Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Фізичне виховання та спорт / Фізична реабілітація


Стасюк Ольга Михайлівна. Управління зв'язками з громадськістю центрів реабілітації неповносправних. : Дис... канд. наук: 24.00.03 - 2009.Анотація до роботи:

Стасюк Ольга Михайлівна. Управління зв'язками з громадськістю центрів реабілітації неповносправних. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата наук з фізичного виховання і спорту за спеціальністю 24.00.03 – фізична реабілітація. – Львівський державний університет фізичної культури, Львів, 2009.

Дисертаційна робота містить аналіз складових діяльності фізичного реабілітолога. Встановлено, що фізична реабілітація є окремим видом послуг, якому властиві такі специфічні характеристики: індивідуалізація, мінливість (змінність), конфіденційність даних. Зв’язки з громадськістю є одним з основних видів комунікацій у сфері фізичної реабілітації.

Дослідження проводилося на базі чотирьох реабілітаційних центрів міста Львова. Визначено зміст та обсяги управлінських дій щодо зв’язків реабілітаційних центрів з громадськістю.

Вивчено рівень поінформованості неповносправних та їхніх батьків про діяльність реабілітаційних центрів; визначено джерела та шляхи інформування. Виявлено чинники, які впливають на оцінку пацієнтів реабілітаційних центрів та їхніх батьків щодо якості послуг. На основі результатів дослідження запропоновано алгоритм удосконалення процесу управління зв’язками з громадськістю, який відповідає особливостям сфери реабілітаційних послуг.

1. Аналіз та узагальнення літературних джерел з питань управління зв'язками з громадськістю свідчить, що фізична реабілітація є специфічним видом послуг, який має загальні та специфічні характеристики, урахування яких є важливим для формування ефективного управління зв’язками реабілітаційних центрів з громадськістю. Саме на цій основі повинен базуватися процес безперервної взаємодії та взаємопорозуміння персоналу реабілітаційних закладів та їхніх пацієнтів. Але у фаховій літературі відсутні дані з питань управління зв’язками з громадськістю у сфері реабілітаційних послуг.

2. Результати проведеного системного аналізу свідчать про те, що реабілітаційним центрам м. Львова властиві такі напрямки зв'язків із громадськістю: співпраця із засобами масової інформації; співпраця з іншими центрами; співпраця з сім’ями осіб з особливими потребами; співпраця з трудовими колективами, громадськими організаціями, творчими колективами, товариствами; співпраця з органами влади; організація семінарів; організація конференцій, круглих столів; організація доброчинних конкурсів, фестивалів; організація аукціонів, торгів, ярмарків, виставок, лотерей; участь у видавничій діяльності.

3. Обсяги зв’язків з громадськістю різних реабілітаційних центрів зумовлені особливостями їхньої діяльності (форма власності, контингент споживачів, який вони обслуговують, тощо). За сумарними показниками 40,1% усіх видів зв’язків із громадськістю реабілітаційні центри планують у вигляді співпраці з іншими закладами реабілітації. За обсягами виконання запланованих зв'язків переважає співпраця з органами влади (14,9%).

4. Встановлено, що основними джерелами, які інформували відвідувачів про діяльність реабілітаційних центрів, є: лікарі чи медико-соціальна експертна комісія (38,3%), знайомі (18,7%), батьки, родичі (15,6%). Засоби масової інформації недостатньо висвітлюють діяльність реабілітаційних центрів.

Інформування неповносправних або їхніх батьків про діяльність реабілітаційних центрів відбувається такими шляхами: ознайомлення відвідувачів з інформаційними матеріалами (69,2%); випуск інформаційних матеріалів (47,8%); зустрічі з представниками громадськості (46,7%); участь пацієнтів або їхніх батьків у розгляді рішень і складанні програм діяльності закладів реабілітації (39,8%) та ін.

5. На формування у батьків відвідувачів реабілітаційних центрів довіри до отримання нової реабілітаційної послуги впливають такі фактори: рівень кваліфікації та кількість персоналу; сучасне обладнання; позитивна інформація від осіб, які отримували послугу; рівень репутації реабілітаційного центру. Вибір фактору довіри та доцільного варіанту розміщення інформації про діяльність реабілітаційного центру пов'язаний з віком відвідувачів, які отримують реабілітаційні послуги.

6. На оцінку пацієнтів реабілітаційних центрів та їхніх батьків щодо якості послуг впливають такі чинники: поінформованість про послугу; зацікавленість персоналу у позитивних відгуках відвідувачів; анкетування; термін перебування у центрі; рівень кваліфікації та кількість персоналу; сучасне обладнання; проведення громадських заходів; ознайомлення з інформаційними матеріалами.

7. На основі результатів дослідження вдосконалено процес управління зв’язками з громадськістю, який відповідає особливостям сфери реабілітаційних послуг: детально визначено та охарактеризовано процеси написання програмних завдань; процеси планування і створення стратегії дій та стратегії комунікацій; процес виявлення та оцінки показників, які змінилися після запропонованого стратегічного плану управління зв’язками з громадськістю.

Перспективи подальших досліджень полягають у визначенні обсягів управління зв'язками з громадськістю, які зміняться завдяки запропонованим організаційно-методичним рекомендаціям. Отримані результати дадуть можливість утворити необхідні управлінські структури й делегувати повноваження з проведення конкретних видів зв'язків із громадськістю центрів реабілітації неповносправних.

Публікації автора:

 1. Стасюк О. М. Удосконалення управління зв’язками з громадськістю в центрах реабілітації осіб з особливими потребами : організаційно-метод. рек. / О. М. Стасюк, В. І. Франчук. – Л. : Ліга-Прес, 2008. – 74 с.

 2. Стасюк О. М. Удосконалення маркетингових комунікацій реабілітаційних центрів – напрям підвищення якості надання послуг / Ольга Стасюк // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. культури та спорту. – Л., 2006. – Вип. 10, т. 4, кн. 2. – С. 354 – 358.

 3. Стасюк О. М. Комунікаційне забезпечення діяльності центрів фізичної реабілітації / Ольга Стасюк // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. культури та спорту. – Л., 2007. – Вип. 11, т. 2. – С. 323 – 327.

 4. Стасюк О. М. Участь центрів реабілітації в управлінні зв’язками з громадськістю / Ольга Стасюк // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. культури та спорту. – Л., 2008. – Вип. 12, т. 3. – С. 206 – 210.

 5. Стасюк О. М. Теоретичний аналіз фізичної реабілітації як важливої підсистеми невиробничої сфери / О. М. Стасюк // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. Серія економічна. – Л., 2006. – Вип. 1. – С. 36 – 43.

 6. Стасюк О. М. Оцінка клієнтами реабілітаційних центрів якості їх послуг / Ольга Стасюк, Ольга Жданова, Василь Франчук // Проблеми активізації рекреаційно-оздоровчої діяльності населення : матеріали VІ Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю, 15-16 трав. 2008 р. – Л., 2008. – С. 193 – 197.

 7. Стасюк О. М. Інформування громадськості відносно діяльності навчально-реабілітаційних центрів – важливий чинник інтеграції неповносправних дітей, підлітків та молоді у суспільство / Стасюк О. М. // Освіта і здоров'я: формування здоров'я дітей, підлітків та молоді в умовах навчального закладу : матеріали ІІ Всеукр. наук.-практ. конф. – Суми, 2008. – С. 339 – 344.

 8. Стасюк О. М. Удосконалення управління зв'язками з громадськістю центрів реабілітації осіб з особливими потребами / Стасюк О. М. // Фізична культура, спорт і здоров'я : матеріали Х Міжнар. наук. конф. – Х., 2008. – С. 207 – 210.

 9. Стасюк О. М. Джерела інформування громадськості про діяльність центрів реабілітації неповносправних / Стасюк О. М. // Теоретичні та методичні проблеми фізичної реабілітації : матеріали Всеукр. наук.-метод. конф. – Херсон, 2008. – С. 150 – 153.

 10. Стасюк О. М. Зміст та обсяги управлінських функцій центрів реабілітації осіб з особливими потребами / Стасюк О. М. // Проблеми фізичного здоров'я фахівця ХХІ століття : матеріали ІІІ Всеукр. наук.-практ. конф. – Кіровоград, 2009. – С. 63 – 67.

 11. Стасюк О. М. Маркетингова комунікація як умова ефективного функціонування закладів сфери реабілітаційних послуг / Ольга Стасюк, А. С. Вовканич, В. І. Франчук // Студент, наука і спорт у третьому тисячолітті : матеріали ІV Міжнар. наук. конф. студ. – К., 2005. – С. 252 – 253.

 12. Стасюк О. М. Маркетингова комунікація – одна з основних умов ефективного функціонування закладів сфери реабілітаційних послуг / Стасюк О. М., Франчук В. І. // Молодь – медицині майбутнього : тези доп. міжнар. студент. наук. конф., 21-22 квіт. 2005 р. – О., 2005. – С. 328.

 13. Стасюк О. М. Характеристика фізичної реабілітації як послуги / Стасюк О. М. // Наука і вища освіта : тези доп. ХІІІ міжвузів. студент. наук. конф. – Запоріжжя, 2005. – Ч. 2. – С. 218.