Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Педагогічні науки / Загальна педагогіка, історія педагогіки і освіти


Мелешко Віра Василівна. Управління малокомплектними початковими школами різної структури: Дис... канд. пед. наук: 13.00.01 / Інститут педагогіки АПН України. - К., 2002. - 201арк. - Бібліогр.: арк. 166-181.Анотація до роботи:

Мелешко В.В. Управління малокомплектними початковими школами різної структури. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки. – Інститут педагогіки АПН України, Київ, 2002.

Дисертаційну роботу присвячено розкриттю проблеми управління малокомплектними початковими школами різної структури, що функціонують у сільській місцевості. Виявлено особливості таких навчальних закладів, специфіку діяльності керівника. Обґрунтовано організацію управління на державно-громадських засадах, визначено сукупність функцій керівника та громадських органів, розроблено моделі організації управління відповідно до структури школи (одно-, дво-, трикомплектної), які включають дві підсистеми: діяльність керівника та громадських органів, розроблено технологію прийняття управлінського рішення. Доведено, що застосування експериментальних моделей сприяє підвищенню ефективності управління школою, виконанню прийнятих рішень та управлінських функцій, сприяє раціональному використанню робочого часу керівника.

Публікації автора:

1. Мелешко В.В. Перспективи розвитку сільської школи // Почат. школа. – 1999. – № 12. – С. 1–3.

2. Мелешко В.В. Проблеми сільської малокомплектної школи // Почат. школа. – 1999. – № 2. – С. 1–2.

3. Мелешко В.В. Організація методичної роботи в сільських малокомплектних початкових школах // Почат. школа. – 2000. – № 5. –
С. 41–43.

4. Мелешко В.В. Шкільне діловодство у малокомплектній початковій школі // Почат. школа. – 2001. – № 2. – С. 52–54.

5. Мелешко В.В. Інформаційний банк керівника сільської малокомплектної початкової школи // Рідн. школа. – 2001. – № 5. – С. 28–29.

6. Мелешко В.В. Організація управління малокомплектними початковими школами // Почат. школа. – 2002. – № 1. – С.50–54.

7. Мелешко В.В. Шестилітки під увагою керівника: малокомплектна школа // Почат. школа. – 2002. – № 4. – С.63–67.

8. Мелешко В.В. Особливості функціонування загальноосвітніх навчальних закладів у сільській місцевості України (1990 – 2000 рр.) // Світло. – 2002. – № 1. – С.5–9.

9. Мелешко В.В. Моделі управління сільською малокомплектною початковою школою // Освітня система сільського регіону: проблеми та перспективи розвитку. Зб. наук. праць. – К.: Педагогіка, 2000. – С.37-40.

10. Мелешко В.В. Деякі аспекти управління сільською малокомплектною початковою школою // Сільська початкова школа: Матер. Всеукр. наук.-практ. конф. / Гол. ред. Кузь. – К.: Науковий світ, 2000. – С.7–12.

11. Мелешко В.В. Модель управління сільською малокомплектною початковою школою // Сільська школа: проблеми, пошуки, перспективи. Матер. Всеукр. наук.-практ. конф. – Черкаси: ОІПОПП, 2000. – С.35–38.

12. Мелешко В.В. Організація індивідуального навчання в сільських загальноосвітніх навчальних закладах // Зміст і технології шкільної освіти: Матер. звітн. наук. конференції Інституту педагогіки АПН України 6 березня 2001 року. – К.: Пед. думка, 2001. – С.30.

Анотації