Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Педагогічні науки / Загальна педагогіка, історія педагогіки і освіти


Лунячек Вадим Едуардович. Управління загальноосвітнім навчальним закладом з використанням комп'ютерних технологій: Дис... канд. пед. наук: 13.00.01 / АПН України; Центральний ін-т післядипломної педагогічної освіти. - К., 2002. - 305 арк. , табл. - Бібліогр.: арк. 178-198.Анотація до роботи:

Лунячек В.Е. Управління загальноосвітнім навчальним закладом з використанням комп’ютерних технологій. - Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки. – Центральний інститут післядипломної педагогічної освіти АПН України, Київ, 2002.

У дисертаційному дослідженні науково обґрунтовано систему алгоритмізованого управління загальноосвітнім навчальним закладом з використанням комп’ютерних технологій. Розкрито поняття алгоритму управління, описана процедура розробки алгоритмів управління підсистемами ЗНЗ.

Алгоритми управління ЗНЗ є основою для створення відповідного програмного
забезпечення, а у співставленні з комп’ютеризованими задачами підтримки
складають АРМ адміністрації ЗНЗ, що є підґрунтям створеної структурної моделі
системи алгоритмізованого управління з використанням комп’ютерних технологій,
ПТК “Ефективна школа-ХХІ”. Наведені в роботі результати експериментального
запровадження цієї моделі довели перехід експериментальних ЗНЗ у новий якісний стан, що підтверджено вимірами, проведеними із застосуванням спеціально розробленої моделі факторно-критеріальної оцінки ефективності управління ЗНЗ.

Розроблено науково-методичні рекомендації керівникам щодо запровадження системи алгоритмізованого управління ЗНЗ з використанням комп’ютерних технологій.

Узагальнення результатів теоретичної та дослідно-експериментальної роботи дає підстави для таких висновків:

1.Перехід освіти в Україні на новий якісний етап стимулював наукові пошуки щодо створення систем управління, адекватних сучасним потребам суспільства. Виходячи з синергетичної парадигми, системного і ситуаційного підходів можна говорити про необхідність розробки адаптивних систем управління.

2. Вивчення діяльності ЗНЗ показало, що сьогодні недооцінюється
необхідність технологізації процесів управління з використанням інформаційно-комп’ютерних технологій. В умовах зростання ролі цих технологій їх застосування в сучасній практиці управління загальноосвітніми навчальними закладами є одиничним і не носить комплексного характеру. Недостатньо висвітленим є вплив використання ресурсів та можливостей мережі Інтернет на ефективність управління ЗНЗ.


3. Процеси удосконалення системи управління загальноосвітнім навчальним закладом відстають від перетворень у навчально-виховному процесі і потребують прискорення, оновлення, а також розробки відповідних критеріїв їх оцінювання. Створення і використання алгоритмів управління підсистемами ЗНЗ є одним із напрямків вирішення цієї проблеми.

4. Запропоновані алгоритми значно полегшують процес конструювання гнучких систем управління, підвищують науковий рівень визначення функціональних обов’язків керівників ЗНЗ.

5. Відтворення у комп’ютерному програмному забезпеченні алгоритмів управління та співставлення їх з комп’ютеризованими задачами підтримки є основою розробки АРМ адміністрації ЗНЗ. Автоматизовані робочі місця та використання можливостей мережі Інтернет складають структуру системи алгоритмізованого управління ЗНЗ з використанням комп’ютерних технологій (Програмно-технічний комплекс “Ефективна школа – ХХІ”).

6. Проведений експеримент довів ефективність запропонованої системи алгоритмізованого управління з використанням комп’ютерних технологій, визначив умови переходу експериментальних закладів освіти на більш високий рівень управління. Запропонована система суттєво вплинула на підвищення рівня управлінської компетентності та організації праці керівників експериментальних ЗНЗ, а саме: поширився їх кругозір, підвищилося системне бачення ними об’єкту управління, керівники набули навичок конструювання адаптивних систем управління ЗНЗ, вивільнився значний час для творчої аналітичної роботи, з’явилася можливість для здійснення постійного самоконтролю, систематичного використання ресурсів та можливостей інформаційного простору.

7. Надані за результатами дослідження науково-методичні рекомендації
можуть бути використані для підвищення кваліфікації керівників ЗНЗ.

Публікації автора:

1. Лунячек В.Е. Алгоритмування діяльності адміністрації шкіл по роботі з педагогічними кадрами // Інформаційно-методичний вісник Харківського обласного інституту безперервної освіти педагогічних працівників. – 1995. - №8. - С. 86-95.

2. Лунячек В.Е. Теоретичні аспекти управління школою // Інформаційно-методичний вісник Харківського обласного інституту безперервної освіти педагогічних працівників. – 1995. - №10. - С. 115-120.

3. Лунячек В.Е. Використання нових інформаційних технологій при реалізації алгоритмізованого підходу до управління нормативною діяльністю школи// Вересень. – 2000. - № 2 (12). - С. 21-23.

4. Лунячек В.Е. Управління освіти міської ради і створення муніципальної освітньої системи // Наша шк. – 2000. - №2-3. - С. 237-240.

5. Лунячек В.Е. Блоки відповідальності адміністрації школи з точки зору алгоритмування діяльності. // Наша шк. – 2000. - №4. - С. 30-33.

6. Лунячек В.Е. Елементи технології управління сучасною школою: Наук.-метод.посіб. – 4-е вид., доп. – Х.: Гімназія, 2001. - 112 с.

7. Лунячек В.Е. Використання нових інформаційних технологій в організаційному механізмі управління загальноосвітніми навчальними закладами м.Харкова // Вісник Харківського університету №506. Сер.: “Актуальні проблеми сучасної науки в дослідженнях молодих вчених м.Харкова”: В 2 ч. – 2001.–Ч. 2. - С.7-10.

8. Лунячек В.Е. Сучасний стан використання комп’ютерних технологій в управлінні загальноосвітніми навчальними закладами // Матеріали науково-практичного семінару “Шляхи реалізації Національної доктрини розвитку освіти в Україні у ХХІ столітті”. – Х., 2002. - С. 14-17.

9. Лунячек В.Е. Аналіз освітніх ресурсів Інтернету // Комп’ютер у школі та сім’ї. – 2002. - № 1(19). - С. 17-21.

10. Лунячек В.Е. Технологія управління загальноосвітнім навчальним
закладом і фахова перепідготовка керівників // Матеріали науково-методичної конференції “Освітні технології багаторівневої підготовки спеціалістів”. – Полтава, 2002. - С. 51-54.

11. Лунячек В.Е. Факторно-критеріальна модель оцінки ефективності управління загальноосвітнім навчальним закладом // Вісник Харківського університету №551. Сер.: “Актуальні проблеми сучасної науки в дослідженнях молодих вчених м.Харкова”: В 2 ч. – 2002. – Ч. 1. - С. 80-84.

12. Лунячек В.Е. Технологізація управління в освіті // Матеріали 3-ї міжнародної міждисциплінарної науково-практичної конференції “Сучасні проблеми науки та освіти”. – Ужгород, 2002. - С. 190.