Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Медичні науки / Патологічна анатомія


Дядик Олена Олександрівна. Вовчаковий гломерулонефрит: патоморфологія, лікувальний патоморфоз, прогнозування перебігу : дис... д-ра мед. наук: 14.03.02 / Кримський держ. медичний ун-т ім. С.І.Георгієвського. - Сімф., 2006.Анотація до роботи:

Дядик О.О. Вовчаковий гломерулонефрит: патоморфологія, лікувальний патоморфоз, прогнозування перебігу. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук за спеціальністю 14.03.02 – патологічна анатомія. – Кримський державний медичний університет ім. С.І.Георгієвського МОЗ України, Сімферополь, 2005.

Дисертація присвячена вивченню особливостей вовчакового гломерулонефриту за даними прижиттєвого морфологічного дослідження нирки і клініко-лабораторних параметрів, розробці та обґрунтуванню критеріїв патоморфологічної діагностики. На підставі розроблених критеріїв „активності” і „хронічності” за обов’язкової оцінки гломерулярних і тубуло-інтерстиціальних змін можливо прогнозування перебігу, а також ефективності патогенетичної терапії вовчакового гломерулонефриту. Вперше доведеноо, що лектинна гістохімія віддзеркалює наявність і ступінь «активних» і «хронічних» змін у нирках. Доведено, що рівні індексу активності, отримані при першій біопсії нирки, не можуть бути критерієм віддаленого прогнозу вовчакового гломерулонефриту. Найбільш значущими параметрами прогнозування перебігу вовчакового гломерулонефриту та його наслідків є: тривалість вовчакового гломерулонефриту до початку терапії, фіброз (склероз) судин, поширеність клітинної інфільтрації строми, гломерулосклероз; показники діастолічного артеріального тиску; збільшення мезангіального матриксу; поширеність гломерулярної клітинної проліферації. При прогнозуванні ефективності патогенетичної терапії вовчакового гломерулонефриту визначені такі вагомі параметри: тривалість вовчакового гломерулонефриту до початку терапії, поширеність клітинної інфільтрації строми, «дротяні петлі»; клітинні півмісяці; характер клітинної інфільтрації строми; клітинні інфільтрати у стінці судин; ступінь гломерулярної клітинної проліферації.

1. У дисертації подано теоретичне обґрунтування і нове наукове вирішення актуальної проблеми сучасної морфології – на підставі комплексного вивчення ниркових біоптатів і клініко-лабораторних параметрів розроблено патоморфологічні критерії прогнозування перебігу та наслідків ВГН, ефективності його патогенетичної терапії.

2. На підставі даних прижиттєвого морфологічного дослідження нирок з використанням світлової, імунофлюоресцентної та електронної мікроскопії визначено патоморфологічні особливості (гломерулярні, тубуло-інтерстиціальні та судинні) за різних морфологічних класів ВГН. Гломерулярні ураження характеризуються широким спектром, від мінімальних при II класі до тяжких – при III, IV і V класах; зміни при III і IV класах відрізняються принципово за питомою вагою залучених до патологічного процесу клубочків (менше ніж 50% і більше ніж 50 % відповідно), а морфологічні параметри V класу мають свої особливості. За всіх морфологічних класів ВГН наявні тубуло-інтерстиціальні та судинні зміни, тяжкість і поширеність яких відрізняється широкою варіабельністю, проте вони менш значущі при II класі.

3. При світломікроскопічному вивченні гломерулярних, тубуло-інтерстиціальних і судинних «активних» та «хронічних» змін розроблені та обґрунтовані підходи до їх напівкількісного оцінювання з визначенням індексів активності та хронічності. Виявлення спорідненості з певними вуглеводними детермінантами в ниркових структурах свідчить про «активність» та/або «хронічність» процесу при ВГН; застосування лектинної гістохімії служить одним із методів оцінювання «активності» та/або «хронічності» ВГН разом з традиційними критеріями, які базуються на даних світлової, імунофлюоресцентної та електронної мікроскопії.

4. Для II класу ВГН характерні низькі рівні індексів активності і хронічності; при III, IV і V класах ВГН індекси активності та хронічності виявилися значно вищими, ніж за II класу. Спостерігалися істотні індивідуальні відмінності в тяжкості і поширеності «активних» та «хронічних» змін, про що свідчать коливання індексу активності від 11 до 37 балів, від 15 до 36 балів і від 12 до 27 балів при III, IV і V класах ВГН відповідно та індексу хронічності від 2 до 11 балів, від 3 до 11 балів і від 4 до 13 балів відповідно при III, IV і V класах ВГН.

5. За даними клініко-морфологічних зіставлень встановлено: при II класі ВГН середні рівні протеїнурії, креатиніну крові, систолічного та діастолічного артеріального тиску були статистично значуще нижчими за відповідні показники при III, IV і V класах ВГН, а значення клубочкової фільтрації, ниркового плазмотоку і фільтраційної фракції – вищими; не виявлено суттєвих відмінностей у цих показниках між III, IV і V класами ВГН. Середні значення гематурії у хворих з II і V класами були нижчими (р < 0,05), ніж у пацієнтів з III і IV класами ВГН. Виявлено наявність кореляційних зв'язків між: індексом хронічності та віком пацієнтів, наслідками ВГН, рівнями креатиніну крові, показниками систолічного і діастолічного артеріального тиску та ефективністю терапії ( = -0,450); індексом активності і рівнями діастолічного артеріального тиску, тяжкістю протеїнурії, рівнем гематурії і ефективністю патогенетичної терапії ( = 0,650).

6. У 68,4% хворих з антифосфоліпідними антитілами в крові виявлено морфологічні зміни в нирках у різних поєднаннях, які включали: тромботичну мікроангіопатію з фібриновими тромбами в гломерулах та артеріолах; фіброзну інтимальну гіперплазію із зменшенням просвіту судин; організацію та/або реканалізацію тромбів; артеріальну та/або артеріолярну фіброзну або фіброклітинну оклюзію; фокальну кортикальну атрофію; тубулярну тиреоїдизацію. У хворих із наявністю вищезазначених морфологічних змін відмічений несприятливий перебіг ВГН порівняно з хворими без подібних змін.

7. На підставі оцінювання результатів первинного і повторного прижиттєвого морфологічного дослідження нирок виявлено особливості лікувального патоморфозу в хворих на ВГН залежно від ефективності патогенетичної терапії. У групі хворих із повною або частковою клінічною ремісією мало місце істотне зменшення та/або зникнення «активних» змін, що відбивалося статистично значущим зниженням індексу активності; при цьому була відсутньою видима динаміка індексу хронічності. У хворих з відсутністю ефекту терапії або з погіршенням клінічної картини ВГН початкові середні рівні індексу активності були значуще нижчими за такі, ніж у хворих з позитивним ефектом терапії, і мало місце незначне зниження індексу активності після її проведення; початкові рівні індексу хронічності були значуще вищими за такі, ніж у групі хворих з позитивним ефектом терапії, і спостерігалося статистично значуще підвищення середніх рівнів індексу хронічності.

8. Несприятливий характер перебігу ВГН прогнозується при рівнях індексу хронічності вищих за 5 балів; значення індексу активності при цьому можуть варіювати; рівні індексу активності, встановлювані на підставі первинного прижиттєвого морфологічного дослідження нирок (тобто до проведення патогенетичної терапії), не можуть служити критерієм віддаленого прогнозу ВГН. При прогнозуванні перебігу ВГН і його наслідків найзначущими параметрами, розподіленими в порядку убування їх впливу на прогноз були: тривалість ВГН до початку терапії; фіброз (склероз) судин; поширеність клітинної інфільтрації строми; гломерулосклероз; показники діастолічного артеріального тиску; збільшення мезангіального матриксу; поширеність гломерулярної клітинної проліферації.

9. Позитивний ефект проводжуваної терапії прогнозується при рівнях індексу активності більшому за 24 бали та індексу хронічності 5 і менше балів; відсутність терапевтичного ефекту або погіршення клінічної картини ВГН, незважаючи на проведення лікування, прогнозується при значеннях індексу активності 24 бали і менших та/або значеннях індексу хронічності більших за 5 балів. При прогнозуванні ефективності патогенетичної терапії визначені такі найзначущі параметри, розподілені в порядку убування їх впливу на прогноз: тривалість ВГН до початку терапії; поширеність клітинної інфільтрації строми; «дротяні петлі»; клітинні півмісяці; характер клітинної інфільтрації строми; клітинні інфільтрати в стінці судин; ступінь гломерулярної клітинної проліферації.

10. Доведено сприятливий перебіг ВГН (тобто відсутність погіршення клінічної картини) при вагітності у хворих на мезангіальний проліферативний ВГН (II клас); у пацієнтів з III, IV і V класами характер перебігу ВГН при гестації залежав від властивих окремому хворому клініко-морфологічних особливостей. Чинниками ризику розвитку погіршення клінічної картини ВГН з цими морфологічними класами у жінок виявилися: індекс активності 24 бали і вищий та індекс хронічності більший за 5 балів; морфологічні зміни в нирках, асоційовані з антифосфоліпідними антитілами в крові; а також стійке підвищення до вагітності діастолічного артеріального тиску та/або рівнів креатиніну крові, та/або персистуюча протеїнурія, що перевищує 1,0 – 1,5 г/доб.

11. Розроблені критерії прогнозування перебігу і наслідків ВГН та ефективності його патогенетичної терапії дозволили оптимізувати тактику ведення та прогноз хворих на системний червоний вовчак з клінічними проявами ВГН, що знайшло широке застосування в практичній діяльності морфологів, нефрологів і ревматологів.

Публікації автора:

1. Василенко И.В., Дядык Е.А. Морфогенез пролиферативных и непролиферативных форм волчаночного гломерулонефрита // Буков. мед. вісн. – 2001. – Т.5, № 1-2. – С.204-206 (Автор забезпечив обґрунтування цілей, задач дослідження, аналіз літературних джерел, морфологічне дослідження матеріалу, аналіз результатів, формулювання висновків).

2. Дядык Е.А. Клинико-морфологические особенности пролиферативных форм волчаночного гломерулонефрита // Арх. клин. и эксперим. медицины. – 2001. – Т.10, № 1. – С.30-32.

3. Дядык А.И., Багрий А.Э., Дядык Е.А., Василенко И.В., Яровая Н.Ф., Галаева Я.Ю., Метляева О.А. Особенности течения пролиферативных и непролиферативных форм волчаночного гломерулонефрита у беременных // Медико-соц. пробл. семьи. – 2002. – Т.7, № 3-4. – С.38-41 (Автор забезпечив аналіз літературних джерел, морфологічне дослідження матеріалу, обробку та обговорення результатів).

4. Дядык Е.А. Методические возможности визуализации депозитов иммуноглобулинов в структурах почки при волчаночном гломерулонефрите // Вісн. пробл. біології і медицини. – 2003. – № 1. – С.74-76.

5. Дядык Е.А. Углеводные детерминанты в клубочковых структурах при пролиферативных формах волчаночного гломерулонефрита // Вестн. неотлож. и восстанов. медицины. – 2003. – Т.4, № 2. – С.279-283.

6. Дядик О.О. Використання лектинної гістохімії в комплексній оцінці морфологічної картини вовчакового гломерулонефриту // Галиц. лікар. вісн. – 2003. – Т.10, № 4. – С.37-39.

7. Дядик О.О. Характеристика морфогенезу вовчакового гломерулонефриту // Галиц. лікар. вісн. – 2003. – Т.10, № 4. – С.40-41.

8. Дядык А.И., Дядык Е.А., Василенко И.В.. Ракитская И.В. Почечная гемодинамика при различных морфологических формах волчаночного гломерулонефрита // Тавр. медико - биол.вестн. – 2004. – Т.7, № 2. – С.54-56 (Автор провів відбір матеріалу до морфологічного дослідження, його проведення, обговорення результатів, статистичну обробку матеріалу, формулювання висновків).

9. Василенко И.В., Дядык А.И., Дядык Е.А., Шпилевая Н.И., Галаева Я.Ю., Ракитская И.В. Характер изменений подоцитов у больных волчаночным гломерулонефритом // Арх. клин. и эксперим. медицины. – 2004. – Т.13, № 1-2. – С.30-33 (Автор забезпечив аналіз літературних джерел, морфологічне дослідження матеріалу, обговорення результатів, статистичну обробку матеріалу).

10. Дядык Е.А. Характер гломерулярных поражений при различных морфологических формах волчаночного гломерулонефрита // Вестн. неотлож. и восстанов. медицины. – 2004. – Т.5, № 1. – С.116-119.

11. Дядык Е.А. Особенности тубулоинтерстициального аппарата при различных морфологических классах волчаночного гломерулонефрита // Вестн. неотлож. и восстанов. медицины. – 2004. – Т.5, № 2. – С.318-321.

12. Дядык Е.А., Хоменко М.В., Ракитская И.В. Характеристика мочевого синдрома при различных морфологических классах волчаночного гломерулонефрита // Вестн. неотлож. и восстанов. медицины. – 2004. – Т.5, №3. – С.533-538 (Автор забезпечив постановку завдань дослідження, обґрунтування актуальності роботи, формулювання висновків, аналіз літературних джерел, морфологічне дослідження матеріалу, обговорення результатів).

13. Дядык А.И., Багрий А.Э., Дядык Е.А., Ракитская И.В. Характеристика клинических проявлений и морфологической картины почек у больных с системной красной волчанкой и наличием антифосфолипидных антител в крови // Укр. ревматол. журн. – 2004. – № 3. – С.17-20 (Автор забезпечив постановку завдань, морфологічне дослідження матеріалу, аналіз та обговорення результатів, формулювання висновків).

14. Дядик О.О. Можливості застосування лектинної гістохімії при вивченні морфологічних особливостей вовчакового гломерулонефриту // Галиц. лікар. вісн. – 2004. – № 2. – С.34-39.

15. Дядык Е.А. Интерпретация почечных биоптатов у больных системной красной волчанкой с клиническими проявлениями волчаночного гломерулонефрита // Укр. журн. нефрології та діалізу. – 2004. – № 2. – С.10-13.

16. Дядык А.И., Дядык Е.А., Хоменко М.В., Яровая Н.Ф., Ракитская И.В., Паниотов П.Л., Зуауи Мохамед Хельми, Хедхили Валид. Роль повторных биопсий почек в ведении больных волчаночным гломерулонефритом // Укр. журн. нефрології та діалізу. – 2004. – № 3. – С.14-17 (Автор провів аналіз літературних джерел, морфологічну обробку матеріал та його аналіз, обговорення одержаних результатів, формулювання висновків).

17. Дядык А.И., Василенко И.В., Дядык Е.А., Хоменко М.В., Яровая Н.Ф., Ракитская И.В., Паниотов П.Л., Зуауи Мохаммед Хельми, Хедхили Валид. Место морфологических показателей, характеризующих активные и хронические поражения почечных структур, в выработке лечебных режимов при волчаночном гломерулонефрите и в прогнозировании его течения // Запорож. мед. журн. – 2005. – № 1 (28). – С.8-12 (Автор забезпечив аналіз літературних джерел, обґрунтував її морфологічне дослідження, його узагальнення, аналіз та обговорення одержаних результатів, формулюваня висновків).

18. Дядык А.И., Василенко И.В., Багрий А.Э., Дядык Е.А., Лях Ю.Е., Гурьянов В.Г., Ракитская И.В. Роль морфологических индексов «активности» и «хроничности» волчаночного гломерулонефрита в прогнозировании характера течения и эффективности патогенетической терапии // Укр. журн. нефрології та діалізу. – 2005. – № 1. – C.7-10 (Автор запропонував ідею статті, обґрунтував її актуальність, забезпечив аналіз літературних джерел, виконав морфологічне дослідження матеріалу та його аналіз, обробку результатів, сформулював висновки).

19. Дядык А.И., Василенко И.В., Багрий А.Э., Дядык Е.А., Лях Ю.Е., Гурьянов В.Г., Хоменко М.В., Паниотов П.Л., Ракитская И.В., Зуауи Мохаммед Хельми, Хедхили Валид. Пути оптимизации прогнозирования эффективности патогенетической терапии волчаночного гломерулонефрита и характера его течения // Вестн. неотлож. и восстанов. медицины. – 2005. – Т.6, № 1. – С.12-16 (Автор запропонував ідею статті, обґрунтував її актуальність, забезпечив аналіз літературних джерел, виконав морфологічне дослідження матеріалу, обробку результатів, сформулював висновки).

20. Дядик О.О. Порівняльна оцінка морфологічної картини вовчакового гломерулонефриту залежно від наявності антифосфоліпідних антитіл у крові // Мед.перспективи. – 2005. – Т.10, № 1. – С.84-87.

21. Дядык А.И., Багрий А.Э., Дядык Е.А., Василенко И.В., Яровая Н.Ф., Галаева Я.Ю., Дубровская Н.С. Прогноз-негативные факторы течения волчаночного гломерулонефрита при беременности // Медико-соц. пробл. семьи. – 2004. – Т.9, № 4. – С.38-43 (Автор розробив ідею статті, обґрунтував її актуальність, виконав аналіз літературних джерел, морфологічне дослідження матеріалу та обробку результатів, та формулював висновків).

22. Дядик О.І., Багрій А.Е., Ярова Н.Ф., Дядик О.О., Метляєва О.А. Особливості перебігу вовчакового гломерулонефриту у вагітних // Актуальні проблеми нефрології: Зб. наук.праць. –К., 2000. – Вип.4. – С.91-95 (Автор забезпечив обґрунтування актуальності роботи, аналіз літературних джерел, морфологічне дослідження матеріалу, узагальнення результатів, формулювання висновків).

23. Дядик О.О. Клініко-морфологічна характеристика проліферативних форм вовчакового гломерулонефриту // Актуальні проблеми нефрології: Зб. наук.праць. – К., 2000. – Вип.4. – С.96-100.

24. Дядик О.І., Багрій А.Є., Ярова Н.Ф., Хоменко Н.В., Дядик О.О., Метляєва О.А., Багрій І.Г., Галаєва Я.Ю. Взаємовідносини гестації та вовчакового гломерулонефриту // Актуальні проблеми нефрології: Зб. наук.праць. – К., 2001. – Вип.6. – C.167-169 (Автор обґрунтував актуальності роботи, аналіз літературних джерел, морфологічне дослідження матеріалу, аналіз та узагальнення результатів, формулювання висновків).

25. Дядик О.О. Особливості морфогенезу вовчакового гломерулонефриту // Актуальні проблеми нефрології: Зб. наук.праць. –К., 2001. – Вип.6. – C.172-175.

26. Дядик О.О., Дядик І.О. Морфологічна характеристика первинного і вовчакового мембранозного гломерулонефриту // Актуальні проблеми нефрології: Зб. наук.праць. –К., 2001. – Вип.6 – C.175-177 (Автор забезпечив обґрунтування актуальності роботи, аналіз літературних джерел, морфологічний аналіз матеріалу та отриманих результатів, формулювання висновків).

27. Дядик О.І., Багрій А.Е., Василенко І.В., Дядик О.О., Ярова Н.Ф., Хоменко М.В., Паніотов П.Л., Суліман М.Д., Суровцева Н.Л. Морфологічні ознаки активності вовчакового гломерулонефриту // Актуальні проблеми нефрології: Зб. наук.праць. –К., 2003. – Вип.9. – С.70-73. (Автор забезпечив обґрунтування актуальності роботи, морфологічне дослідження матеріалу, обговорення результатів, формулювання висновків).

28. Дядик О.І., Багрій А.Е., Ярова Н.Ф., Дядик О.О., Хоменко М.В., Ракітська І.В., Маловічко І.С., Щукіна О.В., Паніотов П.Л., Суліман М.Д., Суровцева Н.Л. Прогнознегативні фактори при вовчаковому гломерулонефриті // Актуальні проблеми нефрології: Зб. наук.праць. –К., 2003. – Вип.9. – С.73-76 (Автор забезпечив обґрунтування актуальності роботи, морфологічне дослідження матеріалу, обговорення результатів, формулювання висновків).

29. Дядык Е.А., Ракитская И.В. Оценка результатов патогенетической терапии волчаночного гломерулонефрита // Питання експериментальної та клінічної медицини: Зб. ст. – Донецьк, 2003. – Т.1, Вип. 7. – С.204-208 (Автор забезпечив ідею роботи, обґрунтування актуальності, морфологічне дослідження матеріалу, обговорення результатів, формулювання висновків).

30. Дядик О.О., Василенко І.В., Дядик О.І., Ракітська І.В., Гайдуков В.О. Пат. 68322А Україна, 7 А 61 В 10/00 №20031213261. Спосіб прогнозування перебігу вовчакового гломерулонефриту. – Заявл. 31.12.2003; Опубл. 15.07.2004. Бюл. № 7 (Автор запропонував розробку концепції корисної моделі, обґрунтування актуальності роботи, формулювання опису винаходу).

31. Дядик О.О., Ракитська І. В., Лях Ю. E., Гур`янов В.Г., Дядик І.О., Зуауі Мохаммед Хельмі. Пат. 8946 Україна, 7 А 61 В 8/12 №u200504618. Спосіб прогнозування терапевтичного ефекту при лікуванні хворих на вовчаковий гломерулонефрит. – Заявл. 17.05.2005; Опубл. 15.08.2005. Бюл. № 8 (Автор розробив концепцію корисної моделі, обґрунтування актуальності, вибір параметрів, формулювання опису винаходу).

32. Дядик О.О., Ракитська І. В., Лях Ю. E., Гур`янов В.Г., Хедхілі Валід. Пат. 8947 Україна, 7 А 61 В 8/12 №u200504619. Спосіб прогнозування характеру перебігу гломерулонефриту у хворих на системний червоний вовчак. – Заявл. 17.05.2005; Опубл. 15.08.2005. Бюл. № 8 (Автор розробив концепцію корисної моделі, обґрунтування актуальності, вибір параметрів, формулювання опису винаходу).

33. Дядык А.И., Колесник Н.А., Василенко И.В., Дядык Е.А., Яровая Н.Ф., Хоменко М.В., Лапчинская И.И., Ракитская И.В. Поражение органов и систем при СКВ. 6. Почки // Системная красная волчанка / А.И.Дядык, А.Э.Багрий. – Донецк, 2003. – Гл.6.– С.210-267 (Автор забезпечив морфологічне дослідження матеріалу, клініко-морфологічні зіставлення, вибір літературних джерел, підготовка глави до друку).

34. Дядык А.И., Лапчинская И.И., Багрий А.Э., Дядык Е.А., Колесник И.Н. Гломерулонефрит, обусловленный СКВ (люпус-нефрит) // Поражения почек, обусловленные ревматическими заболеваниями / Под ред. Н.А.Колесника. – Киев, 2004. – Разд.2, гл.4. – С.41-63 (Автор забезпечив морфологічне дослідження матеріалу, клініко-морфологічні зіставлення, вибір літературних джерел, підготовка глави до друку).

35. Галкин Д.Ю., Дядык Е.А. Случай распространенного мезентериального васкулита при системной красной волчанке // Врачеб. практика. – 2003. – № 4. – С.106-109 (Автор розробив ідею статті, сформулював цілі та обґрунтував актуальність, забезпечив морфологічне дослідження матеріалу, обговорення результатів, сформулював висновки).

36. Dyadyk O., Vasilenko I., Bagriy A., Yarovaya N., Stulikova E., Dyadyk E., Dyadyk I. Survival rate in patients with III-IV classes of lupus nеphritis (LN)// Abstr. XXXV Congr. of the ERA/EDTA, Rimini, Italy, June 6-9, 1998. – Rimini, 1998. – Р.103 (Автор забезпечив морфологічне дослідження матеріалу, клініко-морфологічні зіставлення, відбір літературних джерел, підготував до друку).

37. Dyadyk O.I., Dyadyk E.A., Bagriy A.E., Yarovaya N.F., Tsyba I.N., Paniotov P.L., Zubov A.D. Long-term follow-up of patients with lupus nephritis treated with prednisolone, azathioprine and cyclophosphamide // Abstr. ERA/EDTA Annu. Congr., Madrid, Spain, 5-8 Sept., 1999. – Madrid, 1999. – P.A81 (Автор забезпечив морфологічне дослідження матеріалу, клініко-морфологічні зіставлення, взяв участь в обробці й обговоренні одержаних результатів).

38. Дядык О.І., Дядык О.О., Ярова Н.Ф., Багрій А.Е., Шпильова Н.І., Суліман М.Д. Застосування інгібіторів ангіотензин-перетворюючого ферменту у хворих на вогнищевий та дифузний проліферативний вовчаковий гломерулонефрит з хронічною нирковою недостатністю // Матеріали 13-ї Всеукр. конф. нефрологів «Хронічна ниркова недостатність», Харків, 5-6 жовт. 1999 р. – Харків, 1999. – С.122-126 (Автор розробив ідею роботи, морфологічне дослідження матеріалу, клініко-морфлогічні зіставлення, аналіз результатів, формулювання висновків, підготував до друку).

39. Dyadyk A.I., Bagriy A.E., Vasilenko I.V., Dyadyk E.A., Yarovaya N.F., Roshin I.V., Malovichko I.S., Stulikova E.L. Results of long-term follow-up of patients with proliferative lupus nephrites // Abstr. XXXVII Congr. ERA/EDTA. 1-st Congr. сombined with Europ. Kidney Research Assoc. – Nice, France, Sept. 17-20, 2000. – Nice, 2000. – P.114 (Автор забезпечив морфологічне дослідження, клініко-морфологічні зіставлення, обробку одержаних результатів, формулювання висновків).

40. Багрій А.Е., Хоменко М.В., Дядик О.О., Дядик І.О., Мєтляєва О.А., Багрій І.Г. Перебіг гестації та стан нирок у вагітних з системним червоним вовчаком: Тези наук. доп. ІІІ нац. конгр. ревматологів України, Дніпропетровськ, 23-26 жовт. 2001р. // Укр. ревматол. журн. – 2001, Дод. – С.39 (Автор забезпечив морфологічне дослідження матеріалу, клініко-морфологічні зіставлення, аналіз одержаних результатів, формулювання висновків).

41. Дядик О.О. Особливості морфологічної характеристики гломерулонефриту у хворих на системний червоний вовчак: Тези наук. доп. ІІІ нац. конгр. ревматологів України, Дніпропетровськ, 23-26 жовт. 2001р. // Укр. ревматол. журн. – 2001, Дод. – С.41.

42. Дядык А.И., Паниотов П.Л., Дядык Е.А., Василенко И.В., Шпилевая Н.И., Яровая Н.Ф., Хоменко М.В. Прогнозирование течения заболевания и эффективности терапии у пациентов с волчаночным мембранозным гломерулонефритом // Матеріали XV з'їзду терапевтів України: Тези наук. доп., Київ., 21-23 квіт. 2004 р. – К.,2004. – С.43 (Автор забезпечив відбір та морфологічне дослідження матеріалу, клініко-морфологічні зіставлення, обговорення одержаних результатів, формулювання висновків, підготовку до друку).

43. Ракитская И.В., Дядык Е.А., Василенко И.В., Яровая Н.Ф., Хоменко М.В., Паниотов П.Л., Сулиман М.Д.. Шпилевая Н.И. Факторы, определяющие прогноз заболевания у больных системной красной волчанкой // Матеріали XV з'їзду терапевтів України: Тези наук. доп., Київ, 21-23 квіт. 2004 р. – К., 2004. – С.82 (Автор забезпечив обґрунтування актуальності роботи, відбір морфологічних параметрві, та морфологічне дослідження, узагальнення даних, формулювання висновків, підготовку до друку).

44. Дядык Е.А., Дядык И.А. Характеристика гломерулярных поражений при различных морфологических формах волчаночного гломерулонефрита // Наук.-практ.-конф. «Актуальні питання діагностики, лікування та профілактики системних захворювань сполучної тканини»: Тези доп., Донецьк, 25-26 листоп. 2004р. – Донецьк, 2004. – С.45-47 (Автор забезпечив ідею та обґрунтування актуальності роботи постановку завдань, морфологічний аналіз матеріалу, обговорення отриманих результатів, формулювання висновків, підготовку до друку).

45. Дядык Е.А., Василенко И.В., Багрий А.Э., Яровая Н.Ф., Хоменко М.В., Щукина Е.В., Ракитская И.В. Возможности морфологической оценки волчаночного гломерулонефрита в прогнозировании его течения и эффективности патогенетической терапии: Тези доп. ІІ Нац. з’їзду нефрологів України., Харків, 22-24 верес. 2005 р. // Укр. журн. нефрології та діалізу. – 2005. – № 3 (6) Додаток. – С.17 (Автор забезпечив ідею та обґрунтування актуальності роботи, постановку завдань, морфологічний аналіз матеріалу, обговорення отриманих результатів, формулювання висновків, застосував математичне моделювання для обробки результатів, забезпечив підготовку до друку).