Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Фізико-математичні науки / Оптика, лазерна фізика


Яблочкова Катерина Сергіївна. Вплив ангармонізму нормальних коливань на девіацію хімічного зв’язку молекул симетрії С2, С2V, C3V. : Дис... канд. наук: 01.04.05 - 2008.Анотація до роботи:

Яблочкова К.С. «Вплив ангармонізму нормальних коливань на девіацію хімічного зв’язку молекул симетрії С2, С2V, C3V.». – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеню кандидата фізико-математичних наук за спеціальністю 01.04.05 - оптика, лазерна фізика. – Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, 2007.

Дисертація присвячена дослідженню девіації хімічного зв’язку молекул симетрії С2, С2V, C3V. Для кожної з молекул розв’язано обернену спектральну задачу коливальної спектроскопії методом 3N матриць. В роботі запропоновано 2-ступеневе врахування ангармонізму нормальних коливань молекули.

Встановлено, що кут девіації хімічного зв’язку залежить від напрямку та величини зміщення обраного атому. Отримані результати, слугують наочною трактовкою фізичних причин взаємозв'язку коливань у молекулі.

Оцінено потенціальний бар’єр (бар’єр лінеаризації) та величину інверсійного подвоєння частот для деформаційних коливань молекул. Отримані величини інверсійного розщеплення для збуджених коливальних станів молекул симетрії С2v та С3v перевищують 10-3 см-1 і можуть бути зареєстровані за допомогою техніки спектральних досліджень. Зазначена обставина є важливою при інтерпретації обертально-коливальних спектрів цих молекул.

 1. Встановлені відхилення форми полярної діаграми від симетричної та зміна величини кутів девіації свідчать про те, що повертаюча сила залежить як від величини, так і від напрямку зміщення. Отримані результати, відповідно, слугують наочною трактовкою фізичних причин взаємозв'язку коливань у молекулі.

 2. Отримані величини інверсійного розщеплення для збуджених коливальних станів молекул симетрії С2v та С3v складають величини, що перевищують тисячні долі см-1 і можуть бути зареєстровані за допомогою техніки спектральних досліджень. Зазначену обставину необхідно враховувати при інтерпретації обертально-коливальних спектрів цих молекул.

 3. Отримано порівняно високу частоту тунелювання молекули води у рідкому стані через потенціальний бар'єр. Для опису локального нерівноважного стану, що може виникати при інверсії молекули, запропоновано робочу назву «інвертон» Оцінено концентрацію “інвертонів”.

 4. Розроблено двоступеневу методику врахування ангармонізму коливань при розв’язку оберненої спектральної задачі для молекул симетрії С2, С2v, C3v в вільному та конденсованому станах за частотами коливань кількох ізотопозаміщених модифікацій молекул методом 3N матриць без використань моделей силових полів.

 5. Розроблено методику оцінки інверсійного подвоєння частот для молекул у конденсованому стані. Методика використовує результати розв’язку оберненої спектральної задачі коливальної спектроскопії і базується на порівнянні параметрів потенціальних бар’єрів для пари молекул. Дана методика може застосовуватися з метою оцінки інверсійного подвоєння частот ряду подібних молекул, якщо існують дані про величину бар’єру для однієї з молекул ряду.

Публікації автора:

 1. Гайдідей Г.І., Охріменко Б.А., Шелехова М.В., Яблочкова К.С. Оцінка силових матриць молекул H2Sе та Н2Те//Вісник КНУ. Сер. Фізика. – 2003. -№ 5. С.16-19.

 2. Охріменко Б.А., Яблочкова К.С. Вплив ангармонізму нормальних коливань на девіацію зв’язків Н-Х молекул типу Н2Х, //Вісник КНУ. Сер. Фіз.-мат.науки. – 2006. -№ 4. - С. 449-458.

 3. ОхріменкоБ.А., Яблочкова К.С. Оцінка коливального моменту імпульсу молекули Н2О2, //Вісник КНУ. Сер. Фіз.-мат.науки. – 2006. -№1. – С. 379-386.

 4. Охріменко Б.А., Яблочкова К.С. Вплив ангармонізму нормальних коливань на девіацію О-Н зв’язку молекули Н2О // УФЖ – 2007 – т.52, №6 – С.558-563.

 5. Охріменко Б.А., Яблочкова К.С. Оцінка параметрів двохямного потенціалу для молекули води в рідкому стані. //Вісник КНУ. Сер. Фіз.-мат.науки. – 2007. - №2. – С. 342-348.

 6. Охріменко Б.А., Яблочкова К.С. Вплив ангармонізму нормальних коливань на девіацію N-H зв’язку молекули NH3 // Вісник КНУ. Сер. Фіз.-мат.науки. – 2007. - №2. – С.388-393.

 7. Okhrimenko B.A., Gaididey G.I., Yablochkova K.S. Deviation of the H-Te bond in TeH2 molecule // Conference proceedings "Problems of Optics and High Technology Material Science - SPO 2002", AO.16. - P 28.

 8. Okhrimenko B.A., Yablochkova K.S. Estimation of the H202 molecule force matrix in gas and condensed states // Conference proceedings "Problems of Optics and High Technology Material Science - SPO 2004", AO.22. P. 37.

 9. Okhrimenko B.A., Gaididei G.I. Yablochkova K.S. Influence of unharmonicity of normal vibrations on the deviation of O-H-O bond in H2O molecule in liquid state // Conference proceedings "Physics of liquid matter- PLM 2005". 1-32P. P. 43.

 10. Okhrimenko B.A., Gaididei G.I., Yablochkova K.S. Influence of unharmonicity of normal vibrations on the deviation of O-H bond in H2O molecule // Wydawnyctwo Uniwersytetu Marii Curie-Sklodowskiej, 2005. -ISBN 83-227-2426-8. - P. 202-205.

 11. Okhrimenko B.A., Yablochkova K.S. Estimation of the H2O2 molecule moment of momentum in gas and condensed state // Abstracts of XVII International School-Seminar “Spectroscopy of Molecules and Crystals”, 2005. - 29 P. - P. 66.

 12. Okhrimenko B.A., Yablochkova K.S. Influence of anharmonicity of normal vibrations on the deviation of Te-H bond in H2Te molecule // Conference proceedings of "SPO 2005 – Optics and High Technology Material Science", 2005. - BO-29.- P.153

 13. Okhrimenko B.A., Yablochkova K.S. Barrier of linearity and frequency of inversion through the linear configuration of H2O molecule // Conference proceedings of "SPO 2006 – Optics and High Technology Material Science, 2006. AP 58. P.88.

 14. Okhrimenko B.A., Yablochkova K.S. Inverton gas’ in water? // Abstracts, XVIIІ International School-Seminar “Spectroscopy of Molecules and Crystals”. 2007. - P 33.