Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки




Я ищу:
Головна / Мистецтвознавство / Музичне мистецтво


Жук Галина В'ячеславівна. Віолончельна творчість В.Барвінського в контексті розвитку жанру в українській музиці першої половини ХХ століття : дис... канд. мистецтвознавства: 17.00.03 / Львівська держ. музична академія ім. М.В.Лисенка. - Л., 2005.



Анотація до роботи:

Жук Г.В. Віолончельна творчість В.Барвінського в контексті розвитку жанру в українській музиці першої половини ХХ століття. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства за спеціальністю 17.00.03 – Музичне мистецтво. – Львівська державна музична академія ім. М.В.Лисенка., Міністерство культури і туризму України, Львів,2005.

Дисертацію присвячено дослідженню віолончельної творчості В.Барвінського, а саме творам для віолончелі та фортепіано, а також ансамблям за участю віолончелі, як першим зразкам українського професійного віолончельного виконавського і дидактичного репертуару. Серед них – Ліричний концерт для віолончелі з оркестром проаналізовано вперше. Розглядається стилістичний комплекс, особливості виразових засобів та специфіка прояву фольклорного елементу у віолончельній творчості композитора з позицій поєднання національних ознак і надбань західно-європейського музичного мистецтва, здобутки, значення і вплив діяльності мистця на реорганізацію та професіоналізацію української концертно-гастрольної практики у Галичині, його внесок у становлення професійної віолончельної педагогіки та розвиток віолончельних жанрів і камерних ансамблів у творчості композиторів молодшої генерації (учнів В.Барвінського та соратників по СУПроМу).

У висновках викладено основні питання дослідження. Відзначена унікальність мистецької вартості доробку В.Барвінського, як першого з професійних галицьких композиторів, у творчості якого камерно-інструментальним, і зокрема, віолончельним жанрам приділялась основна увага. Розглянуто подальший розвиток як жанру віолончельної музики в Україні, так і віолончельного виконавства.

В процесі аналізу віолончельних та камерних творів помітно, що композитор прагнув зберегти доступність для вихованої на аматорських традиціях галицької аудиторії і, водночас, осягнути новий якісно-фаховий рівень композиторської майстерності. Застосувавши його на яскравому національному матеріалі, він усвідомлено зважується на пошуки гнучкої рівноваги модерних виразових засобів і технічних прийомів та визначеної фольклорної жанровості, музичної мови, формотворчих чинників. Помірковано-новаторські, неоромантичні за стилістикою, лірико-пісенні за жанровим скеруванням твори мистця являють собою перші, проте високохудожні професійні зразки численних жанрових різновидів віолончельної сольної й ансамблевої музики, що сформувалась як органічний синтез європейських та національних традицій і засобів виразовості.

У процесі дослідження проаналізовано складні історичні умови в яких довелось творити композитору. На прикладі аналізу розвитку віолончельної та камерної музики у європейському та українському музичному мистецтві стає очевидним, що політичні катаклізми привели до штучного призупинення розвитку прогресивних тенденцій культурних процесів 20-30-х рр. на галицьких землях. Незважаючи на ту прогалину в українській культурі, яка утворилась через репресії, знищення нот, заборону виконувати певні твори і, як наслідок, еміграцію ряду композиторів, в процесі дослідження прослідковано продовження досягнень В.Барвінського у камерно-ансамблевій та віолончельній музиці у творчості представників львівської композиторської школи кількох генерацій.

В результаті докладного розгляду активної діяльності Василя Барвінського, як музичного критика, директора Вищого музичного інституту ім. М.В.Лисенка, організатора музичного життя краю, громадського діяча, а також блискучого ансамбліста, спеціальним його здобутком слід вважати запровадження традиції спеціалізованих концертів камерної музики, зміни в характері побудови програм, пропаганду і популяризацію музичних творів українських авторів, свідому установку у його власній мистецькій діяльності та роботі його учнів і соратників по СУПроМу на створення художньо-вартісного високопрофесійного національного віолончельного та камерного концертного репертуару.

З метою дослідження розвитку досягнень композитора описано діяльність віолончельної кафедри та кафедри камерного ансамблю ЛДМА ім. Лисенка; адже саме В.Барвінським були написані перші високопрофесійні зразки камерних ансамблів, його власною творчістю та під його проводом було закладено основи українського віолончельного навчального репертуару, внесено істотні якісні зміни в традицію українського концертного камерно-ансамблевого виконавства в Галичині і стан віолончельної педагогіки у Вищому музичному інституті ім.М.Лисенка.

У даній роботі:

1) Вперше опрацьовано отриманий від Стефанії Павлишин рукопис віолончельного концерту В.Барвінського, написаного ним у таборі в Мордовії у період між 1949 та 1958 роками. Рукопис був переданий Дарією Гординською-Каранович з Нью-Йорку.

2) Розглянуто віолончельну творчість композитора в контексті європейської віолончельної музики того часу, здійснено докладний аналіз усіх творів для віолончелі різних жанрів та віолончельних ансамблів В. Барвінського з точки зору стилістики, принципів формотворення, засобів виразності з позиції взаємопоєднання європейських та галицьких традицій музичного мистецтва, визначене їх місце в українській віолончельній музиці;

3) Охарактеризовано особливості гастрольно-концертної практики Галичини вказаного періоду, а також вплив концертної діяльності В.Барвінського та Б.Бережницького на становлення і розвиток віолончельного і камерно-ансамблевого виконавства початку ХХст.

4) здійснено аналіз галицької віолончельної традиції та жанрів камерної музики; особливостей концертного життя та музичної освіти на зламі ХІХ-ХХст;

5) досліджено засади становлення і розвитку фахового викладання віолончелі в українських навчальних закладах Галичини, окреслено вплив В.Барвінського на становлення професіоналізації музичної освіти і створення національного педагогічного репертуару;

На подальшу розробку заслуговують:

1) окремий розгляд еволюції та особливостей жанру українського віолончельного концерту;

2) більш детальне вивчення творчої діяльності віолончеліста

Б. Бережницького;

3) дослідження спадкоємності творчих засад, громадянської позиції, педагогічної та гастрольної діяльності учнів - послідовників В.Барвінського, їх вплив на розвиток мистецьких процесів в українській музиці та на творчість мистців молодших генерацій;

4) вивчення подальшого розвитку фахового викладання віолончелі у вищих музичних навчальних закладах Галичини (зокрема у ВМІ ім. Лисенка - ЛДК ім. М.В.Лисенка - ЛДМА ім. М.В.Лисенка) і України в цілому;

5) розгляд осягнень представників віолончельного сольного та ансамблевого виконавства і педагогіки у роботі окремих навчальних закладів кафедр та у персоналіях.

Дослідження завершує список використаних джерел.

Додаток А

Рис.А.1 Копія обкладинки опублікованих у 1973 році варіацій на українську тему Василя Барвінського. Рис.А.2 Копія рукопису віолончельного концерту Василя Барвінського, написаного на засланні в Мордовії, в селищі Потьма в період між 1953 та 1958 роками.

Додаток Б Рис.Б.1 Богдан Бережницький та Василь Барвінський. Фото 1920-х років.

Публікації автора:

1. Жук Г. В. В. Барвінський – творець жанру віолончельної музики в Україні //Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку/ Наукові записки Рівненського державного гуманітарного університету / Гол. ред. В. Г. Виткалов. – Рівне, 2003. – Випуск 8. – С.104-111.

2. Жук Г. В. Віолончельна творчість В.Барвінського в контексті розвитку жанру в українській музиці першої половини ХХ століття. //Наукові записки державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка та Національної музичної академії ім. П.І. Чайковського/

Ред. кол. Б.О. Водяний та ін. Тернопіль-Київ №1 (12), 2004 – С.50-57.

3. Жук Г.В. Значення концертної діяльності В. Барвінського та Б.Бережницького у становленні і розвитку віолончельного і камерно - ансамблевого виконавства в Галичині на початку ХХст.// Музикознавчі студії/ Наукові збірки Львівської державної музичної академії ім. М. Лисенка. Ред. упоряд. О.Т.Катрич – Львів, 2004 – Випуск 9. – С. 96-102.

4. Жук Г.В. О фольклорном мышлении в виолончельных произведениях Василия Барвинского// Вопросы инструментоведения: /Статьи и материалы Пятой Международной инструментоведческой конференции “Благодатовские чтения” Российский институт истории искусств. Отв. ред. И.В. Мациевский - Санкт-Петербург, 2004 – С.127-133.