Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Психологічні науки / Педагогічна та вікова психологія


Рождественський Андрій Андрійович. Вікові особливості подолання когнітивного дисонансу в потенційних емігрантів. : Дис... канд. наук: 19.00.07 - 2009.Анотація до роботи:

Рождественський А.А. Вікові особливості подолання когнітивного дисонансу в потенційних емігрантів. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук за спеціальністю 19. 00. 07 – вікова та педагогічна психологія. – Інститут психології ім. Г. С. Костюка АПН України. – К., 2009 р.

Дисертаційне дослідження присвячене розкриттю проявів вікових особливостей когнітивного дисонансу в потенційних емігрантів. Виявлено, що рішення про емігруванння не лише не ослаблює когнітивного дисонансу, а навпаки – посилює. На основі експериментальних даних показано, що подолання негативних проявів когнітивного дисонансу уможливлюється завдяки розвитку фрустраційної толерантності. Показано, що, фрустраційна толерантність справляє детермінуючий .вплив на їх соціальне становлення. У контексті вікової та педагогічної психології, фрустрація у життєдіяльності виступає, з одного боку, наслідком певної якості соціальної структури, з іншого, індивідуально-психологічною детермінантою, що визначає певні особистісні прояви. Експериментально доведено, що способом запобігання та корекції фрустраційних станів може виступати розвиток рефлексії: тією самою мірою, якою депривація виступає об’єктивним фактором виникнення фрустрацій, депривація як усвідомлена проблемність, розрив у відлагодженій діяльності виступає актуалізуючим чинником щодо звертання до засобів рефлексії.

У висновках підводяться підсумки проведеного дослідження, формулюються основні положення, що випливають із аналізу його предмета, визначаються практичні рекомендації, накреслюються шляхи подальшого вивчення проблеми. Результати дослідження дають підстави для таких висновків:

  1. Отримані у даному дослідженні дані в цілому підтвердили гіпотези, актуальність і перспективність загальної стратегії дослідження проявів когнітивного дисонансу у потенційних емігрантів.

  2. Потенційним емігрантам властива неадаптованість до умов соціальної діяльності, нерозвиненість фрустраційної толерантності як здатності до долання бар’єрів, що виникають у життєдіяльності. Зіткнення з бар’єрами, зазвичай, призводить до виникнення фрустрацій, що мають тенденцію до переростання у особистісну якість.

  3. Фрустраційна толерантність не формується й у процесі життєдіяльності. Навпаки, потенційним емігрантам похилого віку притаманна особистісна фрустрованість, що вказує на фактично фрустраційний характер соціальних умов у яких вони перебувають.

  4. Успішність проведених формувальних заходів показала, що становлення фрустраційної толерантності уможливлюється розвитком здатності до рефлексії, адже існує об’єктивний зв’язок: фрустраційна толерантність – рефлексія. Рефлексивні процеси актуалізуються самим деприваційним чинником.

  5. Розвиткові здатності до рефлексії у потенційних емігрантів сприяє організація тренінгів із забезпеченням високого рівня проблемності, наявності рефлексивних еталонів і адекватного відтворення суттєвих ознак соціального середовища.

Здійснені формувальні заходи являють собою ефективну систему, що сприяє розвиткові фрустраційної толерантності у потенційних емігрантів і, зрештою, їхньому соціальному становленню. Об’єктивність предметної спрямованості формувального впливу й узгодженість даних заходів зумовлює перспективність їхнього застосування з метою розвитку фрустраційної толерантності, як індивідуально-психологічної властивості і як способу запобігання та корекції фрустраційниїх проявів у потенційних емігрантів. Результати дослідження використовуються у роботі з потенційними емігрантами з метою поліпшення процесу їх соціального становлення – запобігання та корекції фрустраційних станів.

Публікації автора:

1. Рождественський А.А. Фрустраційні прояви когнітивного дисонансу в потенційних емігрантів / А.А. Рождественський // Проблеми загальної та педагогічної психології. Збірник наукових праць Інституту психології ім. Г.С. Костюка АПН України / За ред. С.Д. Максименка. Т. VII, вип. 5. – К., 2005. – С.280-286.

2. Рождественський А. А. Особливості переживання процесу еміграції на прикладі російських емігрантів в Україні / А.А. Рождественський // Актуальні проблеми психології: Проблеми психології творчості: Збірник наукових праць Інституту психології Г. С. Костюка АПН України. / За ред. В.О.Моляко. – Т.12, Вип. 6. – Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І.Франка, 2008. – С. 261–267.

3. Рождественський А. А. Соціальні риси трудової міграції / А.А. Рождественський // Актуальні проблеми психології: Збірник наукових праць Інституту психології Г. С. Костюка АПН України / За ред. С.Д.Максименка. – Житомир: “Вид-во ЖДУ ім. І.Франка”, 2008. – Т.7, Вип. 19. – С. 198–202.

Також результати дослідження опубліковано в матеріалах конференцій.

  1. Рождественський А. А. Когнітивний дисонанс і костюківське поняття ”внутрішні суперечності” / А.А. Рождественський // Лабіринти еволюції. Становлення людини та людства: матеріали Міжнародної наукової конференції (Київ, 10-11 червня 2005 р.). / Асоціація „Новий акрополь”; КНУ ім. Тараса Шевченка; Ін-т педагог. освіти і освіти доросл. АПНУ; Київський нац. ун-т театру, кіно і телебач. ім. І. К. Карпенка-Карого. – К., 2005. – Ч. 1. – С. 31–33.

5. Рождественський А. А. Еміграція як предмет етико-психологічного дослідження / А.А. Рождественський // Сучасна парадигма управління і Острозька Біблія. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції.; - Львів: Вид-во ”Центр” Львівського національного університету імені Івана Франка, 200. - С. 66-68.