Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Військові науки / Військова історія


Фуртес Олексій Олександрович. Військово-історична проблематика у працях української еміграції 1920-1939 рр. : Дис... канд. наук: 20.02.22 - 2009.Анотація до роботи:

Фуртес О. О. Військово-історична проблематика у працях української еміграції 1920-1939 рр. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 20.02.22 – військова історія. – Національний університет “Львівська політехніка”. – Львів, 2009.

У дисертації узагальнено роль військової еміграції Української Народної Республіки, Української держави і Західно-Української Народної Республіки в розвитку української історичної науки. Проаналізовано праці М. Грушевського, С. Петлюри щодо головних напрямків дослідження військово-політичної історії України новітньої доби. Реконструйовано гетьманську концепцію Української революції 1917–1921 рр., її вплив на воєнно-історичні студії. Показано організацію, напрямки і здобутки воєнно-історичної роботи в таборах інтернування Армії УНР у Польщі та Галицької армії у Чехословаччині. Проаналізовано військово-історичні публікації в періодичних виданнях міжвоєнного часу: “Український киталець” (Ліберці; Йозефів), “Літопис Червоної Калини” (Львів), “Календар Червоної Калини” (Львів), “За державність” (Каліш, Варшава), “Табор” (Каліш) та ін.

Вирішені наукові завдання й досягнута мета дослідження доводять, що в період між двома світовими війнами, коли Україна була пошматована сусідніми країнами, а її народ відчув реальну загрозу втрати етнокультурних ознак, саме еміграція продовжила розвивати вітчизняну культуру і науку, зокрема військово-історичну. Реалізації цих завдань сприяла наявність в її середовищі високоосвічених військовиків збройних сил УНР, Української держави, ЗУНР, а також журналістів і митців, які утворили в Польщі, Чехословаччині, Німеччині, Франції, Канаді й США низку фахових і творчих об’єднань, наукових, вишкільних і видавничих центрів. Широкомасштабну воєнно-історичну роботу започатковно 1920-1922 рр. у таборах інтернованих частин Армії УНР у Польщі та Галицької армії у Чехословаччині.

Домінуючою концепцією переважної більшості наддніпрянських істориків стало трактування Української революції виключно як революції національної, головною метою якої було осягнення незалежності України і збройний захист її суверенітету. Водночас військовики критично оцінювали діяльність лідерів Центральної Ради за нездатність своєчасно створити власні збройні сили та соціальну спрямованість її провідників. Найбільше уваги приділялося військовим проблемам державотворення: формуванню Армії УНР, її бойовим діям проти більшовицького та денікінського війська, аналізу невдач і поразок. Усі воєнно-історичні та мемуарно-аналітичні праці пронизані патріотизмом, вірою в остаточну перемогу українського народу. Поразка Української революції 1917–1921 рр. вважалася тимчасовою невдачею у стратегічному поступі за свободу і соборність земель. І хоча революція не досягла своєї мети, але внутрішньо змінила суспільство України, заклавши фундамент під сучасну політичну націю.

Левову частину наукових праць, розвідок і спогадів галичан присвячено проголошенню ЗУНР, першолистопадовому 1918 р. повстанню, українсько-польській війні 1918-1919 рр., становленню і бойовим діям Галицької армії на польському, більшовицькому і денікінському фронтах. Їх пронизували державно-соборницькі ідеї, а державотворення ЗУНР нерозривно пов’язувалося з Українською революцією на Наддніпрянщині.

У другій половині 1920-хх років історіографію Визвольних змагань поповнили також праці гетьманського, консервативно-державницького угруповання українського зарубіжжя, серед яких відзначено публікації В. Липинського, В. Кучабського. Події революції дослідники аналізували з точки зору того, наскільки її провідники зуміли консолідувати націю у боротьбі за державність. Причини поразки вони вбачали у прагненні провідників опиратися лише на певні соціальні групи в суспільстві, в недооцінюванні еліти, державницьких ідей, ролі сильної регулярної армії як гаранта незалежності.

І хоча історики дотримувалися різних державно-політичних концепцій, це не завадило їм створити органічні узагальнюючі та спеціальні праці, які є цінним джерелом для нинішніх дослідників новітньої доби. На відміну від радянської історіографії, вони об’єктивніше аналізували весь комплекс проблем, пов’язаних з Українською революцією, але в їх розпорядженні було мало документальних матеріалів, що наклало відбиток на зміст досліджень, висновки, які нерідко мають суперечливий, дискусійний характер. У багатьох працях аналіз причин поразки визвольних змагань обмежується внутрішніми аспектами без урахування зовнішніх факторів, або ж навпаки. Автори більшості праць з оптимізмом розглядали майбутнє України, стверджуючи, що у ході збройної боротьби зросла національна свідомість народу, яка не давала згасати державно-соборному процесові у наступні десятиліття ХХ ст.

Публікації автора:

1. Фуртес О. Військово-історична робота в армії Павла Скоропадського / Олексій Фуртес // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність / НАН України, Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича. – Львів, 2008. – Вип. 16. – С. 351–354.

2. Фуртес О. Українські військово-історичні студії у дорадянському Львові (1919–1939 рр.) / Олексій Фуртес // Воєнна історія. – Київ, 2008. – № 6. – С. 65–69.

3. Фуртес О. Головні напрямки дослідження літопису Української революції доби Центральної Ради: студії військової еміграції / Олексій Фуртес // Держава і армія. – Львів: Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2008. – № 634. – С. 90–96.

4. Фуртес О. Історичко-мемуарний літопис УГА “Український Скиталець” 1920–1923 рр. / Олексій Фертес // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність / НАН України, Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича. – Львів, 2008. – Вип. 17. – С. 117–124.