Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Фізико-математичні науки / Астрофізика, радіоастрономія


Тугай Анатолій Володимирович. Великомасштабні рухи спіральних галактик каталогу RFGC : дис... канд. фіз.-мат. наук: 01.03.02 / НАН України; Головна астрономічна обсерваторія. - К., 2005.Анотація до роботи:

Тугай А.В. Великомасштабні рухи спіральних галактик каталогу RFGC.– Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук по спеціальності 01.03.02 – Астрофізика, радіоастрономія. – Головна астрономічна обсерваторія Національної академії наук України, Київ, 2005.

В роботі побудовано вибірку з 1561 плоских спіральних галактик з каталогу RFGC, для котрих існують дані про променеві швидкості та ширини лінії НІ. На її основі визначено величини та похибки параметрів узагальненої залежності Таллі-Фішера у варіанті ”лінійний діаметр-ширина лінії НІ” та мультипольних моделей колективного руху галактик.

Побудований об’єднаний масив даних про спіральні галактики з каталогів RFGC і Mark III. На основі побудованої залежності Таллі-Фішера у варіанті “світність – ширина лінії НІ” отримані оцінки відстаней і радіальних пекулярних швидкостей галактик двох каталогів.

Показано, що положення близьких надлишків густини (атракторів), що лежать у границях вибірки, не може бути визначеним з використанням мультипольної моделі колективного руху галактик.

Розглянута 4-атракторна модель розподілу густини на масштабі до 200 Мпк і проаналізована її відповідність спостережним даним про великомасштабні рухи галактик. Показано, що дана модель узгоджується з параметрами дипольної складової колективного руху і не узгоджується з параметрами октупольної і квадрупольної складових.

1. Побудовано вибірку з 1561 плоских спіральних галактик з каталогу RFGC, для котрих існують дані про променеві швидкості та ширини лінії НІ. Визначено вибірки з 1493 та 1501 галактики, що не дуже сильно відхиляються від залежності Таллі-Фішера (на рівні до 3.5s). На їх основі визначено величини та похибки параметрів узагальненої залежності Таллі-Фішера у варіанті ”лінійний діаметр-ширина лінії НІ” та мультипольних моделей колективного руху галактик.

2. Підтверджено для вищезгаданої вибірки статистичну значущість квадрупольної та октупольної складової колективного руху. Для нової вибірки підтверджено ефект сильного зменшення дипольної складової колективного руху до рівня 1s при включенні у розгляд октупольної компоненти для підвибірок з обмеженням глибини у 80-90 h-1 Мпк. Встановлено ступінь неоднорідності у швидкостях розбігання галактик на відстанях до 100 Мпк, яка може бути описана тензорною «сталою Габла». Її максимальне значення сягає 106.8±1.7% H0, а мінімальне – 95.6±1.6%. Ці значення пов’язані з напрямками l=77, b=82 i l=79, b=-8, а також протилежними. Загальна картина радіальної швидкості колективного руху характеризується різким мінімумом у напрямку l=65, b=-5. На відміну від попередніх результатів, вектор Р, що характеризує октупольну компоненту та градієнт густини матерії є статистично значущим.

3. Побудований об’єднаний масив даних про зоряні величини галактик каталогів RFGC (оцінених за кутовими розмірами) та Mark III (дані фотометрії). Показано, що при його використанні для дослідження великомасштабних рухів за допомогою співвідношення Таллі-Фішера у варіанті «світність–ширина лінії НІ» виникають похибки, більші, ніж для кожного з каталогів окремо. Знайдено формули переводу даних про RFGC – галактики у систему Mark III. Виникаючі при цьому нелінійності є суттєвими на відстанях більш ніж 70 h-1 Мпк.

4. Показано, що положення близьких атракторів, що лежать у границях вибірки, не можуть бути визначеними з використанням мультипольної моделі колективного руху галактик. Натомість для віддалених атракторів найкращим індикатором є напрямок дипольної компоненти, розрахований в рамках DQO-моделі. Зроблена оцінка кута відхилення цього індикатора від напрямку на атрактор та відстані до атрактора на основі кутів відхилення між напрямками дипольної компоненти в D-, DQ- та DQO-моделях. Показано, що 4-атракторна модель розподілу густини у Всесвіті [26] добре описує тільки дипольну компоненту колективного руху, але погано описує квадрупольну та вищі складові, що свідчить про непридатність цієї моделі в цілому.

Публікації автора:

1. Тугай А.В., Кудря Ю.Н. Объединение массивов расстояний и пекулярных скоростей для галактик каталогов Mark III и RFGC // Кинематика и физика небесных тел. – 2002. – Т. 18, №2. – С. 171-178.

2. Тугай А.В. Повнота і однорідність об’єднаного масиву даних про вiдстані галактик каталогiв RFGC i Mark III // Журнал фізичних досліджень. – 2002. – Т. 6, №4. – С. 141-143.

3. Тугай А.В., Парновский С.Л. Моделирование крупномасштабных движений галактик, вызванных одиночным аттрактором // Кинематика и физика небесных тел. – 2003. – Т. 19, №5. – С. 454-466.

4. Тугай А.В. Моделирование поля скоростей для выборки 1501 галактики, вызванного одиночным аттрактором // Вестник Астрономической школы. – 2003. – Т. 4, №2. – С. 94-98.

5. Парновский С.Л., Тугай А.В. Коллективные движения галактик на масштабе 100 Мпк с использованием новых данных // Письма в Астрономический журнал. – 2004. – Т. 30, №6. – С. 403-413.

6. Парновский С.Л., Тугай А.В. Исследование поля пекулярных скоростей галактик, вызванного притяжением одиночного аттрактора, в квадрупольном и октупольном приближениях // Кинематика и физика небесных тел. – 2004. – Т. 20, №3. – С. 260-268.

Тези конференцій:

7. Tugay A.V. Galaxy distances data unification from RFGC and Mark-3 catalogues // Abstracts of 8th Young Scientists’ Conference on Astronomy and Space Physics. – Kyiv (Ukraine). – 2001. – P. 11.

8. Тугай А.В. Відстані до галактик за даними каталогів RFGC i Mark III // Тези третьої наукової конференції “Вибрані питання астрономії та астрофізики”, присвяченої пам’яті Богдана Бабія. – Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка. – 2002. – С. 80.

9. Tugay A.V., Parnovsky S.L. Simulation of large-scale motions caused by the single attractor // Abstracts of reports of III conference “Relativistic astrophysics, gravitation and cosmology”. – Kyiv (Ukraine). – 2003. – P.12.

10. Tugay A.V. Review of modern study of galaxy flows // Abstracts of 10th Young Scientists’ Conference on Astronomy and Space Physics. – Kyiv (Ukraine). – 2003. – P. 53-54.

11. Тугай А.В., Парновский С.Л. Моделирование крупномасштабных движений галактик, вызванных одиночным аттрактором // Тези доповідей Міжнародної наукової конференції «Астрономічна школа молодих вчених». – Біла Церква: Київський інститут післядипломної освіти. – 2003. – С. 30-31.

12. Tugay A.V., Parnovsky S.L., Kudrya Yu.N. Investigation of large-scale galaxy motions // Abstracts of 11th Young Scientists’ Conference on Astronomy and Space Physics. – Kyiv (Ukraine). – 2004. – P. 94.

13. Парновський С.Л., Тугай А.В. Дослідження великомасштабних рухів галактик // Тези ювілейної науково-теоретичної конференції, присвяченої 170-річчю Київського національного університету імені Тараса Шевченка “Київський національний університет у ХХІ столітті”. – Київ: КНУ ім. Т.Шевченка. – 2004. – С. 97-98.

14. Тугай А.В., Парновський С.Л., Кудря Ю.М. Нові вибірки пекулярних швидкостей спіральних галактик // Тези доповідей Міжнародної наукової конференції «Астрономічна школа молодих вчених». – Біла Церква: Київський інститут післядипломної освіти. – 2004. – С. 36-37.