Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Економічні науки / Економіка, організація і управління підприємствами


Прокопович Леонід Борисович. Управління витратами виробництва на підприємствах суднобудування" : Дис... канд. наук: 08.06.01 - 2007.Анотація до роботи:

Прокопович Л.Б. Управління витратами виробництва на підприємствах суднобудування. - Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.06.01 - Економіка, організація та управління підприємствами. - Приазовський державний технічний університет Міністерства освіти і науки України, Маріуполь, 2007.

У дисертаційній роботі вирішено науково-практичну проблему вдосконалення управління витратами виробництва суднобудівних підприємств.

З урахуванням виявлених проблем оперативного управління виробничими витратами суднобудівних підприємств на основі планово-облікових одиниць запропоновано удосконалення діючої системи за допомогою центрів відповідальності. Була розроблена класифікація факторів, що впливають на формування системи центрів відповідальності в суднобудівний галузі; систематизовані основні мотиваційні фактори системи управління витратами на основі центрів відповідальності; запропонована методика оцінки доцільності існування певного центру відповідальності в ієрархії, за допомогою коефіцієнтів керування витратами.

У дисертаційній роботі здійснено теоретичне обґрунтування та вирішення науково-практичного завдання щодо удосконалення управління витратами виробництва суднобудівних підприємств в умовах подальшого розвитку ринкових відносин на основі концепції центрів відповідальності. Основні науково-практичні результати дослідження дозволяють зробити такі висновки.

1. Систематизуючи підходи фахівців щодо систем управління витратами виробництва можна запропонувати класифікувати їх за наступними ознаками. За функціональністю бувають системи управління витратами виробництва з повною функціональністю та системи з обмеженою функціональністю. За ознакою формування підсистем можна виділити функціональні, організаційні, предметні та змішані системи управління витратами виробництва. За величиною охоплення задач системи поділяються на комплексні та вузькоспеціалізовані. За часом функціонування системи управління витратами виробництва бувають тимчасові та постійні. Розроблена систематизація дозволяє більш обґрунтовано здійснювати процес формування нових, чи удосконалення існуючих систем управління витратами виробництва.

2. Доведено, що для інформаційного забезпечення ефективного функціонування оперативного, поточного та стратегічного управління витратами виробництва на суднобудівних підприємствах повинен використовуватись управлінський облік. Для забезпечення цього у дисертації пропонується при класифікації інформації щодо витрат виробництва в системі управлінського обліку використовувати наступні класифікаційні ознаки: ступень точності інформації; час її надання; ступень охоплення проблем, які вирішуються; ступень узагальнення; ступень рутинності; історична спрямованість та релевантність.

3. Формування системи управлінського обліку, як інформаційного забезпечення процесу управління витратами виробництва суднобудівних підприємств повинно здійснюватися із врахуванням впливу наступних факторів: законодавчо-нормативних, управлінського-організаційних, ринкових, факторів пов‘язаних з обліковою політикою та міжнародними стандартами. На відміну від існуючих підходів запропонована класифікація враховує вплив не тільки прямих, але і непрямих факторів, що дозволяє набути сформованій системі управління обліком суднобудівних підприємств стійкості та всеосяжності.

4. Для удосконалення процесу управління витратами виробництва суднобудівних підприємств у дисертації рекомендується використовувати концепцію центрів відповідальності. Проведене теоретичне дослідження категорій “місця виникнення витрат” і “центр відповідальності”, дозволило запропонувати їх порівняльну характеристику (за критеріями: об‘єкт відповідальності, сфера відповідальності та ознака формування), довести існування відмінностей між ними, та обґрунтувати форму організації управління витратами виробництва, яка найбільш відповідає потребам та особливостям технологічного процесу в суднобудівному виробництві.

5. Аналіз впливу статей витрат та ваги секції дозволив запропонувати кореляційно-регресійну модель комплексного впливу витрат на оплату праці та ваги секції корпуса судна на величину сукупних виробничих витрат. Запропонована модель дозволяє здійснювати прогнозування величини сукупних виробничих витрат на суднобудівних підприємствах-контрагентах, які займаються будовою секцій корпусу судна.

6. У дисертації доведено, що впровадження системи управління витратами виробництва за центрами відповідальності у суднобудуванні дозволить: усунути окремі недоліки системи планово-облікових одиниць, що використовується на підприємствах суднобудівної галузі; підвищити аналітичність інформації про витрати виробництва; знизити рівень суб’єктивізму при оцінці діяльності керівників структурних підрозділів суднобудівного підприємству; здійснювати мотиваційний вплив на керівників задля досягнення ними цілей підприємства; підвищити рівень відповідальності керівників виробничих підрозділів за результати своєї діяльності.

При вдосконаленні системи управління витратами виробництва за допомогою впровадження системи центрів відповідальності на підприємствах суднобудівної галузі потрібно приймати до уваги фактори, що впливають на її формування. До таких факторів відносяться: організаційно-управлінські фактори; виробничо-технологічні фактори; інформаційні фактори; галузеві фактори, до яких у суднобудівній галузі відносяться умовність планування собівартості продукції суднобудування, зміни обсягу додаткових робіт, ступінь освоєння процесу побудови нових суден, особливості включення до собівартості продукції витрат, пов‘язаних із освоєнням проекту нових судів.

7. Для визначення доцільності існування певного центру відповідальності і ієрархії нами запропоновано використання коефіцієнтів керування витратами, що має наступні переваги: можливість оцінки відповідності структури центрів відповідальності, повноважень їх керівників потребам системи управління витратами виробництва суднобудівного підприємства; використання при оцінці результатів діяльності менеджеру центра відповідальності; застосування при прийнятті управлінських рішень стосовно витрат виробництва.

8. Запропоновано класифікацію мотивуючих факторів системи центрів відповідальності в процесі управління витратами виробництва. Між запропонованими мотивуючими факторами можна виділити наступні: високий рівень відповідальності керівників; підвищення рівня інформованості про результати діяльності; більш високий рівень свободи при прийнятті управлінських рішень, розширення повноважень менеджерів та гнучка система їх делегування; більш справедлива оцінка результатів діяльності підрозділу суднобудівного підприємства; підвищення ступеню конкретності встановлених цілей. Це дозволить підвисити продуктивність управлінської праці та рівень управління витратами виробництва.

Публікації автора:

Публікації у наукових фахових видання

 1. Прокопович Л.Б. Центри відповідальності та облік витрат // Зб. наук. пр. «Наукові праці Національного університету “Київська могилянська академія”». – Миколаїв: НаУКМА, 2001. – Т. 9: Економічні науки. – С. 39-41.

 2. Прокопович Л.Б., Бурлан С.А. Управлінський облік в інформаційній системі підприємства // Зб. наук. пр. «Наукові праці Миколаївського державного гуманітарного університету». – Миколаїв: МДГУ, 2002. – Вип 6. - Економічні науки. – С. 69-73. (особистий внесок здобувача – розроблена класифікація інформації щодо витрат виробництва в системі управлінського обліку)

 3. Прокопович Л.Б. Фактори, що впливають на формування системи центрів відповідальності при управлінні затратами в суднобудуванні // Зб. наук. пр. «Вісник Технологічного університету Поділля». – Хмельницький, 2003. – № 5 Ч. 2, Т. 2 (55). - С. 106-110.

 1. Прокопович Л.Б. Мотивація в процесі управління затратами за центрами відповідальності // Зб. наук. пр. «Збірник наукових праць Українського державного морського технічного університету». – Миколаїв: УДМТУ,2004. - № 1 (394). – С. 53-58.

 2. Прокопович Л.Б. Вплив реформування економіки України на систему управління витратами виробництва у суднобудуванні // Зб. наук. пр. «Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету»: Економічні науки, вип. 7, ч. І – Кіровоград: КНТУ, 2005. – С. 402-405.

 3. Прокопович Л.Б. Система управління за центрами відповідальності та показники керованості // Зб. наук. пр. «Вісник Хмельницького національного університету». – Хмельницький, 2005. - № 5, Ч. 2, Т. 1 (71). – С. 71-74.

 4. Прокопович Л.Б. Використання ступеня керування витратами при формуванні системи центрів відповідальності в суднобудуванні // Зб. наук. пр. Національного університету кораблебудування. – Миколаїв: НУК, 2005. - № 6 (405). – С. 169-174.

Опубліковано за матеріалами конференцій

 1. Прокопович Л.Б. Контроль витрат за центрами відповідальності // Тези доповідій І Всеукраїнської науково-практичної конференції „Облік і контроль в управлінні підприємницькою діяльністю”. – Кіровоград: КДТУ, 2003. – С. 120-121.

 2. Прокопович Л.Б. Порівняльна характеристика центрів відповідальності та місць виникнення затрат // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції „Україна наукова 2003”. – Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2003. – Т. 17. – Економіка підприємства. - С. 12-13.

 3. Прокопович Л.Б. Загальні підходи до формування центрів відповідальності на підприємствах промисловості // Матеріали II Міжнародної науково-практичної конференції „Динаміка наукових досліджень 2003”. – Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2003. – Т. 26 «Економіка підприємства». - С. 44-46.

 4. Прокопович Л.Б. Формування центрів відповідальності на підприємствах суднобудування // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції „Сучасні проблеми економіки підприємства”. – Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2003. – Т. 1. - С. 91-92.

 5. Прокопович Л.Б. Деякі аспекти використання коефіцієнтів керованості затратами при управлінні затратами за центрами відповідальності // Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції „Економіка підприємства: проблеми теорії та практики”. – Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2004. – Т. ІІ. - С. 54-55.

 6. Прокопович Л.Б. Фактори, що впливають на рівень керованості затратами за центрами відповідальності // Матеріали VII Міжнародної науково-практичної конференції „Наука і освіта 2004”. – Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2004. – Т. 67 «Економіка підприємства». - С. 7-8.

 7. Прокопович Л.Б. Використання коефіцієнтів керування витратами при оцінці діяльності центрів відповідальності суднобудівних підприємств // Фондовий ринок та його роль у розвитку економіки держави: Тези доповідей на міжнародній науково-практичній конференції. – Миколаїв: НУК, 2004. – С. 98-99.

 8. Прокопович Л.Б. Вплив реструктуризації на процес управління витратами в суднобудуванні // Матеріали науково-практичної конференції «Формування управлінського потенціалу суспільного розвитку». – Запоріжжя: Гуманітарний університет «ЗІДМУ», 2004. - С. 83-84.

 9. Прокопович Л.Б. Стан внутрішнього нормативно-правового забезпечення формування собівартості продукції (робіт, послуг) у суднобудуванні // Матеріали Міжвузівської науково-практичної конференції „Науковий потенціал вищої школи”. – Миколаїв: КП «Миколаївська обласна друкарня», 2005. - С. 195-199.

 10. Прокопович Л.Б. Класифікація центрів відповідальності за часом існування // Матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції «Динамика наукових досліджень 2005». Том 14 «Облік і аудит». – Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2005. - С. 14-16.

 11. Прокопович Л.Б. Деякі недоліки законодавчо-нормативної бази з обліку витрат та формування собівартості у промисловості // Матеріали ІІ Міжвузівської науково-практичної конференції «Науковий потенціал вищої школи» (теорія, методологія, методика). – Миколаїв: КП «Миколаївська областна друкарня», 2006. - С. 195-197.