Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Психологічні науки / Загальна психологія, психологія особистості, історія психології


Диса Олена Вікторівна. Внутрішній діалог як механізм творчого мислення : Дис... канд. психол. наук: 19.00.01 / Запорізький юридичний ін-т МВС України. — Запоріжжя, 2004. — 181арк.+ дод. — Бібліогр.: арк. 166-181.Анотація до роботи:

Диса О.В. Внутрішній діалог як механізм творчого мислення.—Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук за спеціальністю 19.00.01 – загальна психологія, історія психології.— Запорізький юридичний інститут МВС України, Запоріжжя, 2004.

Дисертація присвячена проблемі творчого мислення. Внутрішній діалог розглядається як один з механізмів утворення нового у творчому процесі.

На основі аналізу та узагальнення психологічної літератури визначено психолінгвістичний підхід до розгляду проблеми творчого мислення. З’ясовано роль внутрішнього мовлення в процесі утворення смислових структур у мисленні. Досліджено механізм усвідомлення внутрішнього мовлення в ході творчого мислення. Змодельовано структуру мовленнєво-творчого процесу, де етап внутрішнього діалогу виконує важливу функцію.

На основі результатів експериментального дослідження розкрито динаміку розвитку креативності мислення, механізм упливу діалогічних форм навчання на розвиток діалогічності мислення, розроблено комплекс методик для вивчення творчого мислення з урахуванням такої властивості мислення як діалогічність.

У ході дослідження розроблена програма розвитку діалогічного мислення, впровадження якої дозволило встановити, що з підвищенням рівня розвитку діалогічності мислення зростає рівень розвитку й актуалізації творчого мислення.

Показано, що внутрішній діалог є необхідним компонентом творчого мислення, в процесі якого утворюється новий творчий смисл, а діалогічність є природною властивістю мислення, яку можна розвивати шляхом застосування діалогічних форм навчання.

Основні положення роботи знайшли практичне застосування в навчально-виховному процесі та роботі психологічної служби вищого навчального закладу.

1. Сучасні концепції творчості здебільшого пов’язують її з особливостями мислення, яке, за даними психологів, філософів, лінгвістів, має діалоговий характер. Одним із компонентів мисленнєвого процесу є внутрішнє мовлення, завдяки котрому людина завжди лінгвізує власний світ у внутрішньому діалозі. Лінгвізація в цьому плані є творчим процесом, тому з метою віднайдення шляху до розуміння механізмів творчого мислення ми звернулися до вивчення психологічних особливостей внутрішнього діалогу. Оскільки засобом реалізації внутрішнього діалогу є внутрішнє мовлення, зроблено спробу підійти до вивчення творчого мислення з точки зору психолінгвістичних теорій, безносередньо спрямованих на опис внутрішньомовленнєвих процесів в мисленні.

2. Залежно від складності завдання внутрішній діалог по-різному усвідомлюється суб’єктом мислення, будь-які спроби його контролювати призводять до зниження продуктивності мислення. У творчому процесі внутрішнє мовлення як засіб реалізації внутрішнього діалогу виступає неусвідомлюваним механізмом свідомих дій і є зв’язуючим механізмом безсвідомого зі свідомим.

3. У розробленій моделі мовленнєвотворчого процесу, на відміну від інших концепцій, внутрішньомовленнєвий етап представлений внутрішнім діалогом. Механізм утворення нового смислу у внутрішньому діалозі має складний характер: завдяки внутрішньому мовленню інформація, що надходить зі свідомості та безсвідомої сфери, обробляється й формується у смислові позиції, які включаються в різні види внутрішніх діалогів. Зіставлення багатьох смислових позицій дає змогу породжувати несподівані, незвичайні творчі смисли, які в подальшому формулюються суб’єктом мислення в зовнішньо виражену творчу ідею. Внутрішній діалог є принципово значимим етапом у творчому процесі, саме від нього залежить творча продуктивність мислення суб’єкта.

4. З огляду на запропоновану модель мовленнєвотворчого процесу розроблено й апробовано програму розвитку діалогічного мислення, яка дала можливість експериментально довести, що діалогічні форми навчання позитивно впливають на розвиток та актуалізацію креативності мислення. Основним механізмом цього впливу є переведення зовнішнього діалогу у внутрішній, завдяки чому у внутрішньому плані “вичленовуються нові ознаки й частини”, створюється внутрішня готовність до актуалізації аспектів проблемності. Причиною виникнення діалогу (як зовнішнього, так і внутрішнього) є проблемна ситуація, котра спонукає людину знаходити вирішення шляхом зіставлення кількох смислових позицій

5. Використання діалогічних форм навчання в навчальному процесі значно підвищує академічну успішність курсантів. Основними чинниками, які впливають на покращення навчання, є розвиток креативності, комунікативності й мовлення.

6. Будь-який творчий процес включає в себе етап внутрішнього діалогу, тому вербальні й невербальні продукти творчої діяльності завжди містять у собі елементи діалогічного мислення. Існує ряд причин, за яких креативи не завжди можуть проявляти творчі здібності вербально, тому графічні методи є більш ефективними для вивчення потенційної здатності до творчості.

Отже, гіпотезу можна вважати загалом підтвердженою. Проведене дисертаційне дослідження не вичерпує всіх аспектів проблеми механізмів творчого мислення. Як найближча перспектива на особливу увагу заслуговує дослідження внутрішнього діалогу як особистісної характеристики та вивчення вікової періодизації формування внутрішнього діалогу як механізму мислення.

Публікації автора:

  1. Навчальний діалог як форма розвитку творчого мислення // Педагогіка і психологія формування творчої особистості: проблеми і пошуки.— Вип.21.— Київ-Запоріжжя, 2001.— 337с.— С.189-192.

  2. Проблеми формування творчої особистості майбутніх працівників ОВС у навчальних закладах МВС України // Педагогіка і психологія формування творчої особистості: проблеми і пошуки.— Вип.20.— Київ-Запоріжжя, 2001.— 338с.— С.287-289.

  3. Внутрішній діалог як необхідний компонент творчого мислення // Проблеми загальної та педагогічної психології: Збірник наукових праць Інституту психології ім. Костюка АПН України.— К., 2001.— Т.ІІІ, Ч.6.— 260с.— С.62-66.

  4. Роль внутрішнього мовлення та динаміка його усвідомлення в процесі творчого мислення // Збірник наукових праць: філософія, соціологія, психологія.— Вип.7.— Івано-Франківськ: Вид-во “Плай” Прикарпатського університету, 2002.— Ч.2.— 286с.— С.157-162.

  5. Проблема смислоутворення в розгортанні мовленнєвого висловлювання // Психологія і суспільство.— Тернопіль, 2002.— №2.— С.113-118.

  6. Врахування особливостей мислення у використанні сучасної дидактичної літератури // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції “Проблеми розвитку педагогіки вищої школи в ХХІ столітті: теорія і практика”.— Ч.І.— Одеса: НДРВВ ОЮІ НУВС, 2002.— 247с.— С.42-44.

  7. Розвиток дивенгентного мислення як профілактика суїцідальної поведінки // Збірник наукових праць за матеріалами ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції “Актуальні проблеми суїцідології”.— Ч.І.— К.: Видавництво Київського ін-ту внутрішніх справ, 2002.–– 196с.— С.86-89.

  8. Виховання творчої особистості курсантів у навчальних закладах МВС України // Матеріали науково-практичної конференції “Організація виховної роботи у вищих навчальних закладах МВС України”.— Харків: Вид-во Національного університету внутрішніх справ, 2002.— 200с.— С.170-173.

  9. Психологічна діагностика як засіб ефективного відбору кандидатів на навчання до ад’юнктури навчальних закладів системи МВС України // Матеріали всеукраїнської наукової конференції “Проблеми гуманістаризації, гуманізації освіти та впровадження новітніх педагогічних технологій в навчальних закладах МВС України”.— Запоріжжя: Юридичний ін-т МВС України, 2002.— 196с.— С.133-135 (у співавторстві з Сидорчук Т.Г.).

  10. Експериментальне дослідження взаємозв’язку діалогічності та креативності мислення // Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції “Особисті освітні потреби в системі післядипломної педагогічної освіти”.— Житомир-Київ: Обласний інститут післядипломної освіти, 2004.— 180с.— С.64-69.