Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Фізико-математичні науки / Теплофізика та молекулярна фізика


Рязанова Ольга Олександрівна. Вплив біологічно активних лігандів на стабільність міжмолекулярних гомополінуклеотидних комплексів : Дис... канд. наук: 01.04.14 - 2008.Анотація до роботи:

Рязанова О.О. Вплив біологічно активних лігандів на стабільність міжмолекулярних гомополінуклеотидних комплексів. - Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук за фахом 01.04.14 - теплофізика та молекулярна фізика. Фізико-технічний інститут низьких температур ім. Б. І. Вєркіна НАН України, Харків, 2008 р.

Дисертаційна робота присвячена експериментальному дослідженню впливу біологічно активних лігандів на стабільність міжмолекулярних гомополінуклеотидних комплексів аденін-тимінового складу.

Методом термічної денатурації досліджено вплив іонів Mg2+, Ni2+, Cd2+ на термостабільність дуплексних і триплексних комплексів, утворених poly(dA) з poly(dT). Побудовано фазові діаграми, які дозволяють визначити залежність конформаційного стану біополімерів від температури та концентрації іонів. Оцінено вплив 2+ на термодинамічні параметри конформаційних переходів.

Проведено комплексне дослідження абсорбційних та флуоресцентних властивостей нових інтеркалюючих феназинових барвників. Методом термічної денатурації досліджено вплив приєднаного барвника, F1rib, на конформаційні переходи в комплексах, утворених (dT)10 з (dA)15 та (dT)14 з poly(rA). Показано, що приєднання F1rib до (dT)n підвищує термостабільність дуплексних і триплексних структур за рахунок інтеркаляції молекул барвника між площинами аденінових основ. Визначено вплив F1rib на термодинамічні потенціали комплексоуворення. Продемонстровано можливість застосування F1rib в якості флуоресцентного зонду молекулярної гібридизації НК та стабілізатора комплексів антизмістовних та антигенних олігонуклеотидів з молекулами мішеней.

  1. Вперше побудовано повні діаграми конформаційних станів систем poly(dA)+poly(dT)+2+ (Me2+ = Mg2+, Ni2+, Cd2+) у водних розчинах із вмістом 0,1 М NaCl в широкому діапазоні температур (2095С) та концентрацій дікатіонів металів.

  2. Для системи poly(dA) + poly(dT) + Mg2+ при 0,1 М Na+ встановлено наявність чотирьох типів термоіндукованих конформаційних переходів й існування “критичної” точки при [Mg2+] = 15 мМ, у якій відбувається зміна їх типу: при [Mg2+] < 15 мМ спостерігаються переходи 32 та 21, а при [Mg2+] > 15 мМ відбуваються переходи 23 й 31.

  3. З побудованої діаграми конформаційних станів у системі poly(dA) + poly(dT) + Mg2+ при 1 М Na+ виявлено існування двох термоіндукованих переходів 2 3 й 3 1 в усьому діапазоні концентрацій Mg2+ (050 мМ).

  4. З відповідних діаграм конформаційних станів встановлено, що Ni2+ й Cd2+ (при 0,1 M Na+) стабілізують триплексну структуру poly(dA)2poly(dT), суттєво підвищуючи Тm переходу 32, Ni2+ стабілізують, а Cd2+ - слабо дестабілізують poly(dA)poly(dT), незначно знижуючи Tm переходу 21. При концентрації більш ніж 3 мМ, Ni2+ й Cd2+ викликають стійку молекулярну конденсацію poly(dA), яка порушує оборотність переходів спіраль-клубок.

  5. Приєднання імідазофеназину до оліготимідилату суттєво підвищує термостабільність утворених ним дво- та триниткових комплексів з комплементарними оліго- та полінуклеотидами за рахунок інтеркаляції ароматичного хромофору між аденінових основ.

  6. Модифікація олігомера, (dT)n, імідазофеназиновим барвником зменшує зміну ентальпії комплексоутворення, DH, а виграш у вільній енергії, DG, забезпечується зменшенням зміни ентропії, DS, внаслідок підвищення впорядкованості системи.