Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Філософські науки / Соціальна філософія та філософія історії


Пальчинська Мар'яна Вікторівна. Віртуалізація у релігійному житті сучасної України (соціально-філософський аспект) : Дис... канд. наук: 09.00.03 - 2009.Анотація до роботи:

Пальчинська М.В. Віртуалізація у релігійному житті сучасної України (соціально-філософський аспект). – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук за спеціальністю 09.00.03. – соціальна філософія та філософія історії. Південноукраїнський державний педагогічний університет (м. Одеса) ім. К.Д. Ушинського. – Одеса, 2009.

Дисертаційне дослідження присвячено комплексному аналізу віртуалізації у релігійному житті сучасної України, що дозволило виокремити головні тенденції у релігійному житті, які формуються під впливом віртуалізації.

При поглибленні аналізу місця релігійної тематики у системі українських засобів масової інформації виявлено, що внаслідок деяких проблемних аспектів взаємодії релігійних громад з існуючою системою ЗМІ найбільш пріоритетним засобом розповсюдження релігійної інформації для них стає Інтернет.

Дістало подальшого розвитку осмислення специфіки Інтернету як засобу розповсюдження релігійної інформації, яка полягає, перш за все, у наданні рівних інформаційних прав всім релігійним напрямкам, доступності у матеріальному та технічному аспектах та ін.

Уточнено культові дії, які певними релігійними напрямками здійснюються у мережі Інтернет та піддаються певним видозмінам у порівнянні с традиційною культовою практикою;

Надано характеристику та запропоновано класифікацію релігійних спільнот, позначених автором як „віртуальні релігії”, визначною рисою яких є спрямованість на інтернет-користувачів.

Трансформації, яким підпорядковується релігійне життя сучасної України внаслідок становлення інформаційного суспільства, дозволяють констатувати насамперед те, що формування глобального віртуального простору визначає нове місце релігії в інформаційному світі – релігія стає одним з ресурсів інформаційного суспільства.

Публікації автора:

  1. Пальчинская М. Виртуализация как социальный феномен : матеріали І наук.-практ. конф. [«Україна в системі сучасних цивілізацій: трансформації держави та громадянського суспільства»], 23-24 червня 2006 р. / Одеській національний морський університет. – Одеса: «ВМВ», 2006. – С.190 –192.

  2. Пальчинская М. Роль Интернет в политической деятельности религиозных организаций Украины / М. Пальчинская // Наукове пізнання: методологія та технологія. – 2005. – №2(16). – С. 116 –122.

  3. Пальчинская М. Роль масс-медиа в практической деятельности религиозных организаций и перспективи межрелигиозного диалога в Інтернете (по материалам експерт-опроса представителей религиозных организаций г. Одессы) / М. Пальчинская // Перспективи. – 2005. – №2(30). – С. 61 – 68.

  1. Пальчинская М. Становление религиоведческих сайтов в украинской сети Интернет / М. Пальчинская // Наукове пізнання: методологія та технологія. – 2003. – №2(12). – С. 109 – 116.

  2. Пальчинська М. Віртуалізація релігійного життя / М. Пальчинська // Науковий вісник ХДПУ. – Серія «Філософія». – 2006. – Вип.22. – С. 29 – 36.

  3. Пальчинська М. Віртуальні релігії : матеріали ІІ наук.-практ. конф. [«Україна в системі сучасних цивілізацій: трансформації держави та громадянського суспільства»], 26-27 червня 2008 р. / Одеській національний морський університет. – Одеса: «ВМВ», 2008. – С.262 – 264.