Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Економічні науки / Світове господарство і міжнародні економічні відносини


Апопій Віктор Володимирович. Внутрішня торгівля та АПК України: теорія і практика економічної взаємодії : Дис... д-ра наук: 08.00.03 - 2008.Анотація до роботи:

Апопій В.В. Внутрішня торгівля та АПК України: теорія і практика економічної взаємодії. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за спец. 08.00.03 – економіка та управління національним господарством. Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського. Донецьк, 2008.

У дисертації розроблено теоретико-методологічні і науково-прикладні засади розвитку міжгалузевої економічної взаємодії внутрішньої торгівлі та АПК України, а також механізми їх ефективного функціонування в ринковому середовищі.

Досліджено взаємозв’язок агропромислового виробництва і товарно-грошового обміну, доведено об’єктивний характер їх взаємозалежності і, відповідно, економічної взаємодії торгівлі та АПК. Обґрунтовано функції торгівлі щодо АПК, детермінанти і фактори економічної взаємодії. Поглиблено теоретико-методологічні основи дослідження процесу міжгалузевої економічної взаємодії.

Розкрита система економічних відносин і міжгалузевих зв’язків торгівлі та АПК, виявлено суттєві протиріччя їх економічних інтересів, диспропорції розвитку і низьку ефективність функціонування. Запропоновано механізм економічної взаємодії торгівлі та АПК, обґрунтовано стратегічні пріоритети і шляхи їх реалізації.

Наукові результати дослідження, які базуються на теоретичних узагальненнях, концептуально нових теоретико-методологічних підходах і науково-практичних засадах міжгалузевої економічної взаємодії дозволяють по-новому розв’язати важливу проблему – підвищення ефективності взаємодії внутрішньої торгівлі та АПК України в ринковому середовищі.

 1. Взаємодія торгівлі і галузей АПК зумовлена об’єктивним процесом розширеного відтворення та єдиним технологічним циклом АПК, де агропромислове виробництво і обмін виступають взаємообумовленими стадіями цих процесів. В міру розвитку товарного виробництва в АПК, розширення товарно-грошових відносин, інтенсифікації конкуренції, глобалізації ринку агропродовольства зростатиме залежність і взаємозв’язок галузей АПК і торгівлі, відповідно, суттєво посилиться їх міжгалузева економічна взаємодія.

 2. Теоретичні основи взаємодії методологічно невдосконалені, оскільки в них ігнорується принцип економічного детермінізму. Із врахуванням факторного впливу сутність економічної взаємодії торгівлі та АПК слід трактувати як „процес постійного взаємовпливу галузей та їх структурних складників на систему відтворення з метою його оптимізації”. У категоріальному контексті визначена також сутність „обміну”, „товарного обігу” і „торгівлі”. Доведено, що обмін виступає як функція в системі відтворення і є поняттям сутнісним, а „товарний обіг” і „торгівля” виступають як форми реалізації обміну. Всі три поняття генетично взаємопов’язані, але не тотожні. Товарний обіг і торгівля являють різні історичні етапи розвитку, обміну і товарних відносин. Найбільш зрілі відносини характерні для торгівлі.

 3. Пізнання процесу взаємодії, розкриття його сутності, обґрунтування форм прояву, науковий аналіз ефективності впливу ускладнений через відсутність сучасних методологічних підходів і обмеженості специфічних методів дослідження. Розроблена і запропонована методологія дослідження синтезує широке коло способів пізнання і методів наукового аналізу, які базуються на сучасних теоріях (систем, відтворення, обміну, конкуренції, економічної рівноваги, ефективності), економічних законах, основоположних принципах (цілісності, стійкості, еквівалентності, оптимальності). Така методологічна платформа дозволяє розглядати взаємодію торгівлі та АПК як об’єктивний багатогранний процес взаємовпливу двох економічних систем з метою досягнення загальної мети у сфері виробництва і обороту продукту АПК.

 4. Взаємодія торгівлі та АПК зумовлена чинниками економічного, соціального, організаційного, технологічного, правового характеру, з яких детермінуючими можна вважати: зростаючі потреби в агро- продовольчих ресурсах, широкомасштабне товарне виробництво і домінуючі товарно-грошові відносини. Під їх впливом процес міжгалузевої економічної взаємодії еволюціонує. Особливостями сучасного етапу еволюції є відновлення міжгалузевих зв’язків, становлення ринкової системи відносин, створення нової інфраструктури ринку агропродовольства, зростаюча роль торгівлі. Загалом еволюція підпорядкована тим же закономірностям, які характерні для розвинутих країн, де в системі агробізнесу торгівля виконує широкі функції інтегратора.

 5. Необґрунтованість функцій торгівлі деформує і суттєво звужує її завдання відносно АПК. Доведено, що крім функцій обміну і зміни форми вартості, в процесі взаємодії з АПК торгівля повинна виконувати функції: доведення продукції АПК зі сфери виробництва у сферу споживання, міжрегіональних поставок, міжгалузевого обміну матеріально-технічних ресурсів, впливу на агропромислове виробництво і ринок агропродовольства. Крізь призму зазначених функцій сформульовані основні напрями взаємодії торгівлі та АПК, які охоплюють систему реалізації кінцевого продукту АПК у товарно-грошовій формі; матеріально-технічне забезпечення суб’єктів АПК; торговельне обслуговування сільського населення і соціальний розвиток села; міжрегіональні поставки продовольства; вплив торгівлі на масштаби і структуру агропромислового виробництва, врівноваження ринку агро- продовольчих ресурсів.

 6. Науковий аналіз сукупності міжгалузевих відносин дозволив визначити і виокремити ті з них, які відіграють провідну роль у процесі взаємодії торгівлі та АПК – соціально-економічні, організаційно-економічні і технологічні відносини. Доведено, що створення умов для їх реалізації дозволить пом’якшити міжгалузеві протиріччя, забезпечити цілісність процесу економічної взаємодії, узгодити інтереси торгівлі та галузей АПК, досягти пропорційності їх розвитку.

 7. Проведене дослідження засвідчило, що в системі міжгалузевих зв’язків АПК торгівля займає особливе місце. З одного боку, воно активно формує кінцеву продукцію АПК, а з іншого – забезпечує рух потоків агропродовольчих ресурсів в інші сфери національної економіки, а також зустрічні потоки матеріально-технічних ресурсів в АПК. Виявлено, що в сукупності витрат на створення кінцевого продукту АПК частка торгівлі становить 15,6%, сільського господарства – 21,2% і харчової промисловості – 11,8%, а в проміжному споживанні її внесок перевищує 23%, що вказує на значну роль торгівлі в міжгалузевій взаємодії. Що стосується організації торгівлею товаропотоків, то їх сумарна величина становить не менше 145 млрд.грн в рік. При цьому виявлено надмірні диспропорції у структурі товаропотоків. Співвідношення „вихідних” з АПК потоків агропродовольчих ресурсів і „вхідних” потоків матеріально-технічних ресурсів і товарів становить 4:1.

 8. Аналіз показав, що товарна пропозиція АПК становить 117-119 млрд. грн. при потребах для забезпечення споживання продуктів харчування на рівні медично рекомендованих норм в 190-200 млрд. грн. у рік. Отже, товарні агропродовольчі ресурси не співставлені ні з потребами, ні з обсягами валового виробництва і можливостями АПК України. Рівень товарності в аграрному секторі надзвичайно низький (41%), тому в структурі агропродовольчих ресурсів аграрна продукція займає менше третини. Зберігається тенденція зростання товарної продукції, головним чином, за рахунок випереджального зростання цін. У зв’язку з цим запропоновано: суттєво підвищити рівень товарності продукції в господарствах населення, розвивати крупнотоварне виробництво в аграрному секторі АПК, інтенсифікувати виробництво в харчовій промисловості і перероблення сільгосппродукції, стримувати зростання цін і паралельно у 3,5-4 раза підвищити наявні доходи населення з тим, щоб досягти рівня нормального споживання і знизити рівень витрат населення на продукти харчування з 57% до 25-30% у сукупних витратах.

 9. Взаємодія АПК і оптової торгівлі базується на сукупності складних відносин і зв’язків, які тільки формуються на оптовому ринку продовольства і не в стані забезпечити ефективну систему оптового збуту. В оптовій реалізації переважають малоефективні посередницькі структури. Їх частка досягла 60% в загальних обсягах реалізації продукції аграрного сектора і продовжує зростати.

Запропонована структурна модель перспективних каналів дистрибуції агропродовольчих ресурсів АПК охоплює оптові продовольчі ринки, заготівельно-збутові кооперативи, селянські торговельні дома, агробіржі, аукціони, контрактні компанії, електронні портали, цінові канали, які повинні суттєво підвищити ефективність оптової реалізації агропродовольчих ресурсів за рахунок паритетності відносин, еквівалентності обміну і зниження операційних витрат.

10. Роздрібна торгівля продтоварами, яка забезпечує завершальну стадію процесу товарно-грошового обміну, характеризується масштабними структурними трансформаціями і протирічними тенденціями, які суттєво ускладнюють визначення перспектив розвитку цієї сфери. Основні тенденції полягають у стійкому зростанні обсягів продажу (18% в середньому за рік) за високої цінової динаміки, інтенсивного розвитку мереж крупноформатних підприємств торгівлі із зарубіжним капіталом, експансії імпортних товарів, які забезпечують 27-30% товарообороту, позитивних асортиментних змін, повільного скороченого нелегалізованого обороту, обсяги якого перевищують 25 млрд. грн. у рік.

Запропонована структурна модель роздрібної торгівлі передбачає розширення сектора організованої торгівлі, трансформацію ринків у торговельно-сервісні центри, зміни в асортиментній політиці, впровадження нових форм і методів продажу.

11. Проведений аналіз свідчить, що міжрегіональна диференціація рівня забезпечення потреб населення в продовольчих товарах залишається суттєвою. Децільні коефіцієнти середньодушового продажу основних груп продтоварів за регіонами України коливаються в межах 2-5 разів. При цьому процес диференціації поглиблюється не тільки між регіонами, але й в територіальному аспекті, тобто між містом і селом., де розрив сягає 5 разів.

Сформульовані основні пропозиції щодо вирівнювання рівня споживання населенням продтоварів за областями і територіями полягають у підвищенні рівня реальних доходів населення, скороченні обсягів натурального споживання, забезпеченні економічної і фізичної доступності населення до ресурсів продовольства в роздрібній мережі.

12. Аналіз ефективності функціонування торгівлі виявив складний зміст і характер цієї категорії. Доведено, що її характеристика не зводиться лише до співвідношення результативності економічних показників, а має більш широке соціально-економічне визначення, яке полягає у відповідності результатів господарської і соціальної діяльності торгівлі інтересам і потребам споживачів за оптимального використання ресурсів. Відповідно, оцінка ефективності виражає як економічні, так і соціальні аспекти діяльності.

Головними напрямами підвищення ефективності функціонування торгівлі варто вважати: інтенсифікацію використання ресурсів, оптимізацію витрат, суттєве збільшення товарообороту і прискорення оборотності запасів. У соціальному аспекті особливої актуальності набуває соціальна відповідальність торгівлі в ціновій, асортиментній політиці, забезпеченні якості і безпеки товарів, а також функціональній і територіальній організації торгівлі.

13. Визначення стратегічних пріоритетів розвитку і посилення процесу взаємодії торгівлі та АПК зумовлено домінуючими тенденціями, характерними для цього процесу, а також активним впливом стратегічних сил, які складаються в умовах інвестиційно-інноваційного розвитку, конкуренції, посилення державного управління, розширення глобалізаційних процесів. Різновекторна спрямованість їх впливу, відповідно, зумовлює різнорідність пріоритетів. Головні з них такі: оптимізація системи відтворення в АПК, розширення товарно-грошового обміну, створення сучасної інфраструктури оптового ринку, соціальна орієнтація агропромислового виробництва і соціальне відродження села, організаційно-структурні зміни, підвищення ефективності міжгалузевої взаємодії.

14. Обґрунтування структурної моделі механізму взаємодії торгівлі та АПК що базується на принципах цілісності, інтеграційності і ефективності дозволило розкрити його сутність, як систему організаційних форм, регуляторів, економічних важелів, схем управління і правових норм, що забезпечують усвідомлене використання економічних законів, реалізацію комплексу відносин і міжгалузевих зв’язків з метою узгодженого розвитку і ефективного функціонування торгівлі та АПК. Формування і використання такого механізму в суспільній практиці сприятиме появі нових організаційних структур інтегрованого типу, оптимізації фінансово-економічних параметрів АПК і торгівлі, здійсненню ефективної міжгалузевої взаємодії.

15. Соціальні аспекти взаємодії торгівлі та АПК в ринкових умовах набувають особливо важливого значення для системного відродження села і розвитку соціального потенціалу сільських територій відповідно до основних положень теорії сільського розвитку і державної аграрної політики. Запропоновані концептуальні положення формування сільського ринку, як важливого інституту реалізації соціальної політики на селі, активізації її участі у забезпеченні соціально-культурних потреб населення, створенні соціальної інфраструктури села, соціальної орієнтації діяльності АПК дозволять посилити соціальну місію торгівлі та її соціальну відповідальність.

Публікації автора:

Монографії

 1. Апопій В.В. Внутрішня торгівля та АПК України: ефективність взаємодії: [монографія] / В.В.Апопій. – Львів: Вид-во ЛКА. 2007.– 368с.

 2. Апопій В.В. Система связей потребительской кооперации в АПК: [монографія] / В.В.Апопій. – М.: Экономика, 1986.– 166с.

 3. Споживча кооперація України: Проблеми сучасного розвитку: [монографія] / В.В.Апопій, С.Г.Бабенко, Л.К. Бесчасний, І.І.Лукінов та інші /Т.1 Ринкова орієнтація споживчої кооперації України.- Львів: Вид-во „Коопосвіта”, 1994. –366с. Розділ: Підвищення ролі споживчої кооперації в АПК (особистий внесок – визначена багатомірна структура АПК, потенціал агропродовольчих ресурсів, форми їх реалізації і шляхи активізації кооперативної торгівлі - 2,5 д.а.).

 4. Економічні системи: [монографія] / В.В.Апопій., Г.І.Башнянін, А.М.Ващишин та інші /За ред.Г.І.Башнянина / Т.1 - Львів: Вид-во ЛКА,- 2006. –484с. Розділ: Структурні трансформації в системі торгівлі. (особистий внесок – виявлені особливості торгівлі як системи трансформації структури, обґрунтовані з позицій системності 2,0 д.а.).

Статті в наукових фахових виданнях

 1. Апопий В.В. Проблемы развития прямых связей / В.В.Апопий, Ш.В.Опельбаум, А.И.Сиваченко // Советская потребительская кооперація.- 1980.- №4. – С.50-53. (особистий внесок – розкрито зміст, структуру зв’язків, обґрунтовано доцільність переходу на прямі зв’язки – 0,2 д.а.)

 2. Апопій В.В. Проблеми структурних перетворень у споживчій кооперації / В.В.Апопій, Я.А.Гончарук //Вісник ЛКА. Вип. 1.-:Львів: Вид-во ЛКА, 1997. – С.15-28. (особистий внесок – перебудова організаційної, функціональної і територіальної структури – 0,5 д.а.).

 3. Апопій В.В. Соціально-економічні проблеми розвитку сільського ринку України / В.В.Апопій, Я.А.Гончарук // Регіональна економіка. – 1997. – №4. – С.24-33–1,7 д.а. (особистий внесок – визначено тенденції, рівновага на ринку, механізм регулювання. – 0,6 д.а.)

 4. Апопій В.В. Види і функції зв’язків торгівлі та АПК / В.В.Апопій // Торгівля, комерція, підприємництво. Зб. наук. пр. Львів: Вид-во ЛКА, 1998. –С.20-23.

 5. Апопий В.В. Проблемы становления торгового посредничества в Украине / В.В.Апопий // Предпринимательство, хозяйство и право.- 1998. – №6. –С.29-32.

 6. Апопій В.В. Сучасні трансформації в сфері товарного обороту // В.В.Апопій / Економіка України. 1998. – №6. – С. 33-41.

 7. Апопій В.В. Організаційні проблеми розвитку сфери товарного обігу в Україні / В.В.Апопій // Вісник ЛКА (серія екон.) Т.ІІ Львів. – 1998. – С.3-12.

 8. Апопій В.В. Структурна модель системи зв’язків торгівлі та АПК України / В.В.Апопій //Вісник ЛКА (серія екон.) Вип.5. Львів, 1999. – С. 23-30.

 9. Апопій В.В. Фінансові взаємовідносини споживчої кооперації і АПК / В.В.Апопій // Фінанси України. – 1999. – №10. – С.40-45.

 10. Апопій В.В. Формування сучасної інфраструктури ринку продовольства України / В.В.Апопій // Регіональна економіка.– 1999. – №3 – С.18-26.

 11. Апопій В.В. Структурна модель сфери товарного обігу в умовах ринкових трансформацій / В.В.Апопій //Вісник ЛКА (серія екон.) Вип.9, 2001.– С. 210-216.

 12. Апопій В.В. Ринок споживчих товарів в Україні: проблеми сучасного розвитку/ В.В.Апопій, Я.А.Гончарук // Економіка і прогнозування (науково-аналітичний журнал. – 2002. – С.115-124. (особистий внесок – обґрунтовано перспективні напрями і пріоритети розвитку торгівлі - 0,8 д.а.).

 13. Апопій В.В. Соціальні проблеми розвитку села / В.В.Апопій //Вісник ЛКА (серія екон.). Вип. 12 Львів. 2002–С.63-67.

 14. Апопій В.В. Внутрішня торгівля України: напрями структурної перебудови / В.В.Апопій // Вісник ЛКА (серія екон.) Вип.14 Львів. – 2003. – С.38-50.

 15. Апопій В.В. Приєднання України до СОТ: Наслідки для внутрішньої торгівлі / В.Апопій, Т.Футало //Регіональна економіка – 2004, №2 с.93-104 – 1,1 д.а. (особистий внесок – структурні зміни, організаційні, економічні, соціальні наслідки для торгівлі продтоварами – 0,6 д.а.)

 16. Апопій В.В. Інтернет-торгівля: проблеми і перспективи розвитку в Україні / В.В.Апопій //Регіональна економіка. – 2003. – №1. – С.25-33.

 17. Апопій В.В. Теоретичні засади організаційних змін в сфері торгівлі / В.В.Апопій // Вісник ЛКА (серія екон.) Вип.18. 2005–С.13-19.–0,6д.а. (особистий внесок – розкрита теорія організації торгівлі, засади, модель, структура торгівлі – 0,3 д.а.)

 18. Апопій В.В. Сучасні проблеми та стратегічні пріоритети розвитку внутрішньої торгівлі України / В.В.Апопій // Вісник Дон НУЕТУ (науковий журнал): Економічні науки. 2005. – №4. – С.153-163.

 19. Апопій В.В. Перспективні структури і організаційні моделі у сфері торгівлі / В.В.Апопій // Вісник ЛКА (серія екон.) Вип.19. Львів, 2005. – С.27-38.

 20. Апопій В.В. Теорія організації та структурна перебудова торгівлі / В.В.Апопій // Вісник КНТЕУ. 2005. – №3. – С.29-34.

 21. Апопій В.В. Економічний зміст інтеграційних зв’язків АПК і торгівлі / В.В.Апопій // Вісник ЛКА (серія екон.) Вип.20. – Львів, 2006. – С.267-274.

 22. Апопій В.В. Соціально-економічний зміст кооперації: теоретичні та прикладні аспекти / В.В.Апопій //Вісник ЛКА (серія екон.) Вип. 21. Львів: Вид-во ЛКА, 2006. –С.67-78.

 23. Апопій В.В. Механізми взаємодії торгівлі та АПК: принципи формування / В.В.Апопій // Вісник ЛКА. (серія екон.) Вип.22.- Львів: Вид-во ЛКА, 2006. – С.410-414.

 24. Апопій В.В. Соціально-економічні підходи до нормування розвитку роздрібної торговельної мережі / В.В.Апопій, Ю.М.Хом’як // Вісник ЛКА (серія екон.) Вип.23.- Львів: Вид-во ЛКА, 2006. – С.230-236. (особистий внесок – розробка критеріїв, показників, методичних підходів забезпеченості мережею в сільській місцевості – 0,3 д.а).

 25. Апопій В.В. Вирівнювання регіонального рівня забезпечення населення продовольчими ресурсами / В.В.Апопій // Регіональна економіка. – 2007. – №3 – С.128-136.

 26. Апопій В.В. Кооперативний сектор економіки: умови та засади формування / В.В.Апопій // Таврійський науковий вісник. Вип. 51. – Херсон, 2007.–С.61-67.

 27. Апопій В.В. Соціальна функція торгівлі / В.В.Апопій // Економіка і прогнозування (науковий журнал). – 2007. – №4. – С.93-104.

 28. Апопій В.В. Економічна доступність до продовольчих ресурсів на внутрішньому ринку України / В.В Апопій // Вісник ЛНАУ „Економіка АПК” 2008. - № 15 – с. 54-63.

 29. Апопій В.В. Потреби внутрішньої торгівлі в агропродовольчих ресурсах. / В. Апопій // Торгівля і ринок України. Тематичний збірник наукових праць. Вип. 25, т. 1. – Донецьк : Дон НУЕТ, 2008 .- С. 16-23.

Вісник 2008. (науковий журнал).

 1. Апопій В.В. Торгівля продовольчими товарами : сучасний стан і тенденції розвитку / В. Апопій // Вісник ДонНУЕТ № 3 (39) 2008. с. 180-186.

 2. Апопій В.В. Торгівля в системі міжгалузевого обміну АПК // Економіка АПК. – 2008. – № 7. – С. 111-117.

Друковані праці наукових конференцій

 1. Апопий В.В. Эффективность торговли и агропромышленного производства / В.В.Апопий // Сборник статей научно-практической конференции “Научно-технический прогресс и основные направления развития торговли МССР”. – Кишинев, 1980. – С.44-51.

 2. Апопій В.В. Внутрішня і зовнішня торгівлі: проблеми взаємодії / В.В.Апопій // Збірник матеріалів VII Міжнародної науково-практичної конференції “Міжнародно-правове та економічне регулювання торгівлі: проблеми теорії і практики”. – К.:УАЗТ, 2004. – С.37-39.

 3. Апопий В.В. Структурная перестройка торговли Украины /В.В.Апопий // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції “Торговля: теория и практика”. – Вільнюс “Вільнюський університет”. – 1995. – С.17-19.

 4. Апопий В.В. Потребительская кооперация: новые концептуальные подходы развития / В.В.Апопий // Материалы Международного форума «Совершенствование кооперативного управления, повышение эффективности деятельности.- Белгород: Бел.ун-т, 1999. – С.170-180.

 1. Апопій В.В. Проблеми товаропостачання роздрібної торговельної мережі в нових умовах господарювання // В. Апопий, Г. Берду. Збірник матеріалів наукової конференції за підсумками науково-дослідної роботи вчених ЛКА у 1999р. – Львів: ЛКА, 1995. – С.134-136 (особистий внесок – запропоновано засади раціональної організації товаропостачання – 0,6 д.а.).

 2. Апопий В.В. Потребительская кооперация: актуальные проблемы ее современного развития / В.В.Апопий // Материалы Международного научного симпозиума “Dezvoltarca cooperatici ole consum: teorie si practica». – Кишинев: Молд.ун-т, 1998. – С.5-7.

 3. Апопій В.В. Фінансування товарообмінних операцій і роль банків / В.В.Апопій В.В., Т.П. Лазур // Матеріали науково-практичної конференції Львівської комерційної академії. – Львів, 1996. – С.55-57. (особистий внесок – визначені підходи формування механізму фінансування посередницьких операцій – 0,05 д.а.).

 4. Апопій В.В. Пріоритети стратегічного розвитку кооперативного сектора економіки України / В.В.Апопій, Я.А.Гончарук, В.С. Загорський // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції “Перспективи кооперації в АПК”. – Львів: ЛДАУ, 2005. – С.144-149. (особистий внесок – обґрунтовано складові кооперативного сектора в Україні – 0,2 д.а.).

 5. Апопій В.В. Агропромисловий комплекс і торгівля: пріоритетні напрямки взаємодії / В. Апопій // Матеріали Міжнародного наукового форуму “Теорія і практика розвитку АПК”.- Львів: ЛДАУ, 2006. – С.448-455 (0,8 д.а.).

 6. Апопій В.В. Раціональне використання земель сільсько-господарського призначення: правові та економічні проблеми /Апопій В.В., Мацько М.А. // Матеріали Міжнародного науково-практичного форуму «Екологічні, економічні та технологічні аспекти використання земельних ресурсів». – Львів: ЛАДУ, 2007. – С.56-61. (особистий внесок – сформульовані організаційно-економічні проблеми використання землі – 0,4 д.а.).

 7. Апопій В.В. Структурна перебудова сфери товарного обігу / В.В.Апопій // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції “Економічна теорія: сучасні проблеми розвитку сфери товарного обігу”. – К.:КНТЕУ, 2002. – С.21-23.

 8. Апопій В.В. Система взаємозв’язків і відносин споживчої кооперації та АПК в умовах ринкової орієнтації економіки України / В.В.Апопій // Збірник наукових праць міжнародної науково-практичної конференції “Проблеми розвитку споживчої кооперації в ринковому середовищі”. – Львів: ЛКА, 1998. – С.61-69.

 9. Апопій В.В. Теоретичні проблеми розвитку споживчої кооперації України та її міжнародної інтеграції / Апопій В.В., Бабенко С.Г. // Зб. наук. праць учасн. Міжнародної конференції “Проблеми економічної інтеграції України в ЄС: теорія і стратегія”. – Ялта: Форос, 1996. – С.120-124. (особистий внесок – доведено об’єктивність інтеграційних процесів для кооперації та необхідність адаптації до нових умов глобалізації – 0,1 д.а.).

 10. Апопий В.В. Формирование новой функциональной структуры в сфере торговли / В.В.Апопій // Сб.науч.трудов Международной научно-практической конференции “Торговля в ХХI веке: тенденции развития, инновации».- Гомель: БТЭУ, 2007. – С.16-19.

 11. Апопий В.В. Совершенствование механизма межотраслевых связей торговли в АПК // Материалы Всесоюзной научной конференции «Проблемы экономического и социального развития АПК». – М.: ИЭ АН, 1983. – С.136-139.

 12. Апопий В.В. Влияние интеграционных процессов на отраслевую структуру потребительской кооперации // В. Апопий, В. Беньо. Материалы Всесоюзной научно-теоретической конференции «Проблемы перспективного развития потребительской кооперации». – М., 1984. С. 168-173. (особистий внесок – запропоновано шляхи внутрішньої інтеграції функціонально пов’язаних галузей споживчої кооперації – 0,2 д.а.)

 13. Апопий В.В. Межотраслевая эффективность кооперативной торговли // Тезы докладов научно-практической конференции "Проблемы теории и практики определения и планирования экономической эффективности кооперативной торговли". – Полтава, 1984. – С. 211-214.

 14. Апопий В.В. Товарные ресурсы АПК и пути их вовлечения в товарооборот // Материалы научно-практической конференции “Пути совершенствования экономической работы в системе потребительской кооперации”. – М., 1985. с. 85-89.

 15. Апопій В.В. Проблеми становлення споживчого ринку України / В. Апопій, Я.Гончарук // Соціально-економічні дослідження в перехідний період (Щорічник наукових праць). Вип.23. Матеріали доповідей Міжнародного конгресу економістів. – Львів: ІРД, 2001. –С.360-368 (особистий внесок – обґрунтовано шляхи покращення інфраструктури, товарного забезпечення та детінізації споживчого ринку – 0,3 д.а.).

Методичні матеріали

 1. Перехідна економіка: Підручник / В.М.Геєць, Є.Г.Панченко, Е.М.Лібанова та ін. / За ред. акад. В.М.Гейця. – К.: Вища школа, 2003. – 591с., у тому числі автора С.205-220: Кооперативний сектор у перехідній економіці (сутність, еволюція, основні тенденції розвитку.–0,5 д.а.

 2. Комерційна діяльність на ринку товарів та послуг: [підручник] / В.В.Апопій, С.Г.Бабенко, Я.А.Гончарук та ін.; За ред. Апопія В.В., Гончарука Я.А. – К.:Коопосвіта, 2001. – 450с., у тому числі автора 87с.(6 д.а.) (науково-теоретичні основи, система зв’язків, оптовий ринок).

 3. Організація торгівлі: [підручник] / За ред. В.В.Апопія. – К.:ЦУЛ, 2005. – 616с., у тому числі автора 118с. (теоретичні засади, організаційні моделі, структурна перебудова, оптові закупівлі, формування асортименту, електронна торгівля.–10 д.а).

 4. Теорія і практика торговельного обслуговування: Навчальний посібник / За ред. В.В.Апопія. – К.:ЦУЛ, 2005. – 496с., у тому числі 95с. автора (формування систем обслуговування, управління асортиментом, особливі форми продажу.– 9 д.а).

Інші видання

 1. Апопій В.В. Інтернет-торгівля в системі глобального бізнесу / В.Апопій, Я.Гончарук // Вісник ЛКА. Вип.13. – Львів: Вид-во ЛКА, 2002. – С.321-326. (особистий внесок: Передумови розвитку Інтернет-торгівлі, стан, тенденції її розвитку в системі В2В та В2С).

 2. Апопій В.В. Споживча кооперація та агропромисловий комплекс: проблеми взаємодії [книга] Споживча кооперація України: історичні та соціально-економічні аспекти. – К., 1996. – С.146-158.

 3. Совершенствование экономического механизма управления торговлей. Науч.изд. / Курак С.В. – Львов: изд.об. «Вища школа», 1984. – 160с., у тому числі спільно з автором с.61-79 Вопросы совершенствования хозрасчетного механизма в управлении торговлей.

 4. Апопий В.В. Интенсификация АПК – ведущий фактор развития потребительской кооперации. Обзорная информ. ЦБТЭИ. Вып.4. – 1987. – С.36.

 5. Апопій В.В. Економічна енциклопедія у 3-х томах. Видавнич.центр “Академія”. Т.1.–2000, Т.2.–2001, Т.3.–2002 (2 д.а.).