С.123.

12. Задорін Є.М. Газохроматографічний аналіз загальних ліпідів крові за первинної легеневої гіпертензії // Укр.біохім.журнал.-2002.-Т.74, додаток 1.- Матеріали VIII Українського біохімічного з”їзду. - Чернівці, 1-3 жовтня 2002 р. - С.132-133.

13. Амосова К.М., Конопльова Л.Ф., Задорін Є.М., Юрженко Н.М. Ліпідна пероксидація у крові хворих на судинно-легеневу гіпертензію // Укр.біохім.журнал.-2002.-Т.74, додаток 1.- Матеріали VIII Українського біохімічного з”їзду.- Чернівці, 1-3 жовтня 2002 р. - С.108.

14. Губський Ю.І., Амосова К.М., Конопльова Л.Ф., Задорін Є.М., Брюзгіна Т.С. Вільнорадикальні процеси та газохроматографічний аналіз ліпідів крові за наявності первинної легеневої гіпертензії // Матеріали науково-практ. конференції „Актуальні проблеми клінічної пульмонології”. -Київ, 23 січня 2003 р. - С.34-35.

15. Амосова К.М., Губський Ю.І., Конопльова Л.Ф., Задорін Є.М., Брюзгіна Т.С. Вільнорадикальне окислення та газохроматографічний аналіз ліпідів крові хворих васкулярно-легеневою гіпертензією // Укр. медичні вісті.-2003.- Т.5,число 1 (63). - Матеріали VII з”їзду Всеукраїнського лікарського товариства.- Тернопіль, 16-17 травня 2003 р.- С.64.

16. Амосова К.М., Гула Н.М., Коцюруба А.В., Задорін Є.М., Губський Ю.І., Конопльова Л.Ф. Дія блокатора кальцієвих каналів дилтіазему на систему оксиду азоту за умов первинної легеневої гіпертензії // Матеріали VII Національного конгресу кардіологів України.-. Дніпропетровськ, 21-24 вересня 2004 р. – С.314.

17. Zadorin E. M. Oxydative stress and antioxidant activity in blood of patients with primary pulmonary hypertension // Free radicals, nitric oxide and inflammation: molecular, biochemical and clinical aspects. - Antalya- Tyrkey, September 23-October 3, 2001. - P. 115.